Thông tư số 05/2000/TT-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư số 05/2000/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2000/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất do Tổng cục hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2000/TT-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2000/TT-TCHQ Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2000 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 05/2000/TT-TCHQ NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯ NG D N TH T C H I QUAN I V I XĂNG D U NH P KH U VÀ T M NH P - TÁI XU T Ngh nh s 16/1999/N -CP ngày 27/03/1999 quy nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan ư c áp d ng chung cho các i tư ng làm th t c H i quan, trong ó xăng d u nh p kh u và xăng d u t m nh p - tái xu t, thu c hàng hoá kinh doanh có i u ki n theo quy nh t i các văn b n hi n hành c a Chính ph và B Thương m i. b o m th c hi n th ng nh t th t c h i quan i v i lo i hàng hoá này, T ng c c H i quan hư ng d n thêm m t s n i dung liên quan, c th như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG: 1- Xăng d u nh p khNu và xăng d u t m nh p - tái xu t là i tư ng làm th t c h i quan bao g m: xăng (k c xăng làm dung môi), d u ho , d u diezel (DO), ma dút (FO), zét A1 (nhiên li u bay), TC1. 2- Ngư i làm th t c h i quan i v i xăng d u nh p khNu và xăng d u t m nh p - tái xu t bao g m: các Doanh nghi p chuyên doanh nh p khNu xăng d u ã ư c Th tư ng Chính ph và B Thương m i cho phép (doanh nghi p là u m i nh p khNu xăng d u) ho c doanh nghi p, chi nhánh tr c thu c ư c u quy n; Doanh nghi p khác có ch c năng kinh doanh xăng d u ư c B Thương m i cho phép t m nh p - tái xu t xăng d u theo t ng thương v ho c doanh nghi p, chi nhánh tr c thu c ư c u quy n. 3- Căn c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, ch tiêu nh p khNu xăng d u B Thương m i ã c p cho doanh nghi p hàng năm (k c khi i u ch nh), gi y phép t m nh p - tái xu t xăng d u do B Thương m i c p, H i quan th c hi n vi c làm th t c h i quan (g m c xăng d u nh p khNu có ngu n g c t m nh p -tái xu t). 4- Quy trình th t c h i quan i v i xăng d u nh p khNu, xăng d u t m nh p - tái xu t th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 16/1999/N -CP ngày 27/3/1999, Thông tư 01/1999/TT-TCHQ ngày 10/5/1999 c a T ng c c H i quan và các quy nh c th nêu t i Thông tư này.
  2. H i quan th c hi n ki m tra, giám sát ch t ch xăng d u k t khi ư c chuyên ch trên phương ti n v n t i t i c a khNu u tiên c a Vi t Nam cho n khi hoàn thành th t c h i quan ( i v i xăng d u nh p khNu) ho c cho n khi th c tái xu t ra kh i lãnh th Vi t Nam ( i v i xăng d u t m nh p - tái xu t); l p biên b n và x lý vi ph m (n u có) theo quy nh hi n hành. 5- Căn c các quy nh v thu và quy nh có liên quan, H i quan th c hi n các th t c thu thu i v i xăng d u nh p khNu (g m c xăng d u nh p khNu có ngu n g c t m nh p - tái xu t), không thu thu ho c hoàn thu i v i xăng d u t m nh p -tái xu t; th c hi n ki m tra sau gi i phóng hàng; truy thu ti n thu , ti n ph t khi phát hi n có vi ph m v thu và vi ph m khác. II. TH T C H I QUAN I V I XĂNG D U NH P KH U 1- Ngoài các gi y t ph i n p và xu t trình như i v i hàng hoá nh p khNu thông thư ng, doanh nghi p là u m i nh p khNu xăng d u b sung vào h sơ h i quan các lo i gi y t sau: - Ch ng thư giám nh v tên hàng, kh i lư ng c a cơ quan giám nh ư c phép theo qui nh c a pháp lu t Vi t nam. - Biên b n giao nh n hàng hoá gi a ch phương ti n v n t i và doanh nghi p nh p khNu; - Gi y xác nh n t ch t lư ng nh p khNu (ho c thông báo mi n ki m tra ch t lư ng) i v i xăng d u nh p khNu thu c danh m c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng. 2- H i quan c a khNu ti p nh n h sơ h i quan (chưa ăng ký t khai) trư c khi cho phép bơm xăng d u t phương ti n v n t i vào b n, b thu c kho ch a. Trư ng h p chưa có hoá ơn thương m i (invoice) b n chính và ch ng thư giám nh v tên hàng, kh i lư ng; gi y xác nh n t ch t lư ng nh p khNu (ho c thông báo mi n ki m tra ch t lư ng) i v i xăng d u nh p khNu thu c danh m c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng thì yêu c u doanh nghi p ph i có văn b n cam k t n p b sung trong th i h n 05 ngày làm vi c (k t ngày H i quan óng d u trên Manifest) và ngh bơm xăng t phương ti n v n t i lên b n, b ch a ch hoàn thành th t c h i quan trong ó ghi rõ tên hàng, ch ng lo i, kh i lư ng, ch t lư ng, th i gian b t u bơm xăng. i v i biên b n giao nh n hàng hoá gi a ch phương ti n v n t i và doanh nghi p nh p khNu, doanh nghi p n p ngay sau khi k t thúc vi c bơm xăng t phương ti n v n t i lên b n, b ch a. Ch sau khi doanh nghi p ã n p b sung các gi y t còn thi u theo quy nh thì H i quan m i ăng ký t khai. 3- Trư ng h p doanh nghi p làm th t c nh p khNu i v i xăng d u có ngu n g c t m nh p tái xu t, H i quan ch ch p thu n làm th t c h i quan khi:
  3. - Kh i lư ng xăng d u ngh làm th t c nh p khNu th p hơn ho c b ng kh i lư ng quy nh c a B Thương m i so v i kh i lư ng ã t m nh p mà không c n gi y phép c a B Thương m i và doanh nghi p còn ch tiêu nh p khNu xăng d u cùng ch ng lo i do B Thương m i c p hàng năm. - Kh i lư ng xăng d u ngh làm th t c nh p khNu vư t quá s lư ng quy nh c a B Thương m i so v i kh i lư ng ã t m nh p nhưng ph i có gi y phép c a B Thương m i t i th i i m ăng ký t khai nh p khNu. 4- Doanh nghi p có trách nhi m cung c p sơ , dung tích kho, b n ch a, th kho, th b cho H i quan c a khNu làm th t c nh p khNu xăng d u; ph i b o m i u ki n H i quan th c hi n các bi n pháp ki m tra, giám sát c n thi t. H i quan c a khNu làm th t c nh p khNu giám sát ch t ch vi c bơm xăng d u t phương ti n v n t i lên b n, b theo quy nh. Sau khi bơm xong, H i quan xác nh n th c t xăng d u nh p khNu lên t khai h i quan ã ư c ăng ký hoàn thành th t c nh p khNu ho c l p biên b n xác nh n th c t xăng d u nh p khNu (kèm theo văn b n ngh bơm xăng c a doanh nghi p) ch hoàn thành th t c nh p khNu khi doanh nghi p ã n p b sung các gi y t như quy nh t i i m 2 ph n II Thông tư này. 5- Trư ng h p xăng d u nh p khNu thu c danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng mà doanh nghi p chưa có ch ng thư giám nh v tên hàng và kh i lư ng; gi y xác nh n t ch t lư ng nh p khNu (ho c thông báo mi n ki m tra ch t lư ng) c a lô xăng d u nh p khNu, n u doanh nghi p có b n, b ch a r ng thì H i quan ch p nh n cho bơm xăng d u vào b n, b ch a ó, th c hi n vi c niêm phong k p chì theo th t t ng b n, b ch a ngay sau khi bơm xong. 6- Vi c xác nh n th c t xăng d u nh p khNu căn c vào k t qu ki m tra, i chi u ch ng lo i, kh i lư ng xăng d u ư c bơm lên b n, b ch a v i ch ng lo i, kh i lư ng xăng d u ư c ghi trong biên b n giao nh n hàng hoá và các ch ng thư giám nh v tên hàng, kh i lư ng, gi y xác nh n t ch t lư ng nh p khNu (quy nh v tiêu chuNn Vi t Nam ho c ăng ký ch t lư ng) i v i xăng d u như nêu t i i m 1 ph n II trên (k c k t qu giám nh sau khi ã l y m u và m u lưu khi c n thi t) Nh ng lô xăng d u nh p khNu không t ch t lư ng bu c ph i xu t tr l i, n u chưa xu t tr ư c ngay, ph i bơm vào b n, b ch a thì doanh nghi p ph i có b n, b ch a riêng b o qu n và ch u s giám sát liên t c c a H i quan cho n khi xu t tr h t. 7- Trên cơ s s thu t tính thu c a doanh nghi p trên t khai theo s li u trên B/L, Manifest, Invoice (b n fax ho c telex), H i quan ra thông báo thu nh p khNu và thu tiêu th c bi t. Căn c k t qu xác nh n th c t xăng d u nh p khNu, H i quan tính l i thu và doanh nghi p th c hi n vi c n p thu sau khi doanh nghi p ã n p b sung các gi y t như nêu t i i m 2 ph n II trên. Th i i m tính thu (ngày doanh nghi p ăng ký t khai v i H i quan), th i h n n p thu (30 ngày) i v i xăng d u nh p khNu theo úng quy nh t i i u 4 Ngh nh 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu.
  4. Riêng i v i xăng d u nh p khNu có ngu n g c t m nh p tái xu t thì trong th i h n t m nh p tái xu t theo văn b n quy nh c a B Thương m i (áp d ng cho c trư ng h p ư c phép gia h n), trư c khi chuy n sang nh p khNu tiêu th n i a, doanh nghi p ph i th c hi n vi c kê khai trên t khai nh p khNu m i, ăng ký t khai, n p thu và các kho n thu khác theo quy nh i v i kh i lư ng xăng d u này. Th i i m H i quan áp d ng tính thu là ngày doanh nghi p ã n p t khai hàng hoá nh p khNu cho cơ quan H i quan. Th i h n n p thu i v i xăng d u nh p khNu theo quy nh hi n hành (30 ngày). III. TH T C H I QUAN I V I XĂNG D U T M NH P - TÁI XU T 1- i v i xăng d u t m nh p: th t c như i v i xăng d u nh p khNu và theo các quy nh sau ây: 1.1- Doanh nghi p n p và xu t trình các lo i gi y t trong b h sơ h i quan theo qui nh t i i m 1 ph n II Thông tư này (tr gi y xác nh n t ch t lư ng nh p khNu ho c thông báo mi n ki m tra ch t lư ng c a cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng). 1.2- Trư ng h p doanh nghi p ư c B Thương m i c p văn b n cho phép t m nh p tái xu t mà t m nh p nhi u l n thì khi làm th t c t m nh p l n u, doanh nghi p ph i n p cho H i quan 01 b n sao (có xác nh n c a Doanh nghi p) văn b n cho phép c a B Thương m i. H i quan óng d u " ã c p phi u theo dõi" vào b n chính và l p phi u theo dõi tr lùi theo quy nh. 1.3- H i quan th c hi n ki m tra, giám sát vi c bơm xăng d u t m nh p vào b n, b ch a riêng. N u doanh nghi p không có b n, b ch a riêng mà ph i bơm chung vào b n, b có ch a xăng d u nh p khNu tiêu th n i a thì H i quan ch ch p nh n cho bơm khi ư c cơ quan ki m tra nhà nư c k t lu n là cùng ch ng lo i, ch t lư ng. Trư ng h p doanh nghi p ngh làm th t c t m nh p t i m t a i m ư c phép làm th t c h i quan trong n i a thì doanh nghi p ph i ghi rõ vào văn b n ngh bơm xăng t i a i m các kho ch a xăng d u n i a, ph i b o m i u ki n H i quan th c hi n các bi n pháp ki m tra, giám sát theo quy nh. 1.4- Trư ng h p xăng d u t m nh p tái xu t ư c phép chuy n sang nh p khNu tiêu th n i a như quy nh t i i m 3 ph n II Thông tư này, n u thu c danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng mà khi t m nh p chưa ki m tra v ch t lư ng thì trư c khi làm th t c chuy n sang tiêu th n i a doanh nghi p ph i th c hi n ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng. 1.5- H i quan làm th t c t m nh p m s theo dõi (kèm ph l c I) ph c v vi c thanh kho n nêu t i i m 3.2 ph n III Thông tư này. 2- i v i xăng d u tái xu t 2.1- Trư ng h p doanh nghi p t m nh p xăng d u m t lô l n m t c a khNu nhưng tái xu t t ng lô nh t các b n, b thu c các kho ch a trong n i a thì ngoài b h sơ theo quy nh, doanh nghi p n p thêm các gi y t sau cho H i quan nơi làm th t c tái xu t:
  5. - Văn b n thông báo a i m các kho ch a xăng d u n i a tái xu t. - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho: 01 b n (b n sao có xác nh n sao y b n chính c a doanh nghi p). 2.2- H i quan nơi làm th t c tái xu t ch ch p nh n làm th t c bơm xăng d u ã t m nh p tái xu t t các b n, b ch a (k c b n, b ch a thu c các kho ch a trong n i a) lên các phương ti n t i chuyên dùng chuyên ch xăng d u n u các b n, b ch a trên phương ti n v n t i ó b o m i u ki n H i quan niêm phong ư c các v trí c n thi t c a b n, b ch a. H i quan làm th t c tái xu t ph i ki m tra k t t c các h m hàng, b n, b ch a trên phương ti n v n t i m b o ch c ch n b n, b ch a trên phương ti n v n t i r ng trư c khi cho bơm xăng d u vào phương ti n v n t i; có trách nhi m t ch c l c lư ng ki m tra, giám sát ch t ch b o m xăng d u ư c tái xu t úng c a khNu, úng i tư ng, úng ch ng lo i, kh i lư ng và th i h n ghi trên văn b n cho phép c a B Thương m i. 2.3- Vi c xác nh n th c t xăng d u tái xu t v ch ng lo i, kh i lư ng, ch t lư ng ư c th c hi n như quy nh t i i m 6 ph n II Thông tư này. 2.4- N u doanh nghi p làm th t c t m nh p và tái xu t t i cùng m t nơi thì H i quan nơi làm th t c có trách nhi m b trí l c lư ng, t ch c ki m tra, giám sát ch t ch và xác nh n th c xu t. Trư ng h p lô xăng d u tái xu t ư c làm th t c tái xu t t i m t c a khNu khác ho c t i m t a i m ư c phép làm th t c h i quan trong n i a sau ó v n chuy n n c a khNu xu t cu i cùng thì H i quan nơi làm th t c tái xu t sau khi ã hoàn thành th t c theo quy nh, l p phi u giao nh n h sơ (m u phi u kèm ph l c II), niêm phong h sơ lô hàng tái xu t, ph i thông báo ngay b ng phương ti n thông tin nhanh nh t (telex, fax) v s hi u phương ti n v n t i và các thông tin c n thi t liên quan n lô xăng d u tái xu t cho H i quan c a khNu xu t cu i cùng giám sát ch t ch lô xăng d u ó cho n khi ra kh i c a khNu xu t, xác nh n th c xu t và th c hi n ph i h p v i H i quan nơi làm th t c tái xu t theo quy nh hi n hành. 2.5- Trách nhi m c a H i quan c a khNu xu t cu i cùng: M s theo dõi riêng i v i xăng d u tái xu t theo như quy nh t i i m 2.6.1 ph n III Thông tư này, căn c vào b h sơ lô xăng d u tái xu t, niêm phong h i quan và nh ng thông tin nh n ư c t H i quan làm th t c tái xu t hoàn thành th t c h i quan i v i lô hàng tái xu t qua c a khNu cu i cùng theo trình t nghi p v sau ây: - Ti p nh n và ki m tra b h sơ do H i quan làm th t c tái xu t chuy n t i (do doanh nghi p ho c i di n h p pháp c a doanh nghi p chuy n). - Ki m tra các v trí niêm phong h i quan trên phương ti n v n t i, i chi u gi a hàng hoá và t khai n u còn nguyên niêm phong và phù h p thì: * Giám sát cho phương ti n v n t i th c xu t qua biên gi i, xác nh n th c xu t vào 02 t khai và 02 phi u giao nh n h sơ c a lô hàng.
  6. * Thông báo ngay k t qu ki m tra và niêm phong 01 b h sơ g i qua ch hàng tr cho H i quan nơi làm th t c tái xu t g m: 01 t khai, 01 phi u giao nh n h sơ; * Tr ch hàng 01 t khai; * Lưu l i H i quan c a khNu xu t cu i cùng: 01 phi u giao nh n. - Trư ng h p n u có căn c kh ng nh lô hàng tái xu t không úng v i th c t b h sơ h i quan v ch ng lo i, s lư ng, niêm phong h i quan không còn nguyên v n ho c niêm phong gi , H i quan c a khNu xu t cu i cùng xem xét, quy t nh ti n hành tái ki m tra, l y m u (không quá 1 lít) trưng c u giám nh xác nh kh i lư ng, ch ng lo i lô hàng tái xu t trư c khi làm th t c cho xu t qua c a khNu xu t cu i cùng. N u k t qu tái ki m tra th y xăng d u th c xu t úng v i t khai h i quan và b ch ng t thì l p biên b n xác nh n vi c tái ki m, sau ó niêm phong h i quan l i và làm th t c cho xu t. - Khi phương ti n chuyên ch xăng d u tái xu t quay v ph i ti n hành ki m tra h m hàng, các b n, b ch a trên phương ti n v n t i nh m phát hi n hàng nh p l u ho c xăng d u không tái xu t h t quay l i tiêu th trong nư c. 2.6- i v i xăng d u tái xu t qua c a khNu sân bay qu c t . 2.6.1- H i quan sân bay qu c t m s theo dõi (t ng năm theo l ch) v i n i dung: - S t khai.... ngày..... tháng..... năm..... - S , ngày văn b n cho phép; th i h n hi u l c; - Phương ti n v n chuy n; ho c phương ti n mua xăng d u (S ký hi u, qu c t ch) - Ngày gi xu t c nh; ho c th i gian bán xăng d u; - Ch ng lo i xăng d u (ký mã hi u) - S lư ng xăng d u th c tái xu t; ho c s lư ng xăng d u th c bán; - S ..... ngày..... t khai t m nh p 2.6.2- Hàng ngày, H i quan sân bay qu c t ti p nh n t khai c a doanh nghi p bán xăng d u (các chi nhánh Công ty xăng d u Hàng không tr c thu c doanh nghi p ư c B Thương m i cho phép t m nh p tái xu t xăng d u) t i các sân bay qu c t . Căn c nhu c u cung c p xăng d u cho các chuy n bay qu c t , các doanh nghi p bán xăng d u m t khai trư c khi bán xăng d u cho các chuy n bay qu c t theo h p ng (ho c văn b n tho thu n) bán xăng d u ký v i các hãng hàng không c a Vi t Nam và nư c ngoài t i sân bay mình qu n lý. M i ngày m 01 t khai tái xu t bán xăng d u cho các máy bay nư c ngoài h cánh t i Vi t Nam; 01 t khai tái xu t bán xăng d u cho các chuy n bay qu c t c a Vi t Nam Airline và 01 t khai tái xu t bán xăng d u cho các chuy n bay qu c t c a Pacific Airlines.
  7. 2.6.3- H i quan sân bay qu c t thu nh n b ch ng t c a m i l n bán xăng d u cho t ng máy bay do Chi nhánh Công ty xăng d u Hàng không (doanh nghi p bán xăng d u) n p thanh kho n t khai xu t khNu, g m: - Hoá ơn bán hàng (ho c hoá ơn kiêm phi u xu t kho theo m u c a B Tài chính) - ơn t hàng (order) mua xăng d u có ch ký c a cơ trư ng ho c i di n c a Hãng hàng không (m u do Công ty xăng d u Hàng không th ng nh t phát hành chung cho các Chi nhánh c a mình t i các sân bay qu c t ). M i ngày, trên cơ s t khai c a chi nhánh Công ty xăng d u hàng không ã ăng ký và các ch ng t nêu trên, H i quan sân bay qu c t xác nh n trên t ng hoá ơn bán hàng, m b o úng s lư ng, ch ng lo i nhiên li u th c xu t bán cho t ng chuy n bay qu c t , cu i ngày ghi k t qu ki m tra và xác nh n th c xu t lên t khai tái xu t trên cơ s t ng h p s li u xăng d u ã xu t bán ghi trên hoá ơn kiêm phi u xu t kho có xác nh n c a nhân viên h i quan giám sát máy bay. 2.6.4- H i quan sân bay qu c t có trách nhi m b trí l c lư ng, t ch c ki m tra, giám sát ch t ch , xác nh n th c xu t i v i xăng d u bán cho t ng chuy n bay qu c t . 2.6.5- Nh ng trư ng h p bán xăng d u cho các chuy n bay qu c t c a Vi t Nam Airlines và Pacific Airlines không xu t c nh ngay (bay n m t sân bay khác trong nư c sau ó m i xu t c nh), H i quan sân bay qu c t yêu c u doanh nghi p bán xăng d u xây d ng nh m c xăng s d ng bay tuy n trong nư c và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Căn c nh m c, H i quan xác nh n lư ng xăng d u th c tái xu t tính t khi máy bay xu t c nh (ví d : bơm xăng d u t i Sân bay N i Bài là 100 t n, nh m c bay t sân bay N i Bài n Tân Sơn Nh t là 5 t n thì H i quan sân bay N i Bài xác nh n th c tái xu t s xăng d u là 95 t n) và thanh kho n t khai tái xu t trong ngày. 2.7- i v i xăng d u tái xu t qua c a khNu c ng bi n, c a khNu ư ng b , c a khNu ư ng sông: H i quan c a khNu m s theo dõi riêng theo t ng năm, s óng d u giáp lai có ký xác nh n c a Lãnh o H i quan c a khNu v s trang, như quy nh t i i m 2.6.1 ph n III Thông tư này. H i quan làm th t c tái xu t căn c b h sơ tái xu t ti n hành ki m tra, giám sát, ghi k t qu xăng d u th c tái xu t vào t khai (mã s , ch ng lo i, kh i lư ng), niêm phong, k p chì phương ti n và hoàn thành th t c theo quy nh. Trư ng h p doanh nghi p ư c phép t m nh p xăng d u theo lô l n m t c a khNu và tái xu t theo t ng lô nh t các kho ch a n i a bán cho các i tư ng là các doanh nghi p thu c các khu ch xu t và các doanh nghi p ch xu t n m trong các khu công nghi p, khu công ngh cao, tàu bi n nư c ngoài c p c ng Vi t Nam, H i quan nơi làm th t c tái xu t xăng d u t các kho ch a trong n i a căn c vào xác nh n th c t xăng d u t m nh p c a H i quan nơi làm th t c t m nh p làm th t c tái xu t, l p phi u giao nh n h sơ và chuy n l i H i quan nơi làm th t c t m nh p cùng b h sơ tái xu t theo quy nh H i quan nơi làm th t c t m nh p có cơ s thanh kho n t khai.
  8. 2.8- Th t c h i quan i v i xăng d u c a doanh nghi p chuyên doanh nh p khNu xăng d u bán cho các doanh nghi p thu c các khu ch xu t và các doanh nghi p ch xu t n m trong các khu công nghi p, khu công ngh cao, các tàu bi n nư c ngoài c p c ng Vi t Nam ư c ti n hành như th t c i v i xăng d u tái xu t kh i lãnh th Vi t Nam. 3- Thanh kho n h sơ xăng d u t m nh p - tái xu t: 3.1- Trong ph m vi 15 ngày k t ngày h t th i h n t m nh p tái xu t (áp d ng cho c trư ng h p ư c phép gia h n) theo văn b n quy nh c a B Thương m i, n u chưa th c tái xu t, doanh nghi p ph i t m n p thu theo thông báo thu c a H i quan, và s ư c xem xét hoàn thu sau này theo kh i lư ng xăng d u th c tái xu t. N u quá 15 ngày mà chưa n p thu thì s b x lý ph t ch m n p theo úng quy nh c a các Lu t thu hi n hành. 3.2- Căn c t khai t m nh p - tái xu t và h sơ h i quan, H i quan t nh, thành ph nơi làm th t c t m nh p th c hi n th t c hoàn thu i v i xăng d u sau khi ã tái xu t th c hi n theo quy nh t i Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính và các văn b n hư ng d n c a T ng c c H i quan có liên quan; thanh kho n h sơ xăng d u t m nh p - tái xu t theo quy nh hi n hành. IV. T CH C TH C HI N 1- Hàng quý (3 tháng m t l n), H i quan t nh, thành ph có trách nhi m làm th t c, giám sát h i quan i v i ho t ng nh p khNu, t m nh p - tái xu t xăng d u di n ra trên a bàn ph i báo cáo T ng c c H i quan (C c Giám sát qu n lý) v vi c th c hi n Thông tư này (kèm ph l c III). Báo cáo phân tích rõ lo i xăng d u nh p khNu, t m nh p - tái xu t, nh ng v n vư ng m c và xu t bi n pháp gi i quy t 2- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i hành vi vi ph m các quy nh c a Thông tư này và quy nh khác c a pháp lu t liên quan u b x lý theo quy nh hi n hành. 3- C c trư ng C c Giám sát qu n lý v H i quan có trách nhi m giúp T ng c c trư ng T ng c c H i quan theo dõi, ki m tra ôn c ch o, gi i quy t vư ng m c phát sinh c a C c H i quan các t nh, thành ph trong quá trình th c hi n Thông tư này. Nguy n Ng c Túc ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản