Thông tư số 04/1997/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư số 04/1997/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/1997/TT-BYT về việc hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu đại học Y - Dược năm học 1997-1998 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/1997/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1997/TT-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ C A B Y T S 04/1997/TT-BYT NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1997 V VI C HƯ NG D N TUY N SINH CHUYÊN TU I H C Y - DƯ C NĂM H C 1997-1998 Th c hi n nh hư ng chi n lư c v ào t o bác sĩ cho các tr m y t xã n năm 2000, theo tinh th n các Ngh quy t c a Chính ph v t ch c và ch chính sách i v i y t cơ s , căn c Thông tư s 34/TT- H ngày 25/9/1986 c a B Giáo d c ào t o v ào t o i h c h chuyên tu t p trung, B Y t ban hành Thông tư hư ng d n tuy n sinh chuyên tu bác sĩ, dư c sĩ i h c năm h c 1997-1998. I. I TƯ NG TUY N SINH 1. Nguyên t c chung i tư ng tuy n sinh các l p chuyên tu bác sĩ ho c dư c sĩ i h c là y sĩ công tác trong biên ch c a các tr m y t cơ s và y sĩ, dư c sĩ ang công tác trong các cơ s y t Nhà nư c, không tuy n y sĩ ang làm ch c năng y tá ( i u dư ng) các b nh vi n i h c chuyên tu bác sĩ. 2. Quy nh c th a. L p chuyên tu bác sĩ tuy n y t cơ s : i tư ng tuy n sinh là y sĩ trung h c và y sĩ cao ng. b. L p chuyên tu bác sĩ y h c c truy n (YHCT): i tư ng tuy n sinh là y sĩ y h c c truy n ho c y sĩ nh hư ng YHCT, ho c y sĩ cao ng YHCT. c. L p chuyên tu dư c sĩ i h c: i tư ng tuy n sinh là dư c sĩ trung h c. d. L p c tuy n chuyên tu i h c y: i tư ng tuy n sinh là y sĩ ang công tác các tr m y t xã vùng cao (KV1-VC), vùng sâu (KV1-VS) ho c các cơ s y t huy n vùng cao, vùng sâu, không tuy n các i tư ng khác. H c viên c tuy n ư c b i dư ng văn hoá 1 năm, n u t yêu c u s ư c h c ti p chuyên tu bác sĩ. II. CÁC TRƯ NG VÀ VÙNG TUY N SINH 1. Phân hi u i h c Y H i Phòng:
  2. L p chuyên tu bác sĩ tuy n y t cơ s : Tuy n sinh các t nh phía B c t Hà Tĩnh tr ra. 2. Trư ng i h c Y Thái Bình: L p chuyên tu bác sĩ tuy n y t cơ s và l p chuyên tu bác sĩ y h c c truy n: Tuy n sinh các t nh phía B c t Hà Tĩnh tr ra (có l p h c riêng cho thí sinh là y sĩ cao ng). 3. Trư ng i h c Y Dư c TP H Chí Minh: - L p chuyên tu bác sĩ tuy n y t cơ s : Tuy n sinh các t nh phía Nam t Ninh Thu n, Lâm ng tr vào. - L p chuyên tu bác sĩ y h c c truy n và l p chuyên tu dư c sĩ i h c: tuy n sinh các t nh phía Nam t Qu ng Bình tr vào. - L p c tuy n chuyên tu bác sĩ: Tuy n sinh các xã và huy n vùng vao, vùng sâu, h i o các t nh phía Nam t Ninh Thu n, Lâm ng tr vào. 4. Trư ng i h c Dư c Hà N i: L p chuyên tu dư c sĩ i h c: Tuy n sinh trong c nư c. 5. Trư ng i h c Y khoa Thái nguyên (thu c i h c Thái Nguyên): - L p chuyên tu bác sĩ tuy n y t cơ s tuy n sinh các t nh: Thái Nguyên, B c C n, L ng Sơn, Cao B ng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lao Cai, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Phú Th , B c Giang, B c Ninh và các xã, huy n mi n núi, h i o (KV1) c a các t nh thành ph khác t Hà Tĩnh tr ra. - L p c tuy n chuyên tu: Tuy n sinh các xã, huy n vùng cao, vùng sâu, thu c vùng tuy n trên. 6. Trư ng i h c Y Hu (thu c i h c Hu ): - L p chuyên tu bác sĩ tuy n y t cơ s : Tuy n sinh các t nh t Qu ng Bình n Khánh Hoà, c L c. - L p c tuy n chuyên tu i h c Y: Tuy n sinh các xã và huy n vùng cao; thu c vùng tuy n c a trư ng ã ghi ph n trên. 7. Trư ng i h c Tây Nguyên (Khoa Y): L p chuyên tu bác sĩ tuy n y t cơ s : Tuy n sinh các t nh Tây Nguyên: c L c, Gia Lai, Kon Tum, Lâm ng. 8. Trư ng i h c C n Thơ (Khoa Y):
  3. L p chuyên tu bác sĩ tuy n y t cơ s : Tuy n sinh các t nh ng b ng Sông C u Long. III. CÁC TIÊU CHU N TUY N SINH 1. Tiêu chuNn chính tr : Lý l ch b n thân, gia ình rõ ràng: Hoàn thành t t các nhi m v công tác ư c giao, phNm ch t o c t t, ch p hành các ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. Nh ng ngư i ang có án k lu t (t c nh cáo tr lên) không ư c xét tuy n. 2. Tiêu chuNn v trình chuyên môn và văn hoá: - V chuyên môn: Các cán b xin d tuy n vào các l p nói trên, n u là cán b trung h c ph i có b ng t t nghi p y sĩ dư c sĩ trung h c. Th i gian ào t o trung h c y, dư c không dư i 2,5 năm h c t p trung (h chính quy) ho c 2 năm (h chuyên tu t p trung) b ng t t nghi p do các trư ng trung h c y dư c c p. N u là y sĩ cao ng ph i có b ng t t nghi p do trư ng cao ng hay i h c y c p. - V văn hoá: Cán b d tuy n các l p chuyên tu i h c y dư c và c tuy n chuyên tu u ph i có trình văn hoá trung h c ph thông hay b túc văn hoá, tương ương. 3. Tiêu chuNn v thâm niên chuyên môn: Nói chung các cán bô xin d tuy n các l p h c nói trên ph i có thâm niên chuyên môn là 5 năm, riêng cán bô công tác t i xã và t i vùng cao, vùng sâu, h i o thì thâm niên chuyên môn ch yêu c u là 3 năm. Thâm niên chuyên môn tính t ngày nh n công tác sau khi t t nghi p trung h c y dư c n ngày 30/10/1997. 4. Tiêu chuNn s c kho và tu i: - V s c kho : Ngư i xin d tuy n ph i có s c kho h c t p như quy nh t i Thông tư Liên B Y t - i h c trung h c chuyên nghi p và d y ngh s 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hư ng d n s 2445/TS ngày 20 tháng 5 năm 1990 c a B Giáo d c và ào t o. - V tu i: Cán b xin i h c c tuy n ho c chuyên tu i h c y dư c tu i không quá 50 i v i nam và 45 i v i n , tính n ngày 30/10/1997. 5. Ch sinh ho t phí và h c phí: Cán b thu c i tư ng ưu tiên I, cán b công tác khu v c 1 (KV1) và cán b thu c biên ch c a các tr m y t xã ư c xét tuy n theo ch tiêu ào t o có kinh phí Nhà nư c c p, ư c c p sinh ho t phí trong th i gian h c (theo gi y thôi tr lương c a cơ quan c i h c), nhưng v n ph i óng góp h c phí. Cán b không thu c các i tư ng nói trên thì ph i n p kinh phí ào t o, do Nhà trư ng quy nh.
  4. Sau khi t t nghi p, ho c n u sinh viên không ti p t c theo h c ư c n a thì nhà trư ng s tr v cơ quan c i h c b trí công tác. IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN i m xét tuy n vào trư ng ư c xác nh ưu tiên theo khu v c và trong m i khu v c l i có các i tư ng ưu tiên v chính sách: 1. Ưu tiên v khu v c: áp d ng theo b n phân chia khu v c tuy n sinh, in trong quy n nh ng i u c n bi t v tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o, năm 1997. - Khu v c 1 (KV1): Mi n núi và tương ương, trong ó có vùng cao (KV1-VC), và vùng sâu (KV1-VS). - Khu v c 2 (KV2): Trung du và ng b ng, trong ó có a bàn nông thôn (KV2- NT). - Khu v c 3 (KV3): N i thành các thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Ưu tiên v chính sách: Nhóm ưu tiên 1: - Anh hùng lao ng và anh hùng các l c lư ng vũ trang - Cán b là ngư i dân t c ít ngư i - Thương binh ã ư c c p th - Cán b ang công tác vùng cao, vùng sâu, có h khNu thư ng trú ó ã 3 năm, tính n ngày 30/10/1997. N u không có h khNu thư ng trú ó thì ch ư c x p nhóm ưu tiên 2. Nhóm ưu tiên 2: - Cán b có thành tích v công tác, v chi n u ã ư c thư ng huân chương, huy chương; chi n sĩ thi ua c p t nh (thành ph ) 2 năm li n. - Cán b có thâm niên công tác chuyên môn 5 năm tính n 30/10/1997 và trong th i gian ó không b thi hành k lu t t m c c nh cáo tr lên. - Cán b thu c biên ch các tr m y t xã (có tên trong danh sách cán b y t xã, S Y t ã báo cáo B Y t năm 1996; các trư ng h p c bi t ph i có gi i trình và ư c B ng ý), nông trư ng, lâm trư ng ho c khu i u tr phong. i m chênh l ch gi a 2 khu v c ho c hai nhóm ưu tiên k ti p nhau hơn kém nhau không quá 3 i m. V. H SƠ XIN D TUY N
  5. T t c các cán b i h c ph i làm h sơ xin d tuy n g m có: 1. M t phi u d tuy n (có m u). 2. B n sao b ng t t nghi p trung h c y, dư c (có công ch ng Nhà nư c). Khi nh c ph i xu t trình b n chính ki m tra m i ư c vào h c. 3. B n sao gi y khai sinh. 4. Gi y khám s c kho c a b nh vi n. 5. Gi y ch ng nh n i tư ng ưu tiên tuy n sinh (như quy nh t i ph n IV, do Th trư ng cơ quan, ơn v có thNm quy n qu n lý cán b c p). 6. Quy t nh c cán b i h c c a cơ quan, ơn v có thNm quy n qu n lý cán b (Quân y sĩ, quân dư c sĩ ph i có quy t nh c i h c c a B tư l nh t c p quân khu, quân oàn tr lên), n p khi trúng tuy n, nh p h c. 7. Hai nh c 4x6 (m t nh dán vào phi u d tuy n). 8. Hai phong bì có dán tem và a ch c a thí sinh. T t c h sơ ph i ng trong m t phong bì c 230x330mm, bên ngoài ghi rõ tên, nơi công tác, l p xin d tuy n và li t kê các gi y t có trong h sơ. Thí sinh ph i n p l phí thi do nhà trư ng quy nh. H n n p h sơ: Trư c ngày 30/4/1997. VI. THI TUY N 1. Các môn thi: Thí sinh ph i thi 3 môn - Môn toán và môn hoá thi theo trình trung h c ph thông hay b túc văn hóa. - Môn chuyên môn: Thi theo chương trình ào t o y sĩ trung h c hi n hành c a B Y t (y sĩ a khoa ho c y sĩ y h c c truy n). - Riêng thí sinh là y sĩ cao ng thì ch ph i thi chuyên môn theo chương trình ào t o y sĩ cao ng ( a khoa ho c YHCT). L p c tuy n chuyên tu, trư ng tuy n theo ch tiêu B ã phân b cho các t nh không thi tuy n. N u các S Y t c cán b i h c sai i tư ng, trư ng s không ti p nh n. 2. Ngày thi tuy n sinh: Kỳ thi tuy n sinh s ư c t ch c trong tháng 7/1997. Ngày thi, l ch thi do các trư ng quy nh và thông báo cho thí sinh thu c vùng tuy n c a trư ng bi t.
  6. B Y t khuy n khích các trư ng t ch c ôn thi cho thí sinh. Th i gian ôn thi và h c phí do các trư ng quy nh. Vi c ra thi, t ch c thi và ch m thi ti n hành theo quy ch tuy n sinh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. 3. i u ki n trúng tuy n: Thí sinh trúng tuy n ph i có các tiêu chuNn tuy n sinh và t m c i m tuy n c a trư ng, trong ó: - V chuyên môn: Không dư i i m 5. - V văn hoá: Không b i m 0. Nh n ư c Thông tư này, các ơn v , các a phương ph i t ch c tri n khai th c hi n ngay, xét x cán b i h c úng i tư ng, úng tiêu chuNn quy nh trong Thông tư. Các trư ng c n xét duy t k h sơ tuy n sinh và t ch c thi úng Quy ch mb o ch t lư ng ào t o và công b ng xã h i. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc nh ( óng d u giáp lai c a nơi xác nh n h sơ) PHI U D TUY N (KỲ THI TUY N SINH VÀO I H C CAO NG H ÀO T O T I CH C VÀ CHUYÊN TU) Trư ng d thi:........................., ngành h c:.............. Khoá thi:............................ ngày... tháng... năm 199... I. B N THÂN: 1. Sơ y u lý l ch. H và tên khai sinh:.............................. (Nam, N ):.... Tên thư ng g i:..................................................
  7. Sinh ngày.... tháng.... năm 199.... Nơi sinh:........................................................ H khNu thư ng trú (s nhà, ph (xã), qu n-huy n, t nh).......... .................................................................................................... Dân t c:......................... Tôn giáo:...................... Ch c v và nơi làm vi c hi n nay (ghi rõ khoa, phòng, cơ quan và a ch cơ quan):................................................ B c lư ng:....................................................... oàn th ang tham gia ( ng viên, oàn viên TNCS HCM):.......... Trình văn hoá (b ng t t nghi p PTTH, BTVH):................... Nơi c p:................. theo Q ký ngày.... tháng.... năm 19... Trình chuyên môn: B ng t t nghi p:............................ Nơi c p:................. theo Q ký ngày.... tháng.... năm 19... ã t t nghi p ( i h c, cao ng), ngành:........................ năm 19.... c a trư ng:........................................... 2. Quá trình h c t p và làm vi c c a b n thân t 15 tu i tr lên: Ngày, tháng, H c ho c âu? Thành tích h c t p làm vi c năm sinh làm vi c gì? - - - - - - 3. Khen thư ng, k lu t: a) Khen thư ng: Huân chương:.....................................................
  8. Huy chương:...................................................... B ng khen t c p t nh (ho c tương ương):........................ b. K lu t (c n ghi rõ th i gian b k lu t t c nh cáo tr lên): ................................................................................................. II. PH N GIA ÌNH: Ghi rõ h và tên, ngh nghi p, nơi làm vi c và ch c a: H và tên cha:............................. (còn, ch t).......... Tu i:.................. Ngh nghi p:............................. Nơi làm vi c:.................................................... H và tên m :.............................. ..................... Tu i:.................. Ngh nghi p:............................. Nơi làm vi c:.................................................... V ho c ch ng, con (ghi như ph n cha, m ): ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. III. T NH N XÉT B N THÂN 1. PhNm ch t, o c b n thân (nêu nh ng nét chính): .................................................................
  9. ................................................................. ................................................................. 2. Năng l c:.............................................. ................................................................. ................................................................. 3. S trư ng:............................................... ................................................................... IV. L I CAM OAN Tôi xin cam oan nh ng l i khai trên là úng s th t, n u có i u gì sai trái, tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Ngày.... tháng.... năm 199.... Ngư i khai ký tên V. XÁC NH N VÀ GI I THI U D THI TUY N C A CƠ QUAN QU N LÝ NGƯ I D THI S Y t (cơ quan, ơn v ):.................................. Xác nh n h sơ c a anh, ch :................................ khai như trên là úng s th t. Cơ quan chúng tôi gi i thi u anh, ch ....... ................ i d tuy n vào l p h c nói trên. Ngày.... tháng.... năm 199.... Th trư ng cơ quan, ơn v Ký tên và óng d u VI. XÉT DUY T H SƠ (C a trư ng i h c, cao ng m l p) Tôi là:.............................. Ch c v :................... ư c Hi u trư ng u quy n xem xét h sơ d tuy n c a thí sinh: ..................................................................................................... 1. H sơ ã gi y t như quy nh.............................. 2. H sơ còn thi u các gi y t sau:..............................
  10. 3. Thí sinh thu c Khu v c: KV..........., và nhóm ưu tiên:....... 4. Thí sinh thu c lo i mi n thi (vào h c th ng).................. K t lu n: Thí sinh , không i u ki n d thi. Ngày.... tháng.... năm 199.... Ký tên và óng d u
Đồng bộ tài khoản