Thông tư số 04/2002/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư số 04/2002/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2002/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2002/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2002/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 09 tháng 1 năm 2002 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 04/2002/TT-BL TBXH NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N QU N LÝ TI N LƯƠNG VÀ THU NH P I V I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T NG CÔNG ÍCH Th c hi n Ngh nh s 28/CP ngày 28/3/1997 và i u 2, Ngh nh s 03/2001/N - CP ngày 11/01/2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 28/CP ngày 28/3/1997 v i m i qu n lý ti n lương và thu nh p trong các doanh nghi p Nhà nư c, sau khi có ý ki n c a B Tài chính t i Công văn s 11936/TC/CSTC ngày 12/12/2001, B Xây d ng t i Công văn s 2033/BXD-TCL ngày 15/11/2001và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam t i công văn s 1873/TL ngày 16/11/2001, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n qu n lý ti n lương i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: i tư ng áp d ng là các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích thu c l c lư ng vũ trang, các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng không vì m c ích l i nhu n và ngu n kinh phí ho t ng ch y u t ngân sách Nhà nư c theo quy nh t i Ngh nh s 56/CP ngày 2/10/1996 c a Chính ph và Thông tư s 01/BKH/DN ngày 29/1/1997 c a B K ho ch và u tư. (Các ơn v nêu trên g i t t là doanh nghi p) Không áp d ng i v i các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích t trang tr i v tài chính, n p ngân sách, l i nhu n và có i u ki n áp d ng Thông tư s 05/2001/TT-BL TBXH ngày 29/01/2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n xây d ng ơn giá ti n lương và qu n lý ti n lương, thu nh p trong doanh nghi p Nhà nư c. II. NGUYÊN T C 1. Căn c kh i lư ng, ch t lư ng s n phNm ho c nhu c u d ch v công ích, cơ quan có thNm quy n theo phân c p qu n lý xác nh giá tr d toán trên cơ s nh m c ơn giá hi n hành (trong ó có chi phí ti n lương) th c hi n cơ ch t hàng ho c u th u s n phNm, d ch v công ích. Chi phí ti n lương này ph i ư c tính theo thông s ti n lương quy nh t i m c III, Thông tư này;
  2. 2. ư c nh n kh i lư ng, ch t lư ng s n phNm, d ch v công ích dư i hình th c ư c giao hay tham gia u th u, doanh nghi p căn c vào trình k thu t, công ngh s n xu t, trình qu n lý, tay ngh c a ngư i lao ng, trình t ch c s n xu t, t ch c lao ng th c t c a doanh nghi p ch ng l p giá tr d toán làm cơ s tho thu n ơn t hàng ho c tham gia u th u. Trong ó chi phí ti n lương ph i ư c tính theo các thông s ti n lương quy nh t i m c III, Thông tư này, không ph thu c vào ơn giá c a cơ quan có thNm quy n theo phân c p qu n lý. 3. Doanh nghi p v a th c hi n nhi m v công ích Nhà nư c giao v a ti n hành các ho t ng s n xu t kinh doanh khác thì khi l p giá tr d toán c n tách riêng t ng ph n, sau ó m i t ng h p l i. III. XÁC NNH CHI PHÍ TI N LƯƠNG TRONG ƠN GIÁ S N PH M, DNCH V CÔNG ÍCH Căn c ch c năng, nhi m v , lĩnh v c ho t ng và tình hình th c hi n kh i lư ng s n phNm, d ch v năm trư c li n k , các doanh nghi p xây d ng các ch tiêu k ho ch c th , trình cơ quan có thNm quy n theo phân c p qu n lý thNm nh, giao nhi m v k ho ch hàng năm. Trên cơ s các ch tiêu k ho ch xây d ng, doanh nghi p xác nh chi phí ti n lương trong ơn giá s n phNm, d ch v công ích ph i b o m các thông s ti n lương quy nh như sau: 1. nh m c lao ng: Theo quy nh và hư ng d n t i Thông tư s 14/L TBXH-TT ngày 10/4/1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, trên cơ s kh i lư ng, ch t lư ng s n phNm, d ch v công ích, t ch c s n xu t và t ch c lao ng th c t , doanh nghi p xây d ng nh m c lao ng xác nh chi phí ti n lương trong ơn giá s n phNm ho c d ch v công ích, không ph thu c vào nh m c ơn giá c a cơ quan t hàng ho c giao th u. 2. M c lương t i thi u: M c lương t i thi u xác nh chi phí ti n lương trong ơn giá s n phNm, d ch v công ích ư c xác nh theo công th c sau: TLminde = TLmin x (1 + Kde) Trong ó: - TLminde: M c lương t i thi u i u ch nh xác nh chi phí ti n lương trong ơn giá s n phNm, d ch v công ích; - TLmin: M c lương t i thi u chung là m c lương t i thi u do Chính ph quy nh trong t ng th i kỳ. K t ngày 01/01/2001 m c lương t i thi u chung áp d ng cho các doanh nghi p Nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, i u 1, Ngh nh s 77/2000/N -CP ngày 15/12/2000 c a Chính ph là 210.000 ng/tháng. Khi Chính ph i u ch nh l i m c lương t i thi u chung này thì áp d ng theo m c i u ch nh m i.
  3. - Kde: H s i u ch nh tăng thêm ti n lương t i thi u. H s i u ch nh tăng thêm ti n lương t i thi u (Kde): Căn c vào cung - c u lao ng, giá thuê nhân công và m c chi dùng t i thi u theo a bàn, h s i u ch nh tăng thêm ti n lương t i thi u (Kde) v i m c th p nh t ư c quy nh như sau: H s i u ch nh 0,4 0,3 0,2 tăng thêm th p nh t a bàn Các qu n n i Thành ph lo i II, g m: H i Phòng; Các thành thành ph Nam nh; Vinh; Hu ; à N ng; t nh Hà N i và thành Quy Nhơn; Nha Trang; à L t; Biên còn l i ph H Chí Hoà; Vũng Tàu; C n Thơ và thành Minh ph H Long, các khu công nghi p t p trung và các huy n ngo i thành thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh Doanh nghi p a bàn nào thì áp d ng h s i u ch nh tăng thêm ti n lương t i thi u (Kde) theo a bàn ó nhưng ph i m b o các ch tiêu kinh t do cơ quan có thNm quy n theo phân c p qu n lý phê duy t. Căn c vào tình hình th c t và kh năng ngu n kinh phí, cơ quan có thNm quy n theo phân c p qu n lý và doanh nghi p có th l a ch n h s i u ch nh tăng thêm cao hơn m c quy nh trên. Ví d : Công ty D ch v Môi trư ng ô th A n m trên a bàn có h s i u ch nh tăng thêm ti n lương t i thi u là 0,3 thì m c lương t i thi u th p nh t xác nh chi phí ti n lương trong ơn giá thanh toán s n phNm, d ch v công ích áp d ng là: TLminde = 210.000 ng/tháng x (1 + 0,3) = 273.000 ng/tháng tr lên. 3. H s lương c p b c công vi c: H s lương c p b c công vi c ư c xác nh căn c vào ph c t p công vi c phù h p v i yêu c u th c hi n nhi m v công ích do cơ quan có thNm quy n theo phân c p qu n lý t hàng ho c giao th u và h s m c lương theo các thang lương, b ng lương do Nhà nư c quy nh. 4. Các kho n ph c p lương: Căn c vào các Thông tư hư ng d n th c hi n các ch ph c p do B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành, doanh nghi p xác nh i tư ng và m c ph c p theo quy nh ư c tính vào chi phí ti n lương trong ơn giá s n phNm, d ch v công ích.
  4. Các kho n ph c p ư c tính xác nh chi phí ti n lương, g m: ph c p khu v c; ph c p c h i, nguy hi m; ph c p trách nhi m; ph c p làm êm; ph c p thu hút; ph c p lưu ng; ph c p ch c v lãnh o. IV. CƠ CH TR LƯƠNG C A DOANH NGHI P 1. L p phương án chi phí ti n lương và ngu n chi tr qu ti n lương tăng thêm: Trên cơ s kh i lư ng nhi m v và ơn giá s n phNm, d ch v công ích theo k ho ch do cơ quan có thNm quy n theo phân c p qu n lý t hàng ho c trúng th u, căn c vào i u ki n c th c a mình, doanh nghi p l p k ho ch th c hi n kh i lư ng nhi m v công ích ư c giao, b o m úng kh i lư ng, ch t lư ng và ti n th i gian quy nh. Trên cơ s ti t ki m các kho n chi phí khác trong t ng chi phí chung, doanh nghi p l p phương án chi phí ti n lương v i h s i u ch nh tăng thêm ti n lương t i thi u theo quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 28/3/1997 c a Chính ph v im i qu n lý ti n lương, thu nh p trong các doanh nghi p Nhà nư c, Ngh nh s 03/2001/N -CP ngày 11/01/2001 c a Chính ph b sung, s a i Ngh nh s 28/CP và các Thông tư hư ng d n vi c th c hi n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Phương án chi phí ti n lương c a doanh nghi p ph i b o m các i u ki n sau: - Hoàn thành úng kh i lư ng s n phNm, d ch v công ích theo k ho ch do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao ho c t hàng; - Th c hi n y nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c (n u có), n p b o hi m xã h i, b o hi m y t cho ngư i lao ng; -B o m tăng năng su t lao ng; - Không làm tăng kinh phí ư c t hàng ho c trúng th u. 2. ThNm nh phương án chi phí ti n lương: Phương án chi phí ti n lương c a doanh nghi p trư c khi th c hi n ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo phân c p qu n lý thNm nh, c th : - B qu n lý ngành, lĩnh v c thNm nh phương án c a doanh nghi p thu c Trung ương qu n lý; - S Lao ng - Thương binh và Xã h i thNm nh phương án c a doanh nghi p thu c a phương qu n lý; - H i ng qu n tr T ng Công ty thNm nh phương án c a doanh nghi p thu c T ng công ty 90/TTg ho c 91/TTg qu n lý; H sơ ngh thNm nh g m: + Văn b n ngh ; + Phương án chi phí ti n lương do doanh nghi p l p.
  5. 3. Xác nh qu ti n lương th c hi n: Căn c vào m c hoàn thành kh i lư ng nhi m v công ích và các i u ki n quy nh t i i m 1, m c IV nêu trên, doanh nghi p ư c quy t toán qu ti n lương th c hi n theo phương án chi phí ti n lương c a doanh nghi p ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh theo phân c p qu n lý. Trư ng h p doanh nghi p không b o m ư c các i u ki n quy nh t i i m 1, m c IV nêu trên thì ph i tr lùi qu ti n lương. M c bình quân th p nh t sau khi tr lùi ph i b ng ti n lương bình quân tính theo m c III nêu trên khi l p phương án chi phí ti n lương trong giá tr d toán kinh phí c p phát theo ơn giá s n phNm, d ch v công ích. V. T CH C TH C HI N 1. Căn c vào n i dung quy nh và hư ng d n t i Thông tư này, các B qu n lý ngành, lĩnh v c, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty 91/TTg, 90/TTg và các doanh nghi p có trách nhi m th c hi n úng quy nh t i Thông tư này. 2. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c và doanh nghi p v qu n lý ti n lương và thu nh p ư c th c hi n theo qui nh t i m c IV, Thông tư s 05/2001/TT- BL TBXH ngày 29/01/2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Vi c báo cáo tình hình th c hi n lao ng, ti n lương và thu nh p trong các doanh nghi p ư c quy nh như sau: - Ch m nh t vào tháng 4 hàng năm, các doanh nghi p ph i báo cáo v i cơ quan có thNm quy n theo phân c p qu n lý tình hình th c hi n lao ng, ti n lương và thu nh p c a năm trư c li n k theo m u s 1, kèm theo Thông tư này. - Ch m nh t vào tháng 5 hàng năm, các B qu n lý ngành, lĩnh v c, U ban nhân dân t nh, thành ph theo phân c p qu n lý báo cáo v B Lao ng - Thương binh và Xã h i tình hình th c hi n lao ng, ti n lương và thu nh p năm trư c li n k c a các doanh nghi p theo m u s 2, kèm theo Thông tư này. 3. Thông tư này có hi u l c t ngày 01/1/2002. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các doanh nghi p Nhà nư c ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) M us 1
  6. B , NGÀNH, NA PHƯƠNG TÊN DOANH NGHI P BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N LAO NG, TI N LƯƠNG VÀ THU NH P NĂM.... STT Ch tiêu ơn v K Th c Ghi ho ch hi n chú 1 2 3 4 5 6 I Ch tiêu nhi m v s n xu t, kinh doanh, d ch v (bao g m ph n nhi m v công ích ư c t hàng ho c trúng th u và ph n s n xu t, kinh doanh ngoài nhi m v công ích (n u có)) 1. T ng kh i lư ng s n phN m, d ch v (k c quy i) 2. T ng doanh thu ho c doanh s Tr. ng 3. T ng các kho n n p ngân sách Nhà Tr. ng nư c (n u có) 4. L i nhu n (n u có) Tr. ng II Qu ti n lương theo ơn giá Tr. ng 1. S lao ng Ngư i 2. H s lương c p b c công vi c bình quân 3. H s ph c p bình quân 4. M c lương t i thi u doanh nghi p /tháng áp d ng III T ng qu ti n lương ngoài ơn giá Tr. ng 1. Qu ti n lương b sung Tr. ng 2. Qu ph c p và ti n thư ng (n u có) Tr. ng 3. Qu làm thêm gi Tr. ng IV Ti n lương bình quân /ng/tháng V Qu khen thư ng, phúc l i Tr. ng Trong ó: phân ph i tr c ti p cho ngư i lao ng VI Qu thu nh p khác Tr. ng VII Thu nh p bình quân /ng/tháng
  7. VIII Năng su t lao ng bình quân tính theo /ng/năm doanh thu (doanh s ) Ghi chú: * Thu nh p bình quân g m ti n lương bình quân, ti n thư ng và phúc l i phân ph i tr c ti p cho ngư i lao ng và qu thu nh p khác tính bình quân theo tháng. Ngư i l p bi u ........,ngày......tháng.....năm....... (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản