Thông tư số 05/1999/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư số 05/1999/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/1999/TT-TCHQ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/CP ngày 20/03/1996 và Nghị định 54/1998/NĐ-CP ngày 21/07/1998 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/1999/TT-TCHQ

 1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1999/TT-TCHQ Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 05/1999/TT-TCHQ NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 16/CP NGÀY 20/3/1996 VÀ NGHN NNH 54/1998/N -CP NGÀY 21/7/1998 C A CHÍNH PH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V H I QUAN Căn c kho n 2 i u 35 Ngh nh 16/CP ngày 20 tháng 3 năm 1996 và i u 7 Ngh nh 54/1998/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v h i quan, T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1- Khi áp d ng x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v h i quan, ph i căn c vào Ngh nh 16/CP ngày 20/3/1996 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v h i quan (nh ng i u còn hi u l c thi hành) và Ngh nh 54/1998/N -CP ngày 21/7/1998 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 16/CP nêu trên (sau ây g i chung là Ngh nh 16/CP s a i, b sung). 2- Vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v h i quan là hành vi do cá nhân, t ch c th c hi n m t cách c ý ho c vô ý xâm ph m các quy t c qu n lý Nhà nư c v h i quan mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s , theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t vi ph m hành chính v h i quan. 3- Cá nhân, t ch c quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh 16/CP s a i, b sung ư c hi u như sau: a/ T ch c g m: cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. b/ Cá nhân g m: ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài, ngư i không qu c t ch, có năng l c hành vi theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. c/ Cá nhân, t ch c Vi t Nam và nư c ngoài có hành vi vi ph m các quy t c qu n lý Nhà nư c v h i quan, u ph i ch u trách nhi m hành chính v h i quan theo quy nh t i Ngh nh 16/CP s a i, b sung và các Ngh nh khác c a Chính ph có quy nh thNm quy n x ph t c a cơ quan H i quan, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác.
 2. 4- i tư ng b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v h i quan bao g m: ngư i v n chuy n, ngư i g i hàng, ngư i nh n hàng ho c ngư i i di n h p pháp c a h , ngư i kinh doanh kho ngo i quan, khi th c hi n hành vi vi ph m hành chính v h i quan; ngư i mua bán, ch a ch p, v n chuy n hàng hoá, v t phNm có ngu n g c nh p khNu trái phép; ngư i mua bán không úng quy nh hàng hoá thu c i tư ng ưu ãi thu quan; ngư i có hành vi c n tr , xúc ph m nhân viên H i quan thi hành công v . 5- M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t m t l n. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. Khi quy t nh x ph t b ng ti n i v i m t ngư i trong cùng th i i m th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì ư c c ng l i thành m c ph t chung, nhưng ph i ghi rõ m c ph t i v i t ng hành vi. N u m t trong các hành vi vi ph m nêu trên không thu c thNm quy n x ph t c a c p mình thì chuy n toàn b h sơ, tang v t n c p có thNm quy n x ph t. 6- i v i các vi ph m ph c t p, khó xác nh là vi ph m hành chính hay hình s thì ngư i có thNm quy n x ph t thu c C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là C c H i quan t nh) trao i v i Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p và ch ra quy t nh x ph t hành chính khi ã có ý ki n c a Vi n Ki m sát nhân dân. 7- Hàng hoá, v t phNm xu t khNu, nh p khNu là tang v t vi ph m hành chính thu c i tư ng ch u thu thì ngoài vi c ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn bu c ph i n p thu xu t khNu, thu nh p khNu, các lo i thu khác và l phí h i quan theo quy nh c a pháp lu t. 8- Nh ng hành vi vi ph m hành chính v h i quan quy nh t i Ngh nh 16/CP s a i, b sung trùng v i các hành vi vi ph m hành chính quy nh t i các Ngh nh khác ư c ban hành sau, có xác nh thNm quy n x ph t c a cơ quan H i quan, thì x ph t theo quy nh t i văn b n ư c ban hành sau cùng. Trong trư ng h p văn b n quy ph m pháp lu t m i có cùng giá tr pháp lý, quy nh trách nhi m pháp lý nh hơn i v i vi ph m hành chính v h i quan x y ra trư c ngày văn b n có hi u l c thì áp d ng văn b n m i ban hành, theo nguyên t c có l i cho ương s ư c quy nh t i kho n 1, i u 5b Ngh nh 16/CP s a i, b sung. 9- V thNm quy n x lý vi ph m: a/ i v i nh ng vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t c a nhi u cơ quan thì cơ quan nào phát hi n, l p biên b n u tiên, cơ quan ó ra quy t nh x ph t. b/ Nh ng hành vi gian l n thu (bao g m: thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t) chưa t i m c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh t i Thông tư s 06/TTLN ngày 20 tháng 9 năm 1996 c a Vi n Ki m sát nhân dân t i cao - Toà án nhân dân t i cao - B N i v , do cơ quan khác không có thNm quy n x ph t phát hi n ư c thì chuy n h sơ, tang v t cơ quan H i quan ra quy t nh x ph t và thu thu theo quy nh c a pháp lu t.
 3. c/ i v i nh ng v vi ph m pháp lu t h i quan n m c truy c u trách nhi m hình s mà không thu c thNm quy n c a cơ quan H i quan thì cơ quan H i quan chuy n giao h sơ cho cơ quan ti n hành t t ng có thNm quy n, ng th i chuy n v t ch ng cơ quan ó b o qu n theo quy nh t i kho n 2, i u 57 B lu t T t ng hình s , tr trư ng h p c bi t Th tư ng Chính ph có ch o khác. d/ i v i vi ph m hành chính mà h sơ liên quan n nhi u ơn v H i quan thì ơn v nào phát hi n, l p biên b n u tiên, ơn v ó ra quy t nh x ph t; nh ng ơn v liên quan có trách nhi m chuy n giao y tài li u c n thi t theo yêu c u c a ơn v có thNm quy n x ph t; khi có ý ki n khác nhau trong vi c x ph t thì trong th i h n quy nh ph i báo cáo xin ý ki n T ng c c trư ng T ng c c H i quan. e/ i v i vi ph m hành chính v h i quan b b t gi trên bi n cũng th c hi n theo nguyên t c này. Trư ng h p m c ph t ti n vư t quá thNm quy n c a ơn v b t gi thì chuy n cơ quan H i quan nơi g n nh t x ph t. Trư ng h p v án do C c i u tra ch ng buôn l u ho c cơ quan i u tra Trung ương kh i t hình s , liên quan n ph m vi ho t ng c a nhi u C c H i quan, khi có quy t nh ình ch i u tra x ph t hành chính thì chuy n C c H i quan nơi x y ra v án x ph t. Trư ng h p v án x y ra t i nơi không thu c a bàn ho t ng c a H i quan thì chuy n C c H i quan g n nơi ã x y ra v án ho c C c H i quan có tr s cùng trên a bàn t tr s c a cơ quan i u tra, C c i u tra ch ng buôn l u x ph t. 10- Khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính v h i quan t i khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m mà áp d ng m c ph t tương ng v i các hành vi vi ph m ư c quy nh trong Ngh nh 16/CP s a i, b sung và các Ngh nh khác có quy nh hành vi vi ph m và thNm quy n x ph t c a cơ quan H i quan. 11- Nh ng trư ng h p không x ph t vi ph m hành chính v h i quan: hàng hóa, v t phNm, phương ti n v n t i ưa vào Vi t Nam do b ho ho n, thiên tai, ch h a, s ki n b t ng , tình th c p thi t, có khai báo v i cơ quan H i quan, cơ quan có thNm quy n khác ho c chính quy n a phương theo úng quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p không khai báo s b x ph t theo quy nh t i i m a kho n 2, i u 6 Ngh nh 16/CP s a i, b sung. 12- Trong Thông tư này, nh ng c m t sau ây ư c hi u như sau: a/ "Hàng hoá, v t phNm": là hàng hoá, hành lý, bưu phNm, bưu ki n, ngo i h i, ti n Vi t Nam và nh ng v t phNm khác. b/ "Mã hàng": là mã s thu theo quy nh c a pháp lu t v thu xu t khNu, thu nh p khNu. c/ "Hàng hoá khuy n khích xu t khNu, nh p khNu": là hàng hoá xu t khNu, nh p khNu không qu n lý b ng h n ng ch, gi y phép, k ho ch nh hư ng.
 4. d/ "M c trung bình c a khung ph t ti n": là m c trung bình c ng c a m c ph t ti n cao nh t và m c ph t ti n th p nh t c a khung ph t i v i m t hành vi vi ph m hành chính. e/ "Không úng v i khai báo h i quan": là s khác nhau gi a hàng hoá, v t phNm khai báo h i quan v i hàng hoá, v t phNm th c xu t khNu, th c nh p khNu. g/ "Tái ph m": là trư ng h p ã b x ph t nhưng chưa h t th i hi u ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính mà l i th c hi n ti p vi ph m hành chính trong cùng lĩnh v c ó. h/ "Vi ph m nhi u l n": là trư ng h p th c hi n vi ph m hành chính trong lĩnh v c mà trư c ó ã vi ph m nhưng chưa b x ph t. i/ " ưa hàng hoá trái phép vào Vi t Nam": là hành vi ưa hàng hoá vào Vi t Nam trái v i các quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. 13- Khi ti p nh n b h sơ h i quan làm th t c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá v t phNm, cán b ti p nh n h sơ ph i ki m tra, n u h sơ chưa y theo quy nh thì ph i hư ng d n ngư i khai khai b sung và n p, xu t trình các ch ng t còn thi u; khi b sung h sơ theo úng quy nh v th i h n làm th t c h i quan thì h i quan ti p nh n ăng ký và không l p biên b n vi ph m. II-ÁP D NG CÁC HÌNH TH C X PH T VÀ M C X PH T 1- Hình th c x ph t: cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính v h i quan ph i ch u m t trong các hình th c ph t chính là: c nh cáo ho c ph t ti n. a/ C nh cáo: áp d ng i v i cá nhân, t ch c vi ph m hành chính nh , l n u, có tình ti t gi m nh , ư c quy nh t i kho n 1 thu c các i u 6, 8, 9a, 9b, 11 và i u 10 Ngh nh 16/CP s a i, b sung. b/ Ngoài hình th c ph t chính, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m c a cá nhân, t ch c, có th còn b áp d ng các hình th c ph t b sung sau: - T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m; - Tư c quy n s d ng gi y phép. Các hình th c ph t b sung trên không ư c áp d ng c l p mà ph i áp d ng kèm theo hình th c ph t chính. 2- Cá nhân, t ch c b áp d ng hình th c ph t chính, ph t b sung nêu trên còn có th bu c ph i th c hi n các bi n pháp hành chính khác quy nh t i Ngh nh 16/CP s a i, b sung như: - Bu c tái xu t hàng hoá, v t phNm; - ình ch làm th t c h i quan;
 5. - Bu c tiêu hu hàng hoá, v t phNm; Bi n pháp hành chính khác ư c áp d ng kèm theo hình th c ph t chính, không áp d ng c l p. 3- Ch áp d ng hình th c ph t b sung "tư c quy n s d ng gi y phép" i v i gi y phép tr c ti p liên quan n hàng hoá, v t phNm, phương ti n v n t i là tang v t vi ph m. Các c p H i quan có thNm quy n x ph t ch ư c tư c quy n s d ng gi y phép i v i gi y phép do cơ quan H i quan c p. Trư ng h p các gi y phép do cơ quan khác c p, cơ quan H i quan thông báo b ng văn b n cho cơ quan có thNm quy n c p phép, ngh tư c quy n s d ng gi y phép; sau khi th c hi n ngh c a H i quan, cơ quan có thNm quy n c p gi y phép thông báo k t qu cho cơ quan H i quan. Khi phát hi n gi y phép gi m o, gi y phép c p không úng thNm quy n ho c có n i dung trái pháp lu t, ph i l p biên b n thu gi , sau ó thông báo b ng văn b n cho cơ quan Nhà nư c, t ch c liên quan bi t. 4- Khi xem xét x lý nh ng trư ng h p nh m l n trong quá trình g i hàng hoá, v t phNm xu t khNu, nh p khNu quy nh t i kho n 3, i u 1 Ngh nh 16/CP s a i, b sung ph i căn c vào i u 17 Pháp l nh H i quan và i u 7 Ngh nh 16/1999/N - CP ngày 27/3/1999 xác nh th i i m "H i quan ki m tra hàng hoá". Th i i m "trư c khi H i quan ki m tra hàng hoá" quy nh t i kho n 3 i u 1 Ngh nh 16/CP s a i, b sung ư c hi u là th i gian trư c khi ngư i làm th t c h i quan ho c i di n h p pháp c a h xu t trình và m container ho c ki n hàng t i a i m ki m tra H i quan ki m tra. Vi c thông báo nh m l n ph i ư c ngư i v n t i, ngư i g i hàng ho c i di n h p pháp c a h th c hi n b ng văn b n, nêu rõ lý do và g i cho H i quan trư c khi ki m tra hàng. Trư ng h p có căn c pháp lý xác nh l i vi ph m x y ra do có s thông ng gi a bên mua và bán ho c bên v n t i buôn l u, v n chuy n trái phép ho c tr n thu thì không ch p nh n vi c thông báo nh m l n, mà tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m x lý theo quy nh c a pháp lu t. 5 - Th i h n quy nh làm th t c h i quan nói t i kho n 1 và i m a, kho n 2 i u 6 Ngh nh 16/CP s a i, b sung là th i h n quy nh t i i u 5 Ngh nh 16/1999/N -CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph quy nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan. 6- i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 i u 6 Ngh nh 16/CP s a i, b sung, ch x ph t n u trong gi y phép, t khai h i quan ho c các gi y t khác theo quy nh c a pháp lu t, có quy nh th i gian ph i tái nh p ho c tái xu t. 7- i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3, i u 7 Ngh nh 16/CP s a i, b sung mà t ý tiêu th hàng hoá, v t phNm, trong trư ng h p s hàng hoá v t phNm ó là tang v t vi ph m hành chính khác b áp d ng ph t b sung t ch thu sung công qu , thì ngoài vi c x ph t theo kho n 3, i u 7, ph i thu h i l i s ti n tương ương v i tr giá c a hàng hoá, v t phNm ó. Trư ng h p c n thi t m b o th c hi n quy t nh x ph t thì thu h i s ti n b ng s ti n b x ph t.
 6. 8- Ch th vi ph m quy nh v trao i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a cư dân biên gi i bao g m: cư dân khu v c biên gi i và ngoài khu v c biên gi i. Tr giá và m t hàng cư dân biên gi i ư c phép trao i ph i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; N u i u ư c qu c t v trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i gi a Vi t Nam và nư c chung biên gi i có quy nh khác, thì th c hi n theo i u ư c qu c t . Các hình th c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá, v t phNm dư i hình th c khác t i C a khNu biên gi i ư ng b , ph i tuân th y các quy nh c a pháp lu t v h i quan và pháp lu t liên quan. Trư ng h p cư dân biên gi i mang ngo i h i (bao g m c ti n Vi t Nam, vàng tiêu chuNn qu c t ) qua biên gi i vư t quá tiêu chuNn mà Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh, không khai báo h i quan thì x ph t theo quy nh t i i u 13, 14 Ngh nh 16/CP s a i, b sung ư c hư ng d n x lý t i i m 19, 20 Ph n II Thông tư này. 9- Hành vi xu t khNu, nh p khNu quà bi u trái quy nh c a Nhà nư c v xu t khNu, nh p khNu quy nh t i kho n 2 i u 9a Ngh nh 16/CP s a i, b sung là hành vi xu t khNu, nh p khNu hàng hoá, v t phNm thu c di n qu n lý b ng h n ng ch, gi y phép, k ho ch nh hư ng; hàng hoá t m ngưng xu t khNu, nh p khNu; hàng hoá, v t phNm c m xu t khNu, nh p khNu ho c xu t khNu, nh p khNu có i u ki n khác. Trư ng h p th c t hàng hoá, v t phNm (là quà bi u) khi ki m tra úng v i khai báo h i quan nhưng ngư i nh n t ch i nh n, ho c trư ng h p nh p khNu quà bi u thu c danh m c hàng c m nh p khNu (tr ma tuý, tài li u ph n ng, vũ khí, n dư c, v t li u n , trang thi t b k thu t quân s ) có khai báo h i quan thì yêu c u ngư i nh n quà bi u ó thông báo cho ngư i g i, ngư i v n chuy n ưa v t phNm, hàng hoá ó ra kh i lãnh th Vi t Nam trong th i h n quy nh t i kho n 2 i u 27 Ngh nh 16/CP s a i, b sung; quá th i h n không ưa ra thì hàng hoá, v t phNm ó b sung công qu ho c b tiêu hu . 10- i v i các trư ng h p xu t khNu, nh p khNu hành lý không khai báo ho c khai báo không úng quy nh v khai báo h i quan (quy nh trong n i dung t khai h i quan) mà không thu c quy nh t i kho n 2 i u 9b Ngh nh 16/CP s a i, b sung thì x ph t theo quy nh t i kho n 1 i u này. Trư ng h p vi ph m các quy nh v xu t khNu, nh p khNu văn hoá phNm không mang tính ch t quà bi u, hành lý thì x lý theo quy nh t i i u 12 Ngh nh 88/CP ngày 14/12/1995 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong các ho t ng văn hoá, d ch v văn hoá và phòng ch ng m t s t n n xã h i. Trư ng h p xu t khNu, nh p khNu hành lý thu c lo i hàng c m xu t khNu, c m nh p khNu (tr ma tuý, tài li u ph n ng, vũ khí, n dư c, v t li u n , trang thi t b k thu t quân s ) có khai báo h i quan thì không ư c phép xu t khNu ho c nh p khNu và không x ph t. 11- Phương ti n v n t i ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, chuy n khNu quy nh t i Ngh nh 16/CP s a i, b sung bao g m phương ti n v n t i trên không, trên bi n, trên sông, trên b di chuy n trong khu v c ki m soát h i quan.
 7. a/ Hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u 11 Ngh nh 16/CP s a i, b sung bao g m c phương ti n v n t i ch hàng hoá xu t khNu xu t phát t m t c ng c a Vi t Nam ho c ch hàng chuy n khNu, c p c ng không có trong hành trình c a tàu, nhưng không khai báo h i quan theo quy nh t i i u 5 Ngh nh 16/1999/N -CP ngày 27/3/1999. b/ Hàng hoá, v t phNm không khai báo h i quan trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh trong khu v c ki m soát h i quan, không ph i thu c s h u c a thuy n viên thì x lý theo quy nh t i kho n 4, i u 11 Ngh nh 16/CP s a i, b sung. Trư ng h p căn c pháp lý xác nh hàng hoá ó thu c s h u c a ngư i i u khi n, ngư i ph c v ho c hành khách trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, ph c v cho chuy n i c a h ho c hàng hoá thu c tiêu chuNn hành lý thuy n viên thì x ph t theo quy nh t i i u 9b Ngh nh 16/CP s a i, b sung. c/ Khi phát hi n ư c vi c mua, bán, ch a ch p, v n chuy n hàng hoá, v t phNm không úng theo quy nh c a pháp lu t ho c có ngu n g c nh p khNu trái phép thì tùy tính ch t, m c hành vi vi ph m mà áp d ng m c ph t ư c quy nh t i i m b, kho n 3, i u 17; i u 21 Ngh nh 01/CP ngày 3/1/1996 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i; ho c kho n 4 i u 11 và kho n 2 i u 17 c a Ngh nh 16/CP s a i, b sung; n u có hành vi tr n thu thì x lý theo i m 12.a dư i ây. 12- i v i các vi ph m quy nh t i i u 12a Ngh nh 16/CP s a i, b sung: a/ Vi ph m quy nh t i i m a kho n 2; i m b, c kho n 3 i u 12a d n n th t thu thu thì vi c x ph t ư c th c hi n như sau: - Cách tính chênh l ch thu và áp d ng m c ph t: L y s thu ph i n p c a m t hàng th c nh p khNu, tr i s thu mà ch hàng ã khai báo trên t khai h i quan s có s thu gian l n. S thu gian l n bao g m thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng và thu tiêu th c bi t. M c chênh l ch v thu do ơn v nghi p v v thu xác nh. Sau khi tính ư c s thu gian l n, ph i i chi u v i Thông tư liên ngành s 06/TTLN ngày 20/9/1996 c a Vi n Ki m sát nhân dân t i cao - Toà án nhân dân t i cao - B N i v hư ng d n x lý t i tr n thu xem xét s lư ng thu gian l n mà x ph t theo Lu t thu hay chuy n kh i t hình s . N u x lý hành chính thì căn c vào i u 3, kho n 1 i u 4 Ngh nh 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và i m 2, Ph n II Thông tư s 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh 22/CP x ph t t 1 n 5 l n thu gian l n cho phù h p v i tính ch t, m c c a hành vi vi ph m. - Căn c pháp lý ra quy t nh x ph t ph i phù h p v i các quy nh sau ây c a các Lu t thu : + Kho n 3, i u 20 thu c kho n 5 i u 1 Lu t s a i, b sung 1 s i u c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu;
 8. + Kho n 3 i u 19 c a Lu t thu giá tr gia tăng; + Kho n 3 i u 17 c a Lu t thu tiêu th c bi t; + Ngh nh 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . Khi không có căn c pháp lý xác nh ư c hành vi vi ph m là c ý gian l n ti n thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có) thì tuỳ theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m mà x ph t theo kho n 2 ho c kho n 3 i u 12a Ngh nh 16/CP s a i, b sung. b/ Trong trư ng h p nh p khNu hàng hoá góp v n vào liên doanh u tư mà khai báo tr giá hàng hoá cao hơn th c t , n u xác nh vi c gi m o gi y t tăng góp v n u tư thì ngoài vi c ph t v hành vi khai sai tr giá, còn x ph t v hành vi gi m o gi y t ; n u có d u hi u ph m t i thì chuy n cho cơ quan i u tra. c/ Trư ng h p khai báo tên hàng hoá, v t phNm b ng ti ng Vi t Nam chưa chính xác so v i tên hàng hoá b ng ti ng Anh trên ch ng t trong h sơ h i quan và tài li u k thu t liên quan (n u có), ch do l i d ch thu t, thì yêu c u d ch l i chính xác, không x ph t. 13- i v i hành vi vi ph m liên quan n gi y phép và văn b n thay th gi y phép: a/ Gi y phép quá h n: - Hàng xu t khNu: Ch hàng ph i xin gia h n gi y phép m i cho làm th t c xu t khNu, ng th i x ph t theo quy nh t i kho n 1 i u 14 Ngh nh 01/CP v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i. - Hàng nh p khNu: n u khi ký h p ng, ho c khi x p hàng lên phương ti n v n t i hi u l c gi y phép v n còn, nhưng khi hàng v t i c ng gi y phép ho c h p ng h t h n thì x ph t v hành vi s d ng gi y phép quá h n nh p khNu hàng hóa, theo quy nh t i kho n 1 i u 14 Ngh nh 01/CP v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i, không coi ây là trư ng h p nh p khNu trái phép. b/ Trư ng h p hàng hoá nh p khNu không úng n i dung gi y phép, nhưng tang v t vi ph m là v t tư máy móc góp v n liên doanh u tư, thu c công ngh tiên ti n phù h p v i yêu c u s d ng, ư c xác nh n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n, có khai báo h i quan thì không x ph t, nhưng ph i th c hi n các nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. c/ Trư ng h p nh p khNu không úng v i khai báo h i quan mà ngư i nh n hàng t ch i nh n, tr l i ngư i bán v i lý do xác áng, phù h p v i Lu t Thương m i và quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam, t p quán thương m i qu c t , không có d u hi u h p pháp hoá cho các lô hàng buôn l u, thì x lý theo quy nh t i kho n 3 i u 12a Ngh nh 16/CP s a i, b sung bu c ưa hàng hoá ra kh i Vi t Nam. Trư ng h p nh p khNu hàng hoá, v t phNm úng v i khai báo h i quan (không ph i là hàng hoá, v t phNm c m xu t khNu, nh p khNu) mà ngư i nh n hàng t ch i nh n, tr
 9. l i ngư i bán n u có lý do xác áng, phù h p v i tho thu n trong h p ng thương m i thì ư c phép ưa hàng hoá, v t phNm ó ra kh i Vi t Nam và không b x ph t, nhưng ph i ki m tra th c t ch t ch m i cho th c hi n. 14- Trư ng h p xu t khNu, nh p khNu hàng hoá, v t phNm không úng v i khai báo h i quan nhưng không nh hư ng n ti n thu và các nghĩa v tài chính ph i n p, không vi ph m quy nh v chính sách m t hàng, v sinh môi trư ng ho c tiêu chuNn k thu t theo quy nh c a pháp lu t thì không x ph t, n u pháp lu t không quy nh khác. 15- Vi ph m quy nh v quy ch qu n lý i v i hàng gia công xu t khNu, nh p khNu và nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà x ph t theo quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u 12c Ngh nh 16/CP s a i, b sung. 16- Quy nh t i i m e, i m g, kho n 5 i u 12a Ngh nh 16/CP s a i, b sung không áp d ng i v i trư ng h p hàng hoá, v t phNm ưa vào Vi t Nam trên cơ s h p ng thương m i, phù h p v i gi y phép kinh doanh c a ngư i nh p khNu mà trong th i h n quy nh t i kho n 1, i u 5 B n quy nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan ban hành kèm theo Ngh nh 16/1999/N -CP, ngư i nh p khNu ã xu t trình ư c gi y phép. Trư ng h p theo quy nh c a pháp lu t, h p ng thương m i ch ư c ký khi ã có gi y phép nhưng ngư i nh p khNu l i ư c c p phép sau khi ký h p ng thì cơ quan H i quan ph i trao i v i cơ quan c p gi y phép và Vi n ki m sát nhân dân trư c khi x lý. 17- i v i quy nh t i i m d, kho n 8 i u 12a Ngh nh 16/CP s a i, b sung, C c trư ng C c H i quan t nh, ph i báo cáo y , k p th i T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy t nh vi c gi i phóng hàng hoá ho c u quy n cho C c trư ng H i quan ch u trách nhi m gi i phóng hàng hoá. 18- Nh ng viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s l i d ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao th c hi n ho t ng thương m i ngoài ph m vi ch c năng chính th c c a h , vi ph m hành chính v h i quan thì trư c khi x ph t, c n trao i v i cơ quan Ngo i giao. Nh ng trư ng h p không ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao, nhưng l i d ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao tr n tránh s ki m tra h i quan nh m xu t khNu, nh p khNu hàng hoá trái phép, tr n l u thu ho c gi m o các gi y t ư c nh p khNu hàng hoá theo tiêu chuNn ưu ãi mi n tr h i quan, mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s , u b x ph t theo quy nh t i i m a, kho n 5 i u 12a Ngh nh 16/CP s a i, b sung. 19- Vi ph m quy nh v xu t khNu, nh p khNu ngo i h i: a/ Các trư ng h p khai kh ng ngo i h i có s lư ng l n tương ương 5.000.000 ng Vi t Nam tr lên u b x ph t. b/ Vi ph m quy nh t i kho n 4 i u 13 Ngh nh16/CP s a i, b sung mà s ngo i h i khai kh ng tương ương 100.000.000 ng tr lên, n u có tình ti t tăng
 10. n ng, thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m mà quy t nh x ph t vi ph m hành chính hay truy c u trách nhi m hình s . c/ Trư ng h p xu t khNu, nh p khNu ngo i h i trái phép nhưng c tình gi u di m b ng các hình th c tinh vi nh m m c ích i phó v i vi c ki m tra H i quan, khi H i quan ti n hành ki m tra khó phát hi n ư c thì ngoài vi c ph t ti n theo quy nh t i các kho n 1, 2, 5, 6 i u 13 Ngh nh 16/CP s a i, b sung, còn b t ch thu tang v t vi ph m sung công qu . 20- Vi ph m quy nh v xu t khNu, nh p khNu ti n Vi t Nam: a/ Vi ph m kho n 1 i u 14 Ngh nh 16/CP s a i, b sung không có tình ti t tăng n ng, tang v t vi ph m dư i 10.000.000 ng thì áp d ng hình th c ph t c nh cáo. b/ Vi ph m kho n 1, 2, 3 i u 14 khi xu t khNu, ngoài vi c ph t ti n còn b ình ch xu t khNu. c/ Vi ph m kho n 1, 2, 3 i u 14, n u c tình gi u di m tr n tránh s ki m tra h i quan thì ngoài vi c b ph t ti n còn b t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m sung công qu . III- TH M QUY N X PH T. 1- Th trư ng tr c ti p c a nhân viên H i quan, bao g m i trư ng i công tác nghi p v thu c c a khNu và Phòng nghi p v , do C c trư ng C c H i quan t nh b nhi m; các Phòng nghi p v không t ch c i, ư c th c hi n thNm quy n x ph t theo quy nh t i kho n 1 i u 16 c a Ngh nh 16/CP s a i, b sung. C p trên tr c ti p c a i trư ng các i công tác nghi p v có trách nhi m ki m tra và yêu c u nh ng ngư i thu c quy n ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t khi ra quy t nh x ph t. Nh ng trư ng h p ch th vi ph m là ngư i nư c ngoài ho c v vi c có tình ti t ph c t p thì chuy n lên c p lên tr c ti p ra quy t nh x ph t. 2- Trư ng H i quan c a khNu, i trư ng i Ki m soát thu c C c H i quan t nh; i trư ng i Ki m soát thu c C c i u tra ch ng buôn l u th c hi n thNm quy n x ph t theo quy nh t i kho n 2 i u 16 c a Ngh nh 16/CP s a i, b sung. Quy t nh x ph t 2.000.000 ng và quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n có giá tr 5.000.000 ng tr lên, nh ng ngư i có thNm quy n trên ây ph i g i lên C c trư ng C c H i quan t nh, C c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u (n u là quy t nh c a i Ki m soát thu c C c i u tra ch ng buôn l u) g i sang Vi n Ki m sát nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có tr s H i quan t nh. i v i nh ng hành vi vi ph m có m c ph t ti n trên 2.000.000 ng ho c t ch thu tang v t có tr giá trên 20.000.000 ng, Trư ng H i quan c a khNu, i trư ng i Ki m soát H i quan thu c C c H i quan t nh ph i làm báo cáo, chuy n h sơ, tang v t lên C c trư ng C c H i quan t nh ra quy t nh x ph t. Nh ng trư ng h p vư t thNm quy n x ph t c a i trư ng i Ki m soát thu c C c i u tra ch ng buôn l u, thì vi ph m ư c phát hi n, l p biên b n t i a bàn qu n lý c a H i quan khu v c nào, s chuy n giao C c trư ng C c H i quan nơi ó ra quy t nh x ph t.
 11. Trư ng H i quan c a khNu, i trư ng i Ki m soát h i quan thu c C c H i quan t nh ho c thu c C c i u tra ch ng buôn l u, ư c x ph t theo quy nh c a Lu t thu v i m c ph t t i a là 20.000.000 ng. 3- C c trư ng H i quan t nh th c hi n quy n x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 16 c a Ngh nh 16/CP s a i, b sung: a/ i v i nh ng v vi ph m áp d ng hình th c ph t ti n có m c ph t trên 20.000.000 ng thì làm th t c chuy n h sơ sang U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( sau ây g i chung là U ban nhân dân t nh) nơi b t gi Ch t ch U ban nhân dân t nh ra quy t nh x ph t. Sau khi có quy t nh x ph t, C c trư ng C c H i quan t nh ph i báo cáo lên T ng c c trư ng T ng c c H i quan. b/ H sơ v vi ph m hành chính v h i quan khi chuy n sang Ch t ch U ban nhân dân t nh ph i kèm theo b n tóm t t n i dung s vi c và ý ki n c a C c trư ng C c H i quan t nh v bi n pháp x lý. Th t c bàn giao h sơ nh ng v vi ph m hành chính v h i quan có m c ph t trên 20.000.000 ng sang U ban nhân dân t nh ph i th c hi n theo úng quy nh chung. Th i gian xem xét gi i quy t m i c p ư c quy nh như sau: Trong th i h n 10 ngày, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính, C c trư ng C c H i quan t nh ph i g i h sơ, ki n ngh bi n pháp x ph t vi ph m hành chính sang Ch t ch U ban nhân dân t nh xem xét, gi i quy t. Tang v t vi ph m v n gi t i kho c a H i quan b o qu n. Riêng tang v t là ngo i h i, kim khí quý, á quý ph i niêm phong và g i Kho b c Nhà nư c. c/ Các v vi ph m hành chính do cơ quan H i quan chuy n sang Ch t ch U ban nhân dân t nh gi i quy t theo thNm quy n, thì sau khi có quy t nh x ph t c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, C c trư ng H i quan nơi th lý v vi ph m hành chính ch u trách nhi m thi hành quy t nh x ph t. Hàng tháng, C c trư ng H i quan ph i báo cáo k t qu vi c th c hi n quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a Ch t ch U ban nhân dân t nh v i T ng c c trư ng T ng c c H i quan. d/ Trư ng h p C c H i quan t nh ph trách c ơn v H i quan t t nh khác thì các v vi ph m hành chính v h i quan b t gi t i a bàn t nh nào s chuy n n Ch t ch U ban nhân dân t nh nơi ó ra quy t nh x ph t (n u vư t thNm quy n x ph t c a C c trư ng C c H i quan t nh). e/ ThNm quy n x ph t theo Lu t thu c a C c trư ng C c H i quan t nh th c hi n theo quy nh c a các Lu t thu và các văn b n hư ng d n thi hành các Lu t thu . i v i s thu gian l n dư i m c truy c u trách nhi m hình s ư c quy nh t i Thông tư s 06/TTLB ngày 20/9/1996 c a Vi n Ki m sát nhân dân t i cao - Toà án nhân dân t i cao - B N i v hư ng d n x lý t i tr n thu thì C c trư ng H i quan t nh ư c ph t ti n n 5 l n s thu gian l n, nhưng t i a khi ph t 1 l n thu gian l n ph i dư i 50 tri u ng; khi ph t 5 l n thu gian l n ph i dư i 250 tri u ng. i v i nh ng trư ng h p có m c ph t vư t quy nh nêu trên thì C c trư ng C c H i quan t nh ch ra quy t nh x ph t theo quy nh c a Lu t thu khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p. Sau khi ra quy t nh x ph t ph i báo cáo T ng c c trư ng T ng c c H i quan.
 12. IV- TH C HI N CÁC BI N PHÁP NGĂN CH N VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ M B O VI C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH 1- Khi áp d ng bi n pháp t m gi ngư i theo th t c hành chính ph i tuân th các nguyên t c sau ây: a/ Ch nh ng ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 19 Ngh nh 16/CP s a i, b sung m i ư c t m gi ngư i theo th t c hành chính. b/ Khi t m gi ngư i ph i có quy t nh b ng văn b n và ph i giao cho ngư i b t m gi m t b n. c/ Ch t m gi ngư i theo th t c hành chính trong trư ng h p c n thu th p, xác minh nh ng tình ti t quan tr ng làm căn c ra quy t nh x ph t hành chính ho c ngăn ch n, ình ch ngay nh ng vi ph m hành chính. 2- T m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. a/ Khi áp d ng bi n pháp ngăn ch n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ph i tuân theo quy nh t i i u 20 c a Ngh nh 16/CP s a i, b sung: trong m t lô hàng có hàng hoá, v t phNm là tang v t vi ph m và hàng hoá, v t phNm không ph i là tang v t vi ph m thì ch ư c gi hàng hoá, v t phNm là tang v t vi ph m. Trư ng h p chưa xác nh ư c có vi ph m x y ra hay không, thì ch lưu m u tang v t. i v i tang v t là ngo i h i c a hành khách xu t c nh, nh p c nh, ch t m gi s ngo i h i vư t tiêu chuNn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i v i tang v t là nguyên li u s n xu t hàng gia công, nguyên li u s n xu t hàng xu t khNu, hàng góp v n u tư liên doanh, hàng nh p khNu theo v n ODA ư c mi n thu , hàng g i kho ngo i quan, mà có trong gi y phép, h p ng thì ch lưu m u, cho gi i phóng hàng và yêu c u các i tư ng này có văn b n cam k t th c hi n quy t nh x ph t sau này. T ch c, cá nhân n u không th c hi n úng quy nh v áp d ng bi n pháp t m gi tang v t, phương ti n vi ph m, gây thi t h i v t ch t cho ch hàng thì C c trư ng H i quan t nh ho c Th trư ng ơn v là c p trên c a ngư i ra quy t nh t m gi ho c ngư i ư c u quy n thu c cơ quan T ng c c H i quan ph i ch u trách nhi m gi i quy t b i thư ng thi t h i v t ch t cho ch hàng theo i u 7, 8, 9, 10, 11 Ngh nh 47/CP ngày 3/5/1997 quy nh v b i thư ng thi t h i do công ch c, viên ch c Nhà nư c, ngư i có thNm quy n c a cơ quan ti n hành t t ng gây ra. Sau ó, xác nh m c b i thư ng thi t h i do cá nhân, ngư i có thNm quy n t m gi gây ra, theo i u 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Ngh nh 47/CP. b/ Nh ng ngư i có thNm quy n t m gi ngư i theo th t c hành chính thì có quy n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m theo th t c hành chính. c/ i trư ng i công tác nghi p v ch ư c t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong trư ng h p ph m pháp qu tang, mà n u không áp d ng bi n pháp t m gi thì tang v t, phương ti n vi ph m hành chính s b tNu tán, ánh tráo xoá d u v t. Nhưng trong th i h n 24 gi k t khi t m gi , ngư i ra quy t nh ph i báo cáo Th trư ng tr c ti p theo quy nh t i i u 19 Ngh nh 16/CP s a i, b sung và ph i ư c s ng ý b ng văn b n.
 13. d/ m b o vi c ngăn ch n hành chính k p th i, có hi u qu , C c trư ng C c H i quan t nh trong t ng trư ng h p c th ư c u quy n cho Trư ng phòng i u tra ch ng buôn l u t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Ngư i u quy n và ngư i ư c u quy n ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 3- Khám ngư i theo th t c hành chính. a/ ThNm quy n và trình t khám ngư i theo th t c hành chính ph i tuân th các i u ki n quy nh t i i u 21 Ngh nh 16/CP s a i, b sung. b/ Nhân viên H i quan ang thi hành công v ư c phép khám ngư i theo th t c hành chính. Trư c khi khám, b t bu c ph i cho ngư i b khám xem ch ng minh thư H i quan; ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình và ph i báo cáo ngay cho Th trư ng ơn v ph trách tr c ti p. 4- Khám phương ti n v n t i, v t theo th t c hành chính. a/ Nhân viên H i quan ang thi hành công v có quy n khám phương ti n v n t i, v t theo th t c hành chính, tr trư ng h p phương ti n v n t i là tàu bi n, máy bay, tàu ho c a Vi t Nam và nư c ngoài v n chuy n trên các tuy n ư ng qu c t thì ph i có quy t nh c a Trư ng H i quan c a khNu ho c c p tương ương tr lên. b/ Vi c khám phương ti n v n t i, v t c a các i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao, mi n tr lãnh s ph i tuân th các quy nh c a i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia và ph i có quy t nh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Khi có cơ s kh ng nh hành lý c a ngư i ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao, mi n tr lãnh s xu t c nh, nh p c nh ch a ng nh ng v t không ư c hư ng ưu ãi, ho c ch a nh ng v t thu c lo i Nhà nư c Vi t Nam c m xu t khNu, nh p khNu ho c không tuân th các ch ki m d ch c a Vi t Nam, thì vi c khám xét th c hi n theo quy t nh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, trư c m t viên ch c ngo i giao ho c ngư i ư c u quy n i di n cho h . 5- Khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Khi xét th y c n khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong khu v c ki m soát h i quan thì cơ quan H i quan ph i ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n th c hi n vi c khám xét theo quy nh t i i u 44 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. V- TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ TH C HI N QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH 1- Khi x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v H i quan b ng hình th c c nh cáo ho c ph t ti n n 20.000 ng thì không ph i l p biên b n vi ph m mà ra quy t nh x ph t t i ch . 2- Quy t nh x ph t vi ph m hành chính có th ghi ngày có hi u l c (như trư ng h p x ph t i v i ngư i nư c ngoài v ng m t; nh ng trư ng h p vì i u ki n th i
 14. gian, không gian ho c nh ng lý do khác không th th c hi n ư c y n i dung quy t nh trong th i gian 5 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t). 3- i v i nh ng trư ng h p áp d ng hình th c ph t ti n ho c ph t ti n kèm t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m mà quá th i h n ch p hành quy t nh x ph t, ương s c tình không th c hi n n p ph t thì ph i t ch c vi c cư ng ch . Căn c vào i m c, kho n 3 i u 30 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính thì C c trư ng C c H i quan c p t nh ư c áp d ng hình th c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t b ng bi n pháp ình ch làm th t c h i quan i v i hàng hoá, v t phNm xu t khNu, nh p khNu và ch th c hi n bi n pháp này sau khi ã ph i h p v i các cơ quan quy nh t i i u 30 Ngh nh 16/CP s a i, b sung mà không th c hi n ư c các bi n pháp cư ng ch khác. VI- GI I QUY T KHI U N I. Khi nh n ư c h sơ gi i quy t khi u n i, ph i căn c vào các i u 30, 31, 32, 36,39, 43, 46 c a Lu t Khi u n i, t cáo xem xét vi c khi u n i v th i h n, th i hi u, thNm quy n gi i quy t khi u n i và các n i dung có liên quan quy t nh th lý hay không th lý. 1- ThNm quy n gi i quy t khi u n i: Ngư i có thNm quy n ra quy t nh x ph t ho c quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính v h i quan có trách nhi m gi i quy t khi u n i l n th nh t. i v i quy t nh x ph t c a i trư ng i công tác nghi p v thì Trư ng phòng nghi p v , Trư ng H i quan c a khNu gi i quy t khi u n i l n 2. i v i các quy t nh x ph t c a Trư ng H i quan c a khNu, i trư ng i Ki m soát H i quan, Trư ng phòng nghi p v (nơi không thành l p i) thì thNm quy n gi i quy t khi u n i l n 2 là C c trư ng C c H i quan t nh ho c C c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u (n u là quy t nh c a i Ki m soát thu c C c i u tra ch ng buôn l u). i v i các quy t nh x ph t c a C c trư ng C c H i quan t nh, Ch t ch U ban nhân dân t nh thì thNm quy n gi i quy t khi u n i l n th 2 là T ng c c trư ng T ng c c H i quan. i v i các quy t nh gi i quy t khi u n i mà T ng c c trư ng T ng c c H i quan ã gi i quy t nhưng còn khi u n i thì thu c thNm quy n gi i quy t c a T ng Thanh tra Nhà nư c. i v i các quy t nh gi i quy t khi u n i v x ph t theo các Lu t thu mà T ng c c trư ng T ng c c H i quan ã gi i quy t, nhưng còn khi u n i thì thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng B Tài chính. 2- Th i h n gi i quy t khi u n i:
 15. a/ Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i ph i th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t; trư ng h p không th lý gi i quy t ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. Th i h n gi i quy t khi u n i l n 1 c a các c p H i quan có thNm quy n gi i quy t (ngư i gi i quy t khi u n i) không ư c quá 30 ngày t ngày th lý gi i quy t (ngày vào s th lý và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i) . i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t khi u n i có th kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày k t ngày th lý. vùng sâu, vùng xa, i l i khó khăn thì th i h n gi i quy t khi u n i l n u không quá 45 ngày k t ngày th lý; i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t khi u n i có th ư c kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày k t ngày th lý gi i quy t. Trong quá trình gi i quy t khi u n i, n u xét th y vi c thi hành quy t nh x ph t b khi u n i s gây h u qu khó kh c ph c, thì ngư i gi i quy t khi u n i ph i ra quy t nh ho c ki n ngh Th trư ng c p trên tr c ti p ra quy t nh t m ình ch thi hành quy t nh ó. Th i h n t m ình ch không vư t quá th i gian còn l i c a th i h n gi i quy t khi u n i. Quy t nh t m ình ch ph i g i cho ngư i khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan. Khi xét th y lý do t m ình ch không còn thì ph i hu b ngay quy t nh t m ình ch ó. b/ Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t khi u n i c a mình, ngư i gi i quy t khi u n i l n 2 và các l n ti p theo ph i th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t. Th i h n gi i quy t khi u n i l n 2 và các l n ti p theo c a ngư i gi i quy t khi u n i không ư c quá 45 ngày k t ngày th lý gi i quy t. i v i các v vi c ph c t p, th i h n trên có th kéo dài hơn nhưng không ư c quá 60 ngày; nh ng vùng sâu, vùng xa, i l i khó khăn thì th i h n gi i quy t khi u n i l n 2 và các l n ti p theo không quá 60 ngày, k t ngày th lý gi i quy t; i v i nh ng v vi c ph c t p thì th i h n này có th kéo dài nhưng không ư c quá 70 ngày k t ngày th lý gi i quy t. 3- N i dung quy t nh gi i quy t khi u n i: Khi gi i quy t khi u n i quy t nh x ph t vi ph m hành chính, ngư i gi i quy t khi u n i ph i căn c vào i u 38 (gi i quy t khi u n i l n u), i u 45 (gi i quy t khi u n i l n 2 và các l n ti p theo) Lu t Khi u n i, t cáo và m u n ch HC17 ra quy t nh gi i quy t khi u n i. Trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i l n u thì có quy n khi u n i n c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh x ph t ho c kh i ki n v án hành chính t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. Các v khi u n i và gi i quy t khi u n i do C c H i quan t nh, C c i u tra ch ng buôn l u th lý gi i quy t theo thNm quy n, nh kỳ ph i báo cáo v T ng c c H i quan theo m u quy nh.
 16. VII- T CH C TH C HI N 1- V Pháp ch T ng c c H i quan có trách nhi m t ch c ph i h p v i các V , C c liên quan thu c T ng c c H i quan, th c hi n phúc tra quy t nh x ph t vi ph m hành chính v h i quan và ki m tra vi c tuân theo pháp lu t trong quá trình th c hi n x ph t m b o vi c x ph t vi ph m hành chính v h i quan úng quy nh c a pháp lu t. 2- C c trư ng C c H i quan t nh t ch c ki m tra ch t ch vi c th c hi n n i dung nguyên t c, trình t x ph t vi ph m hành chính ( ư c quy nh t i Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và B n quy nh v trình t x ph t vi ph m hành chính trong ngành H i quan - ban hành kèm theo quy t nh s 97/TCHQ-PC ngày 5/8/1996 và công văn s 2505/TCHQ-PC ngày 6/8/1996 hư ng d n thi hành quy t nh trên) c a các ơn v thu c quy n. T i các ơn v c a khNu, i ki m soát tr c thu c C c H i quan t nh, Phòng nghi p v , ph i c cán b chuyên theo dõi, hư ng d n ki m tra vi c x ph t vi ph m hành chính c a các i nghi p v ; gi i quy t k p th i các khi u n i v bi n pháp ngăn ch n hành chính và quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a Ngh nh 16/CP s a i, b sung và hư ng d n t i Thông tư này. 3- i v i nh ng v vi ph m hành chính ho c khi u n i quy t nh x ph t vi ph m hành chính có nhi u tình ti t ph c t p, H i ng tư v n x lý các c p có trách nhi m nghiên c u, xem xét ki n ngh T ng c c trư ng T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan t nh ra quy t nh ư c k p th i, úng n. 4- Nh ng cán b theo dõi, hư ng d n th c hi n vi c x ph t vi ph m hành chính ph i ư c l a ch n t các cán b , nhân viên ã ư c rèn luy n t t, trung th c, am hi u pháp lu t và nghi p v . 5- Vi c thu n p ti n ph t vi ph m hành chính th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p khNuT ng c c H i quan ch u trách nhi m ki m tra, hư ng d n c th ch thu n p theo quy nh hi n hành. 6- Nh ng cán b , nhân viên H i quan có thNm quy n x ph t ho c áp d ng bi n pháp ngăn ch n hành chính ho c ư c giao nhi m v làm công tác x ph t vi ph m hành chính v h i quan, n u có hành vi vi ph m nguyên t c, trình t x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t, ho c thi u tinh th n trách nhi m hay sách nhi u, v l i thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý nghiêm kh c theo pháp lu t; n u gây thi t h i v v t ch t cho cá nhân, t ch c thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, thay th Thông tư s 05/1998/TT-TCHQ ngày 29/8/1998 và các văn b n c a T ng c c H i quan ban hành trư c ây trái v i Thông tư này. Phan Văn Dĩnh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản