Thông tư số 07/2008/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
209
lượt xem
23
download

Thông tư số 07/2008/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2008/TT-BYT về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2008/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 07/2008/TT-BYT Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N CÔNG TÁC ÀO T O LIÊN T C I V I CÁN B Y T Căn c Lu t Giáo d c ngày 14/6/2005 và Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02/ 8/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 161/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph Ban hành quy ch ào t o, b i dư ng cán b công ch c; B Y t hư ng d n qu n lý công tác ào t o liên t c i v i cán b y t như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh v công tác ào t o c p nh t ki n th c, k năng, thái v chuyên môn, nghi p v c a cán b y t ; quy nh v chương trình, tài li u d y h c và công tác qu n lý ào t o liên t c trong ngành y t . 2. i tư ng áp d ng a) Thông tư này áp d ng i v i các cán b y t , các cơ s ào t o, cơ quan nhà nư c có thNm quy n tham gia qu n lý ào t o liên t c và các t ch c ang ho t ng trong lĩnh v c y t t i Vi t Nam. b) Thông tư này không áp d ng i v i các khoá ào t o chuyên môn y t nh n văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân (k c chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và bác sĩ n i trú) c) Nh ng ngư i ang h c các khoá ào t o nh n văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân thu c lĩnh v c mình ang làm vi c không thu c i tư ng ph i h c t p theo quy nh c a Thông tư này 3. Khái ni m dùng trong Thông tư Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: a) ào t o liên t c là các khoá ào t o ng n h n bao g m ào t o b i dư ng c p nh t, b sung ki n th c, k thu t thu c lĩnh v c chuyên môn ang m nh n; ào t o l i, ào t o theo nhi m v ch o tuy n, ào t o chuy n giao k thu t và nh ng khoá
  2. ào t o chuyên môn nghi p v khác c a ngành y t mà không thu c h th ng b ng c p qu c gia. b) Cơ s y t bao g m các b nh vi n, vi n nghiên c u, trung tâm y t , phòng khám, tr m y t và các cơ s khác ang ho t ng trong lĩnh v c cung c p d ch v y t công l p và tư nhân. c) Cơ s ào t o liên t cngành y t (g i t t là cơ s ào t o) bao g m các trư ng/ khoa i h c, trư ng Cao ng, Trung c p chuyên nghi p và D y ngh y t ; các ơn v / trung tâm ào t o cán b y t thu c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, thu c các b nh vi n, vi n nghiên c u; các cơ s ào t o cán b y t khác sau khi ư c c p có thNm quy n thNm nh cho phép ào t o. d) Cán b y t bao g m công ch c, viên ch c, nh ng ngư i ang làm công tác chuyên môn, nghi p v trong lĩnh v c y t . 4. Yêu c u v th i gian ào t o liên t c c a cán b y t a) T t c cán b y t ang ho t ng trong lĩnh v c y t Vi t Nam ph i ư c ào t o c p nh t v ki n th c, k năng, thái trong lĩnh v c chuyên môn, nghi p v c a mình. Th i gian ư c ào t o m i năm t i thi u là 24 gi th c h c. Trong 5 năm m i cán b y t ph i tham gia h c t p và tích lu th i gian ào t o liên t c ít nh t là 120 gi thu c lĩnh v c chuyên môn, nghi p v ang hành ngh . Th trư ng ơn v y t có trách nhi m xem xét cho phép ti p t c công vi c thu c lĩnh v c chuyên môn v i nh ng ngư i không tích lu th i gian h c trong 5 năm công tác. b) Nh ng cán b ang hư ng d n nghiên c u sinh, th c sĩ; nh ng ngư i tham d các l p ào t o, t p hu n chuyên môn, nghi p v nư c ngoài có ch ng ch ; ngư i tham gia h i th o, h i ngh qu c t , qu c gia có trình bày báo cáo c a mình; ngư i có ăng bài báo t p chí chuyên ngành thì ư c Th trư ng ơn v xem xét và quy i vào th i gian h c t p liên t c. c) Nh ng ngư i tham d các khoá ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c theo quy nh c a B N i v ho c tham d các khoá ào t o chuyên môn nghi p v do các B , ngành khác t ch c mà ư c c p gi y ch ng nh n thì ư c tính vào th i gian h c t p liên t c. d) M i cá nhân ang làm vi c trong lĩnh v c y t Vi t Nam u có nghĩa v tham gia h c t p theo quy nh c a Thông tư này. II. CHƯƠNG TRÌNH, TÀILI U D Y-H C B Y t th ng nh t qu n lý v chương trình và tài li u d y- h c liên t c v chuyên môn, nghi p v ư c s d ng trong các cơ s ào t o ngành y t . Chương trình và tài li u d y-h c ư c biên so n bao g m các n i dung sau: 1. Chương trình ào t o
  3. Căn c vào ch c năng, nhi m v và nhu c u v ào t o liên t c cán b y t mà các cơ s ào t o xây d ng chương trình ào t o liên t c. Chương trình ào t o có các n i dung: a) Tên c a khoá h c. b) M c tiêu khoá h c. c) Th i gian, i tư ng ào t o. d) Yêu c u c n t ư c sau khoá h c v ki n th c, k năng, thái . ) Yêu c u u vào c a h c viên. e) Chương trình chi ti t ư c c th n tên bài và s ti t h c. g) Tiêu chuNn gi ng viên và phương pháp d y h c. h) Yêu c u v trang thi t b , tài li u h c t p cho khoá h c. i) ánh giá và c p Gi y ch ng nh n. B Y t khuy n khích nh ng khoá ào t o sau i h c có th i gian t 3 tháng t p trung tr lên thi t k chương trình hư ng liên thông v i chương trình chính quy theo s tín ch c a m t chương trình sau i h c như: chuyên khoa nh hư ng, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 ngư i h c có th tích lũy s tín ch và ư c xét mi n gi m khi tham gia h c l y b ng sau i h c ngành y t . 2. Tài li u d y -h c a) Căn c vào chương trình ào t o liên t c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, các cơ s ào t o xây d ng tài li u d y-h c cho phù h p. Tài li u d y-h c ư c c u trúc theo chương, bài. Trong m i bài có m c tiêu, n i dung và lư ng giá. Ph n n i dung, lư ng giá c n phù h p v i m c tiêu c a bài gi ng. b) B Y t khuy n khích các cơ s ào t o biên so n tài li u cho gi ng viên kèm theo tài li u d y-h c thu n l i cho vi c t ch c các khoá ào t o. c) Chương trình và tài li u d y- h c có th biên so n và ban hành riêng bi t ho c g p chung, nhưng ph i th hi n rõ ph n chương trình và ph n tài li u d y-h c. 3. ThNm nh và phê duy t chương trình và tài li u d y-h c a) B Y t phê duy t chương trình, tài li u d y-h c cho các cơ s ào t o tuy n trung ương và các khoá ào t o nhân l c y t áp d ng cho hai t nh/thành ph tr lên, các khoá ào t o c a các d án y t trung ương, trên cơ s ngh c a các H i ng thNm nh chuyên môn c a B Y t . Thành viên c a H i ng thNm nh do V Khoa h c và ào t o xu t, trình B trư ng B Y t quy t nh. Th i gian hoàn thành công vi c thNm nh là 2 tháng.
  4. b) B Y t u quy n cho các S Y t phê duy t chương trình và tài li u day-h c cho các cơ s ào t o liên t c trong ph m vi thu c S Y t qu n lý trên cơ s ngh c a H i ng thNm nh chương trình và tài li u d y-h c chuyên môn do S Y t thành l p. Hi u trư ng trư ng Cao ng và Trung c p c a t nh là Ch t ch ho c Phó ch t ch H i ng thNm nh chuyên môn c a S Y t . Th i gian hoàn thành vi c thNm nh là 1 tháng. c) B Y t u quy n cho các Vi n nghiên c u, các trư ng i h c, Cao ng, Trung c p y dư c thNm nh và phê duy t các chương trình và tài li u ào t o liên t c tương quan v i các mã ngành ngh c a chương trình ào t o chính quy mà vi n/trư ng ang th c hi n, trên cơ s thNm nh c a H i ng khoa h c ho c H i ng chương trình c a vi n/trư ng. d) Các cơ s ào t o có trách nhi m xây d ng chương trình, tài li u d y h c và trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi t ch c khoá ào t o. ) B Y t s phân c p vi c thNm nh và phê duy t chương trình ào t o liên t c cho các cơ s ào t o liên t c khác khi có i u ki n. III. QU N LÝ ÀO T O LIÊN T C 1. Xây d ng k ho ch a) K ho ch ào t o liên t c v chuyên môn, nghi p v : - Các cơ s tr c thu c B Y t xây d ng k ho ch 5 năm trình B Y t phê duy t. - S Y t có trách nhi m xây d ng k ho ch 5 năm (cho c y t tư nhân thu c a bàn) trình U ban nhân dân t nh/thành ph phê duy t. - K ho ch ào t o hàng năm c a các cơ s y t do Th trư ng phê duy t. Trong b n k ho ch ph i th hi n ngu n kinh phí và phương án t ch c th c hi n. - Các cơ s y t có trách nhi m xây d ng và tri n khai k ho ch ào t o liên t c và báo cáo ti n và k t qu th c hi n v cơ quan qu n lý c p trên. b) K ho ch ào t o b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c theo hư ng d nc aB N iV : - Các cơ s y t tr c thu c, th c hi n theo k ho ch c a B Y t giao. - Các cơ s v y t thu c các t nh, thành ph , th c hi n theo k ho ch c a U ban nhân dân t nh/thành ph giao. 2. Cơ s ào t o liên t c a) Các cơ s ào t o Sau i h c, i h c, Cao ng, Trung c p và D y ngh ã ư c phép ào t o chính quy thì ư c phép t ch c các khoá ào t o liên t c theo mã ngành ào t o tương ng, theo chương trình và tài li u ã ư c thNm nh.
  5. b) Các cơ s y t tr c thu c B Y t có nhi m v ch o tuy n trình B Y t chương trình, tài li u ào t o và danh sách gi ng viên ư c chính th c giao nhi m v ào t o liên t c c a ngành. c) Các cơ s y t khác khi tham gia ào t o liên t c c p gi y ch ng nh n ào t o liên t c theo quy nh t i Thông tư này c n ư c thNm nh v : cơ s v t ch t, chương trình, tài li u và i ngũ gi ng viên theo hư ng d n c a B Y t . 3. Tri n khai ào t o a) Sau khi nh n ư c k ho ch c a c p có thNm quy n phê duy t, các ơn v báo cáo k ho ch m l p kèm theo chương trình và tài li u d y-h c và i ngũ gi ng viên v cơ quan qu n lý có thNm quy n giao k ho ch. Tri n khai công tác ào t o theo úng k ho ch ã ăng ký và báo cáo k t qu sau khoá h c. Tr trư ng h p c bi t, các l p h c v chuyên môn, nghi p v không b trí quá 30 ngư i, t nơi có môi trư ng sư ph m d y-h c. b) Các cơ s ào t o liên t c tr c thu c B Y t và các B , Ngành khác ăng ký và báo cáo tri n khai k ho ch ào t o hàng năm v i B Y t , các cơ s y t a phương ăng ký và báo cáo k ho ch ào t o v i S Y t t ng h p và nh n phôi gi y ch ng nh n ào t o liên t c. c) B Y t khuy n khích các cơ s ào t o ng d ng công ngh thông tin và truy n thông trong vi c t ch c ào t o liên t c. 4. Kinh phí cho ào t o liên t c thông qua các ngu n sau ây a) Kinh phí óng góp c a ngư i tham gia khoá ào t o nâng cao trình chuyên môn, nghi p v c a b n thân theo quy nh c a Nhà nư c. b) Kinh phí ào t o liên t c ư c k t c u t ngân sách nhà nư c trong k ho ch hàng năm c a các cơ s ào t o do cơ quan có thNm quy n phân b . c) Các cơ s y t có trách nhi m b trí kinh phí ào t o cán b c a ơn v t kinh phí chi thư ng xuyên v i t l h p lý, phù h p v i k ho ch ào t o liên t c. d) Kinh phí có t ngu n thu h p pháp khác. 5. Qu n lý ào t o a) B Y t :Qu n lý chương trình, tài li u d y- h c c a nh ng khoá h c tuy n trung ương và nh ng khoá h c liên quan n nhi u cơ s y t (t 2 t nh/thành ph tr lên); nh ng khoá h c có ki n th c, k thu t, th thu t thu c lĩnh v c y h c m i,l n u tiên ư c ưa vào áp d ng t i Vi t Nam. Các cơ s y t trung ương có nhi m v ch o tuy n ã ư c B Y t u quy n ch u trách nhi m v n i dung chuyên môn thu c lĩnh v c, nhiêm v ư c giao và theo k ho ch c a B Y t . b) Các S Y t : Ch u trách nhi m qu n lý công tác ào t o liên t c trong a phương mình và t ch c các khoá ào t o cho cán b thu c ph m vi qu n lý c a S .
  6. c) Các trư ng i h c, Cao ng, Trung c p, D y ngh y t thu c t nh/thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m tham mưu, ph i h p v i S Y t trong công tác qu n lý, xây d ng k ho ch, t ch c và tri n khai th c hi n nhi m v ào t o liên t c t i a phương. d) Các cơ s ào t o liên t c ph i áp ng các i u ki n m b o ch t lư ng ào t o ( i ngũ gi ng viên, cơ s v t ch t, chương trình, h c li u,...) và ch u trách nhi m qu n lý, báo cáo nh kỳ v cơ quan qu n lý c p trên. ) B Y t và các S Y t ti n hành ki m tra, giám sát thư ng xuyên nh kỳ ho c t xu t vi c t ch c ào t o liên t c c a các cơ s ào t o m b o ch t lư ng. 6. Gi y ch ng nh n ào t o liên t c a) Ch ng nh n ào t o liên t c v chuyên môn cho cán b y t ư c c p theo m u c a B Y t , trong ó có ghi các n i dung c th c a khoá h c kèm theo s gi h c. Ch ng nh n ào t o liên t c có giá tr tích lu trong 5 năm và ư c qu n lý tương t như quy nh qu n lý văn b ng h chính quy. b) Các cơ s có i u ki n và ư c giao nhi m v ào t o liên t c có trách nhi m c p gi y ch ng nh n ào t o liên t c cho nh ng ngư i ã h c t p và t yêu c u c a khoá h c. Ch nh ng khoá ào t o có th i gian t 15 gi th c h c tr lên theo chương trình và tài li u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t m i ư c c pgi y ch ng nh n. c) Qu n lý gi y ch ng nh n ào t o liên t c: B Y t (V Khoa h c và ào t o) qu n lý vi c c p mã s gi y ch ng nh n ào t o liên t c trong toàn qu c; tr c ti p qu n lý vi c c p gi y ch ng nh n ào t o liên t c cho các cơ s tr c thu c B Y t và các B , Ngành khác. Các S Y t ư c giao quy n in gi y ch ng nh n ào t o liên t c theo m uc aB Yt c p cho các cơ s ào t o liên t c a phương; các trư ng i h c, Cao ng, Trung c p y t thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương giúp S Y t qu n lý vi c c p gi y ch ng nh n ào t o liên t c t i a phương. B Y t s giao quy n in gi y ch ng nh n ào t o liên t c cho các cơ s khác khi i u ki n. IV. ÀO T O TRONG CÁC D ÁN VI N TR QU C T 1) Công tác ào t o nhân l c y t thu c các d án vi n tr ư c tri n khai theo k ho ch d án ã ư c phê duy t và tuân theo pháp lu t c a Vi t Nam.Vi c ào t o l y văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân th c hi n theo quy nh c a Lu t Giáo d c. 2) Các khoá ào t o ng n h n áp d ng cho nhi u t nh/thành ph (2 t nh/thành ph tr lên) ph i báo cáo B Y t (V Khoa h c và ào t o) ư c phê duy t chương trình và tài li u d y-h c trư c khi ti n hành m l p. Quy trình phê duy t chương trình và tài li u d y- h c c a d án tuân theo quy trình t ch c các khoá h c v ào t o liên t c ngành y t ã nêu trong m c 3 ph n IItrong Thông tư này. 3) K ho ch ào t o t ng th c a d án ph i ư c báo cáo v cơ quan qu n lý khi d án tri n khai ng th i ăng ký s lư ng gi y ch ng nh n ào t o liên t c theo k ho ch c a d án (các d án trung ương báo cáo B Y t , d án do a phương qu n lý báo cáo S Y t ).
  7. 4) Nh ng khoá h c ào t o c a d án mà không ư c c p có thNm quy n phê duy t chương trình, tài li u d y-h c và tri n khai theo các quy nh trong Thông tư này thìkhông ư c c p gi y ch ng nh n ào t o liên t c c a ngành y t . V. T CH C TH C HI N 1) U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o S Y t và ơn v tr c thu c t nh t ch c tri n khai công tác ào t o liên t c cán b y t nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c c a a phương. 2) Th trư ng các cơ s y t ch u trách nhi m trong vi c xây d ng k ho ch, b trí kinh phí và t o i u ki n cán b c a mình ư c tham gia các khoá ào t o liên t c v chuyên môn, nghi p v theo chuyên ngành ang làm vi c theo quy nh m c 3 ph n I trong Thông tư này. Các cán b y t có trách nhi m tham gia các khoá h c c p nh t, nâng cao năng l c chuyên môn, nghi p v ph c v t t hơn cho nhi m v c a mình. 3) Giám c các S Y t ch u trách nhi m qu n lý công tác ào t o liên t c cán b y t thu c ph m vi qu n lý; ch o các cơ s thu c thNm quy n qu n lý xây d ng k ho ch ào t o liên t c, b trí kinh phí và t ch c th c hi n. 4) B Y t (V trư ng V Khoa h c và ào t o) có trách nhi m qu n lý chương trình, n i dung, các i u ki n m b o ch t lư ng ào t o liên t c cán b trong ngành y t , hư ng d n c th v chương trình, tài li u, i u ki n t ch c l p, gi y ch ng nh n,... tr c ti p qu n lý công tác ào t o liên t c các cơ s y t tr c thu c và các chương trình, d án y t do B Y t qu n lý. 5) Ch báo cáo: các S Y t , các ơn v tr c thu c B Y t , t ng h p và báo cáo B Y t (V Khoa h c và ào t o) k t qu tri n khai công tác ào t o liên t c cán b y t thu c ơn v ph trách trong năm, k ho ch cho năm t i. Báo cáo vào cu i tháng 12 hàng năm. VI. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c các cơ s y t báo cáo v B Y t nghiên c u gi i quy t./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản