Thông tư số 04/2002/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
96
lượt xem
9
download

Thông tư số 04/2002/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2002/TT-BXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2002/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2002/TT-BXD Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2002 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 04/2002/TT-BXD NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N I U CH NH D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N Th c hi n Ngh nh s 28/CP ngày 28/3/1997 và i u 2 Ngh nh s 03/2001/N - CP ngày 11/01/2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u Ngh nh s 28/CP v i m i qu n lý ti n lương và thu nh p trong doanh nghi p xây d ng c a nhà nư c. Căn c vào n i d ng quy nh trong các m c II, III, V Thông tư s 03/2002/TT-BL TBXH ngày 09 tháng 01 năm 2002 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 28CP ngày 28/3/1997 và Ngh nh s 03/2001/N -CP ngày 11/01/2001 c a Chính ph v i m i qu n lý ti n lương và thu nh p trong doanh nghi p xây d ng c a nhà nư c. th c hi n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n do có các y u t thay i nói trên i v i các công trình xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c quy nh trong các i u 10, 11, 12 Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và kho n 4, kho n 6 i u 1 Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP; B Xây d ng hư ng d n vi c i u ch nh d toán các công trình xây d ng cơ b n như sau: I- I U CH NH GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P: 1. i u ch nh chi phí nhân công: - Chi phí nhân công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã tính theo m c lương t i thi u 144.000,0 /tháng, ư c nhân v i h s i u ch nh KNC cho a bàn 1 b ng 1.75, cho a bàn 2 b ng 1.89, cho a bàn 3 b ng 2.04. - Chi phí nhân công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã tính theo m c lương t i thi u là 210.000,0 /tháng, ư c nhân v i h s i u ch nh KNC cho a bàn 1 b ng 1,20, cho a bàn 2 b ng 1,30, cho a bàn 3 b ng 1,40. - i v i các công trình xây d ng l p d toán theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương mà ư c hư ng thêm các kho n lương
  2. ph , ph c p lương và các ch chính sách khác chưa tính trong ơn giá ho c ư c hư ng ph c p lưu ng m c cao hơn 20%, hay ư c hư ng ph c p không n nh s n xu t m c l n hơn 10% thì ư c b sung các kho n này vào chi phí nhân công theo các quy nh hi n hành. 2. i u ch nh chi phí máy thi công: - Chi phí máy thi công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trong ó, ti n lương công nhân i u khi n, s a ch a máy và thi t b thi công ã tính theo m c lương t i thi u 144.000,0 /tháng, ư c nhân v i h s i u ch nh KMTC cho a bàn 1 b ng 1,11, cho a bàn 2 b ng 1,12, cho a bàn 3 b ng 1,13. - Chi phí máy thi công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trong ó, ti n lương công nhân i u khi n, s a ch a máy và thi t b thi công ã tính theo m c lương t i thi u 210.000,0 /tháng, ư c nhân v i h s i u ch nh KMTC cho a bàn 1 b ng 1,04, cho a bàn 2 b ng 1,05, cho a bàn 3 b ng 1,06. Các h s i u ch nh trên không áp d ng cho vi c i u ch nh chi phí máy thi công d toán xây l p c a công trình xây d ng mà chi phí máy thi công trong d toán xây l p ư c xác nh theo giá ca máy ư c c p có thNm quy n ban hành riêng không có trong b ng giá ca máy ban hành kèm theo Quy t nh s 1260/1998/Q -BXD ngày 18/11/1998 và Quy t nh s 10/2001/Q -BXD ngày 11/6/2001 c a B trư ng B Xây d ng. 3. Các kho n m c chi phí tính b ng nh m c t l (%) trong giá tr d toán xây l p công trình xây d ng (chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng u ra): ư c tính theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. N i dung các kho n m c chi phí trong giá tr d toán xây l p h ng m c công trình xây d ng như các quy nh hi n hành. II- I U CH NH CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG: 1. i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng: D toán chi phí kh o sát xây d ng l p theo ơn giá kh o sát xây d ng do Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Quy t nh ban hành trên cơ s nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2000/Q - BXD ngày 22/5/2000 c a B trư ng B Xây d ng, Thông tư s 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 c a B Xây d ng hư ng d n l p ơn giá kh o sát và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng và m c ti n lương t i thi u 210.000,0 /tháng thì d toán chi phí, kh o sát xây d ng ư c nhân v i h s i u ch nh KKS cho a bàn 1 b ng 1,09, cho a bàn 2 b ng1,13, cho a bàn 3 b ng1,18. 2. M t s chi phí khác tính b ng m c t l (%) trong t ng d toán công trình xây d ng: ư c tính theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  3. III- T CH C TH C HI N: Vi c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo hư ng d n c a Thông tư này áp d ng th ng nh t trong c nư c t ngày 01/1/2002. Công trình xây d ng c a các d án u tư xây d ng s d ng các ngu n v n khác ngu n v n ã nêu trên có th tham kh o n i dung hư ng d n c a Thông tư này i u ch nh d toán công trình. - Công trình xây d ng c a các d án u tư xây d ng ang ư c t ch c th c hi n l p h sơ thi t k - t ng d toán thì giá tr d toán xây l p các h ng m c công trình và các kho n m c chi phí khác trong t ng d toán c a công trình ư c xác nh theo các n i dung hư ng d n c a Thông tư này. - Nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p quy t nh u tư phê duy t t ng d toán, d toán, nhưng chưa ho c ang t ch c u th u ho c ch nh th u thì Ch u tư i u ch nh l i t ng d toán, d toán theo hư ng d n c a Thông tư này trình c p quy t nh u tư phê duy t l i. - Không i u ch nh giá d toán theo quy nh t i Thông tư này i v i nh ng công trình xây d ng ã u th u ho c ch nh th u t ch c th c hi n thi công xây d ng t ngày Thông tư này có hi u l c. - i v i nh ng công trình, h ng m c công trình xây d ng th c hi n hình th c u tư theo h p ng có i u ch nh giá ho c ch nh th u, thi công t năm 2001 có kh i lư ng chuy n ti p sang năm 2002, thì vi c i u ch nh d toán cho nh ng kh i lư ng xây d ng còn l i th c hi n t 01/01/2002 v n th c hi n theo hư ng d n trong Thông tư s 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2002 c a B Xây d ng. Căn c nh ng quy nh t i Thông tư này, các S Xây d ng thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo U ban nhân dân T nh, Thành ph hư ng d n a bàn c th như quy nh t i Thông tư s 03/2002/TT-BL TBXH áp d ng cho a phương mình. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c, ngh các B , Ngành, a phương ph n nh v B Xây d ng xem xét gi i quy t. Nguy n H ng Quân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản