Thông tư số 07/2001/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
72
lượt xem
3
download

Thông tư số 07/2001/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2001/TT-BYT về việc hướng dẫn tuyển sinh Điều dưỡng (Y tế), Hộ sinh, Kỹ thuật Y học hệ vừa học vừa làm (tại chức cũ) bậc học Cử nhân và Cao đẳng, năm 2001 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2001/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2001/TT-BYT Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ C A B Y T S 07/2001/TT-BYT NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯ NG D N TUY N SINH I U DƯ NG (Y TÁ), H SINH, K THU T Y H C H V A H C V A LÀM (T I CH C CŨ) B C H C C NHÂN VÀ CAO NG, NĂM 2001 Th c hi n k ho ch phát tri n ngu n nhân l c ph c cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, B Y t ch trương ti p t c tuy n sinh ào t o h v a h c v a làm (h t i ch c cũ) C nhân và Cao ng các ngành i u dư ng (Y tá), H sinh, K thu t Y h c và ban hành Thông tư hư ng d n tuy n sinh năm 2001 cho các i tư ng nêu trên. I. QUY NNH CHUNG: Năm h c 2001 - 2002 Trư ng i h c Y - dư c thành ph H Chí Minh và Trư ng i h c Y Hu ào t o h t i ch c trình i h c, c th g m: C nhân i u dư ng và C nhân K thu t y h c. Trư ng Cao ng Y t Nam nh ào t o h t i ch c trình Cao ng, c th g m: Cao ng i u dư ng và Cao ng H sinh. T t c các thí sinh trong c nư c, n u có tiêu chuNn như quy nh t i Thông tư này u ư c d thi vào h t i ch c c a trư ng i h c, cao ng nói trên. Công tác tuy n sinh ào t o C nhân, Cao ng i u dư ng, H sinh và K thu t y h c h t i ch c ư c th c hi n theo các quy nh chung c a Quy ch tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, v a h c v a làm (t i ch c cũ) c a B Giáo d c & ào t o và ch trương tuy n sinh năm 2001 c a B Y t . Ch tiêu ào t o h t i ch c năm 2001 ã giao cho các trư ng i h c, cao ng bao g m ch tiêu có ngân sách Nhà nư c và ch tiêu không có ngân sách Nhà nư c. Ngu n kinh phí ào t o các ch tiêu không có ngân sách Nhà nư c s ư c thu t a phương và cơ quan c cán b i h c óng góp thông qua h p ng ào t o gi a các trư ng và ơn v có nhu c u ào t o. B Y t th ng nh t qu n lý ch tiêu ào t o và không có s phân bi t trong chương trình ào t o, ch t lư ng ào t o gi a hai lo i ch tiêu có ngân sách Nhà nư c và không có ngân sách Nhà nư c. Các cơ s ào t o không ư c tuy n thêm ngoài ch tiêu ư c giao. B Y t giao nhi m v và thông báo ch tiêu ào t o và vùng tuy n cho các trư ng (Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này). II. I TƯ NG TUY N SINH
  2. Cán b , công ch c d thi C nhân, Cao ng h t i ch c ph i có các tiêu chuNn như sau: 1. Có b ng t t nghi p i u dư ng trung h c, H sinh trung h c ho c K thu t viên trung h c Y t ư c ào t o theo chương trình quy nh c a B Y t , nay có nguy n v ng xin h c úng ngành ó. 2. Là biên ch ho c h p ng trong qu lương Nhà nư c và ang làm vi c t i các cơ s Y t Nhà nư c theo úng ngành ã ư c ào t o. III. TIÊU CHU N TUY N SINH 1. Tiêu chuNn chính tr - Lý l ch b n thân, gia ình rõ ràng. - Hoàn thành t t các nhi m v ư c giao. - PhNm ch t o c t t, ch p hành y các ch trương ư ng l i c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c . Nh ng ngư i ang trong th i gian thi hành k lu t (t khi n trách tr lên) không ư c xét tuy n. 2. Tiêu chuNn v trình văn hoá và chuyên môn. 2.1. Văn hoá: T t nghi p trung h c ph thông, b túc văn hoá ho c ã h c các môn văn hoá theo quy nh trong chương trình ào t o Trung h c y t t h c sinh t t nghi p trung h c cơ s . 2.2. Chuyên môn: - T t nghi p i u dư ng trung h c, H sinh trung h c ho c K thu t viên trung h c. - N u t t nghi p Y s trung h c ph i có ch ng ch ào t o chuy n i thành i u dư ng trung h c theo chương trình c a B Y t . 3. Tiêu chuNn thâm niên chuyên môn: Có hai i tư ng: 3.1. Thâm niên chuyên môn là 1 năm ( 12 tháng) áp d ng cho các i tư ng: - Giáo viên thu c biên ch các trư ng i h c, cao ng và trung h c y t . - Ngư i có b ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p lo i gi i ( úng chuyên ngành xin i h c). -Ys ã có b ng chuy n i thành i u dư ng.
  3. 3.2. Thâm niên chuyên môn là 3 năm ( 36 tháng): áp d ng cho các i tư ng không thu c quy nh t i m c 3.1. Thâm niên chuyên môn tính t ngày có quy t nh vào biên ch Nhà nư c, sau khi t t nghi p trung h c chuyên nghi p y t n ngày 30/10/2001. Trư ng h p Y s trung h c chuy n i thành i u dư ng: Thâm niên chuyên môn tính t ngày có b ng chuy n i n 30/10/2001. 4. Tiêu chuNn s c kho và tu i 4.1. S c kho : Có s c kho h c t p và lao ng theo quy nh t i Thông tư liên b Y t - i h c, THCN và DN s 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hư ng d n s 2445/TS, ngày 20/8/1990 c a B Giáo d c và ào t o. 4.2. Tu i: Không quá 50 tu i i v i nam và không quá 45 tu i i v i n , tính n ngày 30/10/2001. 5. H c phí: 5.1. H c viên trúng tuy n thu c di n Nhà nư c c p ngân sách thì không ph i óng kinh phí ào t o nhưng ph i óng h c phí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5.2. H c viên trúng tuy n thu c di n không ư c Nhà nư c c p ngân sách ph i óng h c phí và m t ph n kinh phí ào t o. M c óng góp tương ương v i nh m c kinh phí ào t o do Nhà nư c quy nh cho i tư ng ào t o C nhân, Cao ng h t i ch c, trong ó h c viên óng h c phí, ph n còn l i do cơ quan c cán b i h c óng góp. Sau khi t t nghi p, h c viên s ư c tr v cơ quan c ih c phân công công tác. Nh ng h c viên ph i ng ng h c t p trư c khi t t nghi p cũng s ư c tr v cơ quan c i h c. IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN i m xét tuy n vào trư ng ư c xét ưu tiên theo khu v c và trong m i khu v c có các i tư ng ưu tiên v chính sách: 1. Ưu tiên v khu v c Áp d ng theo các quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. 2. Ưu tiên v chính sách 2.1. Nhóm ưu tiên 1:
  4. - Anh hùng các l c lư ng vũ trang, anh hùng lao ng, chi n sĩ thu ua toàn qu c. - Ngư i dân t c thi u s ang công tác t i mi n núi, vùng cao, vùng sâu. - Thương binh có x p h ng. - Cán b hi n ang công tác vùng cao, vùng sâu liên t c t 24 tháng tr lên tính n ngày 30/10/2001. - Giáo viên thu c biên ch các trư ng i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p y t . 2.2. Nhóm ưu tiên 2: - Cán b hi n ang công tác vùng cao, vùng sâu liên t c t 12 tháng n dư i 24 tháng. - i u dư ng (y tá) trư ng, H sinh trư ng, K thu t viên trư ng c a khoa c a b nh vi n. - Cán b ư c hư ng huân chương, huy chương kháng chi n; huân, huy chương chi n th ng; huân chương lao ng. - Chi n sĩ thi ua c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 2 năm li n (sát năm i h c) - Cán b ư c c p b ng sáng t o c a T ng liên oàn lao ng Vi t Nam. - Cán b có thâm niên công tác trong chuyên ngành 10 năm tr lên. - Con li t s , con thương binh, con b nh binh m t s c lao ng t 81% tr lên. - Ngư i dân t c thi u s . V. H SƠ XIN D TUY N: 1. M t phi u ăng ký d thi do cơ quan s d ng cán b , công ch c phê duy t. Thí sinh ang công tác trong ơn v do S Y t qu n lý ph i có ý ki n phê duy t c a S Y t . Thí sinh ang công tác trong các B - Ngành, có quan Trung ương ph i có ý ki n phê duy t c a cơ quan qu n lý cán b , công ch c. 2. B n sao có công ch ng: - B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p. - B ng t t nghi p trung h c ph thông ho c b túc. - B ng i m các môn h c trung h c chuyên nghi p. Khi n h c ph i xu t trình b n chính.
  5. 3. B n sao gi y khai sinh có công ch ng. 4. Gi y xác nh n s c kh e h c t p do b nh vi n tuy n huy n tr lên c p. 5. Gi y ch ng nh n t t nghi p i tư ng ưu tiên tuy n sinh và khu v c ưu tiên tuy n sinh do cơ quan c cán b i h c (như quy nh t i ph n IV) xác nh n. 6. Quy t nh c i h c: Do cơ quan qu n lý cán b c p, thí sinh n p khi trúng tuy n vào h c. 7. B n sao có công ch ng Quy t nh tuy n d ng vào biên ch hay h p ng. 8. B n nh c 4 x 6 (m t nh dán vào phi u ăng ký d thi, óng d u giáp lai). Các gi y t khác theo quy nh c a trư ng. Thí sinh ph i n p h sơ ăng ký d thi v Ban tuy n sinh c a các trư ng úng th i h n quy nh. VI. T CH C THI VÀ XÉT TRÚNG TUY N 1. Các môn thi: Thí sinh ph i thi 3 môn: Toán, Hóa, Chuyên môn 1.1. Môn Toán và môn Hóa: Theo chương trình trung h c ph thông. 1.2. Môn chuyên môn: Theo chương trình Trung h c chuyên nghi p Y t c a B Y t phù h p v i ngành xin h c. Nh ng thí sinh ã t t nghi p m t trư ng i h c ho c cao ng thu c kh i ngành khoa h c t nhiên ho c k thu t ư c mi n thi môn Toán, môn Hóa, ch ph i thi môn chuyên môn. 2. T ch c thi L ch thi do các trư ng quy nh và báo cáo B Y t (V Khoa h c - ào t o), ng th i thông báo công khai b ng phương ti n thông tin i chúng cho thí sinh thu c vùng tuy n c a trư ng. Các trư ng có th t ch c ôn thi cho thí sinh. Th i gian ôn thi và h c phí ôn thi do các trư ng quy nh theo các quy nh hi n hành. 3. Xét trúng tuy n 3.1. Thí sinh trúng tuy n ph i có các tiêu chuNn tuy n sinh và t ng i m các môn thi t m c i m xét tuy n c a trư ng, trong ó:
  6. - Chuyên môn: không dư i i m 5 - Môn Toán và môn Hóa: không có i m 0. 3.2. Các trư ng i h c, cao ng xác nh i m trúng tuy n theo phương th c ưu tiên thí sinh các khu v c mi n núi, vùng sâu. 3.3. Ki m tra l i toàn b h sơ c a các thí sinh ã trúng tuy n và trong nh ng trư ng h p c n thi t có th làm vi c v i các cơ s c ngư i i h c xác nh tính h p pháp c a các văn b n trong h sơ. M i trư ng h p man khai h sơ u ph i x lý theo quy ch tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o. Ngư i ký quy t nh c cán b i h c ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v tính h p pháp c a h sơ ngư i h c. 3.4. L p danh sách trúng tuy n và báo cáo B Y t VII. I U KHO N THI HÀNH Nh n ư c Thông tư này, các ơn v , các a phương t ch c tri n khai th c hi n, xét c cán b d thi và i h c theo úng i tư ng, úng tiêu chuNn quy nh trong Thông tư. Các trư ng th c hi n công tác tuy n sinh theo úng các quy nh hi n hành m b o ch t lư ng ào t o và công b ng xã h i. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) PH L C CH TIÊU VÀ VÙNG TUY N B C H C C NHÂN, CAO NG i u dư ng, H sinh, K thu t y h c (Kèm theo Thông tư s 07/2001/TT-BYT, ngày 26/4/2001 c a B Y t ) TT Tên trư ng i tư ng ào t o Ch tiêu Vùng tuy n T.s Có NSNN 1 i h c Y- - C nhân i u 50 50 - Các t nh trong c Dư c t/p H
  7. Chí Minh dư ng nư c 20 20 - C nhân Xét - Các t nh trong c nghi m 20 20 nư c - C nhân V t lý tr - Các t nh trong c li u nư c 2 ih cY - C nhân i u 45 25 - Các t nh trong c Hu dư ng nư c 35 25 - C nhân xét - Các t nh trong c nghi m nư c 3 Cao ng Y - Cao ng i u 100 100 - Các t nh trong c t Nam nh dư ng nư c 50 50 - Cao ng H sinh - Các t nh trong c nư c T ng s 320 290
Đồng bộ tài khoản