Thông tư số 06/TT-BNV(X13)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư số 06/TT-BNV(X13)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/TT-BNV(X13) về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm về chính sách đối với người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/TT-BNV(X13)

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/TT-BNV(X13) Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 1995 THÔNG TƯ C A B N I V S 06/TT-BNV (X13) NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 1995 V VI C HƯ NG D N TH C HI N M T S I M V CHÍNH SÁCH IV I NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG Thi hành Ngh nh s 28/CP ngày 29-4-1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i m c a Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t s và gia ình li t s , thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng. Sau khi trao i th ng nh t v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B N i v hư ng d n m t s i m th c hi n i v i cán b , chi n s công an ư c hư ng ch ưu ãi ngư i có công v i cách m ng như sau: I. I V I NGƯ I HO T NG CÁCH M NG TRƯ C CÁCH M NG THÁNG 8/1945 1. Ngư i ho t ng cách m ng trư c Cách m ng tháng 8/1945 ư c hư ng các ch ưu ãi theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh 28/CP là ngư i tham gia các t ch c cách m ng c a ng t ngày 31-12-1944 tr v trư c và nh ng ng viên ng C ng s n ông Dương ư c k t n p ho c k t n p l i t ngày 01-01-1945 n trư c ngày 19-8-1945 và ư c c p có thNm quy n ra quy t nh công nh n. Ngư i ng u t ch c cách m ng c p xã (các h i c u qu c và các t ch c trong m t tr n Vi t minh) ho c thoát ly ho t ng cách m ng k t ngày 01-01-1945 n trư c ngày t ng kh i nghĩa tháng 8-1945 (theo i u 8 Ngh nh s 28/CP) thì ư c hư ng ph c p "ti n kh i nghĩa". 2. V th t c h sơ: a) i v i cán b ho t ng cách m ng trư c cách m ng tháng 8-1945 theo i u 6 c a Ngh nh s 28/CP: - Vi c l p h sơ ngư i ho t ng cách m ng trư c cách m ng tháng 8-1945 v n th c hi n theo hư ng d n trư c ây c a Ban T ch c Trung ương. i v i các ng chí ang công tác ã ư c c p có thNm quy n công nh n và ang hư ng ch ưu ãi cán b ho t ng cách m ng trư c cách m ng tháng 8-1945 thì ơn v , a phương (nơi các ng chí ó công tác) có trách nhi m i u ch nh t trư c t m c tr c p, ph c p sang m c tr c p, ph c p m i (theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 28/CP) và truy tr ph n chênh l ch t 01-01-1995 n trư c tháng i u
  2. ch nh ( i v i cán b ã ngh hư ng ch hưu thì do cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i i u ch nh và truy tr ). Các trư ng h p này m i ngh công nh n cán b ho t ng cách m ng trư c Cách m ng tháng 8-1945 thì th t c h sơ th c hi n như nói i m b (ti n kh i nghĩa) dư i ây. b) i v i cán b ho t ng cách m ng t 01-01-1945 n trư c ngày t ng kh i nghĩa tháng 8-1945 theo i u 8 - Ngh nh s 28/CP. + i v i cán b ang công tác trong l c lư ng CAND: - B n khai cá nhân: cơ quan qu n lý cán b căn c lý l ch c a cán b (theo quy nh t i i u 1, i u 9 - Ngh nh s 28/CP) xác nh n th i gian tham gia ho t ng cách m ng c a t ng ngư i. - Gi y xác nh n ngư i ho t ng cách m ng t 01-01-1945 n trư c t ng kh i nghĩa: t nh u , thành u (n u công tác t i a phương) ho c ng u Công an Trung ương (n u công tác cơ quan B ) c p. - Quy t nh ph c p "Ti n kh i nghĩa": Các ơn v , a phương (nơi cán b ang công tác) có trách nhi m l p danh sách (kèm theo b n khai cá nhân và gi y xác nh n) g i v B (qua T ng c c III) trình lãnh o B duy t, ký quy t nh. - Phi u l p s ph c p "Ti n kh i nghĩa": Các T ng c c, B Tư l nh, V , C c tr c thu c B , Công an t nh, thành ph . + i v i cán b Công an ã ngh hưu: Th trư ng ơn v , a phương nơi cán b công tác trư c khi ngh hưu có trách nhi m (căn c lý l ch c a cán b ó) xác nh n th i gian ho t ng cách m ng c a t ng ngư i S Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph ra quy t nh hư ng ph c p ưu ãi. II. I V I LI T S VÀ GIA ÌNH LI T S 1. ơn v , a phương có cán b , chi n s công an hy sinh có trách nhi m: - T ch c chu áo l tang (theo quy nh t i Thông tư s 01/TT-BNV), l p h sơ ngh xác nh n li t s (theo hư ng d n t i i m 2 dư i ây) chuy n S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi gia ình li t s cư trú hoàn ch nh th t c trình c p "B ng T qu c ghi công" và ra quy t nh c p "Gi y ch ng nh n gia ình li t s ", ng g i v B (qua T ng c c III) m t b t ng h p theo dõi. - Ph i h p v i Công an (nơi gia ình li t s cư trú) và các ngành ch c năng a phương t ch c l báo t t i gia ình li t s . 2. V h sơ li t s và gia ình li t s : - Gi y báo t : do lãnh o các V , Vi n, Trư ng... Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi cán b , công nhân viên công an công tác trư c khi hy sinh ký.
  3. - Tình hình thân nhân trong gia ình li t s theo hư ng d n c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. - Quy t nh tr c p, phi u l p gi y ch ng nh n và tr c p v n th c hi n theo phân c p hi n hành c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Ngoài h sơ trên ây tuỳ theo trư ng h p hy sinh c a li t s mà có các gi y t khác như: Biên b n x y ra s vi c: i v i trư ng h p cán b , chi n s , công nhân viên công an hy sinh vì công vi c nguy c p, ph c v nhi m v qu c phòng, an ninh ho c hy sinh vì ch ng t i ph m. Do ơn v , a phương qu n lý cán b chi n s , công nhân viên ó l p. - Gi y xác nh n ph c p lương c bi t 100%: Do ơn v qu n lý, tr lương xác nh n. - B nh án i u tr , biên b n t vong c a b nh vi n, cơ s y t , h sơ thương binh: N u là thương binh ch t do v t thương tái phát. i v i trư ng h p hy sinh t trư c ngày 31-12-1994 nhưng n nay m i ngh xem xét gi i quy t còn ph i có: + Gi y xác nh n c a 2 ngư i là ng i bi t rõ trư ng h p hy sinh c a li t s (có xác nh n c a xã, phư ng ho c cơ quan nơi ngư i ó công tác). + ngh c a cơ quan cũ (ho c c p trên c a cơ quan cũ, n u cơ quan cũ không còn) nơi cán b , chi n s công nhân viên công an công tác trư c khi hy sinh. III. I V I ANH HÙNG L C LƯ NG VŨ TRANG, ANH HÙNG LAO NG Các t ng c c, B Tư l nh, Công an t nh, thành ph (nơi cán b ư c phong t ng danh hi u anh hùng - ang công tác) căn c gi y ch ng nh n (ho c quy t nh c a Nhà nư c) ra quy t nh tr c p ưu ãi anh hùng. i v i các V , C c,... tr c thu c B do T ng c c III ra quy t nh. IV. I V I THƯƠNG BINH, B NH BINH 1. Cán b , chi n s , công an b thương t ngày 31-12-1994 tr v trư c (thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 25 Ngh nh s 28/CP) nhưng t ngày 01-01- 1995 tr v sau m i ư c xác nh n là thương binh thì ư c hư ng tr c p thương t t k t ngày H i ng giám nh y khoa có thNm quy n k t lu n t l m t s c lao ng do thương t t (N u ã giám nh t ngày 31-12-1994 tr v trư c) ho c t ngày Pháp l nh có hi u l c thi hành (n u ư c giám nh t ngày 01-01-1995 tr v sau) theo các m c tr c p quy nh i v i t ng th i i m hư ng tr c p. 2. Cán b , chi n s công an nhân dân b thương ang hư ng tr c p thương t t hàng tháng thì t ngày 01-01-1995 m c tr c p thương t t hàng tháng (theo quy nh t i i u 29 Ngh nh s 28/CP) c a thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương
  4. binh b m t s c lao ng do thương t t t 21% n 100% ư c tr theo ph l c kèm theo Thông tư này. 3. i v i cán b , chi n s công an b thương ho c ngh hư ng ch b nh binh trư c ngày 01-12-1993 thì vi c xác nh m c ti n lương cao hơn m c lương quy nh (312.000 ng) tính kho n tr c p thêm m t l n, theo quy nh t i kho n 3, i u 30; kho n 5 i u 40 và i u 47 là m c lương chính khi b thương ho c khi xu t ngũ (b nh binh) ã chuy n x p sang m c lương theo các thang lương, b ng lương quy nh t i Ngh nh s 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph . M c lương c a c p b c hàm chuNn uý (n u có) ư c chuy n x p vào m c lương m i có h s 3,00 (360.000 ng). Thương binh, b nh binh hư ng tr c p theo ti n lương ã hư ng kho n tr c p thêm m t l n theo Thông tư s 06/LB-TT ngày 04-01-1994 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính thì không gi i quy t l i n a. 4. Th t c h sơ thương binh: a) Gi y ch ng nh n b thương (thNm quy n ký như quy nh i v i gi y b o t ). b) Biên b n giám nh thương t t: do H i ng giám nh y khoa có thNm quy n c p. c) Quy t nh tr c p, phi u l p gi p ch ng nh n và tr c p thương t t do th trư ng ơn v , a phương c p. d) Phi u thương t t: Khi cán b , chi n s , công nhân viên công an xu t ngũ, th trư ng ơn v , a phương (nơi cán b , chi n s , công nhân viên công an công tác trư c khi xu t ngũ) c p chuy n n S Lao ng - Thương binh và Xã h i (nơi cán b , chi n s , công nhân viên cư trú) ti p nh n và chi tr c p thương t t. Ngoài nh ng gi y t trên, tuỳ trư ng h p h sơ còn ph i có: - Biên b n x y ra s vi c: i v i trư ng h p b thương vì dũng c m làm nh ng công vi c nguy c p ph c v qu c phòng, an ninh ho c u tranh các lo i t i ph m do ơn v , a phương qu n lý cán b , chi n s , công nhân viên l p. - Gi y xác nh n công tác nơi có ph c p lương c bi t 100% do ơn v , a phương nơi cán b , chi n s công nhân viên công an công tác c p. i v i cán b , chi n s công nhân viên công an b thương t trư c ngày 31-12-1994 (theo i u 41) có v t thương th c th nay m i xét, gi i quy t theo di n t n ng thì h sơ còn ph i có: - T khai c a ngư i b thương v quá trình ho t ng có xác nh n và ngh c a U ban nhân dân xã, phư ng ho c cơ quan nơi công tác. - Quy t nh ph c viên, xu t ngũ, chuy n ngành.
  5. - Các ch ng t : Gi y ch ng nh n b thương, phi u chuy n thương, gi y ra vi n, h sơ i u tr ho c phi u s c kho . Trư ng h p không còn các ch ng t g c thì ph i có xác nh n c a th trư ng ơn v tr c ti p ho c ch ng nh n c a hai ngư i bi t rõ v trư ng h p b thương và ư c cơ quan (ho c xã, phư ng) căn c h sơ, lý l ch c a hai ngư i ó xác nh n hai ngư i ó cùng ơn v ương s lúc b thương. - ngh c a th trư ng ơn v , a phương nơi ương s hi n ang công tác. Trư ng h p vì ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n mà b ch b t tù y, tra t n thành thương t t (có t n thương th c th ) thì kèm các gi y t như quy nh v h sơ ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t, tù y nói t i m c V dư i â. 5. Th t c h sơ b nh binh: - Gi y ch ng nh n b nh t t: do cơ quan y t c a ơn v , a phương l p và lãnh o V , C c, Vi n, trư ng... Công an t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương c p. Biên b n giám nh y khoa. Quy t nh c p gi y ch ng nh n b nh binh và tr c p (th c hi n như quy nh iv i thương binh). 6. i u 10 Ngh nh s 28/CP ã quy nh bãi b vi c xác nh thương binh lo i B. Các trư ng h p ư c xác nh là thương binh lo i B t ngày 31-12-1994 tr v trư c nay g i là quân nhân b tai n n lao ng. 7. i v i thương binh (c thương binh lo i A và lo i B) ã có s ang nh n tr c p thương t t hàng tháng. các ơn v , a phương làm th t c và quy t nh vi c chuy n hư ng tr c p t m c cũ sang m c m i và l p danh sách (theo m u dư i ây) g i v T ng c c III (X13) t ng h p va theo dõi chung. ơn v , a phương DANH SÁCH THƯƠNG BINH ANG HƯ NG TR C P HÀNG THÁNG STT H và tên Thương binh lo i T l thương M c tr c p theo Ngh nh t t 28/CP A B V. I V I NGƯ I HO T NG CÁCH M NG HO T NG KHÁNG CHI N BN NCH B T TÙ Y KHÔNG CÓ V T THƯƠNG TH C TH
  6. Các ơn v , a phương có cán b là ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t, tù y không xác nh ư c v t thương th c th t ch c hư ng d n cho cán b làm th t c h sơ g m: - B n khai ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù y: Cá nhân, th trư ng ơn v , a phương căn c lý l ch ch ng nh n. - Quy t nh c a B N i v v vi c tr c p ngư i b ch b t tù y: ơn v , a phương g i b n khai v B (qua T ng c c III) trình ký. VI. I V I NGƯ I HO T NG KHÁNG CHI N GI I PHÓNG DÂN T C, B O V T QU C VÀ LÀM NGHĨA V QU C T 1. V th t c h sơ g m: a) i v i cán b ang công tác trong l c lư ng công an nhân dân: - B n khai cá nhân: Do cán b , công nhân viên công an l p: Th trư ng ơn v , a phương xác nh n th i gian tham gia kháng chi n. - Trích l c danh sách khen thư ng kèm theo s quy t nh khen thư ng. - ơn ngh hư ng tr c p m t l n: N u ương s thu c di n quy nh ư c hư ng tr c p m t l n theo hư ng d n t i i m 2 dư i ây. - Quy t nh c p gi y ch ng nh n và tr c p ưu ãi ngư i ho t ng kháng chi n: Cán b , công nhân viên công an i u ki n hư ng tr c p ưu ãi kháng chi n theo quy nh t i i u 52 Ngh nh s 28/CP ơn v , a phương g i h sơ v B (qua T ng c c III) trình ký. ( i v i cán b , công nhân viên có th i gian ho t ng kháng chi n chưa i u ki n v tu i hư ng tr c p cùng l p h sơ như nói trên và lưu vào h sơ cán b . Khi i u ki n tu i hư ng tr c p thì làm th t c trình B ra quy t nh c p gi y ch ng nh n và tr c p ưu ãi). Phi u l p gi y ch ng nh n và tr c p ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c: Căn c quy t nh c p gi y ch ng nh n các ơn v a phương l p gi y ch ng nh n chi tr tr c p. b) i vơí cán b , nhân viên công an ã ngh hưu, xu t ngũ, b nh binh ( ã ư c khen thư ng t ng k t t i các ơn v , a phương). - B n khai cá nhân do cán b , công nhân viên l p có xác nh n c a U ban Nhân dân xã, phư ng. - Trích l c danh sách khen thư ng: ơn v , a phương (nơi cán b , công nhân viên l p b n khai) có trách nhi m căn c b n khai quy t nh khen thư ng xác nh n. N u m t danh sách khen thư ng thì căn c lý l ch cán b ho c lý l ch ng viên ho c quy t nh ngh hưu xác nh n.
  7. - Quy t nh tr c p, phi u l p gi y ch ng nh n và tr c p do S Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph ký. 2. Vi c gi i quy t tr c p m t l n ( i v i cán b ang công tác trong công an nhân dân) theo quy nh t i kho n 2, i u 59, Ngh nh s 28/CP ch th c hi n v i các trư ng h p sau: - Ngư i ã ch t trong kho ng th i gian t 01-01-1995 n trư c ngày ư c quy t nh hư ng tr c p hàng tháng (bao g m c nh ng ngư i ch t khi chưa n tu i 60 i v i nam, 55 i v i n ). - Ngư i ho t ng kháng chi n có th i gian ho t ng t sau ngày 19-8-1945 n ngày 20-7-1954 và ngư i ho t ng kháng chi n t trư c ngày 01-5-1974 có th i gian ho t ng dư i 10 năm n u có ơn trình bày nguy n v ng hư ng tr c p m t l n trư c khi có quy t nh hư ng tr c p hàng tháng. VII. T CH C TH C HI N 1. t ch c th c hi n t t chính sách i v i ngư i có công ang công tác cũng như ã v ngh , công an các t nh, các T ng c c, V , C c, Vi n, Trư ng tr c thu c B thành l p Ban ch o th c hi n chính sách i v i ngư i có công ơn v , a phương mình. Thành ph n g m m t ng chí lãnh o công an ơn v , a phương ph trách xây d ng l c lư ng làm trư ng ban và các ng chí trư ng phòng xây d ng l c lư ng, công tác chính tr , tài v , h u c n tham gia. 2. Trong khi ch quy t nh c a c p có thNm quy n v i u ch nh, chuy n i ph c p, tr c p (theo quy nh c a Ngh nh 28/CP) thì các trư ng h p ang hư ng các ch ưu ãi (theo văn b n quy nh trư c Ngh nh 28/CP) v n t m th i th c hi n các ch theo quy nh c a tháng 12/1994. Khi có quy t nh i u ch nh ph c p tr c p thì ư c truy lĩnh ph n chênh l ch (n u có) t 01/1995. Trư ng h p ã hư ng m c tr c p cũ cao hơn m c tr c p theo quy nh t i Ngh nh s 28/CP cũng không ph i truy hoàn kho n ti n ã hư ng cao hơn ó. Vi c i u ch nh các kho n ph c p, tr c p ưu ãi ngư i có công v i cách m ng ph i hoàn thành trong quý IV/1995. 3. T ng c c III (X13) có trách nhi m t ch c ki m tra, t ng h p các i tư ng (thu c ph m vi B qu n lý, chi tr ch ) hư ng ch ưu ãi ư c i u ch nh, chuy n i theo quy nh m i và các i tư ng m i ư c b sung. Trên cơ s s li u t ng h p ó, ph i h p v i Tài v l p d toán kinh phí hàng năm th ng nh t v i U ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Chính ph duy t c p (kinh phí hàng năm). T ó phân b cho các ơn v , a phương th c hi n chi tr tr c p, ph c p cho các i tư ng hàng tháng. 4. Các T ng c c, B Tư l nh, các V , C c, Vi n trư ng, trư ng tr c thu c B , Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là các ơn v , a phương) có trách nhi m ti p nh n h sơ, ăng ký vào s qu n lý danh sách và th c hi n chi tr ch cho các i tư ng thu c ph m vi B N i v chi tr . 5. V công tác qu n lý h sơ ngư i có công v i cách m ng:
  8. H sơ ư c lưu gi B và các ơn v , a phương. Vì v y, h sơ ph i ư c l p ít nh t là 3 t p (b ): 01 t p lưu gi B , 01 t p ơn v , a phương, 01 t p g i b Lao ng - Thương binh và Xã h i lưu theo dõi, qu n lý. Ngoài ra n u có nhu c u cho ơn v cơ s và ương s lưu gi theo dõi thì l p thêm. m b o vi c qu n lý và chi tr ch ư c chính xác, các ơn v , a phương c n có k ho ch rà soát, b sung y h sơ (theo s i tư ng ang qu n lý) và các gi y t trong m i h sơ còn thi u m b o tính pháp lý c a h sơ. 6. Th t c di chuy n và ti p nh n i tư ng: a) Nơi i: Có trách nhi m c p cho ương s : - Gi y gi i thi u di chuy n n ơn v , a phương nơi cán b , chi n s công nhân viên công an n. - Gi y gi i thi u tr tr c p, trong ó ghi: Lo i tr c p, s ti n ang hư ng, ã tr tr c p n tháng.... năm..... ngh cơ quan, a phương (ho c S Lao ng - Thương binh và Xã h i n u chuy n ra kh i công an nhân dân) nơi cán b , chi n s , công nhân viên công an n c p ti p t tháng.... năm..... - 01 t p h sơ mà ơn v , a phương ang lưu gi . Trư ng h p ơn v , a phương không có h sơ c a ương s thì ph i làm th t c ngh B (qua T ng c c III) trích l c h sơ g i v sau ó m i làm th t c di chuy n. Sau khi làm th t c di chuy n ơn v , a phương l p phi u báo g i v B (X13) theo dõi. b) Nơi n (n u ương s n ơn v , a phương trong công an nhân dân). - Ti p nh n h sơ và ăng ký vào danh sách qu n lý i tư ng. - Th c hi n các ch theo quy nh. 7. Quy nh v ký hi u h sơ và ký hi u a phương (ph l c kèm theo). Ký hi u h sơ ghi góc trên bên ph i, b ng ch vi t hoa. Ký hi u a phương ghi trư c, g ch chéo r i ghi ti p ký hi u lo i h sơ i tư ng. ti p n s qu n lý c a B và ký hi u th i kỳ, phía dư i là s qu n lý c a a phương (s i tư ng a phương ã ư c xác nh n, b t u t 01). Ví d : H sơ thương binh c a ng chí.... công tác t i Hà N i: 12345 : CM HN/AQ 01
  9. 8. i u kho n thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01-01-1995. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i thông tư này u bãi b . Quá trình t ch c th c hi n có gì vư ng m c các ơn v , a phương ph n ánh v B (qua T ng c c III) xem xét hư ng d n. Ph m Tâm Long ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản