Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
129
lượt xem
4
download

Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao do Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành,để hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 05/2007/TT-UBTDTT Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY NNH C A NGHN NNH S 112/2007/N -CP NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2007 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T TH D C, TH THAO Căn c Lu t th d c, th thao s 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 112/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t th d c, th thao; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c th thao; U ban Th d c th thao hư ng d n th c hi n m t s quy nh c a Ngh nh s 112/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t th d c, th thao (Ngh nh s 112/2007/N -CP) như sau: I - V C NG TÁC VIÊN TH D C, TH THAO 1. Trình chuyên môn c a c ng tác viên th d c, th thao ư c xác nh căn c vào m t trong các tiêu chuNn sau ây: - Là hu n luy n viên, hư ng d n viên th thao ho c v n ng viên có ng c p t c p II tr lên; - Có b ng c p v chuyên ngành th d c th thao t b c trung c p tr lên; - Có gi y ch ng nh n chuyên môn do Liên oàn th thao qu c gia, Liên oàn th thao qu c t tương ng c p. - Có gi y ch ng nh n ư c ào t o chuyên môn do S th d c th thao t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p. i v i các a phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o n u chưa có ngư i tiêu chuNn quy nh t i i m này thì nh ng ngư i làm công tác văn hoá- xã h i, oàn thanh niên, nh ng h t nhân phong trào th d c th thao… ư c xét làm c ng tác viên. 2. C ng tác viên th d c, th thao (sau ây g i là c ng tác viên) ư c c p th theo m u th ng nh t do U ban Th d c th thao phát hành (m u 01 kèm theo Thông tư này). Căn c quy nh t i i m 1 m c này, Phòng văn hoá thông tin- th d c th thao c p huy n c p th c ng tác viên cho nh ng cá nhân tiêu chuNn v i th i h n tuỳ thu c vào kh năng và nhu c u s d ng c ng tác viên. 3. Th t c c p th c ng tác viên: a) U ban nhân dân c p xã t ng h p, g i b h sơ n Phòng văn hoá thông tin- th d c th thao c p huy n ngh c p th cho c ng tác viên, h sơ bao g m:
  2. - Gi y ngh c p th c ng tác viên c a U ban nhân dân c p xã (m u 02 kèm theo Thông tư này); - B n sao văn b ng, ch ng ch , gi y xác nh n v trình chuyên môn; - Gi y ch ng nh n s c kho c a cơ s y t a khoa c p huy n tr lên; - Sơ y u lý l ch có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c cơ quan công tác; - 02 nh 3 x4. b) Trong th i gian 7 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , căn c vào tiêu chuNn chuyên môn và nhu c u s d ng c ng tác viên, Phòng Văn hoá thông tin- th d c th thao c p th c ng tác viên. Trư ng h p không c p ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. 4. Hàng năm, S th d c th thao th ng kê nhu c u s d ng c ng tác viên trên a bàn xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch b i dư ng i ngũ c ng tác viên theo quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh 112/2007/N -CP. 5. Cơ quan, t ch c, cá nhân s d ng c ng tác viên th c hi n nhi m v v n ng, t ch c, hư ng d n m i ngư i t p luy n, bi u di n, thi u th thao và tham gia các ho t ng phát tri n phong trào th d c, th thao có trách nhi m chi tr thù lao cho c ng tác viên theo hư ng d n c a liên b U ban Th d c th thao và B Tài chính. Cơ quan, t ch c, cá nhân s d ng c ng tác viên ph i ký h p ng (m u s 03 kèm theo Thông tư này). II - V I U KI N KINH DOANH HO T NG TH THAO C A CÂU L C B TH THAO CHUYÊN NGHI P 1. Ch ng ch v y h c th thao c a bác sĩ, nhân viên y t (là cán b , nhân viên trong câu l c b th thao chuyên nghi p) theo quy nh t i kho n 2 i u 11 c a Ngh nh 112/2007/N -CP do Vi n khoa h c th d c th thao ho c cơ s có ch c năng ào t o chuyên ngành y h c th thao c p. 2. Th t c c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ho t ng th thao c a câu l c b th thao chuyên nghi p th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 51 c a Lu t th d c, th thao. S Th d c th thao là cơ quan thư ng tr c giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ti p nh n h sơ xin c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ho t ng th thao c a câu l c b th thao chuyên nghi p. Trong th i gian 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l theo quy nh t i kho n 4 i u 51 c a Lu t th d c, th thao, S th d c th thao có trách nhi m ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan c a t nh ki m tra các i u ki n kinh doanh ho t ng th thao c a câu l c b th thao chuyên nghi p quy nh t i i u 50 c a Lu t th d c, th thao, i u 11 Ngh nh 112/2007/N -CP và Thông tư này. K t qu ki m tra ư c l p thành văn b n có xác nh n c a các cơ quan tham gia. Căn c k t qu ki m tra các i u ki n theo quy nh, S th d c th thao trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh vi c c p ho c không c p gi y ch ng nh n i u ki n ho t ng kinh doanh ho t ng th thao, b o m úng th i gian quy nh t i i u 51 c a Lu t th d c, th thao.
  3. III - V I U KI N HO T NG C A DOANH NGHI P KINH DOANH HO T NG TH THAO 1. Quy chuNn k thu t qu c gia v trang thi t b t ng môn th thao c a doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao quy nh t i i u 13 Ngh nh 112/2007/N - CP là quy chuNn ư c quy nh trong lu t t ng môn th thao do B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ban hành. 2. Cán b , nhân viên chuyên môn c a doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao có hư ng d n t p luy n ho c ào t o v n ng viên quy nh t i kho n 2 i u 13 Ngh nh 112/2007/N -CP g m: a. Hu n luy n viên th thao Hu n luy n viên th thao c a doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao là ngư i có b ng c p v chuyên ngành th d c, th thao t b c trung c p tr lên ho c có ch ng nh n chuyên môn do Liên oàn th thao qu c gia, Liên oàn th thao qu c t tương ng c p. S lư ng hu n luy n viên th thao làm vi c t i doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao ph i b o m theo yêu c u c thù t ng môn th thao. Liên oàn th thao qu c gia, Hi p h i th thao qu c gia quy nh s lư ng t i thi u hu n luy n viên hu n luy n s lư ng ngư i t p c th i v i t ng môn th thao. b. Bác sĩ ho c nhân viên y t Bác sĩ ho c nhân viên y t c a doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao là ngư i có ch ng ch v y h c th thao do cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh t i i m 1 m c II Thông tư này. Doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao ph i có bác sĩ ho c nhân viên y t thư ng tr c. 3. Th t c c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh c a doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao theo quy nh t i kho n 5 i u 55 c a Lu t th d c, th thao. S th d c th thao là cơ quan thư ng tr c giúp U ban nhân dân c p t nh ti p nh n h sơ xin c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ho t ng th thao c a doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao. Trong th i gian 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l theo quy nh t i kho n 5 i u 55 c a Lu t th d c, th thao, S th d c th thao có trách nhi m ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan c a t nh ki m tra các i u ki n kinh doanh ho t ng th thao c a doanh nghi p th thao theo quy nh t i kho n 2 i u 55 c a Lu t th d c, th thao, i u 13 c a Ngh nh 112/2007/N -CP và Thông tư này. K t qu ki m tra ư c l p thành văn b n có xác nh n c a các cơ quan tham gia. Căn c k t qu ki m tra các i u ki n theo quy nh, S th d c th thao trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh vi c c p ho c không c p gi y ch ng nh n i u ki n ho t ng c a doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao, b o m th i gian quy nh t i kho n 5 i u 55 c a Lu t th d c, th thao. IV. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  4. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v U ban Th d c th thao k p th i gi i quy t. Nơi nh n: B TRƯ NG, CH NHI M - Th tư ng chính ph ; - Các Phó th tư ng; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Danh Thái - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các b , các cơ quan ngang b , cơ quan thu c CP; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các V , ơn v tr c thu c UBTDTT; - Các s TDTT các t nh, thành ph ; - Công báo; - Lưu: VT, PC. M US 01 M U TH C NG TÁC VIÊN Th c ng tác viên th d c, th thao, b ngang 6 cm, b dài 9cm. nh có óng d u n i. Ch ký c a trư ng Phòng văn hoá thông tin- th d c th thao óng d u th ( ư ng kính 2cm). Th c ng tác viên th d c, th thao do U ban Th d c th thao phát hành. M t trư c TH C NG TÁC VIÊN TH D C, TH THAO
  5. UBND HUY N………. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÒNG VHTT- TDTT c l p - T do - H n h phúc TH C NG TÁC VIÊN TH D C, TH THAO S ...... Text Box: nh (3x4) H và tên........................... Nam/N Ngày sinh................ S CMND.......... Text Box: 6 cm Có giá tr n ngày.... tháng.... năm..... ( a i m), ngày.... tháng... năm.... TRƯ NG PHÒNG VHTT-TDTT (ký tên, óng d u) 9cm
  6. M t sau NH NG I M C N LƯU Ý: 1. Ch u trách nhi m v k t qu chuyên môn iv i công vi c c ng tác; 2. Không dùng th c ng tác viên th c hi n các ho t ng không thu c nhi m v ư c giao. 3. B o qu n th , trư ng h p m t ph i báo ngay v i cơ quan có thNm quy n ư c c p l i. M US 02 U BAN NHÂN DÂN XÃ.... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc ( a i m), ngày ....... tháng ......... năm 200... GI Y NGHN C P TH C NG TÁC VIÊN TH D C, TH THAO Kính g i: Phòng Văn hóa thông tin- Th d c th thao...................... Căn c quy nh c a Lu t th d c, th thao, Ngh nh 112/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t th d c, th thao, Thông tư /2007/TT-UBTDTT ngày tháng 7 năm 2007 c a U ban Th d c th thao, U ban nhân dân xã…… ngh quý phòng xét c p th c ng tác viên th d c, th thao cho: H và tên: ..................................................................Nam/ N :.................................. Sinh ngày........ tháng .........năm .......... Dân t c:........... Qu c t ch:............................
  7. Quê quán: .................................................................................................................... a ch thư ng trú: ...................................................................................................... Ngh nghi p: .............................................................................................................. Nơi làm vi c................................................................................................................ Trình chuyên môn: ................................................................................................ Hình th c c ng tác: ..................................................................................................... TM.UBND XÃ……. (ký, óng d u) M US 03 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc ( a i m), ngày...... tháng...... năm 200..... H P NG C NG TÁC TH D C, TH THAO Chúng tôi, m t bên là ông (bà):................................................................... Ch c v : ……..................................... i di n cho: ………………………. i n tho i: Fax:.........................................................Email:........................................................ a ch : ..................................................................................................................... Và m t bên là ông (bà):.......................................... Nam/N :................................... Sinh ngày.................. tháng.................... năm................ i n tho i:......................... Dân t c:.......................................................... Qu c t ch:.......................................... a ch thư ng trú: .................................................................................................... Ch ng minh thư s ............ c p ngày......... tháng............. năm......... t i....................
  8. Ngh nghi p: ............................................................................................................. Nơi làm vi c: ............................................................................................................. Trình chuyên môn: ............................................................................................... Tho thu n ký k t h p ng c ng tác và cam k t th c hi n úng các i u kho n sau ây: i u 1: Th i h n c ng tác Ông (bà)..........................................................làm vi c theo h p ng c ng tác t ngày ..............tháng ..............năm............ n ngày............tháng..........năm.......... i u 2: Hình th c c ng tác C ng tác theo hình th c: ............................................................................................. C ng tác theo v vi c hay dài h n: ............................................................................. 3: M c thù lao M c thù lao là: ............................................................................................................ Cách th c chi tr : ..................................................................................................... i u 4: Quy n và nghĩa v c ng tác viên 1. Th c hi n nhi m v theo quy nh t i i u 2 theo úng th i h n và yêu c u ch t lư ng ã tho thu n; 2. ư c nh n ti n b i dư ng và các chi phí h p lý khác theo tho thu n, úng quy nh c a pháp lu t; 3. Ch u trách nhi m i v i thi t h i do l i c a mình gây ra trong quá trình c ng tác; 4. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v th d c, th thao và các văn b n có liên quan. i u 5: Quy n và nghĩa v c a bên s d ng c ng tác viên 1. Phân công nhi m v cho c ng tác viên; 2. Chi tr ti n b i dư ng và thanh toán các kho n chi phí h p lý c ng tác viên th c hi n nhi m v ; 3. Th c hi n trách nhi m khác theo tho thu n và theo quy nh c a pháp lu t. i u 6: i u kho n chung 1. Nh ng tho thu n khác: .......................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2. H p ng c ng tác th d c, th thao có hi u l c t ngày.......tháng.........năm ............... n ngày ................. tháng............. năm ................................... 3. Trong quá trình th c hi n h p ng n u có nh ng thay i, b sung thì 2 bên cùng bàn b c gi i quy t. H p ng này làm thành 02 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n.
  9. C ng tác viên ơn v s d ng (ký, ghi rõ h tên) (ký, óng d u, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản