Thông tư số 07/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư số 07/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2003/TT-BLĐTBXH về Điều lệ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2003/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 07/2003/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO Đ NG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 07/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 01/2003/NĐ-CP NGÀY 9 THÁNG 01 NĂM 2003 V VI C S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A ĐI U L B O HI M XÃ H I BAN HÀNH KÈM THEO NGH Đ NH S 12/CP NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 1995 C A CHÍNH PH Thi hành Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2003 v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Đi u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh đ nh s 12/CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 c a Chính ph và ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1072/VPCP-VX ngày 11 tháng 3 năm 2003; sau khi có ý ki n tham gia c a B Tài Chính, B N i v , T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I- Đ I TƯ NG ÁP D NG Đ i tư ng áp d ng b o hi m xã h i b t bu c theo quy đ nh t i kho n 1, Đi u 1 Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP g m: 1- Ngư i lao đ ng làm vi c theo h p đ ng lao đ ng có th i h n t đ 3 tháng tr lên và h p đ ng lao đ ng không xác đ nh th i h n trong các doanh nghi p, cơ quan, t ch c sau: a/ Doanh nghi p thành l p, ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, bao g m: doanh nghi p ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, doanh nghi p ho t đ ng công ích; doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang; b/ Doanh nghi p thành l p, ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p, bao g m: công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân; c/ Doanh nghi p thành l p, ho t đ ng theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, bao g m: doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài; d/ Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; đ/ H s n xu t, kinh doanh cá th , t h p tác; e/ Các cơ quan hành chính, s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i khác, l c lư ng vũ trang; k c các t ch c, đơn v đư c phép ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính, s nghi p, Đ ng, đoàn th , các h i qu n chúng t trang tr i v tài chính; g/ Cơ s bán công, dân l p, tư nhân thu c các ngành văn hoá, y t , giáo d c, đào t o, khoa h c, th d c th thao và các ngành s nghi p khác; h/ Tr m y t xã, phư ng, th tr n; i/ Cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c t ch c qu c t t i Vi t Nam, tr trư ng h p Đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác. k/ Các t ch c khác có s d ng lao đ ng là nh ng t ch c chưa quy đ nh t i đi m 1 này. 2- Cán b , công ch c, viên ch c theo Pháp l nh cán b , công ch c. 3- Ngư i lao đ ng, xã viên làm vi c và hư ng ti n công theo h p đ ng lao đ ng t đ 3 tháng tr lên trong các h p tác xã thành l p, ho t đ ng theo Lu t H p tác xã. 4- Ngư i lao đ ng làm vi c t i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c quy đ nh t i các đi m 1 và đi m 3 m c này, làm vi c theo h p đ ng lao đ ng có th i h n dư i 3 tháng, khi h t h n h p đ ng lao đ ng mà ngư i lao đ ng ti p t c làm vi c ho c giao k t h p đ ng lao đ ng m i đ i v i doanh nghi p, t ch c, cá nhân đó thì ph i tham gia b o hi m xã h i b t bu c.
  2. 5- Ngư i lao đ ng quy đ nh t i đi m 1, đi m 2, đi m 3 và đi m 4 M c này, đi h c, th c t p, công tác, đi u dư ng trong và ngoài nư c mà v n hư ng ti n lương ho c ti n công do doanh nghi p, cơ quan, t ch c s d ng lao đ ng tr thì cũng thu c đ i tư ng th c hi n b o hi m xã h i b t bu c. II- CÁC CH Đ ĐƯ C HƯ NG 1- Ch đ tr c p thai s n theo quy đ nh t i kho n 2, Đi u 1, Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP như sau: Lao đ ng n có thai, sinh con (không phân bi t s l n sinh con) khi ngh vi c theo Đi u 11 và Đi u 12 Đi u l B o hi m xã h i đư c hư ng tr c p thai s n. 2- Cách tính m c lương hưu theo quy đ nh t i đi m a, kho n 4, Đi u 1 Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP như sau: a/ Lao đ ng nam có th i gian đóng b o hi m xã h i đ 15 năm thì đư c tính b ng 45% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i, sau đó t năm th 16 tr đi, c thêm m i năm đóng b o hi m xã h i đư c tính thêm 2%. M c lương hưu hàng tháng t i đa b ng 75% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. Ví d 1: Ông Nguy n Văn A có 35 năm đóng b o hi m xã h i, lương hưu đư c tính như sau: - 15 năm đ u đư c tính 45% - T năm th 16 đ n năm th 35 là 20 năm, đư c tính: 20 năm x 2%/năm = 40% - T l đ tính lương hưu hàng tháng là: 45% + 40% = 85%. Trư ng h p này lương hưu hàng tháng ch tính b ng 75% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. b/ Lao đ ng n có th i gian đóng b o hi m xã h i đ 15 năm thì đư c tính b ng 45% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i, sau đó t năm th 16 tr đi, c thêm m i năm đóng b o hi m xã h i đư c tính thêm 3%. M c lương hưu hàng tháng t i đa b ng 75% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. Ví d 2: Bà Nguy n Th B có 26 năm đóng b o hi m xã h i, lương hưu đư c tính như sau: - 15 năm đ u đư c tính 45% - T năm th 16 đ n năm th 26 là 11 năm, đư c tính: 11 năm x 3%/năm = 33% - T l đ tính lương hưu hàng tháng là: 45% + 33% = 78% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. Trư ng h p này lương hưu hàng tháng ch tính b ng 75% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. 3- Cách tính m c lương hưu th p hơn theo quy đ nh t i đi m b, kho n 4, Đi u 1 Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP như sau: a/ Ngư i lao đ ng làm ngh bình thư ng. Nam đ 50 tu i đ n dư i 60 tu i, n đ 45 tu i đ n dư i 55 tu i và có đ 20 năm đóng b o hi m xã h i tr lên mà b suy gi m kh năng lao đ ng t 61% tr lên thì cách tính lương hưu th c hi n theo quy đ nh t i đi m 2 m c II nêu trên, nhưng c m i năm ngh vi c trư c 60 tu i đ i v i nam, 55 tu i đ i v i n thì gi m 1% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. Ví d 3: Ông Nguy n Văn C ngh hưu t 1/4/2003, khi ngh hưu 58 tu i, có 28 năm đóng b o hi m xã h i, b suy gi m kh năng lao đ ng 61%. T l hư ng lương hưu hàng tháng c a ông C đư c tính như sau: - T l % đ tính lương hưu theo quy đ nh t i đi m 2 M c II: + 15 năm đ u đư c tính 45%
  3. + T năm th 16 đ n năm th 28 là 13 năm đư c tính thêm 26% - T ng c ng: 45% + 26% = 71%. - T l % tính gi m do ngh hưu trư c tu i 60: (60 tu i 58 tu i) x 1% = 2% - T l % đ tính lương hưu là: 71% - 2% = 69% Ví d 4: Bà Tr n Th D ngh hưu t 1/2/2003, khi ngh hưu 52 tu i, có 22 năm đóng b o hi m xã h i, b suy gi m kh năng lao đ ng 61%. T l hư ng lương hưu hàng tháng c a bà D đư c tính như sau: - T l % đ tính lương hưu theo quy đ nh t i đi m 2 m c II: + 15 năm đ u đư c tính 45% + T năm th 16 đ n năm th 22 là 7 năm đư c tính thêm 21% T ng c ng: 45% + 21% = 66%. - T l % tính gi m do ngh hưu trư c tu i 55: (55 tu i 52 tu i) x 1% = 3% - T l % đ tính lương hưu là: 66% - 3% = 63% b/ Ngư i lao đ ng có đ 15 năm làm ngh ho c công vi c n ng nh c, đ c h i, nguy hi m; 15 năm làm vi c nơi có ph c p khu v c t 0,7 tr lên ho c có 10 năm công tác Mi n Nam, Lào trư c ngày 30 tháng 4 năm 1975 ho c Campuchia trư c ngày 31 tháng 8 năm 1989. Nam đ 50 tu i đ n dư i 55 tu i, n đ 45 tu i đ n dư i 50 tu i, có đ 20 năm đóng b o hi m xã h i tr lên mà b suy gi m kh năng lao đ ng t 61% tr lên thì cách tính lương hưu th c hi n theo quy đ nh t i đi m 2 m c II nêu trên, nhưng c m i năm ngh vi c trư c 55 tu i đ i v i nam, 50 tu i đ i v i n thì gi m 1% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. Ví d 5: Ông Tr n Văn Đ là công nhân ngh hưu t 1/4/2003, khi ngh hưu 50 tu i, có 29 năm đóng b o hi m xã h i (trong đó có 15 năm làm vi c n ng nh c, đ c h i), b suy gi m kh năng lao đ ng 61%. T l lương hưu hàng tháng c a ông Đ đư c tính như sau: - T l % đ tính lương hưu theo quy đ nh t i đi m 2 m c II: + 15 năm đ u đư c tính 45% + T năm th 16 đ n năm th 29 là 14 năm đư c tính thêm 28% T ng c ng: 45% + 28% = 73% - T l % tính gi m do ngh hưu trư c tu i 55: (55 tu i 50 tu i) x 1% = 5% - T l % đ tính lương hưu là: 73% - 5% = 68%. Ví d 6: Bà Nguy n Th E là công nhân ngh hưu t 1/2/2003, khi ngh hưu 49 tu i, có 22 năm đóng b o hi m xã h i (trong đó có 15 năm làm vi c n ng nh c, đ c h i), b suy gi m kh năng lao đ ng 61%. T l lương hưu hàng tháng c a bà E đư c tính như sau: - T l % đ tính lương hưu theo quy đ nh t i đi m 2 m c II: + 15 năm đ u đư c tính 45% + T năm th 16 đ n năm th 22 là 7 năm đư c tính thêm 21% T ng c ng: 45% + 21% = 66% - T l % tính gi m do ngh hưu trư c tu i 50: (50 tu i 49 tu i) x 1% = 1%
  4. - T l % đ tính lương hưu là: 66% - 1% = 65%. c/ Ngư i lao đ ng có ít nh t 15 năm làm ngh đ c bi t n ng nh c, đ c h i, nguy hi m, đã đóng b o hi m xã h i đ 20 năm tr lên mà b suy gi m kh năng lao đ ng t 61% tr lên (không ph thu c vào tu i đ i) thì cách tính lương hưu th c hi n theo quy đ nh t i đi m 2 m c II nêu trên, nhưng c m i năm ngh vi c hư ng lương hưu trư c 55 tu i đ i v i nam, 50 tu i đ i v i n thì gi m 1% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. Ví d 7: Ông Nguy n Văn H, có 25 năm đóng b o hi m xã h i, trong đó có 15 năm làm ngh đ c bi t n ng nh c. Do s c kho y u, ông H đư c H i đ ng Giám đ nh Y khoa khám và k t lu n suy gi m kh năng lao đ ng 61% và đư c ngh hưu tháng 2/2003, khi ngh hưu ông H đ 48 tu i. T l hư ng lương hưu hàng tháng c a ông H đư c tính như sau: - T l % đ tính hư ng lương hưu theo quy đ nh t i đi m 2 m c II: + 15 năm đ u đư c tính 45% + T năm th 16 đ n năm th 25 là 10 năm đư c tính thêm 20% T ng c ng: 45% + 20% = 65% - T l % tính gi m do ngh hưu trư c tu i 55: (55 tu i 48 tu i) x 1% = 7% - T l % đ tính lương hưu là: 65% - 7% = 58% d/ Nh ng ngư i ngh hưu theo kho n 1 Đi u 26 Đi u l B o hi m xã h i thì cách tính lương hưu theo quy đ nh t i đi m 2 M c II nêu trên. đ/ Nh ng ngư i ngh hưu trư c tu i theo kho n 2 ho c kho n 3 Đi u 26 Đi u l B o hi m xã h i n u thu c di n đi làm công ăn lương có đóng b o hi m xã h i ho c tham gia công tác coi như đã đóng b o hi m xã h i trư c 16 tu i thì tuỳ theo s năm trư c 16 tu i đư c tính m i năm b ng 2% đ i v i nam, 3% đ i v i n m c bình quân c a ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i đ kh u tr vào t ng s t l ph n trăm m c bình quân c a ti n lương ph i gi m do ngh hưu trư c tu i. Nhưng s kh u tr nhi u nh t cũng ch b ng t l ph n trăm ti n lương ph i gi m. Ví d 8: Ông Nguy n Văn Y tham gia ho t đ ng Cách m ng năm 14 tu i, do m t s c lao đ ng 61% nên ngh hưu đ tu i 54. ông Y có 40 năm làm vi c đóng b o hi m xã h i. Cách tính lương hưu hàng tháng c a ông Y như sau: + 15 năm đ u đư c tính b ng 45% + T năm th 16 đ n năm th 30 là 15 năm đư c tính thêm 30% + T ng c ng: 45% + 30% = 75% Do ông Y ngh hưu trư c tu i 60 là 6 năm nên t l ph n trăm m c bình quân ti n lương ph i gi m do ngh hưu trư c tu i là: (60 tu i 54 tu i) x 1% = 6% Nhưng ông Y có 2 năm công tác trư c 16 tu i, ông Y đư c tính 4% m c bình quân ti n lương đ kh u tr vào t ng s t l ph n trăm ph i gi m do ngh hưu trư c tu i là 6%. Như v y còn l i 2% ph i gi m do ngh hưu trư c tu i. Lương hưu hàng tháng c a ông Y là: 75% - 2% = 73% e/ Ngư i lao đ ng khi ngh vi c có đ 3 đi u ki n dư i đây thì đư c hư ng ch đ hưu trí hàng tháng, t l hư ng lương hưu tính theo quy đ nh t i đi m 2 m c II nêu trên, không ph i gi m t l % lương hưu do v hưu trư c tu i. - Nam đ 55 tu i đ n dư i 60 tu i, n đ 50 tu i đ n dư i 55 tu i không ph i qua giám đ nh kh năng lao đ ng. - Có th i gian đóng b o hi m xã h i đ 30 năm tr lên; - Có đơn t nguy n ngh vi c hư ng ch đ hưu trí .
  5. Ví d 9: Ông Nguy n Văn K có đơn t nguy n ngh hưu tháng 3/2003, khi ngh hưu đ 55 tu i, có đ 30 năm làm vi c và đóng b o hi m xã h i. T l tính hư ng lương hưu c a ông K đư c tính đ b ng 75%. 4- Cách tính tr c p m t l n khi ngh hưu theo quy đ nh t i đi m c, kho n 4, Đi u 1 Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP như sau: Tr c p m t l n khi ngh hưu đư c th c hi n như sau: a/ Lao đ ng n có th i gian đóng b o hi m xã h i trên 25 năm, thì t năm th 26 tr đi, c m i năm đóng b o hi m xã h i đư c nh n m t n a (1/2) tháng m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i, nhưng t i đa không quá 5 tháng. Ví d 10: Bà Tr n Th L ngh hưu khi đ 55 tu i và có 30 năm đóng b o hi m xã h i. Tính tr c p m t l n khi ngh hưu c a bà L như sau: T năm th 26 tr lên, bà L có 5 năm đóng b o hi m xã h i, tr c p m t l n b ng: 5 năm x 0,5 tháng/năm = 2,5 tháng m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. b/ Lao đ ng nam có th i gian đóng b o hi m xã h i trên 30 năm, thì t năm th 31 tr đi, c m i năm đóng b o hi m xã h i đư c nh n m t n a (1/2) tháng m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i, nhưng t i đa không quá 5 tháng. Ví d 11: Ông Vũ Văn M ngh hưu khi đ 60 tu i và có 42 năm đóng b o hi m xã h i, tính tr c p m t l n khi ngh hưu c a ông M như sau: T năm th 31 tr lên, ông M có 12 năm đóng b o hi m xã h i, tr c p 1 l n b ng: 12 năm x 0,5 tháng/năm = 6 tháng. Nhưng quy đ nh t i đa không quá 5 tháng. Do đó, ông M đư c nh n tr c p 1 l n khi ngh hưu b ng 5 tháng m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. 5- Ngư i hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n theo kho n 1 Đi u 28 đã s a đ i, b sung theo kho n 5, Đi u 1, Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP g m: a/ Ngư i lao đ ng đ 60 tu i đ i v i nam, 55 tu i đ i v i n , nhưng chưa đ 15 năm đóng b o hi m xã h i; b/ Ngư i lao đ ng đ tu i ngh hưu theo kho n 2 Đi u 25 Đi u l B o hi m xã h i nhưng chưa đ 20 năm đóng b o hi m xã h i. c/ Ngư i lao đ ng b suy gi m kh năng lao đ ng t 61% tr lên do m đau, tai n n, b nh ngh nghi p nhưng chưa đ 20 năm đóng b o hi m xã h i. d/ Ngư i đi đ nh cư h p pháp nư c ngoài là ngư i đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n cho phép xu t c nh đ đi sinh s ng nư c ngoài (Không áp d ng đ i v i nh ng đ i tư ng xu t c nh vì m c đích khác, sau đó l i và sinh s ng nư c ngoài). e/ Ngư i lao đ ng làm vi c theo h p đ ng có th i h n đã giao k t đúng quy đ nh c a pháp lu t Lao đ ng trư c ngày 01/01/2003 mà ch m d t h p đ ng lao đ ng sau ngày 01/01/2003, n u có đơn t nguy n thì đư c tr c p b o hi m xã h i 1 l n. M c tr c p b o hi m xã h i 1 l n đư c tính như sau: c m i năm đóng b o hi m xã h i đư c tính b ng 1 tháng m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. 6- Kho n 2, Đi u 28 đã s a đ i, b sung theo kho n 5, Đi u 1, Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP như sau: Ngư i lao đ ng ngh vi c nhưng chưa đ tu i đ hư ng ch đ hưu trí theo Đi u 25, kho n 2 và kho n 3 Đi u 26 Đi u l B o hi m xã h i mà có đ 20 năm đóng b o hi m xã h i thì đư c l a ch n 1 trong 2 phương th c sau: a/ Ngh ch đ n khi đ tu i hư ng ch đ hưu trí hàng tháng như sau: - Ngư i có đ 20 năm làm vi c trong đi u ki n bình thư ng thì nam ch đ n khi đ 60 tu i, n ch đ n khi đ 55 tu i; - Ngư i có đ 20 năm đóng b o hi m xã h i trong đó có đ 15 năm làm ngh ho c công vi c n ng nh c, đ c h i, đ c bi t n ng nh c, đ c bi t đ c h i; ho c đ 15 năm làm vi c nơi có ph c p khu v c h s 0,7 tr lên; ho c đ 10 năm công tác mi n Nam, Lào trư c 30/4/1975, Campuchia trư c 31/8/1989 thì nam ch đ n khi đ 55 tu i, n ch đ n khi đ 50 tu i.
  6. Ngư i ngh vi c ch đ tu i đ gi i quy t ch đ hưu trí hàng tháng ph i có đơn t nguy n ch gi i quy t ch đ hưu trí, có xác nh n c a công đoàn và th trư ng đơn v . Sau đó th trư ng cơ quan, đơn v , doanh nghi p ph i l p đ h sơ như ngư i ngh hưu g i đ n cơ quan B o hi m xã h i qu n lý, theo dõi và gi i quy t ch đ hưu trí hàng tháng khi đ đi u ki n v tu i đ i. Trong th i gian ngh ch , n u ngư i lao đ ng làm vi c thu c đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c thì ti p t c đóng b o hi m xã h i. Th i gian đóng b o hi m xã h i sau này đư c c ng v i th i gian đóng b o hi m xã h i trư c đó đ tính hư ng ch đ b o hi m xã h i. Trư ng h p n u b suy gi m kh năng lao đ ng t 61% tr lên thì đư c gi i quy t ch đ hưu trí theo quy đ nh t i kho n 2 ho c kho n 3 Đi u 26 Đi u l B o hi m xã h i ho c n u ch t thì gia đình đư c hư ng ch đ t tu t quy đ nh t i m c V Đi u l B o hi m xã h i. b/ Ngư i lao đ ng không có nguy n v ng ngh ch đ gi i quy t ch đ hưu trí hàng tháng, thì cơ quan b o hi m xã h i xác nh n trong s b o hi m xã h i th i gian đã đóng b o hi m xã h i, m c ti n lương làm căn c đóng b o hi m xã h i. S b o hi m xã h i đư c giao cho ngư i lao đ ng qu n lý. Sau khi nh n s b o hi m xã h i, n u ngư i lao đ ng làm vi c thu c đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c thì ti p t c đóng. Trư ng h p ngư i lao đ ng g p r i ro b ch t thì gia đình đư c hư ng ch đ t tu t, n u m đau (có xác nh n c a b nh vi n) ho c sau 6 tháng không ti p t c làm vi c thu c đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c mà ngư i lao đ ng có đơn t nguy n, thì cơ quan b o hi m xã h i nơi ngư i lao đ ng cư trú gi i quy t tr c p b o hi m xã h i 1 l n. 7- Kho n 3 Đi u 28 đã s a đ i, b sung theo kho n 5, Đi u 1, Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP như sau: a/ Ngư i lao đ ng ngh vi c nhưng chưa đ tu i ngh hưu và chưa đ th i gian đóng b o hi m xã h i theo quy đ nh t i Đi u 25, Đi u 26 Đi u l B o hi m xã h i thì cơ quan b o hi m xã h i xác nh n trong s b o hi m xã h i th i gian đóng b o hi m xã h i, m c ti n lương làm căn c đóng b o hi m xã h i. S b o hi m xã h i đư c giao cho ngư i lao đ ng qu n lý. Sau khi nh n s b o hi m xã h i, n u ngư i lao đ ng làm vi c thu c đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c thì ti p t c đóng. Trư ng h p ngư i lao đ ng g p r i ro b ch t thì gia đình đư c hư ng ch đ t tu t, n u m đau (có xác nh n c a b nh vi n) ho c sau 6 tháng không ti p t c làm vi c thu c đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c mà ngư i lao đ ng có đơn t nguy n, thì cơ quan b o hi m xã h i nơi ngư i lao đ ng cư trú gi i quy t tr c p b o hi m xã h i 1 l n. b/ Ngư i lao đ ng có tên trong danh sách c a doanh nghi p, cơ quan, t ch c c a Nhà nư c, ngh ch vi c trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa nh n tr c p 1 l n thì đư c c p s b o hi m xã h i và xác nh n th i gian làm vi c (tính đ n khi b t đ u ngh ch vi c). S b o hi m xã h i đư c giao cho ngư i lao đ ng qu n lý. Sau khi nh n s b o hi m xã h i, n u ngư i lao đ ng làm vi c thu c đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c thì ti p t c đóng. Trư ng h p ngư i lao đ ng g p r i ro b ch t thì gia đình đư c hư ng ch đ t tu t, n u m đau (có xác nh n c a b nh vi n) ho c sau 6 tháng không ti p t c làm vi c thu c đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c mà ngư i lao đ ng có đơn t nguy n, thì cơ quan b o hi m xã h i nơi ngư i lao đ ng cư trú gi i quy t tr c p b o hi m xã h i 1 l n. Cách xác đ nh th i gian làm vi c (công tác) trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995 đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 13/NV ngày 4 tháng 9 năm 1972 c a B N i v (nay là B Lao đ ng Thương binh và Xã h i) và các văn b n liên quan có hi u l c ban hành trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995. Quy trình, th t c xác nh n th i gian làm vi c và c p s b o hi m xã h i đ i v i ngư i lao đ ng t i ti t b này có quy đ nh riêng. 8- Cách tính m c bình quân ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i đ i v i ngư i lao đ ng có đ 15 năm làm ngh ho c công vi c n ng nh c, đ c h i, nguy hi m ho c công vi c đ c bi t n ng nh c, đ c h i, nguy hi m mà chuy n sang làm công vi c khác đóng b o hi m xã h i có m c lương th p hơn theo quy đ nh t i kho n 6 Đi u 1 Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP như sau:
  7. a/ Đ i tư ng áp d ng là ngư i lao đ ng đã đư c x p vào các m c lương c a thang lương, b ng lương do Nhà nư c quy đ nh thu c ngh ho c công vi c n ng nh c, đ c h i, nguy hi m ho c đ c bi t n ng nh c, đ c h i, nguy hi m và đã đóng b o hi m xã h i theo các m c lương đó đ 15 năm tr lên. b/ Trong th i gian 15 năm tr lên hư ng m c lương n ng nh c, đ c h i thì đư c tính kho ng th i gian 5 năm li n k (liên t c) có các m c lương cao nh t đ làm cơ s tính lương hưu. Ví d 12: Ông Nguy n Văn P có đ đi u ki n ngh hưu tháng 2/2003; đã có đ 15 năm làm vi c và đóng b o hi m xã h i theo m c lương c a ngh n ng nh c, đ c h i, sau đó chuy n sang làm vi c khác hư ng lương chuyên viên cho đ n khi ngh hưu. Ông P có quá trình hư ng m c lương và đóng b o hi m xã h i theo các m c lương sau: - T tháng 1/1970 đ n tháng 12/1974 làm ngh n ng nh c, đ c h i hư ng m c lương cơ khí 331,5 đ ng đư c chuy n đ i theo h s 2,49; - T tháng 1/1975 đ n tháng 12/1980 làm ngh n ng nh c, đ c h i hư ng m c lương cơ khí 352,5 đ ng đư c chuy n sang h s 3,05; - T tháng 1/1981 đ n h t tháng 12/1985 làm ngh n ng nh c, đ c h i hư ng m c lương cơ khí 375 đ ng đư c chuy n đ i theo h s 3,73; - T tháng 1/1986 đ n tháng tháng 1/2003 chuy n sang làm vi c nh hư ng m c lương th p hơn, trư c khi ngh hưu hư ng m c lương chuyên viên b c 6 theo h s 3,06. M c lương đ làm cơ s tính lương hưu c a ông P đư c tính theo quy đ nh t i kho n 6 Đi u 1 Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP như sau: tính m c bình quân ti n lương đóng b o hi m xã h i c a 5 năm li n k cao nh t (tháng 1/1981 đ n h t tháng 12/1985) là 3,73. Ví d 13: Ông Nguy n Văn Q là công nhân lái xe đ đi u ki n ngh hưu tháng 1/2003, có đ 15 năm làm vi c và đóng b o hi m xã h i theo m c lương c a ngh n ng nh c, nhưng m c lương có nhi u th i đi m cao th p khác nhau: - T tháng 1/1975 đ n tháng 12/1977 lái xe tr ng t i 16,5 t n, hư ng m c lương b c 2: 372 đ ng đư c chuy n đ i theo h s 2,56; - T tháng 1/1978 đ n tháng 12/1980 lái xe tr ng t i 40 t n, hư ng m c lương b c 2: 438 đ ng đư c chuy n đ i theo h s 3,27; - T tháng 1/1981 đ n tháng 12/1983 lái xe tr ng t i 25 t n, hư ng m c lương b c 2: 394 đ ng đư c chuy n đ i theo h s 2,98; - T tháng 1/1984 đ n tháng 12/1986 lái xe tr ng t i 14 t n, hư ng m c lương b c 3: 372 đ ng đư c chuy n đ i theo h s 3,07; - T tháng 1/1987 đ n tháng 12/1989 lái xe tr ng t i 30 t n, hư ng m c lương b c 3: 438 đ ng đư c chuy n đ i theo h s 3,73; - T tháng 1/1990 đ n khi ngh hưu chuy n sang lái xe con hư ng m c lương th p hơn theo h s 2,73. Cách tính m c bình quân ti n lương tháng đ làm cơ s tính lương hưu hàng tháng c a ông Q th c hi n như sau: Ông Q có hai th i gian đư c hư ng các m c lương cao nh t là 3,27 và 3,73 nhưng không liên t c nên không đư c c ng các m c ti n lương c a hai th i kỳ này đ tính m c bình quân ti n lương cao nh t li n k . Trư ng h p này, vi c tính m c bình quân ti n lương cao nh t c a 5 năm li n k tính t tháng 1/1985 đ n tháng 12/1989 theo các m c: - T tháng 1/1985 đ n tháng 12/1986 tính m c lương theo h s 3,07. - T tháng 1/1987 đ n tháng 12/1989 tính m c lương theo h s 3,73. Vi c tính lương hưu cho các đ i tư ng quy đ nh t i ti t a,b nói trên không áp d ng đ i v i ngư i lao đ ng hư ng lương theo các m c lương không thu c thang lương, b ng lương do Nhà nư c quy đ nh.
  8. c/ Danh m c ngh , công vi c n ng nh c, đ c h i, nguy hi m và đ c bi t n ng nh c, đ c h i, nguy hi m do B Lao đ ng Thương binh và Xã h i ban hành, th c hi n theo các văn b n quy đ nh sau đây: - Quy t đ nh s 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; - Quy t đ nh s 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; - Quy t đ nh s 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; - Quy t đ nh s 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; - Quy t đ nh s 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. 9- Cách tính th i gian đóng b o hi m xã h i đ gi i quy t ch đ đư c quy đ nh t i kho n 7, Đi u 1 Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP như sau: a/ Cách tính th i gian đóng b o hi m xã h i đ tính m c lương hưu và tr c p b o hi m xã h i: n u có th i gian đóng b o hi m xã h i dư i 3 tháng thì không tính; t đ 3 tháng đ n đ 6 tháng đư c tính n a (1/2) năm (6 tháng); t 7 tháng đ n đ 12 tháng tính tròn là 1 năm. b/ Khi xác đ nh đi u ki n th i gian đóng b o hi m xã h i đ tính hư ng ch đ hưu trí, tu t hàng tháng thì 1 năm ph i tính đ 12 tháng. N u còn thi u th i gian đóng b o hi m xã h i t i đa không quá 6 tháng, thì ngư i lao đ ng đóng ti p m t l n cho nh ng tháng còn thi u v i m c đóng hàng tháng b ng 15% c a m c lương tháng trư c khi ngh vi c. Ví d 14: Bà Lê Th T, khi ngh hưu đ 55 tu i, có th i gian đóng b o hi m xã h i là 14 năm 7 tháng. V y bà T đư c t đóng ti p b o hi m xã h i c a 5 tháng còn thi u v i m c đóng hàng tháng b ng 15% c a m c lương tháng trư c khi ngh vi c đ đ đi u ki n hư ng ch đ hưu trí theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 26 Đi u l B o hi m xã h i (đ 15 năm đóng b o hi m xã h i). c/ Cách tính m c lương hưu và tr c p b o hi m xã h i khi th i gian đóng b o hi m xã h i l 6 tháng: - Khi tính t l (%) lương hưu, n u còn l 6 tháng thì tính b ng m t n a (1/2) m c hư ng c a 1 năm đóng b o hi m xã h i. - Khi tính m c tr c p b o hi m xã h i m t l n, n u còn l 6 tháng thì tính b ng m t n a (1/2) m c hư ng c a 1 năm đóng b o hi m xã h i. Ví d 15: Bà Nguy n Th Q, đ 55 tu i, có th i gian đóng b o hi m xã h i là 23 năm 4 tháng, th i gian đóng b o hi m xã h i c a bà Q đư c tính tròn là 23 năm 6 tháng. Ti n lương hưu hàng tháng c a bà Q đư c tính như sau: - 15 năm đ u đư c tính 45% - T năm th 16 đ n năm th 23 là 8 năm đư c tính thêm 24%. - 6 tháng l tính b ng: 1/2 x 3% = 1,5% T l đ tính lương hưu hàng tháng là: 45% + 24% + 1,5% = 70,5% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i. Ví d 16: Ông Nguy n Văn S, đ 60 tu i, có th i gian tham gia b o hi m xã h i là 32 năm 4 tháng, th i gian đóng b o hi m xã h i c a ông S đư c tính tròn là 32 năm 6 tháng. Ti n lương hưu hàng tháng c a ông S đư c tính như sau: - 15 năm đ u đư c tính 45% - T năm th 16 đ n năm th 30 là 15 năm đư c tính thêm 30% T l đ tính lương hưu hàng tháng là: 45% + 30% = 75% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i
  9. Ngoài ra ông S còn đư c hư ng tr c p 1 l n c a th i gian 2 năm 6 tháng (th i gian đóng b o hi m xã h i trên 30 năm) là: 2 năm x 0,5 tháng lương = 1 tháng lương. 6 tháng đư c tính b ng 1/2 m c tr c p c a 1 năm là 0,25 tháng lương (1/2 x 0,5 tháng lương). V y m c tr c p 1 l n là: 1 tháng lương + 0,25 tháng lương = 1,25 tháng lương 10- Trong th i gian lao đ ng n ngh sinh con theo quy đ nh t i kho n 9 Đi u 1 Ngh đ nh s 01/2003/NĐ-CP không ph i đóng 5% ti n lương tháng, ngư i s d ng lao đ ng không ph i đóng 15% ti n lương cho ngư i lao đ ng v i th i gian ngư i lao đ ng đư c ngh theo quy đ nh như sau: a/ Ngư i lao đ ng n ngh sinh con trong th i h n 4 tháng, 5 tháng ho c 6 tháng và th i gian ngh thêm do sinh đôi tr lên theo quy đ nh t i các kho n 1,2 Đi u 12 Đi u l B o hi m xã h i. b/ Th i gian ngư i lao đ ng ngh vi c nuôi con nuôi sơ sinh h p pháp theo quy đ nh t i Đi u 13 Đi u l B o hi m xã h i. Quy đ nh trên không áp d ng đ i v i nh ng trư ng h p ngh thêm quy đ nh t i kho n 3 Đi u 12 Đi u l B o hi m xã h i. III- Đi u kho n thi hành 1- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Các ch đ quy đ nh t i Thông tư này áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2003. Không tính l i ch đ cho các đ i tư ng đã hư ng ch đ b o hi m xã h i trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003. 2- Quy trình và th t c h sơ gi i quy t ch đ b o hi m xã h i đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 06/LĐ-TBXH-TT ngày 4/4/1995 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các văn b n hư ng d n hi n hành. 3- Thông tư này bãi b : a/ Các n i dung sau đây c a Thông tư s 06/LĐ-TBXH-TT ngày 4/4/1995 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành m t s đi u đ th c hi n Đi u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh đ nh s 12/CP ngày 26/1/1995 c a Chính ph ; - Ph n A; - Đi m 1, m c II, ph n B; - Ti t a, b đi m 3, m c IV, ph n B; - Đi m 4, m c IV, ph n B; - Đi m 5, m c IV, ph n B; - Đi m 5, ph n D. b/ Thông tư s 02/1999/TT-BLĐTBXH ngày 9/01/1999 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 93/1998/NĐ-CP ngày 12/11/1998 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Đi u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh đ nh s 12/CP ngày 26/01/1995 c a Chính ph . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i đ xem xét, gi i quy t. Nguy n Th H ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản