Thông tư số 07/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
125
lượt xem
13
download

Thông tư số 07/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2009/TT-BYT về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân số" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2009/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 07/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N XÉT T NG K NI M CHƯƠNG "VÌ S NGHI P DÂN S " Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP, ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP, ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Căn c Thông tư s 01/2007/TT-VPCP, ngày 31/7/2007 c a Văn phòng Chính ph v hư ng d n th c hi n Ngh nh 121/2005/N -CP, ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Sau khi th ng nh t v i Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, B Y t hư ng d n xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Dân s " như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. K ni m chương "Vì s nghi p Dân s " (g m "K ni m chương", "Gi y ch ng nh n K ni m chương" (m u kèm theo), và m t kho n ti n thư ng ho c hi n v t theo quy nh) là hình th c khen thư ng c a B trư ng B Y t ghi nh n công lao c a các cá nhân có nhi u thành tích óng góp cho s nghi p Dân s -K ho ch hoá gia ình (sau ây vi t t t là DS-KHHG ). 2. Thông tư này hư ng d n v i tư ng áp d ng, nguyên t c, tiêu chuNn, h sơ, l p h sơ, xét ngh và trao t ng K ni m chương "Vì s nghi p Dân s ". 3. Thông tư này áp d ng i v i: a) Cá nhân là ngư i Vi t Nam trong nư c g m: Cá nhân là cán b , công ch c, viên ch c (CBCCVC) trong t ch c, b máy làm công tác DS-KHHG ; CBCCVC kiêm nhi m công tác DS-KHHG ; cán b lãnh o, ch o công tác DS-KHHG và cá nhân không làm công tác DS-KHHG ; b) Cá nhân là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; c) Cá nhân là ngư i nư c ngoài.
  2. Nh ng cá nhân ã ư c t ng Huy chương "Vì s nghi p Dân s ", K ni m chương "Vì s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em" ho c ang trong th i gian b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên không thu c i tư ng áp d ng c a Thông tư này. i u 2. Nguyên t c xét t ng 1. Vi c xét t ng K ni m chương ph i m b o chính xác, công khai, công b ng và k p th i. 2. M i cá nhân ch ư c xét t ng m t l n. i u 3. Tiêu chu n xét t ng 1. i v i cán b , công ch c, viên ch c trong t ch c, b máy làm công tác DS- KHHG : a) Cán b , công ch c, viên ch c các qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh/thành ph ; t nh/thành ph tr c thu c trung ương và trung ương ph i có th i gian công tác DS-KHHG 10 năm liên t c tr lên; b) Cán b chuyên trách DS-KHHG các xã, phư ng, th tr n; c ng tác viên các thôn, p, b n, buôn, làng, phum, sóc ph i có th i gian công tác DS-KHHG 07 năm liên t c tr lên; n u các xã, phư ng, th tr n vùng núi cao, vùng sâu, vùng biên gi i, h i o theo quy nh hi n hành c a Chính ph ph i có th i gian công tác DS- KHHG 05 năm liên t c tr lên. 2. i v i cán b , công ch c, viên ch c kiêm nhi m công tác DS-KHHG : Có 15 năm tr lên kiêm nhi m công tác DS-KHHG . 3. i v i cán b lãnh o, ch o công tác DS-KHHG : Có công lao ch o th c hi n t t m c tiêu DS-KHHG trong m t nhi m kỳ công tác tr lên. 4. i v i cá nhân không làm công tác DS-KHHG : Có óng góp l n v v t ch t, tinh th n ho c có sáng ki n, công trình có giá tr thi t th c cho s nghi p DS- KHHG ư c B trư ng B Y t ánh giá cao. 5. i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài th c hi n theo quy t i kho n 3 i u này. 6. i v i ngư i nư c ngoài ph i t m t trong các tiêu chuNn sau: a) t tiêu chuNn ư c qui nh t i kho n 4 i u này. b) Có m t nhi m kỳ công tác tham gia các cơ quan, t ch c ho c các d án v DS- KHHG t i Vi t Nam ư c B trư ng B Y t ánh giá cao. 7. i v i nh ng cá nhân do luân chuy n cán b , thay i t ch c b máy mà th i gian làm công tác DS-KHHG b ng t quãng thì th i gian tính s năm công tác ư c c ng d n.
  3. i u 4. H sơ H sơ ngh xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Dân s " ư c l p thành 03 b (b n chính), m i b h sơ bao g m : 1. T trình ho c văn b n ngh xét t ng (M u 1); 2. Danh sách trích ngang ngh xét t ng (M u 2); 3. B n khai thành tích cá nhân, có xác nh n c a Th trư ng ơn v (M u 3). N u i tư ng là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài, b n khai thành tích do ơn v ngh khen thư ng xác nh n và ư c Thư ng tr c H i ng Thi ua, Khen thư ng T ng c c DS-KHHG lưu gi . i u 5. L p h sơ, g i, ti p nh n h sơ và xét ngh t ng K ni m chương "Vì s nghi p Dân s " 1. L p h sơ, g i, ti p nh n h sơ và xét ngh t ng K ni m chương "Vì s nghi p Dân s ": a) Các cơ quan, ơn v , t ch c thu c qu n/huy n/th xã/thành ph thu c t nh qu n lý l p h sơ g i Trung tâm DS-KHHG qu n/huy n/th xã/thành ph thu c t nh; b) Giám c Trung tâm DS-KHHG qu n/huy n/th xã/thành ph thu c t nh t p h p h sơ, l p h sơ các cá nhân tiêu chuNn g i Chi c c DS-KHHG t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; c) Th trư ng các cơ quan thu c t nh/thành ph tr c thu c Trung ương l p h sơ cá nhân tiêu chuNn c a cơ quan g i Chi c c DS-KHHG t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; d) Chi c c trư ng Chi c c DS-KHHG t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n l p h sơ, t p h p h sơ, xét duy t cá nhân tiêu chuNn xét t ng c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i H i ng Thi ua, Khen thư ng T ng c c DS-KHHG ; ) Th trư ng các ơn v thu c T ng c c DS-KHHG l p h sơ các cá nhân thu c ơn v mình và các cá nhân ngoài T ng c c DS-KHHG làm vi c v i ơn v mình có tiêu chuNn g i H i ng Thi ua, Khen thư ng T ng c c DS-KHHG ; e) Trư ng Ban Dân s ho c cán b ph trách công tác DS - KHHG c a các B , ngành, oàn th Trung ương l p h sơ cá nhân tiêu chuNn g i H i ng Thi ua, Khen thư ng T ng c c DS-KHHG ; f) i v i các cá nhân công tác trong lĩnh v c DS-KHHG ã ngh hưu thu c các cơ quan, t ch c nào thì Th trư ng cơ quan, t ch c ó l p h sơ và làm văn b n g i cơ quan, t ch c nh n h sơ theo quy nh nêu t i i m a, b, c, d, , e ã nêu trên;
  4. g) Trư ng h p cá nhân công tác cơ quan, t ch c nay ã gi i th thì cơ quan, t ch c k th a ch c năng, nhi m v c a cơ quan, t ch c ó l p h sơ và ngh xét t ng; h) Cơ quan ngo i giao c a Vi t Nam t i nư c ngoài l p và g i h sơ v H i ng Thi ua, Khen thư ng T ng c c DS-KHHG các trư ng h p h p tiêu chuNn là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho c ngư i nư c ngoài không sinh s ng và làm vi c t i Vi t Nam; i) i v i cá nhân là ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam: Cá nhân ngư i nư c ngoài làm vi c v i cơ quan, t ch c nào thì Th trư ng cơ quan, t ch c ó l p h sơ g i H i ng Thi ua, Khen thư ng T ng c c DS-KHHG . k) H i ng Thi ua, Khen thư ng T ng c c DS-KHHG là u m i cu i cùng ti p nh n và thNm nh h sơ T ng c c trư ng T ng c c DS-KHHG trình B trư ng B Y t xem xét, quy t nh (thông qua Thư ng tr c H i ng Thi ua, Khen thư ng B Y t ). 2. Th i gian g i h sơ: Các cơ quan, ơn v g i h sơ ngh xét t ng K ni m chương v T ng c c DS-KHHG theo 2 t như sau, tr trư ng h p xét t ng t xu t: a) Nhân ngày Dân s th gi i 11/7: g i H i ng Thi ua, Khen thư ng T ng c c DS- KHHG trư c ngày 30 tháng 4; T ng c c DS-KHHG g i Thư ng tr c Thi ua, Khen thư ng B trư c ngày 30 tháng 5 hàng năm; b) Nhân ngày Dân s Vi t Nam 26/12: g i H i ng Thi ua, Khen thư ng T ng c c DS-KHHG trư c ngày 30 tháng 9; T ng c c DS-KHHG g i Thư ng tr c Thi ua, Khen thư ng B trư c ngày 30 tháng 10 hàng năm; . i u 6. T ch c trao t ng K ni m chương Vi c trao t ng K ni m chương "Vì s nghi p Dân s " là d p tôn vinh các cá nhân có nhi u óng góp cho s nghi p DS-KHHG ; do ó ph i t ch c trang tr ng, b o m hi u qu , thi t th c, tránh phô trương hình th c, lãng phí. Khi t ch c c n k t h p v i các n i dung khác c a ơn v ti t ki m th i gian và chi phí. i u 7. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký, ban hành. Bãi b Quy t nh s 07/2004/Q -DSG TE ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em v vi c ban hành "K ni m chương" và Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em". Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v T ng c c DS-KHHG xem xét và trình B trư ng B Y t s a i, b sung cho phù h p./. B TRƯ NG Nơi nh n:
  5. - Văn phòng Chính ph (Phòng Công báo; Website CP); - Văn phòng Trung ương, các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i, các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - B Tư pháp (C c ki m tra VBQPPL); Nguy n Qu c Tri u - Các Th trư ng B Y t ; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Y t , Chi c c DS t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v tr c thu c B Y t ; - Công oàn Ngành Y t Vi t Nam; - Các V , C c, T ng c c, Văn phòng, Thanh tra B Y t , Website B Yt ; - Lưu VT, PC, TCDS (5 b n). M U1 ƠN VN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S ....../..... ......., ngày ....... tháng .... năm .... T TRÌNH (VĂN B N NGHN) V vi c xét t ng K ni m chương “ Vì s nghi p dân s ” Kính g i: T ng c c Dân s -KHHG , B Y t Theo Thông tư xét t ng K ni m chương “ Vì s nghi p Dân s ” c a B y t ................(*) ngh xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Dân s ” cho .......... ngư i, có danh sách trích ngang và b n thành tích cá nhân kèm theo. Trong ó: - Cán b công ch c ang công tác...............................ngư i - Cán b công ch c ã ngh hưu.................................. ngư i - Cán b công ch c ư c xét trư c th i h n................. ngư i ..........................................(*) trình lãnh o T ng c c DS-KHHG xem xét trình B trư ng B Y t quy t nh. Nơi nh n: Th trư ng ơn v - Như trên; Ký tên, óng d u - ............ (ghi rõ h tên)
  6. - Lưu... (*) Tên cơ quan, ơn v ngh M U2 ƠN VN: DANH SÁCH NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “ VÌ S NGHI P DÂN S ” TT H và tên Năm Nam ơn v Ngày vào Th i gian làm Ghi chú sinh /N công tác công tác t i vi c trong lĩnh (ngh hưu; xét lĩnh v c dân v c dân s trư c th i h n) s Ngày tháng năm Th trư ng ơn v Ký, óng d u (ghi rõ h , tên) M U3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do- H nh phúc ------------ B N KHAI TÓM T T THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “ VÌ S NGHI P DÂN S ” I. Sơ lư c ti u s b n thân - H và tên: - Ngày tháng năm sinh:
  7. - Nơi hi n nay: - ơn v ang công tác hi n nay: - Qu c t ch ( i v i ngư i nư c ngoài): - Ngày vào công tác t i lĩnh v c Dân s : - Ngày ngh hưu ( i v i cán b ã ngh hưu): - S năm công tác trong lĩnh v c Dân s –K ho ch hóa gia ình II. Tóm t t thành tích cá nhân trong quá trình công tác III. Khen thư ng ã t ư c IV. Xác nh n th i gian ư c ngh xét t ng trư c th i h n quy nh (n u có) ......., ngày ..... tháng ..... năm Xác nh n c a th trư ng ơn v Ngư i khai ký tên (Ký tên, óng d u) Xác nh n c a th trư ng ơn v trình khen (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản