intTypePromotion=3

Thông tư số 07/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
5
download

Thông tư số 07/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 07/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N M T S N I DUNG V L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH THU ĐI N SƠN LA Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t đ nh s 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành cơ ch qu n lý và th c hi n D án thu đi n Sơn La; Căn c Quy t đ nh s 11/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u v cơ ch qu n lý và th c hi n D án thu đi n Sơn La ban hành kèm theo Quy t đ nh s 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004; Căn c ý ki n ch đ o c a Ban ch đ o Nhà nư c D án thu đi n Sơn La trong Thông báo s 44/TB– BCĐNN ngày 03/11/2008, Thông báo s 49/TB–BCĐNN ngày 04/12/2008, Thông báo s 01/TB– BCĐNN ngày 05/01/2009, Thông báo s 05/TB–BCĐNN ngày 05/02/2009, Thông báo s 11/TB– BCĐNN ngày 05/3/2009. B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình th y đi n Sơn La như sau: I- QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n m t s n i dung v l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình thu đi n Sơn La bao g m: 1.1. Chi phí tr c ti p khác trong d toán xây d ng công trình; 1.2. Các chi phí không thu c chi phí tr c ti p khác trong d toán xây d ng công trình; 1.3. Chi phí tr c ti p khác, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c trong giá v t li u khai thác t i công trình thu đi n Sơn La; 1.4. Chi phí v n chuy n v t li u đ n hi n trư ng xây d ng; 1.5. Đ nh m c gia công, l p d ng, tháo d ván khuôn t m l n công trình thu công; 1.6. Chi phí xây d ng nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công; 1.7. Các kho n m c chi phí ngoài các kho n m c chi phí nêu trên trong T ng m c đ u tư, t ng d toán, d toán c a công trình thu đi n Sơn La th c hi n theo Quy t đ nh s 207/2004/QĐ-TTg và Quy t đ nh s 11/2007/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph và các quy đ nh c a Nhà nư c tương ng v i t ng th i kỳ. 2. Nguyên t c l p và qu n lý chi phí Vi c l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình thu đi n Sơn La th c hi n theo Quy t đ nh s 207/2004/QĐ-TTg, Quy t đ nh s 11/2007/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , các quy đ nh c a Nhà nư c tương ng v i t ng th i kỳ và ph i đ m b o m c tiêu, hi u qu đ u tư c a d án đ u tư xây d ng công trình, đ m b o tính đúng, tính đ , phù h p v i đi u ki n th c t và yêu c u khách quan c a công trình. II- QUY Đ NH C TH 1. Chi phí tr c ti p khác trong d toán xây d ng công trình. Là chi phí cho nh ng công tác c n thi t ph c v tr c ti p vi c thi công xây d ng công trình như di chuy n l c lư ng lao đ ng trong n i b công trư ng (không bao g m chi phí đưa đón công nhân xây d ng t nhà t m t i hi n trư ng đ đ n hi n trư ng xây l p), an toàn lao đ ng, b o v môi trư ng cho ngư i lao đ ng và môi trư ng xung quanh, chi phí bơm nư c, vét bùn, thí nghi m v t li u,... không xác đ nh đư c kh i lư ng t thi t k . M c chi phí tr c ti p khác đư c xác đ nh như sau: 1.1. Công tác xây d ng trong h m thì chi phí tr c ti p khác (k c chi phí v n hành, chi phí s a ch a thư ng xuyên h th ng c p nư c, thoát nư c, c p gió, c p đi n, giao thông ph c v thi công trong h m) đư c tính b ng 6,5% trên t ng chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong d toán xây d ng công trình. 1
  2. 1.2. Đ i v i công tác thi công ngoài h m thì chi phí tr c ti p khác đư c tính b ng 2% đ i v i công trình chính và 1,5% cho các công trình còn l i trên t ng chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong d toán xây d ng công trình. 2. Các chi phí không thu c chi phí tr c ti p khác trong d toán xây d ng công trình (xác đ nh b ng l p d toán chi phí theo thi t k , quy mô, đ cương thí nghi m, phương án v n chuy n đư c duy t). 2.1. Chi phí đ u tư ban đ u h th ng nư c k thu t đ thi công công trình. 2.2. Chi phí đ u tư ban đ u cho h th ng thông gió, chi u sáng, h th ng đi n, c p thoát nư c, giao thông ph c v thi công trong h m đ i v i các công tác thi công trong h m. 2.3. Chi phí đ u tư ban đ u cho công tác bơm nư c, bơm thoát nư c h móng ngay sau khi ngăn sông, ch ng lũ, h th ng đi n 0,4kv ph c v thi công. 2.4. Chi phí thư ng xuyên cho công tác bơm thoát nư c h móng ngay sau khi ngăn sông, ch ng lũ. 2.5. Chi phí di chuy n l c lư ng thi công đ n công trình; chi phí tháo d , v n chuy n, l p đ t c n tr c tháp và c n tr c xích t 200 t n tr lên trong n i b công trư ng; duy tu b o dư ng h th ng giao thông ph c v thi công trong công trư ng; chi phí v n hành h th ng đi n t đi m đ u n i h th ng đi n công trình đ n tr m h th cu i cùng c a công trình (đi m đ t công tơ đo đ m đ mua đi n). 2.6. Chi phí x lý rác th i, nư c th i cho khu nhà t m t i công trư ng. 2.7. Chi phí thí nghi m tăng thêm c a thí nghi m thi công bê tông đ m lăn (RCC). 3. Chi phí tr c ti p khác, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c trong giá v t li u khai thác t i công trình thu đi n Sơn La. Đ i v i nh ng lo i v t li u như: Cát, đá, đ t dính và v t li u làm l p l c đư c các đơn v thi công khai thác, s n xu t ra thành ph m đ ph c v thi công công trình thì đư c áp d ng t l chi phí tr c ti p khác, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c đ tính vào giá bán s n ph m. T l c th chi phí tr c ti p khác, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c đư c xác đ nh như sau: 3.1. Chi phí tr c ti p khác tính b ng 1,5% trên chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí máy thi công. 3.2. Chi phí chung tính b ng 2,5% trên chi phí máy thi công. 3.3. Thu nh p ch u thu tính trư c tính b ng 3% trên chi phí tr c ti p và chi phí chung. Bi u t ng h p d toán chi phí s n xu t v t li u như ph l c kèm theo Thông tư này. 4. Xác đ nh chi phí v n chuy n v t li u đ n hi n trư ng xây d ng. Chi phí v n chuy n đư c xác đ nh trên cơ s ch ng lo i v t li u, phương án v n chuy n, đ a đi m cung c p, c p lo i đư ng v n chuy n, cư c v n chuy n t i đ a phương. Ch đ u tư và nhà th u thương th o, tho thu n chi phí v n chuy n đ áp d ng. 5. V đ nh m c gia công, l p d ng, tháo d ván khuôn t m l n công trình thu công đ s d ng. Ván khuôn t m l n công trình thu công là các ván khuôn có kích thư c c a m t t m ván khuôn t 1,5 x 2m tr lên. 6. Chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công (bao g m c chi phí đưa đón công nhân xây d ng t nhà t m t i hi n trư ng đ đ n hi n trư ng xây l p, chi phí duy tu s a ch a thư ng xuyên) đư c tính toán căn c vào nhu c u c n thi t c a công trình, theo t ng m t b ng và t ng ti n đ công trình đư c cơ quan có th m quy n phê duy t, nhưng không vư t quá 2% giá tr d toán chi phí xây d ng c a công trình. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và áp d ng cho công trình thu đi n Sơn La. Các h ng m c công trình, công vi c đã quy t toán không áp d ng Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Xây d ng đ nghiên c u gi i quy t./. 2
  3. KT.B TRƯ NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Văn phòng TW Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - H i đ ng dân t c và các u ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - BCĐ NN D án thu đi n Sơn La; Cao L i Quang - HĐND, UBND, SXD các t nh Sơn La, Đi n Biên, Lai Châu; - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - Vi n Ki m sát ND t i cao; - Toà án Nhân dân t i cao; - C c ki m tra văn b n QPPL(B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph , Website B Xây d ng; - Các C c, V thu c B Xây d ng; - Lưu VP, V KTXD, V PC, Vi n KTXD. PH L C (Ban hành kèm theo Thông tư s 07 /2009/TT-BXD ngày 28 tháng 4 năm 2009 c a B Xây d ng) BI U T NG H P D TOÁN CHI PHÍ S N XU T V T LI U PH C V CHO CÔNG TRÌNH THU ĐI N SƠN LA STT Kho n m c chi phí Cách tính Ký hi u I Chi phí tr c ti p n 1 Chi phí v t li u ∑ Q xD j =1 j jvl VL n 2 Chi phí nhân công ∑ Q xD j =1 j jnc x(1 + K nc ) NC n 3 Chi phí máy thi công ∑ Q xD j =1 j jm x(1 + K mtc ) M 4 Chi phí tr c ti p khác (VL+NC+M) x 1,5% TT Chi phí tr c ti p VL+NC+M + TT T II Chi phí chung M x 2,5% C III Thu nh p ch u thu tính trư c (T+C) x 3% TL Chi phí v t li u xây d ng trư c thu (T+C+TL) G Trong đó: - Qj là kh i lư ng v t li u j (j=1÷n) dùng đ khai thác và s n xu t ra v t li u xây d ng cho công trình. - Djvl, Djnc, Djm là đơn giá v t li u, nhân công, máy thi công đ khai thác và s n xu t ra v t li u xây d ng cho công trình. + Knc, Kmtc : H s đi u ch nh nhân công, máy thi công (n u có). 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản