Thông tư số 05/1998/TT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
1
download

Thông tư số 05/1998/TT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/1998/TT-BTS về việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển do Bộ Thuỷ sản ban hành , để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/1998/TT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1998/TT-BTS Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B THU S N S 05/1998/TT-BTS NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 72/1998/N -CP NGÀY 15/9/1998 C A CHÍNH PH V M B O AN TOÀN CHO NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI N NGH CÁ HO T NG TRÊN BI N Căn c Ngh nh s 72/1998/N -CP ngày 15/9/1998 c a Chính ph v b o m an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n; sau khi trao i v i các B , ngành và U ban nhân dân các t nh có liên quan, B Thu s n hư ng d n m t s i m c th như sau: I - GI I THÍCH THU T NG : M t s thu t ng trong Ngh nh ư c hi u như sau: 1. Vùng biên xa b : là vùng bi n ư c gi i h n b i ư ng ng sâu t 30 mét nư c tr ra i v i vùng bi n V nh B c b , vùng bi n ông - Tây Nam b , v nh Thái Lan và ư ng ng sâu t 50 mét nư c tr ra i v i vùng bi n Trung b . 2. Vùng bi n ven b : là vùng bi n ư c gi i h n b i ư ng ng sâu t 30 mét và 50 mét nư c tr vào b cho các vùng ã nêu trên. 3. Phương ti n ánh b t H i s n xa b : là các tàu thuy n ngh cá có l p máy công su t t 90 mã l c tr lên và ho t ng khai thác h i s n vùng bi n xa b . II- I U KI N I V I NGƯ I, PHƯƠNG TI N NGH CÁ HO T NG TRÊN BI N VÀ TRÁCH NHI M C A NGƯ I LÀM NGH CÁ: 1. Các gi y t c n có: ư c ho t ng trên bi n, phương ti n ngh cá ph i có các gi y t quy nh t i i u 3 c a Ngh nh s 72/1998/N -CP. Theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và các quy nh c a B Thu s n, vi c c p các lo i gi y t nói trên ư c quy nh như sau: 1.1. Các gi y t thu c ăng ký hành chính g m: "Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá", "Gi y phép ho t ng ngh cá", "S danh b thuy n viên" u do C c B o v ngu n l i thu s n ho c các Chi c c B o v ngu n l i thu s n t nh c p cho t t c các phương ti n ngh cá. Các gi y t này ch ư c c p sau khi ch phương ti n ã th c hi n ăng ký k thu t và ư c c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t c a phương ti n.
  2. S phân công, phân c p trong vi c qu n lý và c p các lo i gi y t nói trên ã ư c B trư ng B Thu s n quy nh trong "Th l ăng ký tàu ánh cá và thuy n viên" ban hành kèm theo Quy t nh s 413 Q /BVNL ngày 01/4/1996 c a B trư ng B Thu s n. 1.2. Gi y t v ăng ký k thu t: Các phương ti n ngh cá ch ư c phép ho t ng khi m b o an toàn k thu t theo các quy ph m c a Nhà nư c ã ban hành và ã ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t. Các cơ quan ư c quy n ki m tra an toàn k thu t ( ăng ki m) và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t c a phương ti n là: - C c ăng ki m Vi t Nam thu c B Giao thông v n t i, ăng ki m và c p "gi y ch ng nh n kh năng ho t ng" cho các phương ti n ngh cá có chi u dài ư ng nư c thi t k trên 20 mét; các phương ti n ngh cá không phân bi t l n, nh c a nư c ngoài vào ho t ng t i Vi t Nam và c a Vi t Nam ra nư c ngoài ho t ng; các phương ti n ngh cá ư c ch t o b ng v t li u m i. - C c B o v ngu n l i thu s n ăng ki m và c p "s ch ng nh n kh năng ho t ng" cho các phư ng ti n ngh cá trong nư c có chi u dài ư ng nư c thi t k t 20 mét tr xu ng và các phương ti n ngh cá khác theo s u nhi m c a C c ăng ki m Vi t Nam theo s tho thu n gi a B Thu s n và B Giao thông v n t i. S phân công, phân c p trong công tác ăng ki m phư ng ti n ngh cá ã ư c B Thu s n quy nh t i Quy t nh s 211 TS/Q ngày 17/6/1992 v vi c qu n lý k thu t, ki m tra an toàn các phương ti n ngh cá. 2. Trang b an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá: T t c các phương ti n ngh cá u ph i ư c trang b an toàn theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2.1. Các phương ti n ngh cá có chi u dài ư ng nư c thi t k l n hơn 20 mét và các phương ti n khai thác h i s n vùng bi n xa b ã ưa vào s d ng trư c ngày 07/5/1998 ư c trang b theo các tiêu chuNn Vi t Nam như sau: - Phòng cháy và ch a cháy: theo TCVN 4007-85 - Phương ti n c u sinh : theo TCVN 4018-85 - Phương ti n tín hi u : theo TCVN 4019-85. - Trang b vô tuy n i n : theo TCVN 4020-85 - Trang bi hành h i : theo TCVN 4021-85
  3. Các phương ti n ngh cá có chi u dài ư ng nư c thi t k l n hơn 20 mét và các phương ti n khai thác h i s n vùng bi n xa b n u ư c óng m i t sau ngày 07/5/1998 ph i ư c trang b theo các tiêu chuNn Vi t Nam như sau: - Phòng, phát hi n và ch a cháy : Theo TCVN 6529-5:1997 - Quy ph m trang b an toàn tàu bi n (g m: phương ti n c u sinh, phương ti n tín hi u, trang b vô tuy n i n, trang b hàng h i) : Theo TCVN 6278: 1997 2.2. Các phương ti n ngh cá có chi u dài ư ng nư c thi t k t 20 mét nư c tr xu ng, phương ti n ho t ng vùng bi n ven b ư c trang b an toàn t i thi u theo quy nh t i tiêu chuNn ngành "28 TCN 91-90: Tàu cá c nh - trang b an toàn". 3. B o hi m thuy n viên và thân tàu: 3.1. T t c thuy n viên trên phương ti n ngh cá ph i có b o hi m tai n n thuy n viên trư c khi ra bi n. Ch phương ti n ngh cá có trách nhi m mua y b o hi m tai n n thuy n viên cho các thuy n viên làm vi c trên phương ti n c a mình. 3.2. Ch phương ti n ngh cá b t bu c ph i mua b o hi m thân tàu i v i các phương ti n khai thác h i s n vùng bi n xa b . Khuy n khích mua b o hi m thân tàu i v i các phương ti n khai thác h i s n vùng bi n ven b . 4. Thuy n trư ng phương ti n ngh cá: 4.1. Quy nh v b ng Thuy n trư ng, Máy trư ng: Thuy n trư ng, Máy trư ng các phương ti n ngh cá ph i có b ng c p phù h p v i quy nh hi n hành như sau: - Phương ti n ngh cá có công su t máy nh hơn 12 mã l c, t m th i chưa quy nh Thuy n trư ng, Máy trư ng ph i có b ng. - Phương ti n ngh cá có công su t t 12 mã l c d n dư i 45 mã l c, ngư i i u khi n tàu và máy ph i có b ng Thuy n trư ng, Máy trư ng tàu cá ven bi n lo i nh . - Phương ti n ngh cá có công suát máy t 45 mã l c n dư i 150 mã l c, ngư i i u khi n tàu và máy tàu ph i có b ng Thuy n trư ng, Máy trư ng h ng 5 tàu cá. - Phương ti n ngh cá có công su t máy t 150 mã l c n 400 mã l c, ngư i i u khi n tàu và máy tàu ph i có b ng Thuy n trư ng, Máy trư ng h ng 4 tàu cá. 4.2. V trách nhi m c a Thuy n trư ng khi xu t b n và v b n: Khi xu t b n và v b n, Thuy n trư ng ph i khai báo theo n i dung sau: - N i dung khai báo khi xu t b n g m: H tên Thuy n trư ng, tên phương ti n, s ăng ký phương ti n, nơi ăng ký, danh sách thuy n viên trên phương ti n, d ki n ngày xu t b n, ngày v b n, d ki n v trí ngư trư ng s n khai thác.
  4. - N i dung khai báo khi v b n: H tên thuy n trư ng, tên phương ti n, s ăng ký phương ti n, nơi ăng ký, danh sách thuy n viên trên phương ti n, ngày n b n u. Thuy n trư ng các phương ti n ngh cá thu c thành ph n cá th , h gia ình ph i khai báo v i C ng v c a c ng cá ho c n, Tr m ki m soát Biên phòng ho c UBND xã, phư ng nơi phương ti n trú u (k c phương ti n ăng ký thư ng trú t i a phương ho c t nơi khác di chuy n n). Thuy n trư ng các phương ti n ngh cá thu c các doanh nghi p ph i khai báo khi xu t b n và v b n cho Giám c các doanh nghi p c a mình theo n i dung khai báo nêu trên. Trư ng h p xa ho c vì m t lý do nào khác không liên l c ư c v i Giám c doanh nghi p thì Thuy n trư ng ph i n khai báo t i C ng v c a c ng cá ho c n, Tr m ki m soát Biên phòng ho c U ban nhân dân xã, phư ng nơi phương ti n trú u. 5. Thuy n viên tàu cá: 5.1. i u ki n: - Ph i có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t huy n ho c t nh c p. - Có kh năng bơi t do t i thi u 50 mét. ư c Ch t ch UBND xã, phư ng ki m tra và xác nh n bi t bơi i v i thuy n viên thu c h gia ình; ư c Giám c các doanh nghi p ki m tra và xác nh n bi t bơi i v i thuy n viên làm vi c cho các doanh nghi p, 5.2. "S thuy n viên tàu cá": T t c các thuy n viên làm vi c trên các phương ti n ngh cá có công su t máy t 75 mã l c tr lên u ph i qua m t l p t p hu n ng n ngày v ki n th c cơ b n khi hành ngh trên bi n và ư c c p "S thuy n viên tàu cá". i v i thuy n viên làm vi c trên các phương ti n ngh cá có công su t máy nh hơn 75 mã l c, ư c s d ng Ch ng minh nhân dân khi i bi n. H sơ, th t c xin c p "S thuy n viên tàu cá" ư c quy nh t i th l ăng ký tàu cá và thuy n viên ban hành kèm theo Quy t nh 413 Q /BVNL ngày 01/4/1996 c a B Thu s n. III- QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG NGH CÁ: Trách nhi m c a các B , ngành Trung ương; c a UBND các c p: ã ư c quy nh t i các i u 10; 11; 12 c a Ngh nh s 72/1998/N -CP, dư i ây hư ng d n ch báo cáo v qu n lý ho t ng c a ngư i và phương ti n ngh cá: 1. N i dung báo cáo: 1.1. S lư ng phương ti n, s lư ng thuy n viên và khu v c ho t ng c a phương ti n trên bi n ho c nơi phương ti n ang trú u.
  5. 1.2. Nh ng thi t h i v ngư i và tài s n do các tai n n r i ro gây ra ho c thi t h i do áp th p nhi t i, bão, l c,....(sau ây g i chung là bão) gây ra. 2. Tình hu ng ph i báo cáo: 2.1. Trư c khi bão: Khi bão có kh năng b vào a phương ph i báo cáo theo n i dung 1.1 nói trên i v i các phương ti n ang ho t ng trên bi n - nơi có kh năng b bão. D ki n các tình hu ng x u có th x y ra, s lư ng phương ti n có kh năng không k p v nơi trú bão. 2.2. Trong khi bão: Khi bão ã b vào vùng bi n a phương ph i báo cáo theo n i dung 1.1 nói trên i v i nh ng phương ti n chưa vào ư c nơi trú bão, nh ng phương ti n c n xin c u vi n c a Trung ương ho c c a t nh. 2.3. Sau khi bão: T ng h p báo cáo theo n i d ng 1.2 nói trên. Các tình hu ng 2.1 và 2.2 ph i ư c báo cáo nhanh b ng h th ng vô tuy n i n, i n tho i, FAX ho c b ng các phương ti n nhanh nh t nơi nh n báo cáo k p th i x lý. 3. Nơi báo cáo và nơi nh n báo cáo: 3.1. UBND xã, phư ng, n, Tr m ki m soát Biên phòng ho c C ng v c a c ng cá báo cáo v UBND huy n, UBND t nh và S Thu s n. 3.2. Giám c các doanh nghi p thu c a phương qu n lý báo cáo v UBND t nh và S Thu s n. 3.3. UBND t nh t ng h p, báo cáo lên Th tư ng Chính ph và v B Thu s n. 3.4. Giám c các doanh nghi p tr c thu c các B , ngành Trung ương báo cáo v các B , ngành Trung ương và ơn v c p trên tr c ti p qu n lý. 3.5. Các B , ngành Trung ương t ng h p báo cáo lên Th tư ng Chính ph và g i B Thu s n. IV- T CH C TH C HI N: tri n khai vi c b o m an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n, B Thu s n ngh các B , Ngành, UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các ơn v tr c thu c B ti n hành nh ng công vi c sau ây: 1. Ph bi n, tuyên truy n các n i dung c a Ngh nh và Thông tư hư ng d n này n các t ch c, cá nhân có phương ti n ho t ng ngh cá trên bi n và toàn dân. m b o cho m i t ch c, m i ngư i n m ư c các n i dung trên nghiêm ch nh ch p hành. 2. B Thu s n ph i h p ch t ch v i các B , Ngành có liên quan, ban hành ti p m t s thông tư hư ng d n v ăng ki m phương ti n ngh cá, v các i m treo tín hi u
  6. báo bão; v mua b o hi m thuy n viên và b o hi m thân tàu i v i ngư i và phương ti n ngh cá, v.v... 3. UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có bi n có trách nhi m t ch c ch o th c hi n ngh nh và thông tư hư ng d n này trong ph m vi a phương mình, căn c vào quy n h n, trách nhi m c a a phương ban hành các quy nh nh m c th hoá nhi m v c a UBND c p xã, phư ng trong vi c qu n lý ngư i và phương ti n ngh cá trú u trên a bàn xã, phư ng mình. 4. Giao cho C c B o v ngu n l i thu s n ph i h p v i V K ho ch - u tư, V Tài chính - K toán, V Ngh cá nghiên c u và xây d ng chương trình B m t chương trình c p Nhà nư c v " m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ho t ng ngh cá trên bi n". M c tiêu c a chương trình này là t ng h p các bi n pháp h n ch n m c th p nh t nh ng thi t h i v ngư i và phương ti n do bão t gây ra hàng năm cho ngh cá. 5. Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và phát tri n nông thôn (nơi có bi n) có trách nhi m ch o các cơ s tr c thu c ngành, ph i h p v i các ngành ch c năng và UBND các huy n, xã, phư ng th c hi n t t nhi m v m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n. Trên ây là n i dung hư ng d n m t s i m cơ b n Ngh nh c a Chính ph v m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n. Trong qua trình th c hi n, n u có vư ng m c, các a phương, ơn v , các ch phương ti n c n ph n ánh k p th i v B Thu s n nghiên c u s a i b sung. Nguy n Ng c H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản