Thông tư số 05/2006/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
75
lượt xem
4
download

Thông tư số 05/2006/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 05/2006/tt-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2006/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2006/TT-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 2006 THÔNG TƯ C A B Y T S 05/2006/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2006 HƯ NG D N UY N SINH ÀO T O I H C VÀ CAO NG I U DƯ NG, K THU T Y H C, I H C Y T C NG NG H V A H C V A LÀM Căn c Lu t Giáo d c ngày 27 tháng 6 năm2005; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph ban hành kèm theo Quy t nh s 243/2005/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n Ngh quy t s 46/NQ-TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i; B Y t ban hành Thông tư Hư ng d n tuy n sinh ào t o i h c và Cao ng i u dư ng, K thu t Y h c, i h c Y t công c ng h v a h c v a làm (h t i ch c) như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. áp ng nhu c u nhân l c ph c v s nghi p b o v , chăm sóc s c kho nhân dân và t o i u ki n thu n l i cho cán b ã t t nghi p trung c p Y t ư c ào t o lên b c i h c sau khi t t nghi p tr v cơ quan nơi ã c i h c ti p t c làm vi c t t hơn, B Y t ch trương tuy n sinh ào t o trình i h c và trình Cao ng các chuyên ngành i u dư ng, K thu t Y h c, i h c Y t công c ng h v a h c v a làm. 2. Công tác tuy n sinh ào t o i h c, Cao ng các ngành i u dư ng, K thu t Y h c, i h c Y t công c ng h v a h c v a làm ư c th c hi n theo các quy nh chung c a Quy ch tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng hi n hành c a B Giáo d c và ào t o và các văn b n hư ng d n c a B Y t . 3. Ch tiêu ào t o h v a h c v a làm cho t ng chuyên ngành s ư c các trư ng thông báo c th t i các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) trong vùng tuy n sinh trên cơ s t ng ch tiêu ã ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao cho các trư ng i h c, cao ng. Các trư ng không ư c tuy n thêm ngoài ch tiêu ư c giao. 4. K t thúc khoá h c, các trư ng t ch c bàn giao h c viên kèm theo h sơ cho cơ quan c ngư i i h c b trí công tác. Nh ng h c viên không t t nghi p ho c ph i ng ng h c t p trư c khi t t nghi p cũng s ư c tr v t nh ho c cơ quan c i h c gi i quy t.
  2. 5. Các khu v c tuy n sinh: ư c phân chia theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. Khu v c d thi c a m i thí sinh ư c xác nh d a vào a ch cơ quan nơi thí sinh ang làm vi c. 6. M t s quy nh khác: a) H p ng lao ng dài h n ư c hi u là h p ng lao ng, h p ng làm vi c có th i h n t 1 nămtr lên và ngư i lao ng có óng b o hi m xã h i b t bu c, sau ây g i t t là h p ng lao ng. b) H p ng trong nh biên ư c hi u là h p ng ký theo quy nh t i Thông tư Liên b s 08/TT-LB ngày 20/4/1995 c a Liên B Y t - Tài chính - Lao ng - Thương binh và Xã h i - Ban T ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ). H p ng trong nh biên ư c coi là m t hình th c c a h p ng lao ng dài h n. II. I TƯ NG TUY N SINH Công dân Vi t Nam ang làm vi c úng chuyên ngành và trình ào t o, có b ng t t nghi p Cao ngho c Trung c p Y t chuyên ngành phù h p, ư c ào t o theo chương trình c a B Y t , có th d thi tuy n sinh chuyên ngành tương ng. III. TIÊU CHU N TUY N SINH 1. V ph m ch t chính tr Lý l ch b n thân và gia ình rõ ràng, hoàn thành các nhi m v ư c giao, phNm ch t o c t t, ch p hành y các ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. Nh ng ngư i ang trong th i gian thi hành k lu t (t khi n trách tr lên) không ư c d tuy n. 2. V trình văn hoá Các i tư ng tuy n sinh u ph i có trình văn hoá t t nghi p trung h c ph thông, b túc văn hoá ho c ã t t nghi p các môn văn hoá trong chương trình ào t o trung c p Y,Dư c, ư c cơ s ào t o xác nh n. 3. V trình chuyên môn a) ào t o i h c và Cao ng i u dư ng, K thu t Y h c t trình Trung c p:Thí sinh ph i có b ng t t nghi p i u dư ng trung c p, H sinh trung c p ho c K thu t viên trung c p chuyên ngành phù h p;N u t t nghi p Y s trung c p ph i có thêm ch ng ch ào t o chuy n i thành i u dư ng trung c p theo chương trình c a B Y t do các cơ s ào t o ư c B Y t cho phép c p. b) ào t o i h c i u dư ng, K thu t Y h c t trình Cao ng: Thí sinh ph i có b ng t t nghi p Cao ng i u dư ng ho c Cao ng K thu t Y h c chuyên ngành phù h p.
  3. c) ào t o i h c Y t công c ng: Thí sinh ph i có b ng t t nghi p Trung c p Y t . 4. V thâm niên chuyên môn Thâm niên chuyên môn là th i gian làm vi c liên t c úng chuyên ngành ào t o sau khi t t nghi p Cao ng ho c Trung c p Y t , tính t khi có Quy t nh tuy n d ng công ch c, viên ch c c a c p có thNm quy n,h p ng làm vi c úng chuyên môn ào t o trong các cơ s Y t công l p ho c tư nhân h p pháp,ho c b n thân ư c phép hành ngh Y, Dư c tư nhân, n ngày 31 tháng 10 năm d thi. Trư ng h p Y s trung c p chuy n i thành i u dư ng: Thâm niên chuyên môn ư c tính t ngày có ch ng ch chuy n i n ngày 31 tháng 10 năm d thi. Có hai m c tiêu chuNn v thâm niên chuyên môn: a) Thâm niên chuyên môn là 1 năm ( 12 tháng), áp d ng cho các i tư ng: - Ngư i có b ng t t nghi p Cao ng, Trung c p Y t úng chuyên ngành d thi x p lo i gi i. -Ys ã có ch ng ch chuy n i thành i u dư ng. - Ngư i ư c quy ho ch là cán b gi ng d y c a các trư ng i h c, Cao ng và Trung c p Y t . - Ngư i có b ng t t nghi p Cao ng Y t sau khi ã có b ng t t nghi p Trung c p Y t cùng chuyên ngành ào t o. b) Thâm niên chuyên môn là 2 năm ( 24 tháng), áp d ng cho các i tư ng không thu c quy nh t i i m a kho n này. 5. V s c kho Có s c kho h c t p và lao ng theo quy nh t i Thông tư Liên B Y t - i h c, Trung h c chuyên nghi p và D y ngh s 10/TT-LB ngày 18 tháng 8 năm 1989. IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN i m xét tuy n vào trư ng ư c xét ưu tiên theo khu v c và trong m i khu v c có các i tư ng ưu tiên v chính sách. 1. Ưu tiên v khu v c Theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. 2. Ưu tiên v chính sách a) Nhóm ưu tiên 1: - Anh hùng các l c lư ng vũ trang, anh hùng lao ng, chi n s thi ua toàn qu c.
  4. - Ngư i dân t c thi u s ang làm vi c t i Khu v c 1 (KV1). - Thương binh, b nh binh, ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh. - Giáo viên các trư ng i h c, cao ng và trung c p Y t . b) Nhóm ưu tiên 2: - Ngư i ang làm vi c t i KV1 liên t c t 24 tháng tr lên tính n ngày 31 tháng 10 năm d thi. - Ngư i dân t c thi u s không thu c nhóm ưu tiên 1. - Ngư i ang tr c ti p chăm sóc, i u tr b nh nhân AIDS, khám nghi m t thi. - Ngư i ang làm vi c t i B nh vi n Phong - Da li u và Khu i u tr Phong, B nh vi n Tâm th n, B nh vi n Lao, Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i và ã làm vi c t i ó ít nh t là 24 tháng tính n ngày 31 tháng 10 năm d thi. - i u dư ng (Y tá) trư ng, H sinh trư ng, K thu t viên trư ng các khoa trong b nh vi n. - Ngư i ư c thư ng huân chương kháng chi n, huy chương kháng chi n, huân chương lao ng. - Chi n s thi ua c p b , c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 2 năm liên t c sát năm d thi. - Ngư i ư c c p b ng sáng t o c a T ng liên oàn lao ng Vi t Nam. - Con li t s , con thương binh, con b nh binh, con c a ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh. - Con c a Bà m Vi t Nam anh hùng, con c a Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, con c a Anh hùng lao ng. - Con c a ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945. - Con c a ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c (là ngư i ư c U ban nhân dân c p t nh công nh n b d d ng, d t t, suy gi m kh năng t l c trong sinh ho t, h c t p do h u qu c a ch t c hoá h c). M i i tư ng ch ư c hư ng 01 tiêu chuNn ưu tiên cao nh t v chính sách. V. H SƠ D TUY N 1. M t phi u d tuy n do cơ quan s d ng ngư i lao ng c i d tuy n và có ý ki n phê duy t c a S Y t t nh. Các thí sinh ang làm vi c trong các ơn v không thu c Ngành Y t ph i có ý ki n ngh c a cơ quan qu n lý ngư i lao ng.
  5. 2. B n sao h p pháp các gi y t liên quan t i quá trình h c t p như sau (khi nh p h c ph i xu t trình b n chính): - B ng t t nghi p và b ng i m các môn h c cao ng ho c trung c p Y t chuyên ngành phù h p. - B ng t t nghi p trung h c ph thông ho c b túc văn hoá tương ương. 3. B n sao h p pháp gi y khai sinh. 4. Gi y xác nh n s c kho h c t p do ơn v y t t tuy n huy n tr lên c p. 5. Gi y ch ng nh n i tư ng ưu tiên tuy n sinh c a cơ quan có thNm quy n. 6. Quy t nh c i h c (n p khi nh p h c) do cơ quan qu n lý ngư i lao ng c p. 7. B n sao h p pháp các gi y t liên quan t i quá trình làm vi c như sau (khi nh p h c ph i xu t trình b n chính): a) i v i ngư i làm vi c t i các cơ s y t công l p: Quy t nh tuy n d ng công ch c, viên ch c c a c p có thNm quy nho c h p ng làm vi c trong các cơ s y t công l p. b) i v i ngư i hành ngh Y, Dư c tư nhân: Ch ng ch hành ngh Y, Dư c tư nhân, gi y xác nh n th i gian ã hành ngh do S Y t xác nh n. c) i v i các i tư ng khác: H p ng lao ng, s b o hi m xã h i. 8. B n nh m i ch p không quá 6 tháng c 4 x 6 (m t nh dán vào phi u ăng ký d thi, óng d u giáp lai). Các gi y t khác: Theo quy nh c a trư ng. Thí sinh ph i n p h sơ ăng ký d thi v Ban tuy n sinh c a các trư ng úng th i h n quy nh. Cán b ký quy t nh c ngư i i h c ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a h sơ c a ngư i xin i h c. VI. T CH C THI VÀ XÉT TRÚNG TUY N 1.Các môn thi Thí sinh ph i thi 3 môn: Toán h c, Hoá h c và môn Chuyên môn; riêng thí sinh d thi tuy n sinh ào t o i h c Y t công c ng ph i thi môn Sinh h c thay th môn Hoá h c. a) Môn Toán h c, môn Hoá h c, môn Sinh h c: Trình trung h c ph thông hay b túc văn hoá theo chương trình hi n hành c a B Giáo d c và ào t o.
  6. b) Môn chuyên môn: Là t ng h p các môn chuyên ngành ào t o trình Cao ng ( i v i vi c tuy n sinh ào t o i h c t trình Cao ng) ho c Trung c p ( i v i vi c tuy n sinh ào t o i h c, Cao ng t trình Trung c p) theo chương trình c a B Y t , phù h p v i ngành d thi. Nh ng thí sinh ã có b ng t t nghi p Trung c p Y t n u có b ng t t nghi p i h c ho c Cao ng thu c kh i ngành Y - Dư c, khoa h c t nhiên, k thu t, ã thi c hai môn Toán h c và Hoá h c (hay Sinh h c) khi d thi tuy n sinh i h c ho c Cao ng ngành ó s ư c mi n thi môn Toán h c, môn Hoá h c (hay Sinh h c), ch ph i thi môn chuyên môn. Nh ng thí sinh này trong h sơ d tuy n ph i có thêm b n sao h p pháp b ng t t nghi p i h c ho c Cao ng và gi y xác nh n ã thi tuy n u vào hai môn Toán h c và Hoá h c (hay Sinh h c) c a cơ s ào t o nơi thí sinh ư c c p b ng t t nghi p i h c ho c Cao ng. Trư ng h p mu n có k t qu thi cao hơn, các thí sinh thu c di n mi n thi hai môn Toán h c và Hoá h c (hay Sinh h c) v n có th d thi hai môn này và ư c xét trúng tuy n như các thí sinh không thu c di n mi n thi. Các thí sinh d thi tuy n sinh ào t o i h c t trình Cao ng ch ph i thi môn chuyên môn. 2. T ch c thi L ch thi do các trư ng quy nh và báo cáo B Y t (V Khoa h c và ào t o), ng th i thông báo công khai b ng phương ti n thông tin i chúng cho thí sinh thu c vùng tuy n c a trư ng. Các trư ng có th t ch c ôn thi cho thí sinh. Th i gian và l phí ôn thi do nhà trư ng quy nh theo các quy nh hi n hành. 3. Xét trúng tuy n a) Thí sinh úng i tư ng, có các tiêu chuNn tuy n sinh, t m c i m chuNn trong ó i m thi môn chuyên môn không dư i 5 i m và các mônvăn hoá không có i m0 s ư c xét trúng tuy n. i m xét trúng tuy n i v i các thí sinh ư c mi n thi môn Toán h c và môn Hoá h c (hay sinh h c), ch d thi môn chuyên môn là i m chuNn tính trung bình cho m t môn và không dư i 5 i m. b) Các trư ng i h c, cao ngxác nh i m tuy n theo khu v c tuy n sinh, ưu tiên thí sinh các khu v c mi n núi, vùng sâu, biên gi i, h i o, nh ng khu v c g p nhi u khó khăn v nhân l c i u dư ng, k thu t viên. c) Ki m tra l i toàn b h sơ c a các thí sinh ã trúng tuy n và trong nh ng trư ng h p c n thi t có th làm vi c v i các cơ s c ngư i i h c xác nh tính h p pháp c a các văn b n trong h sơ. M i trư ng h p khai man h sơ u ph i x lý theo Quy ch tuy n sinh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o.
  7. d) L p danh sách trúng tuy n và báo cáo B Y t . VII. CH SINH HO T PHÍ VÀ H C PHÍ 1. H c viên trúng tuy n thu c ch tiêu Nhà nư c c p ngân sáchph i óng h c phí theo úng các quy nh hi n hành; i v i h c viên di n ào t o theo a ch , các a phương ký h p ng tr c ti p v i cơ s ào t o. 2. Trong th i gian h c t p, lương và m i ch c a h c viên do cơ quan c ngư i i h c gi i quy t theo ch hi n hành. 3. H c viên trúng tuy n không thu c di n Nhà nư c c p ngân sách ph i óng h c phí và các kho n phí, l phí khác (n u có) theo úng các quy nh hi n hành. VIII. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Bãi b Thông tư s 13/2005/TT-BYT ngày 21/4/2005 c a B Y t hư ng d n tuy n sinh ào t o i h c và Cao ng i u dư ng, K thu t Y h c, i h c Y t công c ng h v a h c v a làm - năm 2005. 3. Nh n ư c Thông tư này, các ơn v , các a phương t ch c tri n khai th c hi n, xét c cán b tham d kỳ thi tuy n sinh và i h c theo úng i tư ng, úng tiêu chuNn quy nh t i Thông tư. Các trư ng i h c, cao ng thông báo trên phương ti n thông tin i chúng cho thí sinh bi t và th c hi n công tác tuy n sinh theo úng các quy nh hi n hành m b o ch t lư ng ào t o và công b ng xã h i. Trong quá trình th c hi n, n u ơn v , a phương có khó khăn, vư ng m c ph i báo cáo B Y t (V Khoa h c và ào t o) xem xét, gi i quy t k p th i. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng PH L C 1 CHUYÊN NGÀNH VÀ VÙNG TUY N SINH ÀO T O I H C À CAO NG I U DƯ NG, K THU T Y H C, I H C Y T CÔNG C NG H V A H C V A LÀM (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2006/TT-B Y t ngày 29 tháng 3 năm 2006 c a B Yt )
  8. Chuyên ngành TT Cơ s ào t o Vùng tuy n và trình ào t o 1 i h cY- Dư c thành - C nhân i u dư ng - Tuy n sinh c nư c ph H Chí Minh - C nhân K thu tY h c - Tuy n sinh c nư c 2 Trư ng i h c Y Hà C nhân i u dư ng Tuy n sinh c nư c N i 3 Trư ng i h c i u C nhân i u dư ng Tuy n sinh c nư c dư ng Nam nh 4 Trư ng ih cY- i - C nhân i u dư ng - Tuy n sinh c nư c h c Hu - C nhân K thu t Y h c - Tuy n sinh c nư c 5 Trư ng Cao ng K - Cao ng K thu t Y h c - Tuy n sinh c nư c thu t Y t I (H i Dương) - Cao ng i u dư ng - Tuy n sinh c nư c 6 Trư ng i h c Y - i C nhân i u dư ng Tuy n sinh c nư c h c Thái Nguyên 7 i h c Tây Nguyên C nhân i u dư ng Tuy n sinh c nư c 8 Trư ng i h c Y t C nhân Y t công c ng Tuy n sinh c nư c công c ng 9 Trư ng i h c Y - C nhân i u dư ng Tuy n sinh c nư c Dư c C n Thơ
Đồng bộ tài khoản