Thông tư số 06/BYT-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
3
download

Thông tư số 06/BYT-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/BYT-TT về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ hoạt động cho Hội người cao tuổi Việt Nam do Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/BYT-TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/BYT-TT Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 1996 THÔNG TƯ C A B Y T S 06/BYT- TT NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N CH THN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C SĂN SÓC NGƯ I CAO TU I VÀ H TR HO T NG CHO H I NGƯ I CAO TU I VI T NAM Ngày 27-2-1996 Th tư ng Chính ph ã có Ch th 117/TTg v chăm sóc Ngư i cao tu i và h tr ho t ng cho H Ngư i cao tu i Vi t Nam. th c hi n t t ch th c a Th tư ng Chính ph , B hư ng d n các ơn v tri n khai th c hi n như sau: I. S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG: 1. Ph i h p v i U ban M t tr n T qu c t nh và các cơ quan có liên quan giúp vi c thành l p H i Ngư i cao tu i xã, phư ng, th tr n, giúp H i s m n nh t ch c t o ra phong trào ngư i cao tu i i v i vi c th c hi n nhi m v kinh t - xã h i a phương như: v sinh phòng b nh, phòng ch ng các t n n xã h i, th c hi n k ho ch hoá gia ình, phát tri n kinh t theo mô hình VAC. Th c hi n nghiêm túc Ch th 134/CT ngày 11 tháng 5 năm 1983 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v ra chương trình hành ng phù h p v i i u ki n c a a phương chăm sóc t t hơn n a s c kho ngư i cao tu i. 2. i v i nh ng cán b c a ngành Y t ư c a phương b u vào Ban ch p hành H i ngư i cao tu i thì S c n t o i u ki n v th i gian, phương ti n ho t ng nh ng cán b ó ho t ng có hi u qu cho H i. 3. Ch o trung tâm y t qu n, huy n, y t xã, phư ng th c hi n các yêu c u sau: a. Ph i h p v i M t tr n T qu c cùng c p giúp cho ho t ng c a H i Ngư i cao tu i. b. V n ng và giúp cán b trong ngành ã ngh hưu tham gia ho t ng chăm sóc s c kho ban u cho ngư i cao tu i như ph bi n ki n th c y h c thư ng th c, y h c dân t c; tr ng cây làm thu c ch a b nh không vì m c ích kinh doanh. c. T ch c hư ng d n ngư i cao tu i t p luy n thân th gi gìn và nâng cao s c kho , ph bi n nh ng ki n th c thông thư ng v y h c và th d c ch a b nh. Phát hi n nh ng c s c kho quá y u, tàn t t có s chăm sóc c bi t, t t nh t là khám ch a b nh t i nhà. Ph i h p v i Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i c a qu n, huy n, phát hi n nh ng trư ng h p khó khăn, gia ình cô ơn không nơi nương t a
  2. xét c p th mi n m t ph n vi n phí theo quy nh t i Thông tư Liên b s 14/TT- LB ngày 30-9-1995 v vi c thu h i m t ph n vi n phí. 4. Ch o B o hi m y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nghiên c u ra k ho ch tri n khai thí i m hình th c b o hi m y t t nguy n, c bi t hình th c B o hi m y t t nguy n cho ngư i cao tu i. II. CÁC CƠ S KHÁM B NH, CH A B NH: 1. Các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B , b nh vi n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, b nh vi n qu n, huy n nên giành m t s giư ng ch a b nh riêng cho ngư i cao tu i nh t là các b nh ngư i cao tu i thư ng m c. 2. Các phòng khám c a các cơ s khám b nh ch a b nh ph i th c hi n t t ch ưu tiên khám ch a b nh trư c cho các c cao tu i, i v i ngư i già y u tàn t t i l i quá khó khăn thì th c hi n khám ch a b nh t i nhà. Nh n ư c Thông tư này các ơn v a phương ph i có k ho ch tri n khai th c hi n ngay, trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, k p th i báo cáo v B (V i u tr ) nghiên c u gi i quy t. Nguyên Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản