Thông tư số 06/2008/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
181
lượt xem
9
download

Thông tư số 06/2008/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2008/TT-BYT về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2008/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 06/2008/TT-BYT Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TUY N SINH ÀO T O LIÊN THÔNG TRÌNH I H C, CAO NG Y, DƯ C Căn c Lu t Giáo d c ngày 27 tháng 6 năm2005; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; B Y t hư ng d n tuy n sinh ào t o liên thông trình i h c, cao ng y, dư c như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n v i tư ng và tiêu chuNn tuy n sinh; chính sách ưu tiên; h sơ d tuy n; t ch c thi, tuy n; thanh tra, khen thư ng và x lý vi ph m trong công tác tuy n sinh ào t o liên thông trình i h c y, dư c t trình cao ng, trung c p và ào t o liên thông trình cao ng y, dư c t trình trung c p. 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i các cơ s ào t o nhân l c y t trình i h c, cao ngtheo hình th c v a làm v a h c, t p trung 4 năm và cán b y t tham d tuy n sinh các khoá ào t o này. 3. Chương trình ào t o S d ng các chương trình ào t o i h c, cao ng y, dư c t trình cao ng, trung c p theo hình th c v a làm v a h c, t p trung 4 năm phù h p ã ư c B Giáo d c và ào t o, B Y t ban hành. 4. Các khái ni m dùng trong Thông tư a) Cán b y t là nh ng ngư i ã ư c ào t o và có trình chuyên môny, dư c, ang làm vi c trong lĩnh v c y t . b) Y t huy n ư c hi u là y t huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh. Y t xã ư c hi u là y t xã, phư ng, th tr n.
  2. c) Thâm niên chuyên môn là th i gian làm vi c úng chuyên ngành, trình ào t o sau khi t t nghi p trung c p y t ( i v i ào t o liên thông t trình trung c p), cao ng y t ( i v i ào t o liên thông t trình cao ng), tính t khi có quy t nh tuy n d ng công ch c, viên ch c c a c p có thNm quy n, h p ng lao ngho c ư c cơ quan có thNm quy n cho phép hành ngh y, dư c tư nhân. d) M c th i gian tính thâm niên chuyên môn, th i gian làm vi c là n ngày 31 tháng 10 năm d thi. ) Các khu v c tuy n sinh: Bao g m Khu v c 1 (KV1), Khu v c 2 (KV2), Khu v c 2 - nông thôn (KV2-NT) và Khu v c 3 (KV3), ư c phân chia theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. Khu v c d thi c a m i thí sinh ư c xác nh d a vào a ch cơ quan nơi thí sinh ang làm vi c trong biên ch , theo h p ng lao ng ho c a ch nơi thí sinh hành ngh y, dư c tư nhân. Khu v c d thi c a quân nhân, công an nhân dân ư c xác nh d a theo a ch nơi óng quânho c theo h khNu thư ng trú trư c khi nh p ngũ tùy theo khu v c nào có m c ưu tiên cao hơn i v i trư ng h p óng quân t i cùng m t khu v c t 18 tháng tr lên; n u dư i 18 tháng thì xác nh khu v c d thi theo h khNu thư ng trú trư c khinh p ngũ. II. I TƯ NG TUY N SINH 1. i tư ng tuy n sinh ào t o Bác s , Dư c s ih c a) i v i thí sinh thu c KV1, KV2-NT, KV2: Là cán b y t ang làm vi c úng chuyên ngành và trình ào t o. b) i v i thí sinh thu c KV3: Ph i áp ng yêu c u như i v i thí sinh thu c KV1, KV2-NT, KV2 nêu t i kho n a và thu c m t trong các di n sau: - ang tr c ti p chăm sóc, i u tr b nh nhân HIV/AIDS, tâm th n, phong, lao; - ang công tác trong lĩnh v c pháp y, y t d phòng; - ang tr c ti p s n xu t, pha ch dư c phNm, v c- xin, sinh phNm y t và ã làm công vi c này liên t c t 24 tháng tr lên; - ã hoàn thành nghĩa v quân s ho c ã công tác liên t c t i KV1 trong ngànhy t t 24 tháng tr lên. 2. i tư ng tuy n sinh ào t o c nhân, cao ng y t Cán b y t ang làm vi c úng chuyên ngành và trình ào t o. 3. i tư ng tuy n sinh ào t o h p ng theo a ch s d ng Cán b y t ang làm vi c úng chuyên ngành, trình ào t o t i KV1, KV2-NT ho c ang làm vi c t i y t xã, y t huy n KV2 và ã làm vi c liên t c t i các khu v c, ơn v này t 24 tháng tr lên, cam k t sau khi t t nghi p s tr l icông tác t i
  3. a phương, cơ quan nơi c i h c, ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ươngho c B , ngành ch qu n quy t nh cho phép d tuy n sinh, h c t p theo ch này. III. TIÊU CHU N TUY N SINH 1. V ph m ch t chính tr Lý l ch b n thân và gia ình rõ ràng, hoàn thành các nhi m v ư c giao, phNm ch t o c t t, ch p hành y ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. Nh ng ngư i ang trong th i gian thi hành k lu t t khi n trách tr lên không ư c d tuy n. 2.V trình văn hoá T t nghi p trung h c ph thông ho c b túc văn hoá tương ương. 3. V trình chuyên môn a) ào t o c nhân và cao ng i u dư ng, K thu t Y h c t trình trung c p: Ph i có b ng t t nghi p i u dư ng trung c p, H sinh trung c p ho c K thu t viên trung c p chuyên ngành phù h p, ào t o theo chương trình c a B Y t ;n u t t nghi p Y s trung c p ph i có thêm ch ng ch ào t o chuy n i thành i u dư ng trung c p theo chương trình c a B Y t do các cơ s ào t o ư c B Y t cho phép c p. b) ào t o c nhân i u dư ng, K thu t y h c t trình cao ng: Ph i có b ng t t nghi p cao ng i u dư ng, H sinh ho c cao ng K thu t y h c chuyên ngành phù h p, ào t o theo chương trình c a B Y t . c) ào t o c nhân Y t công c ng: Ph i có b ng t t nghi p trung c p, cao ng y t ào t o theo chương trình c a B Y t . d) ào t o Bác s a khoa: Ph i có b ng t t nghi p Y s a khoa ào t o theo chương trình c a B Y t . ) ào t o Bác s Y h c c truy n (YHCT): Ph i có b ng t t nghi p Y s YHCT ho c Ys nh hư ng YHCT ào t o theo chương trình c a B Y t . e) ào t o Dư c s i h c: Ph i có b ng t t nghi p Dư c s trung c p ào t o theo chương trình c a B Y t . g) Các thí sinh ã ư c ào t o trong quân i: Ph i có b ng t t nghi p trung c p Y, Dư c do Trư ng Trung c p Quân y 1 (nay là H c vi n Quân y), Trư ng Trung c p Quân y 2 c p; ho c có b ng t t nghi p trung c p Y, Dư c do các Trư ng Trung c p Quân y thu c Quân khu, Quân ch ng, Binh ch ng, T ng c c và tương ương c p t năm 1994 tr v trư c và có th i gian ào t o ít nh t là 2 năm h c. 4.V thâm niên chuyên môn
  4. a) i v i ào t o c nhân y t t trình cao ng và ào t o cao ng y t t trình trung c p: Ngư i t t nghi pcao ng ( i v i ào t o liên thông t trình cao ng), trung c p ( i v i ào t o liên thông t trình trung c p) y t chuyên ngành phù h p lo i gi i ph i có thâm niên chuyên môn t 12 tháng tr lên; các i tư ng còn l i ph i có thâm niên chuyên môn t 24 tháng tr lên. b) i v i ào t o i h c y, dư c t trình trung c p: Ph i có thâm niên chuyên môn t 36 tháng tr lên. 5. V s c kho Có s c kho h c t p theo quy nh hi n hành. IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN Vi c xét trúng tuy n ư c ưu tiên theo khu v c và trong m i khu v c có các i tư ng ưu tiên v chính sách. 1. Ưu tiên v khu v c Theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. 2. Ưu tiên v chính sách a) Nhóm ưu tiên 1: - Các i tư ng thu c nhóm ưu tiên 1 theo quy ch tuy n sinh i h c, cao ng hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. - Ngư i ang làm vi c úng chuyên ngành ào t o t i KV1 và ã làm vi c liên t c t i khu v c này t 24 tháng tr lên. b) Nhóm ưu tiên 2: - Các i tư ng thu c nhóm ưu tiên 2 theo qui nh c a quy ch tuy n sinh i h c, cao ng hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. - Ngư i ang tr c ti p chăm sóc, i u tr b nh nhân HIV/AIDS, tâm th n, phong, lao, khám nghi m t thi và ã làm công vi c này liên t c t 24 tháng tr lên. - Ngư i ang làm vi c úng chuyên ngành ào t o t i KV1 và ã làm vi c liên t c t i khu v c này t 12 tháng tr lên. - Ngư i ang làm vi c úng chuyên ngành ào t o t i y t xã, y t huy n và ã làm vi c liên t c t i ó t 24 tháng tr lên. M i i tư ng d tuy n ch ư c hư ng 01 tiêu chuNn ưu tiên cao nh t v chính sách. V. H SƠ D TUY N
  5. 1. H sơ d tuy n chung a) Phi u ăng ký d thi có xác nh n ng ý cho d thi và theo h c c a cơ quan nơi thí sinh ang làm vi c hay cơ quan qu n lý y t t c p S Y t ho c tương ương tr lên. b) B n sao h pphápcác gi y t liên quan t i quá trình h c t p như sau: - B ng t t nghi p và b ng i m các môn h c trong chương trình ào t o trung c p ( i v i ào t o liên thông t trung c p), cao ng ( i v i ào t o liên thông t cao ng) y, dư c chuyên ngành phù h p. - B ng t t nghi p trung h c ph thông ho c b túc văn hoá tương ương. c) B n sao h p pháp gi y khai sinh. d) Gi y xác nh n thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh ang làm vi c hay cơ quan qu n lý y t t c p S Y t ho c tương ương tr lên c p. ) Gi y ch ng nh n i tư ng ưu tiên tuy n sinh c a cơ quan có thNm quy n. e) Gi y xác nh n s c kh e h c t p do cơ s khám, ch a b nh có thNm quy n c p. g) B n nh m i ch p không quá 6 tháng c 4 x 6 (m t nh dán vào phi u ăng ký d thi, óng d u giáp lai). 2. V i các i tư ng c bi t a) Thí sinh thu c KV3 d thi tuy n sinh ào t o Bác s , Dư c s ph i có thêm m t trong các gi y t sau: - B n sao h p pháp quy t nh phân công công tác, gi y xác nh n th i gian làm vi c t i KV1; - Gi y xác nh n ã hoàn thành nghĩa v quân s c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - B n sao h p pháp quy t nh phân công công tác, gi y xác nh n th i gian tr c ti p chăm sóc, i u tr b nh nhân HIV/AIDS, tâm th n, phong, lao, công tác trong lĩnh v c pháp y, y t d phòng, tr c ti p s n xu t, pha ch dư c phNm, v c- xin, sinh phNm y t . b) Thí sinh di n h p ng theo a ch s d ng ph i có thêm: - B n sao h p pháp quy t nh phân công công tác, gi y xác nh n th i gian làm vi c t i KV1, KV2-NT hay y t xã, y t huy n thu c KV2. - Công văn c tham d tuy n sinh và h c theo ch này c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B , ngành ch qu n.
  6. - B n cam k t tr l i a phương, cơ quan(nơi ã c i h c) công tác sau khi t t nghi p. Thí sinh ph i n p h sơ ăng ký d thi v trư ng úng th i h n quy nh. VI. T CH C THI, TUY N Công tác t ch c tuy n sinh ào t o liên thông trình i h c, cao ngy, dư c t trình cao ng, trung c p ư c th c hi n theo quy ch tuy n sinh i h c, cao ng hi n hành c a B Giáo d c và ào t o và nh ng quy nh c th dư i ây: 1. Các môn thi a) i v i ào t o i h c, cao ng y, dư c t trình trung c p: Thí sinh ph i d thi 3 môn: Toán h c, Hoá h c ho c Sinh h c và môn chuyên môn. b) i v i ào t o i h c y t trình cao ng: Thí sinh ph i d thi 2 môn: Môn y h c cơ s và môn chuyên môn. thi môn y h c cơ s ư c xây d ng t n i dung các môn cơ s thu c ph n giáo d c chuyên nghi p trong chương trình ào t o trình cao ng hi n hành c a B Y t , phù h p v i ngành d thi. thi môn chuyên môn ư c xây d ng t n i dung các môn chuyên môn trong chương trình ào t o trình cao ng ( i v i ào t o liên thông t cao ng),trung c p ( i v i ào t o liên thông t trung c p) hi n hành c a B Y t , phù h p v i ngành d thi. 2. T ch c thi a) H ng năm, m i trư ng ch t ch c tuy n sinh ào t o liên thông trình i h c, cao ng y, dư c t trình cao ng, trung c p m t l n theo ch tiêu k ho ch ã ư c ch p thu n c a năm ó. b) Ngày thi, môn thi do các trư ng quy nh c th và ăng ký v i B Y t (V Khoa h c và ào t o), B Giáo d c và ào t o, ng th i thông báo công khai b ng phương ti n thông tin i chúng cho thí sinh trong vùng tuy n. c) Các trư ng có th t ch c ôn thi cho thí sinh. Th i gian ôn thi và h c phí ôn thi do nhà trư ng xác nh theo úng quy nh hi n hành. 3. Tri u t p thí sinh và ch báo cáo a) Sau khi xác nh i m trúng tuy n và tiêu chuNn xét ch n, các trư ngc n ki m tra l i toàn b h sơ c a các thí sinh ã trúng tuy n; trong nh ng trư ng h p c n thi t có th làm vi c v i cơ s c ngư i i h c và các cơ quan ch c năng xác nh tính h p pháp c a gi y t trong h sơ.
  7. b) Các trư ng ph i báo cáo k t qu tuy n sinh, danh sách trúng tuy n v B Y t (V Khoa h c và ào t o) và th c hi n y ch báo cáo theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 4. i v i thí sinh di n ào t o h p ng theo a ch s d ng Các thí sinh di n ào t o h p ng theo a ch s d ng ph i tham d kỳ thi tuy n sinh chung cùng v i các thí sinh di n thi tuy n và ư c xét trúng tuy n theo i m chuNn riêng cho i tư ng này. VII. THANH TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M Vi c thanh tra, khen thư ng và x lý vi ph m trong quá trình tuy n sinh ào t o liên thông trình i h c, cao ng y, dư c t trình cao ng, trung c p ư c th c hi n theo quy ch tuy n sinh i h c, cao ng hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. VIII. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư s 04/2006/TT-BYT ngày 10/3/2006 c a B Y t hư ng d n tuy n sinh i h c y, dư c h t p trung 4 năm và Thông tư s 05/2006/TT-BYT ngày 29/3/2006c a B Y t hư ng d n tuy n sinh ào t o i h c và cao ng i u dư ng, K thu t y h c, i h c Y t công c ng h v a h c v a làm. Các ơn v , a phương t ch c tri n khai th c hi n, xét c cán b tham d tuy n sinh và i h c theo úng quy nh t i Thông tư này. Các trư ng thông báo trên phương ti n thông tin i chúng cho thí sinh bi t và th c hi n công tác tuy n sinh theo úng các quy nh hi n hành m b o ch t lư ng ào t o và công b ng xã h i. Giao cho V Khoa h c và ào t o - B Y t làm u m i, ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B Giáo d c và ào t o, các cơ quan có liên quan khác hư ng d n c th vi c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u ơn v , a phương có khó khăn, vư ng m c ph i báo cáo B Y t (V Khoa h c và ào t o) xem xét, gi i quy t k p th i. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
  8. PH L C PHÂN VÙNG TUY N SINH ÀO T O LIÊN THÔNG TRÌNH I H C, CAO NG Y, DƯ C (Ban hành kèm theo Thông tư s : 06 /2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 c a B Y t ) I. PHÂN VÙNG TUY N SINH ÀO T O BÁC S , DƯ C S Chuyên ngành ào TT Tên ơn v Vùng tuy n t o 1 Trư ng i h c Dư c Dư c s ih c Các t nh phía B c t Th a Thiên - Hu tr Hà N i ra. 2 Trư ng i h c Y Bác s a khoa, Bác Các t nh phía B c t Th a Thiên - Hu tr Thái Bình s YHCT, Dư c s ra. ih c 3 Trư ng i h c Y H i Bác s a khoa Các t nh phía B c t Th a Thiên - Hu tr Phòng ra. 4 Trư ng i h c Y Bác s a khoa, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao B ng, L ng thu c i h c Thái Dư c s ih c Sơn, Lai Châu, i n Biên, Lào Cai, Yên Nguyên Bái, B c C n, Sơn La, Hoà Bình, Phú Th ,Vĩnh Phúc,Thái Nguyên, B c Giang, B c Ninh. 5 Trư ng i h c Y - Bác s a khoa, Bác T Thanh Hoá n Khánh Hoà và các t nh Dư c thu c i h c s YHCT, Dư c s Tây Nguyên. Hu ih c 6 Trư ng i h c Tây Bác s a khoa Các t nh Tây Nguyên và t nh Bình Phư c Nguyên 7 i h c Y - Dư c Bác s YHCT, Dư c Các t nh phía Nam t à N ng tr vào thành ph H Chí s ih c Minh 8 Trư ng i h c Y- Bác s a khoa, Các t nh vùng ng b ng sông C u Long và Dư c C n Thơ Dư c s ih c ông Nam b . 9 H c Vi n Quân Y: - Cơ s 1 (mi n B c) - Bác s a khoa - Hà Giang, Tuyên Quang, Cao B ng, L ng Sơn, Lai Châu, i n Biên, Lào Cai, Yên Bái, B c C n, Sơn La, Hoà Bình và các t nh Tây Nguyên. - Cơ s 2 (mi n Nam) - Bác s a khoa - Các t nh ng b ng sông C u Long, ông Nam b và các t nh Tây Nguyên. 10 Trư ng i h c Y t Bác s a khoa Các t nh phía Nam t à N ng tr vào. Ph m Ng c Th ch 11 H c vi n Y - Dư c Bác s YHCT C nư c
  9. h c c truy n Vi t Nam II. PHÂN VÙNG TUY N SINH ÀO T O C NHÂN, CAO NG Y T - i v i các cơ s ào t o c nhân y t : Tuy n sinh c nư c. - i v i các s ào t o cao ng y t tr c thu c các B , Ngành: Tuy n sinh c nư c. - i v i các s ào t o cao ng y t tr c thu c U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: Tuy n sinh trong t nh, thành ph có trư ng và vùng lân c n (khi ư c s ng ý c a cơ quan có thNm quy n).
Đồng bộ tài khoản