Thông tư số 08/2003/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
59
lượt xem
4
download

Thông tư số 08/2003/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2003/TT-BXD về việc hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EPC) do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2003/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2003/TT-BXD Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 08/2003/TT-BXD NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N N I DUNG VÀ QU N LÝ H P Đ NG T NG TH U THI T K - CUNG NG V T TƯ, THI T B - XÂY D NG (EPC) Th c hi n quy nh t i Kho n 21 - i u 1 c a Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph , B Xây d ng hư ng d n v n i dung và qu n lý h p ng t ng th u thi t k - cung ng v t tư, thi t b - xây d ng (EPC) như sau: I- NH NG QUY Đ NH CHUNG 1- Thông tư này hư ng d n n i dung và qu n lý th c hi n h p ng t ng th u thi t k - cung ng v t tư, thi t b - xây d ng (g i t t theo ti ng Anh là h p ng t ng th u EPC) i v i các d án (ti u d án), gói th u s d ng các ngu n v n u tư theo quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph . Trư ng h p d án, gói th u s d ng v n ngân sách có y u t nư c ngoài thì vi c áp d ng hình th c h p ng t ng th u EPC ư c th c hi n theo quy nh c a hi p nh vi n tr , vay v n ã ký k t. 2- Khuy n khích vi c áp d ng hình th c h p ng t ng th u EPC i v i nh ng d án, gói th u mà ch u tư mu n gi m b máy qu n lý ho c không i u ki n năng l c tr c ti p qu n lý th c hi n d án và nh ng d án, gói th u ã ư c u tư xây d ng ph bi n, có ph m vi công vi c, kh i lư ng và giá c ã xác nh rõ. 3- Nhà th u ư c l a ch n ký k t h p ng t ng th u EPC ph i có i u ki n v kinh nghi m, năng l c theo Quy nh v i u ki n năng l c ho t ng xây d ng t i Quy t nh s 19/2003/Q -BXD ngày 3/7/2003 c a B trư ng B Xây d ng. Trong quá trình chuNn b , ký k t và th c hi n h p ng, khuy n khích nhà th u xu t các sáng ki n, bi n pháp ho c v n d ng kinh nghi m c a mình hoàn thành các công vi c theo h p ng, b o m m c tiêu, yêu c u và nâng cao hi u qu c a d án, gói th u. 4- Vi c ký k t và th c hi n h p ng t ng th u EPC ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v h p ng kinh t . 5- Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: a. H p ng t ng th u EPC là s tho thu n b ng văn b n ư c ký k t gi a ch u tư v i m t nhà th u ho c m t liên danh các nhà th u (g i chung là t ng th u) th c
 2. hi n tr n gói các công vi c c a m t d án ho c gói th u t thi t k - cung c p v t tư, thi t b , d ch v k thu t - xây l p n v n hành ng b và ưa vào s d ng. b. H sơ v yêu c u c a ch u tư: là tài li u do ch u tư so n th o làm rõ và nh hư ng c th v các n i dung ch y u c a d án, gói th u ã nêu trong Báo cáo nghiên c u kh thi, Báo cáo u tư ư c duy t. H sơ v yêu c u c a ch u tư là cơ s nhà th u l p h sơ chào th u EPC trong trư ng h p ch nh th u ho c l p h sơ m i th u EPC trong trư ng h p t ch c u th u. c. K ho ch thanh toán: là tài li u xác nh t ng giá tr thanh toán theo h p ng t ng th u EPC, trong ó có phân chia s l n thanh toán theo th i gian ho c giai o n hoàn thành phù h p v i ti n và kh i lư ng th c hi n các công vi c c a h p ng. K ho ch thanh toán do t ng th u l p và ư c ch u tư ch p thu n làm cơ s t m ng v n và thanh toán kh i lư ng công vi c hoàn thành. d. Tư v n c a ch u tư: là t ch c chuyên môn ư c ch u tư thuê th c hi n m t s công vi c như: chuNn b h sơ v yêu c u c a ch u tư, l p h sơ m i th u EPC, tham gia thương th o h p ng, giám sát quá trình th c hi n h p ng và các công vi c tư v n khác theo yêu c u c a ch u tư. . Nhà th u ph : là nhà th u tr c ti p ký k t h p ng v i t ng th u th c hi n m t ph n công vi c c a t ng th u trong h p ng t ng th u EPC. e. H p ng th u ph : là h p ng tr c ti p ký k t gi a t ng th u v i m t nhà th u ph . f. H sơ chào th u: là tài li u do nhà th u ư c ch nh làm t ng th u xu t làm rõ m c áp ng i v i h sơ v yêu c u c a ch u tư. II- CÔNG TÁC CHU N B VÀ KÝ K T H P Đ NG T NG TH U EPC Sau khi d án ã ư c quy t nh u tư, th c hi n d án, gói th u theo hình th c h p ng t ng th u EPC thì ch u tư c n ph i làm m t s công tác chuNn b sau ây: 1- Thành l p m i ho c ki n toàn ban qu n lý d án có i u ki n năng l c theo Quy nh v i u ki n năng l c ho t ng xây d ng t i Quy t nh s 19/2003/Q -BXD ngày 3/7/2003 c a B trư ng B xây d ng giúp ch u tư th c hi n m t s công vi c như: thuê tư v n giám sát quá trình th c hi n h p ng, l p h sơ v yêu c u c a ch u tư và h sơ m i th u, l a ch n t ng th u, thương th o và ký k t h p ng và m t s công vi c khác. i v i các d án không s d ng v n ngân sách nhà nư c thì ch u tư có th s d ng ngay b máy giúp vi c có i u ki n năng l c theo quy nh c a mình th c hi n các công vi c trên mà không c n l p ban qu n lý d án. 2- L p h sơ v yêu c u c a ch u tư Căn c Báo cáo nghiên c u kh thi, Báo cáo u tư c a d án ư c duy t, ch u tư l p H sơ v yêu c u c a ch u tư v i các n i dung ch y u sau ây: a. Yêu c u c a d án, gói th u v quy mô, công su t và phương án s n phNm ư c l a ch n, năng l c khai thác s d ng; m c áp d ng các tiêu chuNn k thu t ư c s
 3. d ng trong thi t k và xây d ng theo quy nh hi n hành; yêu c u v các gi i pháp k thu t, công ngh , thương m i; các ch d n k thu t i v i v t tư, thi t b , d ch v k thu t do nhà th u cung c p, nguyên li u ư c s d ng; yêu c u v năng l c kinh nghi m ngh nghi p i v i nhà th u; b. Thi t k sơ b nêu trong báo cáo nghiên c u kh thi ư c duy t và tài li u chi ti t hoá thi t k sơ b theo quy nh nêu t i Kho n 3 c a ph n này; chi ti t v v trí a i m xây d ng, các tài li u, s li u v i u ki n t nhiên, a ch t công trình c a khu v c a i m xây d ng; các yêu c u c th v ki n trúc và m t s thông s thi t k ban u; yêu c u v qu n lý ch t lư ng xây d ng, th nghi m, v n hành ch y th , b o hành và n i dung b o trì công trình; c. Ph m vi công vi c d ki n th c hi n theo hình th c h p ng t ng th u EPC d. Phân nh trách nhi m gi a ch u tư và t ng th u v cung c p i n, nư c, thông tin liên l c, ư ng giao thông n i b và các d ch v khác có s n trên công trư ng; . K ho ch ti n th c hi n nh ng công vi c ch y u và ti n hoàn thành công trình ưa vào khai thác, s d ng; e. Thông tin liên quan n các th t c phê duy t; s lư ng các lo i h sơ, tài li u ph i n p; f. Yêu c u v b o v môi trư ng, b o m an toàn, phòng ch ng cháy n và nh ng v n khác. H sơ v yêu c u c a ch u tư c n ơn gi n, y và rõ ràng có th xác nh ư c ph m vi công vi c theo h p ng, d tính kh i lư ng công tác và v n d ng ư c các ơn giá thích h p l p l i h sơ m i th u ho c h sơ chào th u EPC. N i dung c a tài li u này cũng c n g i m nh ng v n mà nhà th u cũng có th tham gia góp ý ki n ngay t u như: Tài li u thi t k trong h sơ v yêu c u c a ch u tư, d ki n ph m vi th c hi n các công vi c theo h p ng và nh ng n i dung c n thi t khác. Trong trư ng h p ch u tư mu n giao thêm cho nhà th u th c hi n công vi c l p d án u tư xây d ng thì n i dung h sơ v yêu c u c a ch u tư c n ư c b sung thêm các yêu c u v l p d án và hư ng d n làm các th t c có liên quan. Ch u tư có th t l p ho c thuê tư v n l p h sơ v yêu c u c a ch u tư và trong trư ng h p thuê tư v n chuNn b tài li u này thì t ch c tư v n ph i ng th i là tư v n giám sát quá trình th c hi n h p ng. 3- ChuNn b tài li u thi t k m i th u EPC a. Tài li u thi t k m i th u ho c ch nh th u EPC là thi t k sơ b trong Báo cáo nghiên c u kh thi ư c duy t. Tài li u này có th ư c b sung, chi ti t thêm trong m t s trư ng h p tuỳ thu c vào m c y , chi ti t cũng như s phù h p gi a thi t k sơ b v i các n i dung c th khác trong h sơ v yêu c u c a ch u tư.
 4. - Trư ng h p n i dung c a thi t k sơ b ã y và chi ti t thì s d ng ngay thi t k sơ b làm tài li u thi t k m i th u ho c ch nh th u EPC; - Trư ng h p n i dung thi t k sơ b còn thi u chi ti t thì c n b sung, chi ti t hoá thêm b ng các tài li u, các ch d n, di n gi i, b n v b sung có tài li u thi t k m i th u ho c ch nh th u EPC. b. Trư c khi ký k t h p ng nhà th u c n ti p t c xu t v i ch u tư v các gi i pháp, phương án b sung, thay th i v i tài li u thi t k m i th u EPC và ch u tư có trách nhi m xem xét, ch p thu n ho c không ch p thu n các xu t này. c. Vi c b sung và chi ti t hoá n i dung c a thi t k sơ b không ư c làm thay i m c tiêu và các yêu c u cơ b n ã ư c t ra cho d án, gói th u và ch u tư ph i ch u trách nhi m trư c c p có thNm quy n quy t nh u tư v các s a i trong n i dung thi t k sơ b . 4- L p h sơ m i th u EPC a. H sơ m i th u EPC ư c l p theo quy nh c a pháp lu t v u th u và cơ s l p h sơ m i th u EPC là h sơ v yêu c u c a ch u tư. b. Ngư i phê duy t h sơ m i th u EPC ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s phù h p c a h sơ m i th u v i d án ã ư c phê duy t. 5- i u ki n i v i t ng th u a. Ch u tư l a ch n t ng th u thông qua u th u ho c ch nh th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. b. Nhà th u ư c l a ch n làm t ng th u ph i có năng l c ho t ng theo Quy nh v i u ki n năng l c ho t ng xây d ng t i Quy t nh s 19/2003/Q -BXD ngày 3/7/2003 c a B trư ng B Xây d ng và áp ng ư c các yêu c u c a ch u tư. C th là: - Có ăng ký kinh doanh ngành ngh ho t ng phù h p v i n i dung công vi c c a d án, gói th u. Trư ng h p liên danh các nhà th u ư c l a ch n làm t ng th u thì ph i có h p ng liên danh, trong ó có m t nhà th u i di n ch u trách nhi m chung và ph i có cam k t th c hi n công vi c theo phân giao trách nhi m gi a các nhà th u, t ng nhà th u trong liên danh ph i có ăng ký kinh doanh ngành ngh ho t ng phù h p v i công vi c ư c phân giao; - Có i u ki n năng l c, kinh nghi m th c hi n nhi m v c a t ng th u như: có kinh nghi m v k thu t, có kh năng, kinh nghi m làm t ng th u xây d ng các d án, gói th u v i yêu c u k thu t và quy mô tương ương; trong cơ c u t ch c c a nhà th u có các ơn v u m i v tư v n thi t k , gia công ch t o, cung ng v t tư, thi t b và xây l p; - Có uy tín i v i các t ch c cho vay v n và có kh năng áp ng ư c các yêu c u tài chính c a d án, gói th u.
 5. c. Nghiêm c m các hành vi ti t l thông tin, dàn x p, mua bán th u, thông ng, móc ngo c ho c phá giá trong quá trình l a ch n t ng th u. Vi c l a ch n t ng th u ch ư c ti n hành khi ã th c hi n y quy nh t i các M c 1, 2, 3 và 4 - Ph n II c a Thông tư này. 6- Ký k t h p ng t ng th u EPC a. Vi c thương th o và ký k t h p ng t ng th u EPC ư c căn c vào h sơ v yêu c u c a ch u tư, h sơ m i th u, h sơ d án, h sơ d th u (h sơ chào th u), k t qu u th u ư c duy t ho c văn b n ch nh th u c a c p có thNm quy n. Trong quá trình thương th o và th c hi n h p ng c n khuy n khích nhà th u ti p t c xu t thêm các sáng ki n, gi i pháp th ng nh t m t s n i dung trong th c hi n h p ng như: các yêu c u chi ti t c a ch u tư, v tài li u thi t k trong h sơ v yêu c u c a ch u tư, ph m vi th c hi n công vi c gi a các bên và các v n có liên quan khác; b. Th i gian ti n hành thương th o và ký k t h p ng phù h p v i ti n chung và b o m hi u qu th c hi n d án; c. Trư ng h p liên danh nhà th u ư c ch n làm t ng th u thì cùng v i nhà th u i di n, t ng nhà th u trong liên danh có th tr c ti p ký vào h p ng t ng th u EPC v i ch u tư ho c ch i di n liên danh ký ch u trách nhi m theo s phân giao công vi c trong h p ng liên danh ã ký k t; d. N i dung c a h p ng ký k t ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t h p ng kinh t và các bên tham gia h p ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính pháp lý cũng như s phù h p c a n i dung h p ng v i d án ã ư c phê duy t. III- N I DUNG H P Đ NG T NG TH U EPC 1- H sơ h p ng H sơ h p ng bao g m tho thu n h p ng và các tài li u kèm theo. a. Văn b n tho thu n h p ng ư c l p theo m u nêu Ph l c kèm theo Thông tư này. b. Các tài li u kèm theo th o thu n h p ng bao g m: h sơ v yêu c u c a ch u tư, h sơ m i th u, h sơ d th u (h sơ chào th u), thông báo trúng th u ho c văn b n ch nh th u, các i u ki n chung và i u ki n riêng c a h p ng, các b n v , các tho thu n b ng văn b n gi a ch u tư v i t ng th u và các tài li u có liên quan khác. Các tài li u kèm theo tho thu n h p ng là m t ph n c a n i dung h p ng t ng th u EPC. Trong trư ng h p c n thi t, các bên tham gia ký k t h p ng có th tham kh o thêm tài li u hư ng d n c a Hi p h i qu c t các k sư tư v n (FIDIC) v các n i dung chi ti t c a tài li u h p ng. 2- Giá h p ng và i u ch nh giá h p ng
 6. a. Giá h p ng t ng th u EPC ư c hình thành và xác nh trên cơ s h sơ v yêu c u c a ch u tư, h sơ m i th u, h sơ d th u (h sơ chào th u) c a nhà th u ư c l a ch n và k t qu thương th o h p ng theo nguyên t c: - Trư ng h p t ch c u th u thì giá h p ng ư c xác nh căn c vào giá trúng th u và k t qu thương th o h p ng gi a ch u tư v i nhà th u trúng th u; - Trư ng h p ch nh th u thì i v i lo i d án, gói th u có tính ch t ph bi n, có ph m vi công vi c và kh i lư ng th c hi n ã rõ thì giá h p ng ư c xác nh ngay khi ký k t h p ng; i v i lo i d án, gói th u có quy mô l n, k thu t ph c t p thì giá h p ng ư c ch u tư và t ng th u th ng nh t t m tính trên cơ s m c v n u tư dành cho d án, gói th u EPC trong t ng m c u tư ư c duy t và ư c xác nh chính th c khi có k t qu u th u mua s m thi t b và thi t k k thu t - t ng d toán ư c duy t ho c ư c tho thu n; b. V nguyên t c, giá h p ng t ng th u EPC là giá tr n gói, không thay i trong su t th i gian th c hi n h p ng (tr nh ng trư ng h p ư c i u ch nh giá theo quy nh i m d kho n này) và không ư c vư t m c v n u tư dành cho d án, gói th u EPC trong t ng m c u tư ư c duy t. c. Giá h p ng t ng th u EPC bao g m toàn b các chi phí c n thi t t ng th u th c hi n các công vi c theo h p ng ã ký k t. Các y u t chi phí hình thành giá h p ng ư c xác nh theo Thông tư s 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 c a B Xây d ng v "s a i, b sung m t s i m trong Thông tư hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000"; d. Vi c i u ch nh giá h p ng t ng th u EPC ư c th c hi n trong các trư ng h p: - N i dung h p ng ã ký k t có quy nh rõ v ph m vi, m c và phương pháp i u ch nh giá; - Ph n kh i lư ng phát sinh ngoài h p ng do nh ng nguyên nhân không thu c v t ng th u ã ư c ngư i có thNm quy n ch p thu n ư c i u ch nh vào giá h p ng theo nguyên t c: n u công vi c ã có trong danh m c công vi c c a h p ng thì ư c tính theo ơn giá c a h p ng, trư ng h p chưa có trong danh m c công vi c c a h p ng thì tính theo ơn giá c a nhà nư c quy nh cho lo i công vi c tương ng, khi không có ơn giá c a Nhà nư c thì ch u tư và t ng th u ph i tho thu n v ơn giá áp d ng trình c p có thNm quy n phê duy t (trong trư ng h p ph i trình duy t) theo quy nh v qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư; - D án, gói th u có th i gian th c hi n trên 12 tháng thì k t tháng th 13 tr i, khi Nhà nư c có nh ng thay i l n v chính sách áp d ng cho u tư và xây d ng, giá h p ng s ư c i u ch nh l i cho phù h p v i nh ng thay i này. T ng th u có trách nhi m tính toán, gi i trình và th ng nh t v i ch u tư v các i u ch nh giá h p ng trình c p có thNm quy n xem xét, phê duy t. 3- T m ng, thanh toán h p ng
 7. Vi c t m ng, thanh toán iv ih p ng t ng th u EPC ư c th c hi n theo nguyên t c: a. Giá thanh toán h p ng t ng th u EPC là giá h p ng và các i u ki n ghi trong h p ng phù h p v i quy nh nêu t i Kho n 2 - Ph n này. b. Khi tri n khai th c hi n h p ng, ch u tư th c hi n vi c t m ng v n cho t ng th u (tr trư ng h p hai bên có tho thu n khác). M c t m ng và vi c thu h i v n t m ng ư c quy nh như sau: - Vi c t m ng v n cho T ng th u ư c th c hi n theo quy nh t i i m 13-Kho n 17 - i u 1 c a Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph ; - Vi c t m ng v n c a t ng th u cho các nhà th u ph ư c th c hi n theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng hi n hành; - V n t m ng s ư c thu h i d n vào t ng kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành v i t l ph n trăm tương ng và ư c thu h i h t khi công vi c ư c thanh toán kh i lư ng hoàn thành n 80% giá tr kh i lư ng. c. Ch u tư thanh toán cho t ng th u theo ti n th c hi n công vi c, theo giá tr h p ng và các i u ki n c a h p ng ã ư c ký k t trên cơ s kh i lư ng vi c ư c nghi m thu theo giai o n th c hi n ho c theo công trình, h ng m c công trình hoàn thành phù h p v i k ho ch thanh toán c a h p ng. - i v i ph n mua s m, cung ng v t tư thi t b , vi c thanh toán ư c th c hi n theo t ng l n giao hàng và hoá ơn thanh toán tương ng v i giá tr c a v t tư thi t b ã mua s m; - i v i kh i lư ng công tác xây l p, vi c thanh toán ư c căn c vào kh i lư ng hoàn thành theo giai o n th c hi n ho c h ng m c công trình hoàn thành, k ho ch thanh toán và phi u ngh thanh toán c a t ng th u; - i v i các công vi c, d ch v khác (như thi t k , tư v n giám sát và qu n lý c a t ng th u, v n chuy n n i a, ào t o và chuy n giao công ngh ...), vi c thanh toán ư c th c hi n trên cơ s kh i lư ng công vi c hoàn thành theo giai o n th c hi n ho c theo th i gian th c hi n công vi c. 4- H p ng th u ph a. T ng th u l a ch n nhà th u ph thông qua u th u ho c ch nh th u. T ng th u ph i ghi danh sách các nhà th u ph trong h sơ d th u (h sơ chào th u) và ph i ư c ch u tư ch p thu n. Vi c ký k t h p ng th u ph gi a t ng th u và nhà th u ph ph i phù h p v i n i dung c a h p ng t ng th u EPC và các quy nh c a pháp lu t v h p ng kinh t . Trong ph m vi th c hi n công vi c c a h p ng t ng th u EPC, nhà th u ph không có quan h h p ng tr c ti p v i ch u tư và ch ch u trách nhi m trư c t ng th u v ph n công vi c th c hi n theo h p ng th u ph . T ng th u ph i ch u trách nhi m trư c ch u tư v m i công vi c th c hi n theo h p ng t ng th u EPC, k c v ph n vi c do th u ph th c hi n
 8. b. V nguyên t c, t ng th u không ư c phép giao th u th u ph các công vi c ch y u c a d án, gói th u có tính ch t quy t nh n ch t lư ng và th i h n hoàn thành công trình. Trư ng h p c bi t ph i có tho thu n c a ch u tư.Vi c giao th u ph i v i các nhà th u ph khác không có danh sách trong h sơ d th u (h sơ chào th u) ph i ư c ch u tư ch p thu n b ng văn b n và ch u tư không ư c t ch i ra văn b n ch p thu n n u không có lý do xác áng. IV - QU N LÝ TH C HI N H P Đ NG T NG TH U EPC Trên cơ s các quy nh c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo các Ngh nh s 52/1999/N -CP, s 12/2000N -CP và s 07/2003/N -CP c a Chính ph , vi c qu n lý th c hi n h p ng t ng th u EPC c n ư c th c hi n theo nguyên t c tăng thêm ch quy n ch ng và trách nhi m c a t ng th u k t h p v i vi c b o m s ki m soát ch t ch c a ch u tư, ng th i v n t o ư c s linh ho t trong phân giao công vi c khi th c hi n d án, gói th u: 1. N i dung công tác qu n lý th c hi n h p ng bao g m: a. Qu n lý ph m vi th c hi n các công vi c theo m c tiêu c a d án và theo danh m c công vi c trong h p ng ã ký k t; ki m tra tính úng n, s y và phù h p c a các tài li u kh o sát, thi t k , tài li u k thu t ư c áp d ng. b. Ki m soát ti n th c hi n các công vi c phù h p v i ti n chung c a d án, gói th u và h p ng ã ký k t. c. Ki m tra, qu n lý ch t lư ng các công vi c th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. d. Qu n lý chi phí th c hi n các công vi c theo h p ng; ki m soát, thanh toán và i u ch nh giá h p ng (n u c n) phù h p v i các quy nh v l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư. 2. Trách nhi m, quy n h n c a ch u tư và t ng th u. a. Trách nhi m và quy n h n c a ch u tư: + Trong quá trình th c hi n h p ng, ch u tư có trách nhi m: - Xin gi y phép xây d ng theo quy nh; - n bù, gi i phóng m t b ng và bàn giao toàn b m t b ng xây d ng cho t ng th u qu n lý, s d ng. Trong trư ng h p c n thi t, ch u tư có th tho thu n giao cho t ng th u th c hi n vi c n bù, gi i phóng m t b ng m b o ti n th c hi n và hi u qu c a d án; - Thuê tư v n giám sát quá trình th c hi n h p ng. Tuỳ theo i u ki n c th c a d án, gói th u, tư v n giám sát có th ư c u quy n th c hi n m t s ch c năng, quy n h n c a ch u tư như: tr c ti p giao d ch v i i di n c a t ng th u t i công trư ng gi i quy t nh ng công vi c mà ch u tư giao, ki m tra và giám sát toàn b ho c m t ph n các n i dung qu n lý h p ng ã nêu t i kho n 1 - Ph n này, thay m t cho ch u tư trong m t s trư ng h p c n thi t khác;
 9. - T ch c nghi m thu, thNm nh, phê duy t ho c trình c p có thNm quy n (theo phân c p c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng) thNm nh, phê duy t thi t k k thu t - t ng d toán, thi t k b n v thi công c a nh ng h ng m c công trình chính ho c thi t k k thu t thi công và làm các th t c phê duy t ho c tho thu n khác; - Báo cáo c p có thNm quy n xem xét, quy t nh i v i các xu t b xung thi t k do t ng th u ki n ngh ; - xu t, ki n ngh v i c p có thNm quy n cho phép áp d ng các ch , chính sách ưu ãi v i d án (n u có) cho t ng th u; - Qu n lý v n c a d án, gói th u và t m ng, thanh toán k p th i cho t ng th u theo k ho ch thanh toán và ti n th c hi n h p ng; - Xác nh n các kh i lư ng công vi c hoàn thành theo h p ng và các kh i lư ng phát sinh ngoài h p ng trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh ho c quy t nh theo phân c p; - Mua b o hi m công trình xây d ng theo quy nh hi n hành; - ChuNn b nhân s và ph i h p v i t ng th u trong vi c ào t o i ngũ cán b qu n lý và công nhân v n hành b o trì; - T ch c nghi m thu và nh n bàn giao công trình hoàn thành theo tho thu n h p ng và theo quy nh c a Nhà nư c v nghi m thu bàn giao công trình xây d ng hoàn thành; Ch u tư ph i ch u trách nhi m toàn di n trư c pháp lu t v vi c th c hi n các quy nh trong qu n lý u tư và xây d ng, v ch t lư ng, ti n , chi phí th c hi n và hi u qu s d ng v n u tư. + Quy n h n c a ch u tư trong quá trình th c hi n h p ng bao g m: - Phê duy t danh sách các nhà th u ph chưa có tên trong h p ng t ng th u EPC theo ngh c a t ng th u; - Tho thu n v i t ng th u v h sơ m i th u mua s m các thi t b công ngh ch y u và v chi phí mua s m thi t b thu c t ng giá c a h p ng trên cơ s k t qu u th u v thi t b ; - Giám sát vi c th c hi n h p ng c a t ng th u t vi c t ch c h th ng qu n lý ch t lư ng n các công vi c thi t k , cung ng v t tư, thi t b , xây d ng và l p t, nghi m thu, v n hành ch y th ng b công trình hoàn thành; - Quy t nh vi c d ng, ình ch ho c hu b vi c th c hi n h p ng theo quy nh c a pháp lu t theo tho thu n gi a các bên tham gia ký k t h p ng. - T ch i ho c t m d ng vi c thanh toán theo h p ng khi t ng th u không th c hi n y các nghĩa v ã cam k t trong h p ng;
 10. - Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. b. Trách nhi m và quy n h n c a t ng th u trong vi c th c hi n h p ng + T ng th u có trách nhi m: Ti p nh n và qu n lý t ng m t b ng xây d ng, b o qu n tim, c t, m c gi i công trình ho c gi i phóng m t b ng n u ư c ch u tư phân giao theo th a thu n gi a các bên; - L p thi t k k thu t ho c thi t k k thu t - thi công, thi t k b n v thi công các h ng m c công trình chính phù h p v i thi t k sơ b ư c duy t và trình ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t ho c trình phê duy t; - L p và tho thu n v i ch u tư v k ho ch ti n th c hi n các giai o n thi công và h ng m c công trình ch y u, k ho ch thanh toán c a h p ng; - T ch c vi c mua s m, ch t o và cung ng v t tư, thi t b theo yêu c u và ti n th c hi n h p ng t ng th u EPC; tho thu n và th ng nh t v i ch u tư v n i dung h sơ m i th u mua s m các thi t b công ngh ch y u và v chi phí mua s m thi t b thu c t ng giá c a h p ng cơ s k t qu u th u v thi t b ; - Thi công công trình theo úng thi t k ư c duy t; - T ch c h th ng qu n lý ch t lư ng và m b o ch t lư ng các công vi c th c hi n theo quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và theo các tho thu n h p ng; - T ch c, i u ph i và qu n lý các ho t ng trên công trư ng; th c hi n bi n pháp m b o v sinh môi trư ng, phòng ch ng cháy n , an toàn lao ng và an ninh trên công trư ng; - Ch ng ph i h p v i ch u tư trong vi c t ch c ào t o cán b qu n lý và công nhân v n hành s d ng công trình; th c hi n vi c chuy n giao công ngh , bàn giao các b n v , tài li u k thu t có liên quan n v n hành, s d ng và b o trì công trình cho ch u tư; - Th c hi n các công vi c th nghi m, hi u ch nh, v n hành ch y th ng b công trình, l p h sơ hoàn công và bàn giao công trình hoàn thành cho ch u tư theo tho thu n h p ng và theo quy nh c a nhà nư c; - Mua b o hi m cho v t tư, thi t b thi công và nhà xư ng ph c v thi công, b o hi m tai n n i v i ngư i lao ng và b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba theo quy nh; - Th c hi n b o hành công trình theo quy nh c a nhà nư c; - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c ch u tư v ch t lư ng, ti n th c hi n công vi c theo h p ng ã ký k t, k c phân vi c do th u ph th c hi n và ph i b i thư ng v t ch t cho nh ng thi t h i do l i c a mình gây ra.
 11. + Trong th c hi n h p ng, t ng th u có quy n h n như sau: - xu t b sung, hi u ch nh thi t k , các gi i pháp thay th , bi n pháp trong t ch c th c hi n cho phù h p v i i u ki n th c t nhưng v n ph i m b o các yêu c u và hi u qu c a d án, gói th u; - Ki m soát toàn b các phương ti n và bi n pháp thi công trong ph m vi công trư ng; - L a ch n nhà th u ph thông qua u th u ho c ch nh; b sung ho c thay th các nhà th u ph (n u c n) m b o ch t lư ng, giá c và ti n th c hi n các công vi c c a h p ng; - D ng ho c hu b h p ng theo quy nh c a pháp lu t v h p ng và theo tho thu n c a các bên tham gia ký k t h p ng; - Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. V- T CH C TH C HI N 1- Thông tư này thay th cho Thông tư s 01/2002/TT-BXD ngày 07/01/2002 c a B Xây d ng và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2- i v i các d án, gói th u ã th c hi n theo hình th c h p ng t ng th u EPC trư c th i i m thông tư này có hi u l c thì vi c qu n lý và th c hi n ư c căn c theo các tho thu n h p ng ã ư c ký k t. 3- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T ng công ty nhà nư c và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. Nguy n H ng Quân ( ã ký) PH L C Kèm theo Thông tư s 08/2003/TT-BXD ngày 9 tháng 07 năm 2003 c a B Xây d ng Hư ng d n n i dung và qu n lýH p ng t ng th u thi t k - cung ng v t tư, thi t b - xây d ng (EPC) THO THU N H P NG T NG TH U EPC (M u) ........,ngày......tháng.....năm...... I. Căn c ký k t h p ng
 12. II. i di n các bên giao th u và nh n th u 1. Bên m i th u: - Tên ch u tư - Ch c v - a ch giao d ch - S tài kho n ............................... t i Ngân hàng............ 2. Bên nh n th u - Tên T ng th u EPC - Ch c v - a ch giao d ch - S tài kho n ............................... t i Ngân hàng............ III. N i dung H p ng t ng th u EPC 1. Trong h p ng này, các t ng s có nghĩa như ư c nh nghĩa trong các i u ki n c a h p ng nêu dư i ây. 2. Các tài li u dư i ây là m t ph n không tách r i c a tho thu n này và cùng t o thành h p ng t ng th u EPC, bao g m: a. Tho thu n h p ng b. Thông báo trúng th u ho c Văn b n ch nh th u c. H sơ v yêu c u c a Ch u tư, H sơ m i th u d. H sơ d th u ho c H sơ chào th u . Các i u ki n riêng c a h p ng e. Các i u ki n chung c a h p ng f. Các b n v g. Các ph l c, b ng, bi u h. Các tho thu n khác b ng văn b n có liên quan i. Các gi y t b o lãnh (n u có)
 13. Tho thu n h p ng ư c ưu tiên áp d ng so v i các tài li u khác n m trong H p ng. Trư ng h p có mâu thu n gi a các tài li u n m trong H p ng thì vi c ưu tiên áp d ng ph i theo th t ..... 3. N i dung công vi c, s n phNm c a h p ng 4. Th i h n th c hi n h p ng 5. Giá tr h p ng 6. Trách nhi m và nghĩa v c a các bên và vai trò c a tư v n c a ch u tư 7. Phương th c t m ng, thanh toán 8. Nguyên t c x lý tranh ch p 9. Thư ng, ph t; ình ch , ch m d t h p ng 10. Thanh lý h p ng 11. Lu t áp d ng 12. Cam k c a các bên H p ng này ư c làm thành ... b n, b ng ngôn ng ...., m i bên gi ...b n. Các b n u có giá tr pháp lý như nhau CH U TƯ T NG TH U EPC
Đồng bộ tài khoản