Thông tư số 04/1998/TT-NHNN1

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
2
download

Thông tư số 04/1998/TT-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/1998/TT-NHNN1 về Luật Khuyến khích đầu tư trong nước do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 7/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/1998/TT-NHNN1

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1998/TT-NHNN1 Hà N i, ngày 02 tháng 5 năm 1998 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 04/1998/TT-NHNN1 NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 7/1998/N -CP NGÀY 15/1/1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C th c hi n Ngh nh s 7/1998/N -CP ngày 15/1/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n c th m t s i m v vi c b o lãnh, cho vay s n xu t, thu mua hàng xu t khNu và lãi su t cho vay các d án u tư s n xu t hàng xu t khNu, thay th hàng nh p khNu ho c s n xu t nguyên v t li u, ph li u tr c ti p làm hàng xu t khNu, thay th hàng nh p khNu quy nh t i i u 17, i u 29 c a Ngh nh trên như sau: 1. Các Ngân hàng Thương m i qu c doanh, Ngân hàng u tư và phát tri n có trách nhi m xem xét và áp ng ngh b o lãnh, nhu c u tín d ng xu t khNu c a cơ s s n xu t hàng xu t khNu ho c s n xu t nguyên li u, ph li u tr c ti p làm hàng xu t khNu, k c thu mua hàng xu t khNu, cho vay u tư m r ng cơ s s n xu t hàng xu t khNu và ưu ãi v lãi su t cho vay i v i các d án u tư s n xu t hàng xu t khNu, thay th hàng nh p khNu ho c s n xu t nguyên v t li u, ph li u tr c ti p làm hàng xu t khNu, thay th hàng nh p khNu theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. 2. i tư ng ư c ưu tiên b o lãnh, áp ng nhu c u tín d ng xu t khNu là các t ch c, cá nhân ư c quy nh t i i u 3 Ngh nh s 7/1998/N -CP ngày 15/1/1998 c a Chính ph th c hi n vi c s n xu t, thu mua hàng xu t khNu bao g m c xu t khNu tr c ti p và xu t khNu qua u thác (sau ây g i t t là cơ s s n xu t hàng xu t khNu). i tư ng cho vay c a tín d ng xu t khNu bao g m: - Giá tr v t tư hàng hoá trong các khâu d tr , lưu thông và các chi phí c u thành giá mua ho c giá thành s n phNm. - Chi phí c a các d án u tư m r ng, c i ti n k thu t, xây d ng m i cơ s s n xu t hàng xu t khNu. 3. i u ki n ư c ưu tiên b o lãnh, áp ng nhu c u tín d ng xu t khNu: 3.1. i u ki n b o lãnh th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u ki n cho vay th c hi n theo quy nh t i th l tín d ng hi n hành c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c.
  2. Ngoài ra ư c ưu tiên v b o lãnh ho c áp ng nhu c u tín d ng xu t khNu cơ s s n xu t hàng xu t khNu còn ph i áp ng hai i u ki n sau: 3.2. Cơ s s n xu t hàng xu t khNu ph i có gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo danh m c A, B, C quy nh t i Ngh nh s 7/1998/N -CP ngày 15/1/1998; gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh t i Chương IV, Ngh nh s 7/1998/N -CP. 3.3. Các gi y t ch ng minh ã ký k t H p ng s n xu t, hàng xu t khNu ho c H p ng xu t khNu ho c ã bán hàng ra nư c ngoài, ơn t hàng c a phía nư c ngoài, các L/C ã m ... 4. Vi c ưu tiên áp ng nhu c u b o lãnh, nhu c u tín d ng xu t khNu i v i cơ s s n xu t hàng xu t khNu theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c ư c th c hi n như sau: 4.1. Khi các cơ s s n xu t hàng xu t khNu i u ki n theo quy nh t i i m 3 c a Thông tư này có ngh b o lãnh ho c áp ng nhu c u tín d ng xu t khNu thì các Ngân hàng Thương m i Qu c doanh, Ngân hàng u tư và phát tri n có trách nhi m áp ng nhu c u b o lãnh ho c nhu c u tín d ng xu t khNu c n thi t c a cơ s s n xu t hàng xu t khNu. 4.2. M c áp ng nhu c u b o lãnh ho c nhu c u tín d ng xu t khNu c n thi t c a các cơ s s n xu t hàng xu t khNu ư c căn c vào kh năng tài chính và h n m c bão lãnh, h n m c tín d ng (n u có) c a Ngân hàng Thương m i Qu c doanh, Ngân hàng u tư và phát tri n; ng th i ph i tuân th quy nh c a pháp lu t v các h n ch m b o an toàn trong ho t ng c a T ch c tín d ng. 4.3. Trư ng h p Ngân hàng Thương m i Qu c doanh, Ngân hàng u tư và phát tri n ã th c hi n h t h n m c b o lãnh, h n m c tín d ng ho c không v n cho vay các cơ s s n xu t hàng xu t khNu thì các ngân hàng này ph i l p k ho ch c th v i tư ng, lãi su t và h n m c b o lãnh, h n m c tín d ng xin i u ch nh ho c m c v n xin vay tái c p v n g i Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c s xem xét i u ch nh h n m c b o lãnh, h n m c tín d ng ho c cho vay b sung b ng phương th c cho vay tái c p v n. 4.4. Trình t ti n hành b o lãnh th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t, trình t cho vay và thu n th c hi n theo Th l tín d ng hi n hành c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 5. M c lãi su t cho vay i v i các d án u tư s n xu t hàng xu t khNu, thay th hàng nh p khNu ho c s n xu t nguyên v t li u, ph li u tr c ti p làm hàng xu t khNu, thay th hàng nh p khNu là m c lãi su t ưu ãi, th p hơn m c lãi su t cho vay thông thư ng cùng lo i; T ng Giám c các Ngân hàng thương m i Qu c doanh, Ngân hàng u tư và phát tri n xem xét quy nh c th các m c lãi su t cho vay ưu ãi trong khung lãi su t do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c công b . 6. Thông tư này thay th Thông tư s 3-TT/NH1 ngày 01/9/1995 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành Ngh nh 29/CP ngày 12/5/1995 c a Chính ph quy nh
  3. chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u b bãi b . T ng Giám c các Ngân hàng Thương m i qu c doanh, Ngân hàng u tư và phát tri n ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Thông tư này trong h th ng ngân hàng mình; vư ng m c trong quá trình th c hi n, ph n ánh v Ngân hàng Nhà nư c gi i quy t. Lê c Thuý ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản