Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
277
lượt xem
30
download

Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH về việc quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc --------- --------------- S : 07/2005/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 206/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 C A CHÍNH PH QUY Đ NH QU N LÝ LAO Đ NG, TI N LƯƠNG VÀ THU NH P TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯ C Thi hành Ngh đ nh s 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh qu n lý lao đ ng, ti n lương và thu nh p trong các công ty nhà nư c, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I. PH M VI VÀ Đ I TƯ NG ÁP D NG Ph m vi và đ i tư ng áp d ng các quy đ nh v qu n lý lao đ ng, ti n lương và thu nh p theo Đi u 1 và Đi u 2 Ngh đ nh s 206/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: 1. Ph m vi áp d ng: Ph m vi áp d ng là các công ty ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, bao g m: a) Công ty nhà nư c: - T ng công ty nhà nư c: + T ng công ty nhà nư c đư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 1995 và T ng công ty do Nhà nư c quy t đ nh đ u tư và thành l p đư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003; + T ng công ty do các công ty t đ u tư và thành l p (T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con); + T ng công ty đ u tư và kinh doanh v n nhà nư c; - Công ty nhà nư c đ c l p; b) Công ty thành viên h ch toán đ c l p c a T ng công ty do Nhà nư c quy t đ nh đ u tư và thành l p. Các T ng công ty, công ty nêu trên đư c g i t t là công ty. 2. Đ i tư ng áp d ng: a) Ngư i lao đ ng làm vi c theo ch đ h p đ ng lao đ ng quy đ nh t i Ngh đ nh s 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a B Lu t lao đ ng v h p đ ng lao đ ng; b. Phó T ng giám đ c, Phó giám đ c, K toán trư ng (không k Phó T ng giám đ c, Phó giám đ c, K toán trư ng làm vi c theo h p đ ng); c. Thành viên Ban ki m soát (không k Trư ng ban ki m soát). II. QU N LÝ LAO Đ NG Vi c qu n lý lao đ ng theo Đi u 3 Ngh đ nh s 206/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: 1. Xây d ng k ho ch s d ng lao đ ng: a. Tháng 1 hàng năm, căn c vào kh i lư ng, ch t lư ng, yêu c u, nhi m v s n xu t, kinh doanh, đ nh m c lao đ ng và tình hình s d ng lao đ ng c a năm trư c li n k , công ty l p k ho ch s d ng lao đ ng, trong đó xác đ nh t ng s lao đ ng s d ng c a năm k ho ch, s
 2. lư ng lao đ ng c n tuy n d ng m i và k ho ch đào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , k thu t c a t ng lo i lao đ ng (theo bi u m u s 1); b. Công ty đăng ký ho c báo cáo k ho ch s d ng lao đ ng v i đ i di n ch s h u, c th : - Công ty không có H i đ ng qu n tr , thì đăng ký k ho ch s d ng lao đ ng v i B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trư c khi th c hi n; - Công ty có H i đ ng qu n tr , thì báo cáo k ho ch s d ng lao đ ng đ H i đ ng qu n tr thông qua trư c khi th c hi n. 2. Tuy n d ng lao đ ng: a. Căn c vào k ho ch s d ng lao đ ng đã đăng ký ho c đư c H i đ ng qu n tr thông qua, công ty th c hi n vi c tuy n lao đ ng m i theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph và Thông tư hư ng d n s 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 c a B Lao đ ng - thương binh và xã h i; b. Công ty th c hi n ký k t h p đ ng lao đ ng v i ngư i lao đ ng m i đư c tuy n d ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph và Thông tư hư ng d n s 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 c a B Lao đ ng - thương binh và xã h i. 3. Đánh giá k ho ch s d ng lao đ ng: Quý IV hàng năm, công ty đánh giá vi c th c hi n k ho ch s d ng lao đ ng, n u s lao đ ng th c t , vư t quá nhu c u s d ng, d n đ n ngư i lao đ ng không có vi c làm thì công ty ph i có k ho ch b i dư ng, đào t o, đào t o l i và s p x p vi c làm cho s lao đ ng này. Trư ng h p đã tìm m i bi n pháp nhưng v n không s p x p đư c vi c làm thì công ty gi i quy t đ y đ ch đ đ i v i ngư i lao đ ng khi ch m d t h p đ ng lao đ ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 và Ngh đ nh s 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph . III. QU N LÝ TI N LƯƠNG VÀ THU NH P 1. H s đi u ch nh tăng thêm so v i m c lương t i thi u chung: H s đi u ch nh tăng thêm không quá 2 l n so v i m c lương t i thi u chung làm cơ s tính đơn giá ti n lương theo Đi u 4 Ngh đ nh s 206/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: a. M c lương t i thi u chung (TLmin) theo quy đ nh t i Đi u 1, Ngh đ nh s 203/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph , t ngày 01/10/2004 là 290.000 đ ng/tháng; b. H s đi u ch nh tăng thêm so v i m c lương t i thi u chung (Kdc) t i đa không quá 2 l n, công ty l a ch n h s c th , nhưng ph i b o đ m đ y đ các đi u ki n sau: - N p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a các lu t thu và văn b n hư ng d n th c hi n; - M c tăng (theo t l %) ti n lương bình quân ph i th p hơn m c tăng (theo t l %) năng su t lao đ ng bình quân. M c tăng ti n lương bình quân và m c tăng năng su t lao đ ng bình quân đư c tính theo quy đ nh t i Thông tư s 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 c a B Lao đ ng - thương binh và xã h i; - Ph i có l i nhu n. L i nhu n k ho ch không th p hơn so v i l i nhu n th c hi n c a năm trư c li n k , tr trư ng h p đ c bi t (Nhà nư c có quy t đ nh can thi p đ bình n th trư ng; tăng kh u hao đ thu h i v n nhanh, đ i m i công ngh , m r ng s n xu t kinh doanh, đ u tư m i). 2. Xây d ng đơn giá ti n lương: Vi c xây d ng đơn giá ti n lương theo kho n 1 và kho n 2, Đi u 5 Ngh đ nh s 206/2004/NĐ- CP đ làm căn c tr lương cho ngư i lao đ ng phù h p v i giá ti n công và quan h cung c u lao đ ng trên th trư ng đư c th c hi n theo các bư c như sau: a. Xác đ nh ch tiêu k ho ch s n xu t, kinh doanh đ xây d ng đơn giá ti n lương:
 3. - Căn c vào tính ch t, đ c đi m s n xu t, kinh doanh, công ty l a ch n các ch tiêu k ho ch s n xu t, kinh doanh sau đây đ xây d ng đơn giá ti n lương: - T ng doanh thu; - T ng doanh thu tr t ng chi phí (chưa có lương): - L i nhu n; - T ng s n ph m (k c s n ph m quy đ i) tiêu th . Ch tiêu t ng doanh thu; t ng doanh thu tr t ng chi phí (chưa có lương); l i nhu n đư c tính theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c đ u tư vào doanh nghi p khác và các văn b n hư ng d n th c hi n c a B Tài chính. Ch tiêu t ng s n ph m (k c s n ph m quy đ i) tiêu th , đư c tính theo Thông tư s 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 c a B Lao đ ng - thương binh và xã h i. b. Xác đ nh các thông s đ xây d ng đơn giá ti n lương: Các thông s đ xây d ng đơn giá ti n lương, bao g m: - M c lao đ ng t ng h p cho đơn v s n ph m (Tsp) ho c lao đ ng đ nh biên c a công ty (Lđb), đư c xây d ng theo qui đ nh t i Thông tư s 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 c a B Lao đ ng - thương binh và xã h i; - M c lương t i thi u c a công ty l a ch n, đư c tính theo công th c sau: TLmincty = TLmin x (1 + Kđc) Trong đó: + TLmincty: M c lương t i thi u c a công ty l a ch n; + TLmin: M c lương t i thi u chung; + Kđc: H s đi u ch nh tăng thêm so v i m c lương t i thi u chung do công ty l a ch n theo quy đ nh t i ti t b, đi m 1, m c III c a Thông tư này. - H s lương theo c p b c công vi c bình quân (Hcb): H s lương theo c p b c công vi c bình quân đ xây d ng đơn giá ti n lương đư c xác đ nh trên cơ s c p b c công vi c bình quân c a công nhân, nhân viên tr c ti p s n xu t, kinh doanh và h s lương bình quân c a lao đ ng gián ti p (không k T ng giám đ c, Giám đ c và các thành viên chuyên trách H i đ ng qu n tr ). C p b c công vi c đư c xác đ nh căn c vào t ch c s n xu t, t ch c lao đ ng, trình đ k thu t, công ngh và yêu c u ch t lư ng s n ph m. - H s ph c p bình quân tính trong đơn giá ti n lương (Hpc): H s ph c p bình quân tính trong đơn giá ti n lương đư c xác đ nh căn c vào đ i tư ng và m c ph c p đư c hư ng c a t ng lo i ph c p do Nhà nư c quy đ nh, g m: ph c p khu v c; ph c p thu hút; ph c p trách nhi m công vi c; ph c p đ c h i, nguy hi m; ph c p lưu đ ng; ph c p gi ch c v trư ng phòng, phó trư ng phòng và tương đương. - Ti n lương c a cán b chuyên trách đoàn th do t ch c đoàn th tr lương (Vđt): Đ i v i cán b chuyên trách đoàn th do t ch c đoàn th tr lương thì ph n ch nh l ch gi a ti n lương tính theo m c lương t i thi u c a công ty l a ch n và ti n lương do t ch c đoàn th tr đư c c ng vào đ xác đ nh đơn giá ti n lương c a công ty. - Ti n lương tính thêm khi làm vi c vào ban đêm (Vttlđ): Ti n lương tính thêm khi làm vi c vào ban đêm, đư c xác đ nh b ng 30% ti n lương khi làm vi c vào ban ngày c a s lao đ ng làm vi c vào ban đêm đã xác đ nh trong k ho ch. c. Xây d ng đơn giá ti n lương:
 4. Công ty l a ch n phương pháp phù h p dư i đây đ xây d ng đơn giá ti n lương, c th : - Đơn giá ti n lương tính trên t ng doanh thu, áp d ng theo công th c sau: [Ldb x TLmincty x (Hcb + Hpc) + Vdt] x 12 tháng + Vttld Vđg = åTkh Trong đó: + Vdg: Đơn giá ti n lương tính trên t ng doanh thu (đơn v tính đ ng/1.000 đ ng doanh thu); + Ldb, TLmincty, Hcb, Hpc, Vdt, Vttld: đư c xác đ nh theo quy đ nh t i ti t b, đi m 2, m c III c a Thông tư này; + STkh: T ng doanh thu k ho ch theo ti t a, đi m 2, m c III c a Thông tư này. - Đơn giá ti n lương tính trên t ng doanh thu tr t ng chi phí (chưa có lương), áp d ng theo công th c sau: [Ldb x TLmincty x (Hcb + Hpc) + Vdt] x 12 tháng + Vttld Vđg = åTkh - åCkh (chưa có lương) Trong đó: + Vdg: Đơn giá ti n lương tính trên t ng doanh thu tr t ng chi phí chưa có lương (đơn v tính đông/1.000 đ ng t ng doanh thu tr t ng chi phí chưa có lương); + Ldb, TLmincty, Hcb, Hpc, Vdt, Vttld: đư c xác đ nh theo quy đ nh t i ti t bm đi m 2, m c III c a Thông tư này; + STkh : T ng doanh thu k ho ch theo ti t a, đi m 2, m c III c a Thông tư này; + SCkh : T ng chi phí k ho ch (chưa có lương) theo ti t a, đi m 2, m c III c a Thông tư này. - Đơn giá ti n lương tính trên l i nhu n, áp d ng theo công th c sau: [Ldb x TLmincty x (Hcb + Hpc) + Vdt] x 12 tháng + Vttld Vđg = Pkh Trong đó: + Vdg : Đơn giá ti n lương tính trên t ng doanh thu (đơn v tính đ ng/1.000 đ ng t ng tr đi t ng chi phí chưa có lương); + Ldb, TLmincty, Hcb, Hpc, Vdt, Vttld: đư c xác đ nh theo quy đ nh t i ti t b, đi m 2, m c III c a Thông tư này; + Pkh: L i nhu n k ho ch theo ti t a, đi m 2, m c III c a Thông tư này. - Đơn giá ti n lương tính trên đơn v s n ph m (k c s n ph m qui đ i) tiêu th , áp d ng theo công th c sau: Vdg = Vgi x Tsp Trong đó: + Vdg: Đơn giá ti n lương tính trên đơn v s n ph m, k c s n ph m quy đ i tiêu th (đơn v tính là đ ng/đơn v s n ph m); + Vgi : Ti n lương gi đ tính đơn giá ti n lương, đư c tính b ng ti n lương tháng bình quân k ho ch chia cho 26 ngày và chia cho 8 gi . Ti n lương bình quân tháng đư c tính trên cơ s h s lương theo c p b c công vi c, ph c p lương bình quân, m c lương t i thi u c a công ty l a ch n, ph n chênh l ch ti n lương c a cán b chuyên trách đoàn th và ti n lương tính thêm khi làm vi c vào ban đêm; + Tsp: M c lao đ ng t ng h p cho đơn v s n ph m (tính b ng s gi -ngư i/đơn v s n ph m).
 5. Ngoài 4 phương pháp tính đơn giá ti n lương nêu trên, trong kinh t th trư ng hi n nay còn phương pháp tính đơn giá ti n lương trên giá tr gia tăng. Tùy theo đi u ki n c th , th c hi n thí đi m tính đơn giá ti n lương trên giá tr gia tăng đ i v i m t s công ty. d) Đăng ký đơn giá ti n lương: Sau khi xây d ng đơn giá ti n lương theo các phương pháp nêu trên, trư c khi th c hi n, công ty ph i đăng ký đơn giá ti n lương v i đ i di n ch s s h u, c th : - Đ i v i công ty không có H i đ ng qu n tr thì đăng ký v i B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Đ i v i công ty có H i đ ng qu n tr , các đơn v thành viên xây d ng đơn giá ti n lương, g i T ng giám đ c, Giám đ c công ty t ng h p và báo cáo H i đ ng qu n tr thông qua. Riêng đ i v i các công ty h ng đ c bi t và công ty th c hi n ho t đ ng công ích là Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam và các C m c ng hàng không thì H i đ ng qu n tr (đ i v i công ty có H i đ ng qu n tr ) ho c T ng giám đ c, Giám đ c t ng h p đơn giá ti n lương c a các đơn v thành viên thành đơn giá ti n lương c a công ty và báo cáo cơ quan qu n lý Nhà nư c, c th : + Đ i v i công ty h ng đ c bi t thành l p theo Quy t đ nh s 91/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph thì báo cáo B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính th m đ nh trư c khi th c hi n; + Đ i v i các công ty h ng đ c bi t còn l i và công ty th c hi n ho t đ ng công ích là Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam và các C m c ng hàng không thì báo cáo B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ g i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính th m đ nh trư c khi th c hi n. 3. Xác đ nh qu ti n lương k ho ch: T ng qu ti n lương k ho ch đ l p k ho ch t ng chi v ti n lương c a công ty, đư c tính theo công th c sau: åVkh = Vkhdg + Vkhcd Trong đó: - åVkh : T ng qu ti n lương k ho ch năm c a công ty; - Vkhdg : Qu ti n lương k ho ch theo đơn giá ti n lương; - Vkhcd : Qu ti n lương k ho ch theo ch đ (không tính trong đơn giá ti n lương). Vkhdg và Vkhcd đư c xác đ nh như sau: a) Qu ti n lương k ho ch theo đơn giá ti n lương: Qu ti n lương k ho ch theo đơn giá ti n lương c a công ty đư c tính theo công th c sau: Vkhdg = Vdg x Csxkh Trong đó: - Vkhdg : Qu ti n lương k ho ch theo đơn giá ti n lương; - Vdg : Đơn giá ti n lương tính theo quy đ nh t i ti t c, đi m 2, m c III c a Thông tư này; - Csxkh : T ng doanh thu ho c t ng doanh thu tr t ng chi phí (chưa có lương) ho c l i nhu n ho c t ng s n ph m (k c s n ph m quy đ i) tiêu thu k ho ch, đư c xác đ nh theo quy đ nh t i ti t a, đi m 2, m c III c a Thông tư này; b) Qu ti n lương k ho ch theo ch đ (không tính trong đơn giá ti n lương): Qu ti n lương k ho ch theo ch đ (không tính trong đơn giá ti n lương) c a công ty đư c tính theo công th c sau:
 6. Vkhcd = Vpc + Vbs Trong đó: - Vkhcd : Qu ti n lương k ho ch theo ch đ (không tính trong đơn giá ti n lương); - Vpc: Các kho n ph c p lương và các ch đ khác (n u có) không đư c tính trong đơn giá ti n lương, bao g m: ph c p th l n; ph c p đi bi n; ch đ thư ng an toàn hàng không, thư ng v n hành an toàn đi n, tính theo đ i tư ng và m c đư c hư ng theo qui đ nh c a Nhà nư c; - Vbs: Ti n lương c a nh ng ngày ngh đư c hư ng theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng (g m: ngh phép năm, ngh vi c riêng, ngh l , t t, ngh theo ch đ lao đ ng n ), áp d ng đ i v i công ty xây d ng đơn giá ti n lương theo đơn v s n ph m mà khi xây d ng đ nh m c lao đ ng chưa tính đ n; 4. Xác đ nh qu ti n lương th c hi n: T ng qu ti n lương th c hi n c a công ty theo kho n 3, Đi u 5 Ngh đ nh s 206/2004/NĐ-CP, đư c tính theo công th c sau: åVth = Vthđg + Vthcđ Trong đó: - åVth: T ng qu ti n lương th c hi n c a công ty. - Vthđg: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương (Đ i v i công ty ph i đi u ch nh qu ti n lương th c hi n thì l y qu ti n lương th c hi n sau khi đi u ch nh); - Vthcđ: Qu ti n lương th c hi n theo ch đ (không tính trong đơn giá ti n lương). Vthđg và Vthcđ đư c xác đ nh như sau: a. Xác đ nh qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương đư c xác đ nh căn c vào k t qu th c hi n nhi m v s n xu t, kinh doanh, năng su t lao đ ng và l i nhu n c a công ty, c th : - Qu ti n lương th c hi n theo k t qu th c hi n nhi m v s n xu t, kinh doanh, đư c tính theo công th c sau: Vthđg = Vđg x Csxth (1) Trong đó: + Vthđg: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương; + Vđg: Đơn giá ti n lương tính theo quy đ nh t i ti t c, đi m 2, m c III c a Thông tư này; + Csxth: T ng doanh thu ho c t ng doanh thu tr t ng chi phí (chưa có lương) ho c l i nhu n ho c t ng s n ph m (k c s n ph m quy đ i) tiêu th th c hi n; Khi xác đ nh ch tiêu t ng doanh thu; t ng doanh thu tr t ng chi phí (chưa có lương); l i nhu n; t ng s n ph m (k c s n ph m quy đ i) tiêu th th c hi n, n u có y u t làm tăng so v i k ho ch mà không do năng su t lao đ ng t o ra thì ph i lo i tr khi xác đ nh qu ti n lương th c hi n. - Đi u ch nh qu ti n lương th c hi n theo năng su t lao đ ng và l i nhu n: + Đ i v i công ty có năng su t lao đ ng th c hi n bình quân và l i nhu n th c hi n b ng ho c cao hơn k ho ch thì qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương đư c tính theo công th c (1). + Đ i v i công ty có năng su t lao đ ng th c hi n bình quân và l i nhu n th c hi n th p hơn k ho ch thì ph i đi u ch nh qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương theo công th c sau: Vthđgđc = Vthđg - Vw - Vp (2)
 7. Trong đó: * Vthđgđc: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương sau khi đi u ch nh; * Vthđg: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương; * Vw: Qu ti n lương đi u ch nh theo năng su t lao đ ng, đư c tính theo công th c sau: W th Vw = Vthđg x (1 - ) (3) W kh W th, Wkh: Năng su t lao đ ng th c hi n và k ho ch bình quân c a công ty, đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Thông tư s 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 c a B Lao đ ng - Thương binh và xã h i. * Vp: Qu ti n lương đi u ch nh theo l i nhu n (đ i v i trư ng h p sau khi đi u ch nh qu ti n lương th c hi n theo năng su t lao đ ng mà l i nhu n th c hi n v n th p hơn l i nhu n k ho ch), đư c tính theo 1 trong hai cách sau đây: Cách 1: Đi u ch nh qu ti n lương theo m c tuy t đ i, tương ng v i s l i nhu n gi m, đư c tính theo công th c sau: Vp = Pkh - Pth (4) Trong đó: Vp: Qu ti n lương đi u ch nh theo l i nhu n; Pkh: L i nhu n k ho ch ng v i đơn giá ti n lương theo quy đ nh t i ti t b, đi m 1 và ti t a, đi m 2, m c III c a Thông tư này; Pth: L i nhu n th c hi n (sau khi đi u ch nh qu ti n lương th c hi n theo năng su t lao đ ng). Cách 2: Đi u ch nh qu ti n lương theo m c tương đ i, đư c tính theo công th c sau: Pth Vp = [(Vthđg - Vcđ - Vw) x (1 - )] x 0,5 Pkh Trong đó: Vp: Qu ti n lương đi u ch nh theo l i nhu n; Vthđg: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương; Vcđ: Qu ti n lương ch đ , đư c xác đ nh b ng s lao đ ng đ nh m c nhân v i h s lương theo c p b c công vi c bình quân, h s ph c p lương bình quân và m c lương t i thi u chung; Vw: Qu ti n lương đi u ch nh theo năng su t lao đ ng, tính theo công th c (3); Pth: L i nhu n th c hi n (sau khi đi u ch nh qu ti n lương theo năng su t lao đ ng). Pkh: L i nhu n k ho ch ng v i đơn giá ti n lương theo quy đ nh t i ti t b, đi m 1 và ti t a, đi m 2, m c III c a Thông tư này; + Đ i v i công ty có năng su t lao đ ng th c hi n bình quân th p hơn k ho ch và l i nhu n th c hi n b ng ho c cao hơn k ho ch thì ph i đi u ch nh qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương theo công th c sau: Vthđgđc = Vthđg - Vw Trong đó: * Vthđgđc: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương sau khi đi u ch nh; * Vthđg: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương; * Vw: Qu ti n lương đi u ch nh theo năng su t lao đ ng, đư c tính theo công th c (3)
 8. + Đ i v i công ty có l i nhu n th c hi n th p hơn k ho ch và năng su t lao đ ng bình quân th c hi n b ng ho c cao hơn k ho ch thì ph i đi u ch nh qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương theo công th c sau: Vthđgđc = Vthđg - Vp Trong đó: * Vthđgđc: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương sau khi đi u ch nh; * Vthđg: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương; * Vp: Qu ti n lương đi u ch nh theo l i nhu n, đư c tính theo 1 trong hai cách sau đây: Cách 1: Đi u ch nh qu ti n lương theo m c tuy t đ i, tương ng v i s l i nhu n gi m, đư c tính theo công th c (4). Cách 2: Đi u ch nh qu ti n lương theo m c tương đ i, đư c tính theo công th c sau: Pth Vp = [(Vthđg - Vcđ ) x (1 - )] x 0,5 Pkh Trong đó: Vp: Qu ti n lương đi u ch nh theo l i nhu n; Vthđg: Qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương; Vcđ: Qu ti n lương ch đ , đư c xác đ nh b ng s lao đ ng đ nh m c nhân v i h s lương theo c p b c công vi c bình quân, h s ph c p lương bình quân và m c lương t i thi u chung; Pth: L i nhu n th c hi n; Pkh: L i nhu n k ho ch ng v i đơn giá ti n lương theo quy đ nh t i ti t b, đi m 1 và ti t a, đi m 2, m c III c a Thông tư này; Qu ti n lương th c hi n sau khi đi u ch nh theo năng su t lao đ ng và l i nhu n nêu trên không đư c th p hơn qu ti n lương ch đ (Vcđ). + Đ i v i công ty l thì qu ti n lương th c hi n theo đơn giá ti n lương đư c xác đ nh b ng s lao đ ng th c t s d ng bình quân nhân v i h s m c lương, h s ph c p bình quân và m c lương t i thi u chung. b. Xác đ nh qu ti n lương th c hi n theo ch đ (không tính trong đơn giá ti n lương): Qu ti n lương th c hi n theo ch đ (không tính trong đơn giá ti n lương), đư c tính theo công th c sau: Vthcđ = Vpc + Vbs + Vtg + Vlđ Trong đó: - Vthcđ: Qu ti n lương th c hi n theo ch đ (không tính trong đơn giá ti n lương); - Vpc, Vbs: Các kho n ph c p lương và ch đ khác không đư c tính trong đơn giá ti n lương; ti n lương c a nh ng ngày ngh đư c hư ng lương theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng quy đ nh t i ti t b, đi m 3, m c III c a Thông tư này, đư c tính theo s th c chi theo quy đ nh c a Nhà nư c; Vtg: Ti n lương làm thêm gi , tính theo s gi th c t làm thêm (t ng s gi làm thêm trong k ho ch và s gi làm thêm ngoài k ho ch không vư t quá s gi làm thêm theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng) đ th c hi n s lư ng, công vi c phát sinh chưa xác đ nh trong qu ti n lương k ho ch. - Vlđ: Ti n lương làm vi c vào ban đêm, đư c tính theo s gi th c t làm vi c vào ban đêm đ th c hi n s lư ng, công vi c phát sinh chưa xác đ nh trong qu ti n lương k ho ch.
 9. 5. Quy ch tr lương: Quy ch tr lương c a công ty theo kho n 3, Đi u 5 Ngh đ nh s 206/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: a. Công ty có trách nhi m xây d ng quy ch tr lương theo quy đ nh c a pháp lu t, b o đ m dân ch , công b ng, công khai, minh b ch, khuy n khích ngư i có tài năng, có trình đ chuyên môn, k thu t, năng su t lao đ ng cao, đóng góp nhi u cho công ty. Khi xây d ng quy ch tr lương ph i có s tham gia c a Ban Ch p hành công đoàn công ty, đ ng th i ph bi n đ n t ng ngư i lao đ ng và đăng ký v i đ i di n ch s h u trư c khi th c hi n. b. Công ty đư c trích l p qu d phòng đ b sung vào qu ti n lương c a năm sau li n k nh m b o đ m vi c tr lương không b gián đo n và không đư c s d ng vào m c đích khác. M c d phòng hàng năm do T ng giám đ c, Giám đ c quy t đ nh sau khi có ý ki n c a Ban ch p hành công đoàn công ty, nhưng không quá 17% qu ti n lương th c hi n. c. Căn c vào qu ti n lương th c hi n quy đ nh t i đi m 4, m c III c a Thông tư này và quy ch tr lương, công ty tr lương theo năng su t, ch t lư ng, hi u qu s n xu t, kinh doanh cho t ng đơn v , b ph n và cá nhân ngư i lao đ ng. Trư ng h p chi vư t qu ti n lương th c hi n thì công ty ph i hoàn tr ph n ti n lương đã chi vư t t qu ti n lương th c hi n c a năm sau li n k . 6. Ch đ ti n thư ng: Ch đ ti n thư ng c a công ty theo Đi u 6 Ngh đ nh s 206/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: a. Qu ti n thư ng hàng năm t qu khen thư ng c a công ty đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c đ u tư vào doanh nghi p khác và các văn b n hư ng d n th c hi n c a B Tài chính; b. Công ty có trách nhi m xây d ng quy ch thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t, b o đ m dân ch , công b ng, công khai, minh b ch, khuy n khích ngư i có tài năng, có trình đ chuyên môn, k thu t, năng su t lao đ ng cao, đóng góp nhi u cho công ty. Khi xây d ng quy ch thư ng ph i có s tham gia c a Ban ch p hành công đoàn công ty, đ ng th i ph bi n đ n t ng ngư i lao đ ng và đăng ký v i đ i di n ch s h u trư c khi th c hi n. c. Căn c vào qu ti n thư ng, công ty thư ng cho ngư i lao đ ng, k c các thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c theo quy ch thư ng c a công ty. IV. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a T ng giám đ c, Giám đ c công ty theo Đi u 7 Ngh đ nh s 206/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: a. Tháng 1 hàng năm, xây d ng k ho ch s d ng lao đ ng; k ho ch l i nhu n, đơn giá ti n lương đăng ký v i đ i di n ch s h u theo bi u m u s 2 và s 3; quy t đ nh đơn giá ti n lương c a các đơn v thành viên; g i b n đơn giá ti n lương sau khi đã đăng ký ho c đư c th m đ nh cho S Lao đ ng - thương binh và xã h i đ a phương (đ i v i công ty do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý) ho c B qu n lý ngành (đ i v i công ty có H i đ ng qu n tr do B ngành qu n lý) và C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi công ty đóng tr s chính đ làm căn c xác đ nh thu nh p ch u thu . b. Xác đ nh qu ti n lương th c hi n, qu ti n thư ng c a công ty; c. Xây d ng đ nh m c lao đ ng; tiêu chu n c p b c k thu t công nhân, tiêu chu n chuyên môn nghi p v viên ch c, nhân viên; quy ch nâng ng ch, nâng b c lương; quy ch tr lương, quy ch thư ng c a công ty và báo cáo H i đ ng qu n tr (đ i v i công ty có H i đ ng qu n tr ); đăng ký quy ch tr lương, quy ch thư ng c a công ty v i B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (đ i v i công ty không có H i đ ng qu n tr );
 10. d. n đ nh, đào t o và chuyên môn hóa đ i ngũ qu n lý lao đ ng, ti n lương, ti n thư ng c a công ty và các đơn v thành viên đ giúp T ng giám đ c, giám đ c th c hi n các nhi m v tuy n d ng, đào t o, s d ng, tr lương và gi i quy t các ch đ chính sách đ i v i ngư i lao đ ng theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; đ. Tháng 3 hàng năm, báo cáo đ i di n ch s h u v tình hình th c hi n k ho ch s n xu t, kinh doanh, lao đ ng, ti n lương, ti n thư ng năm trư c li n k c a công ty, đ ng th i g i S Lao đ ng - thương binh và xã h i đ a phương (đ i v i công ty do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý) theo bi u m u s 4. 2. Trách nhi m c a đ i di n ch s h u theo Đi u 8 Ngh đ nh s 206/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: a. H i đ ng qu n tr : - Tháng 2 hàng năm, thông qua k ho ch l i nhu n, k ho ch s d ng lao đ ng, đơn giá ti n lương c a công ty; - Thông qua đ nh m c lao đ ng, tiêu chu n c p b c k thu t công nhân, tiêu chu n chuyên môn nghi p v viên ch c, nhân viên, quy ch nâng ng ch, nâng b c lương và quy ch tr lương, quy ch thư ng c a công ty; - Ch đ o, ki m tra, giám sát công ty th c hi n theo đúng các quy đ nh c a Thông tư này; - Báo cáo B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B Lao đ ng - Thương binh và xã h i, B Tài chính k ho ch đơn giá ti n lương đ i v i các công ty h ng đ c bi t và công ty th c hi n ho t đ ng công ích quy đ nh t i ti t d, đi m 2, m c III c a Thông tư này; - Quy t đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và b máy, biên ch c a phòng, ban qu n lý lao đ ng, ti n lương c a công ty; - Tháng 3 hàng năm, báo cáo B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tình hình th c hi n k ho ch s n xu t, kinh doanh, lao đ ng, ti n lương, ti n thư ng năm trư c li n k c a công ty, theo bi u m u s 4. Đ i v i các công ty h ng đ c bi t và công ty th c hi n ho t đ ng công ích quy đ nh t i ti t d, đi m 2, m c III c a Thông tư này ph i đ ng th i báo cáo v B Lao đ ng - thương binh và xã h i. b. B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Ti p nh n đăng ký k ho ch l i nhu n; k ho ch s d ng lao đ ng; đơn giá ti n lương; quy ch tr lương, quy ch thư ng và báo cáo tình hình th c hi n k ho ch s n xu t, kinh doanh, lao đ ng, ti n lương, ti n thư ng năm trư c li n k c a các công ty thu c quy n qu n lý. Trư ng h p phát hi n nh ng n i dung không đúng v i qui đ nh c a Nhà nư c thì trong vòng 15 ngày, k t ngày nh n b n đăng ký ph i có văn b n yêu c u công ty th c hi n theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c; - Hư ng d n, ki m tra, giám sát các công ty thu c quy n qu n lý th c hi n theo đúng các quy đ nh c a Thông tư này. Đ i v i công ty thu c t nh, thành ph Tr c thu c Trung ương qu n lý thì S Lao đ ng - Thương binh và xã h i có trách nhi m giúp U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét b n đăng ký đơn giá ti n lương c a các công ty, hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy đ nh c a Thông tư này; - Ph i h p v i B Lao đ ng - thương binh và xã h i, B Tài chính th m đ nh đơn giá ti n lương đ i v i các công ty h ng đ c bi t và công ty th c hi n ho t đ ng công ích quy đ nh t i ti t d, đi m 2, m c III c a Thông tư này; - Tháng 3 hàng năm, báo cáo B Lao đ ng - Thương binh và xã h i tình hình xây d ng, đăng ký đơn giá ti n lương năm k ho ch theo bi u m u s 5 và k t qu s n xu t, kinh doanh, lao đ ng, ti n lương, ti n thư ng năm trư c li n k theo bi u m u s 6 c a các công ty thu c quy n qu n lý.
 11. 3. Trách nhi m c a B Lao đ ng - Thương binh và xã h i theo Đi u 9 Ngh đ nh s 206/2004/NĐ- CP đư c quy đ nh c th như sau: a. Ph i h p v i các B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n, t p hu n và ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh t i Thông tư này; b. Hư ng d n xây d ng đ nh m c lao đ ng; tiêu chu n c p b c k thu t công nhân; tiêu chu n chuyên môn, nghi p v viên ch c, nhân viên, năng su t lao đ ng bình quân; ti n lương bình quân và xây d ng qui ch tr lương, quy ch thư ng c a công ty; c. Quý 1 hàng năm, th m đ nh đơn giá ti n lương đ i v i các công ty h ng đ c bi t và công ty th c hi n ho t đ ng công ích quy đ nh t i ti t d, đi m 2, m c III c a Thông tư này sau khi trao đ i ý ki n v i B Tài chính; d. Ph i h p v i các B qu n lý ngành, đ a phương thí đi m phương pháp tính đơn giá ti n lương trên giá tr gia tăng đ i v i m t s công ty. V. ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Căn c n i dung hư ng d n t i Thông tư này, các B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và H i đ ng qu n tr ch đ o công ty th c hi n chính sách, ch đ qu n lý lao đ ng, ti n lương và thu nh p theo đúng qui đ nh c a Nhà nư c. 2. Đ i v i công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c; v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh; v n đ u tư phát tri n c a công ty ho c công ty th c hi n ho t đ ng công ích, đư c áp d ng h s đi u ch nh quy đ nh t i đi m 1, m c III Thông tư này khi xác đ nh chi phí ti n lương trong d toán đ t ch c đ u th u, ch đ nh th u ho c th a thu n đơn đ t hàng. Trên cơ s d toán công trình, kh i lư ng nhi m v đư c ch đ nh th u, th ng th u ho c đư c đ t hàng, công ty l p phương án chi phí ti n lương đ tr cho ngư i lao đ ng nhưng ph i b o đ m kh i lư ng, ch t lư ng, ti n đ công trình; s n ph m d ch v công ích; không làm tăng giá tr d toán, th c hi n đ y đ nghĩa v n p ngân sách nhà nư c, n p b o hi m xã h i, b o hi m y t cho ngư i lao đ ng và b o đ m tăng năng su t lao đ ng, b o đ m l i nhu n theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c; 3. Đ i v i Qu h tr phát tri n, B o hi m ti n g i Vi t Nam và các Ban qu n lý d án đ u tư xây d ng, khi l a ch n h s đi u ch nh tăng thêm so v i m c lương t i thi u chung ph i b o đ m các đi u ki n quy đ nh t i Quy t đ nh s 17/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000; Quy t đ nh s 88/2001/ QĐ-TTg ngày 5 tháng 6 năm 2001; Quy t đ nh s 198/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n; 4. Các doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p và các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác, đư c v n d ng các quy đ nh t i Thông tư này; 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Các quy đ nh t i Thông tư này đư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2005, thay th các Thông tư sau: - Thông tư s 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 c a B Lao đ ng - thương binh và xã h i hư ng d n xây d ng đơn giá ti n lương và qu n lý ti n lương, thu nh p trong doanh nghi p nhà nư c; - Thông tư s 03/2002/TT-BLĐTBXH ngày 9/01/2002 c a B Lao đ ng - thương binh và xã h i hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 28/CP ngày 28 tháng 03 năm 1997 và Ngh đ nh s 03/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Chính ph v đ i m i qu n lý ti n lương và thu nh p trong doanh nghi p xây d ng c a Nhà nư c; - Thông tư s 04/2002/TT-BLĐTBXH ngày 9/01/2002 c a B Lao đ ng - thương binh và xã h i hư ng d n th c hi n qu n lý ti n lương và thu nh p đ i v i doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng công ích; - Thông tư s 20/1999/TT-BLĐTBXH ngày 8/09/1999 c a B Lao đ ng - thương binh và xã h i hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 121/1999/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v ti n lương và thu nh p c a T ng công ty Đi n l c Vi t Nam;
 12. - Thông tư s 18/1998/TTLT-BLĐTBXH ngày 31/12/1998 c a Liên B Lao đ ng - thương binh và xã h i - B Tài chính hư ng d n xác đ nh qu ti n lương th c hi n khi doanh nghi p nhà nư c không b o đ m ch tiêu n p ngân sách và l i nhu n; - Thông tư s 19/1999/TTLT-BLĐTBXH ngày 14/8/1999 c a Liên B Lao đ ng - thương binh và xã h i - B Tài chính hư ng d n b sung Thông tư s 18/1998/TTLT-BLĐTBXH ngày 31/12/1998 v vi c xác đ nh qu ti n lương th c hi n trong các doanh nghi p nhà nư c; Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, đ ngh các B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các công ty nhà nư c ph n ánh v B Lao đ ng - Thương binh và xã h i xem xét, gi i quy t. B TRƯ NG B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Nguy n Th H ng
 13. B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph T ng Công ty ………………………….. Công ty ……………………….. M us 1 ĐĂNG KÝ K HO CH S D NG LAO Đ NG NĂM: ………………… Đơn v tính: ngư i Tình hình s d ng lao đ ng năm trư c K ho ch s d ng lao đ ng năm ………. S LĐ th c t ngày 31/12 Trong đó T ng s LĐ th c t có m t T ng s LĐ th c t có m t T ng s LĐ c n s d ng T ng s LĐ th c t s chia ra T ng s LĐ đ nh m c Lao đ ng tr c ti p Lao đ ng tr c ti p Lao đ ng b sung Lao đ ng b sung Lao đ ng qu n lý Lao đ ng chuyên Lao đ ng qu n lý Lao đ ng chuyên d ng BQ Ch tiêu môn ph c v môn ph c v 01/01 31/12 SXKD SXKD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. T ng s lao đ ng: Trong đó: 1. S LĐ t năm trư c: 2. S LĐ thôi vi c, m t vi c, sa th i, ngh hưu …: 3. S LĐ tuy n d ng m i: - Đ i h c tr lên: - Cao đ ng:
 14. - Trung h c CN: - Sơ c p: - Công nhân k thu t - Chưa đào t o: II. S LĐ đư c đào t o, b dư ng CMKT trong năm: Trong đó: - Đ i h c tr lên: - Cao đ ng: - Trung h c CN: - Sơ c p: - Công nhân ………, ngày …tháng …. Năm ……. Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) (Ký tên, đóng d u)
 15. B , ngành, đ a phương Tên công ty M us 2 GI I TRÌNH XÂY D NG ĐƠN GIÁ TI N LƯƠNG THEO T NG DOANH THU, T NG DOANH THU TR T NG CHI PHÍ (CHƯA CÓ LƯƠNG) VÀ THEO L I NHU N NĂM …………. S Ch tiêu tính đơn giá Đơn v tính S báo cáo năm K th trư c (năm ……) ho ch t năm K Th c ……. ho ch hi n 1 2 3 4 5 6 I CH TIÊU S N XU T KINH DOANH TÍNH ĐƠN GIÁ 1 T ng doanh thu Tr.đ ng 2 T ng chi phí (chưa có lương) Tr.đ ng 3 L i nhu n Tr.đ ng 4 T ng các kho n n p ngân sách Nhà nư c Tr.đ ng II ĐƠN GIÁ TI N LƯƠNG 1 Lao đ ng đ nh m c (1) Ngư i 2 Lao đ ng th c t s d ng BQ Ngư i 3 H s lương theo c p b c công vi c BQ (1) 4 H s ph c p BQ tính trong đơn giá (1) 5 M c lương t i thi u c a công ty l a ch n 1.000đ/th 6 Phân chênh l ch ti n lương c a cán b Tr.đ ng chuyên trách đoàn th 7 Qu ti n lương tính thêm khi làm vi c vào ban Tr.đ ng đêm tính trong đơn giá 8 Đơn giá ti n lương III QU TI N LƯƠNG NĂM K HO CH THEO Tr.đ ng ĐƠN GIÁ IV QU PH C P, CH Đ KHÁC (N U CÓ) Tr.đ ng KHÔNG ĐƯ C TÍNH TRONG ĐƠN GIÁ (1) V QU TI N LƯƠNG LÀM THÊM GI NGOÀI Tr.đ ng K HO CH (1) VI T NG QU TI N LƯƠNG CHUNG (III+IV+V) Tr.đ ng VII NSLĐ BQ (Theo ch tiêu tính đơn giá): 1 NSLĐ BQ tính theo lao đ ng đ nh m c Tr.đ/năm
 16. 2 NSLĐ BQ tính theo lao đ ng TTSD BQ: Tr.đ/năm VIII TI N LƯƠNG BÌNH QUÂN THEO ĐƠN GIÁ 1 Ti n lương BQ tính theo lao đ ng đ nh m c 1.000đ/th 2 Ti n lương BQ tính theo lao đ ng th c t 1.000đ/th SDBQ Ghi chú: (1) các ch tiêu t 1 đ n 7 trong M c II và các M c IV, V và VI đ u là ch tiêu t ng h p, công ty ph i có gi i trình và thuy t minh chi ti t các ch tiêu này cho năm k ho ch. ………, ngày …tháng …. năm ……. Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) (Ký tên, đóng d u) B , ngành, đ a phương Tên công ty M us 3 CÁC CH TIÊU XÂY D NG ĐƠN GIÁ TI N LƯƠNG THEO ĐƠN V S N PH M NĂM …………. S Ch tiêu tính đơn giá ti n lương Đơn v tính S báo cáo năm K th trư c (năm ……) ho ch t năm K Th c ……. ho ch hi n 1 2 3 4 5 6 I CH TIÊU S N XU T KINH DOANH TÍNH ĐƠN GIÁ 1 T ng s n ph m (k c quy đ i) 2 T ng doanh thu Tr.đ ng 3 T ng chi phí (chưa có lương) Tr.đ ng 4 L i nhu n Tr.đ ng 5 T ng các kho n n p ngân sách nhà nư c Tr.đ ng II ĐƠN GIÁ TI N LƯƠNG (1) 1 Đ nh m c lao đ ng 2 Lao đ ng đ nh m c Ngư i 3 Lao đ ng th c t s d ng BQ Ngư i 4 H s lương theo c p b c công vi c BQ 5 H s ph c p BQ tính trong đơn giá 6 Lương t i thi u c a công ty l a ch n 1.000đ/th 7 Ph n chênh l ch ti n lương c a cán b Tr.đ ng chuyên trách đoàn th
 17. 8 Qu ti n lương tính thêm khi làm vi c vào ban Tr.đ ng đêm tính trong đơn giá 9 Đơn giá ti n lương 10 Qu lương năm k ho ch theo đơn giá ti n Tr.đ ng lương III T NG QU TI N LƯƠNG TÍNH THEO ĐƠN Tr.đ ng GIÁ IV QU TI N LƯƠNG B SUNG (1) Tr.đ ng V QU PH C P, CH Đ KHÁC (N U CÓ) Tr.đ ng KHÔNG ĐƯ C TÍNH TRONG ĐƠN GIÁ (1) VI QU TI N LƯƠNG LÀM THÊM GI NGOÀI Tr.đ ng K HO CH (1) VII QU TI N LƯƠNG LÀM VI C VÀO BAN Tr.đ ng ĐÊM NGOÀI ĐƠN GIÁ (1) VIII T NG QU TI N LƯƠNG (III + IV + V + VI + Tr.đ ng VII) IX NĂNG SU T LĐBQ (THEO S N PH M) 1 NSLĐ BQ tính theo lao đ ng đ nh m c Tr.đ ng/năm 2 NSLĐ BQ tính theo lao đ ng TTSD BQ Tr.đ ng/năm X TI N LƯƠNG BÌNH QUÂN THEO ĐƠN GIÁ 1 TL BQ tính theo lao đ ng đ nh m c 1.000đ/th 2 TL BQ tính theo lao đ ng th c t SDBQ 1.000đ/th Ghi chú: (1) Các ch tiêu t 1 đ n 8 trong M c II và các M c IV, V, VI và VII đ u là ch tiêu t ng h p, công ty ph i có gi i trình và thuy t minh chi ti t các ch tiêu này cho năm k ho ch. ………, ngày …tháng …. năm ……. Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) (Ký tên, đóng d u) B , ngành, đ a phương Tên công ty M us 4 BÁO CÁO TÌNH HÌNH K T QU S N XU T, KINH DOANH, LAO Đ NG, TI N LƯƠNG VÀ THU NH P NĂM .... S Ch tiêu Đơn v tính K Th c Th c Ghi th ho ch hi n k hi n chú t năm ho ch KH trư c % 1 2 3 4 5 6 7
 18. I CH TIÊU S N XU T, KINH DOANH 1 - T ng s n ph m (k c quy đ i) 2 - T ng doanh thu Tr.đ ng 3 - T ng chi phí (chưa có lương) Tr.đ ng 4 - T ng các kho n n p ngân sách nhà Tr.đ ng nư c 5 - L i nhu n Tr.đ ng II CH TIÊU LAO Đ NG 1 - Lao đ ng đ nh m c Ngư i 2 - Lao đ ng s d ng th c t bình quân Ngư i III QU TI N LƯƠNG THEO ĐƠN GIÁ Tr.đ ng IV QU TI N LƯƠNG NGOÀI ĐƠN GIÁ Tr.đ ng - Qu ti n lương b sung Tr.đ ng - Qu ph c p và ti n thư ng (n u có) Tr.đ ng - Qu làm thêm gi , làm đêm ngoài Tr.đ ng đơn giá V TI N LƯƠNG BÌNH QUÂN 1 Ti n lương BQ theo lao đ ng đ nh m c 1.000đ/tháng 2 Ti n lương BQ theo lao đ ng TTSDBQ 1.000đ/tháng VI QU TI N THƯ NG VÀ PHÚC L I Tr.đ ng T L I NHU N Trong đó: phân ph i tr c ti p cho ngư i lao đ ng (k c ti n ăn ca, thư ng, …) VII QU THU NH P KHÁC Tr.đ ng (ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a công đoàn làm đ i lý, cho thuê văn phòng …..) VIII THU NH P BÌNH QUÂN TH C T (1) 1.000đ/tháng IX NĂNG SU T LAO Đ NG BÌNH QUÂN Tr.đ/năm TÍNH THEO DOANH THU Ghi chú: (1) Thu nh p bình quân g m ti n lương bình quân, ti n thư ng và phúc l i phân ph i tr c ti p cho ngư i lao đ ng và qu thu nh p khác tính bình quân theo tháng theo lao đ ng th c t s d ng bình quân. ………, ngày …tháng …. năm ……. Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) (Ký tên, đóng d u)
 19. B , ngành ……………………… S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i T nh, Thành ph ………………… M us 5 BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ ĐƠN GIÁ TI N LƯƠNG NĂM: ……………… Ch tiêu nhi m v năm k ho ch Lao đ ng đ nh Qu ti n lương Ti n lương bình Qu ti n lương, NSLĐ b/q tính đ xây d ng đơn giá ti n lương m c k ho ch đ năm k ho ch quân k ho ch thư ng, ph c p theo doanh xây d ng đơn giá theo đơn giá theo đơn giá ngoài đơn giá thu KH c a 1 CNVC S L i Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Tên nhà nư c (Tr.đ) T ng doanh thu S n ph m (t n, N p ngân sách th nhu n trư c nay trư c nay trư c nay trư c nay trư c nay Công ty m chi c) t (Tr.đ) (Ngư i) (Ngư i) (Tr.đ) (Tr.đ) 1.000đ/ 1.000đ/ (Tr.đ) (Tr.đ) (Tr.đ/ (Tr.đ/ 3 (Tr.đ) tháng tháng năm) năm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Công ty A 2 Công ty B T ng c ng ………, ngày …tháng …. năm ……. Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) (Ký tên, đóng d u)
 20. B , ngành ……………………… S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i T nh, Thành ph ………………… M us 6 TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC CH TIÊU S N XU T, KINH DOANH, LAO Đ NG TI N LƯƠNG VÀ THU NH P NĂM ……. Qu ti n qu khác phân ph I tr c ti p Qu khen thư ng, phúc l i, Ti n lương bình quân th c Th c hi n ch tiêu nhi m Thu nh p bình quân th c Qu ti n lương th c hi n hi n tính b/q chi 1 CNVC Năng su t lao đ ng th c Lao đ ng đ nh m c lương theo hi n (1.000đ/ng/tháng) hi n (1.000đ/ng/tháng) v s n xu t, kinh doanh theo D.thu (tr.đ/năm) ngoài đơn giá (Tr.đ) đơn giá cho CNVC (Tr.đ) Lao đ ng đ nh m c s d ng bình quân k ho ch (Ngư i) Đơn Lao đ ng th c t L i nhu n (Tr.đ) S T ng doanh thu N p ngân sách giá th Tên Công ty (Ngư i) đăng K Th c (Tr.đ) (Tr.đ) t ký ho ch hi n (Tr.đ) (Tr.đ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Công ty A Công ty B T ng c ng ………, ngày …tháng …. năm ……. Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) (Ký tên, đóng d u)
Đồng bộ tài khoản