Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
135
lượt xem
10
download

Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc S : 08/2005/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 207/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CH Đ TI N LƯƠNG, TI NTHƯ NG VÀ CH Đ TRÁCH NHI M Đ I V I THÀNH VIÊN H I Đ NG QU N TR ,T NG GIÁM Đ C, GIÁM Đ C CÔNG TY NHÀ NƯ C Thi hành Ngh đ nh s 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh ch đ ti n lương, ti n thư ng và ch đ trách nhi m đ i v i thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty nhà nư c, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I. PH M VI VÀ Đ I TƯ NG ÁP D NG. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng ch đ ti n lương, ti n thư ng và ch đ trách nhi m đ i v i thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty theo Đi u 1 và Đi u 2 Ngh đ nh s 207/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: 1. Ph m vi áp d ng: Ph m vi áp d ng là các công ty ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, bao g m: a) Công ty nhà nư c: - T ng công ty nhà nư c: + T ng công ty nhà nư c đư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 1995 và T ng công ty do Nhà nư c quy t đ nh đ u tư và thành l p đư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003; + T ng công ty do các công ty t đ u tư và thành l p (T ng công ty theo mô hình công ty m - công ty con); + T ng công ty đ u tư và kinh doanh v n nhà nư c; - Công ty nhà nư c đ c l p. b) Công ty thành viên h ch toán đ c l p c a T ng công ty do Nhà nư c quy t đ nh đ u tư và thành l p. Các T ng công ty, công ty nêu trên đư c g i t t là công ty. 2. Đ i tư ng áp d ng: a) Thành viên H i đ ng qu n tr , g m: thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách H i đ ng qu n tr ; b) T ng giám đ c, Giám đ c (không k T ng giám đ c, Giám đ c làm vi c theo h p đ ng). II. CH Đ TI N LƯƠNG. Ch đ ti n lương đ i v i thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty theo Đi u 3 Ngh đ nh s 207/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: 1. Thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c đư c x p lương ch c v theo h ng công ty và hư ng ph c p quy đ nh t i Ngh đ nh s 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph và Thông tư hư ng d n c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, c th : a) Thành viên chuyên trách H i đ ng qu n tr x p lương ch c v theo b ng lương c a thành viên chuyên trách H i đ ng qu n tr ;
 2. b) T ng giám đ c, Giám đ c công ty x p lương ch c v theo b ng lương c a T ng giám đ c, Giám đ c, Phó T ng giám đ c, Phó Giám đ c, K toán trư ng; c) Thành viên không chuyên trách H i đ ng qu n tr x p lương theo công vi c đư c giao, ch c v đ m nh n và hư ng ph c p trách nhi m công vi c theo h ng công ty; 2. Ti n lương và ph c p c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c đư c tr căn c vào vi c th c hi n l i nhu n và năng su t lao đ ng c a công ty theo nguyên t c: l i nhu n và năng su t lao đ ng tăng thì ti n lương, ph c p tăng; l i nhu n và năng su t lao đ ng gi m thì ti n lương, ph c p gi m, nhưng th p nh t b ng m c lương tính trên cơ s h s lương theo h ng công ty, ph c p lương (n u có) và m c lương t i thi u chung (theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 203/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph , m c lương t i thi u chung t ngày 01/10/2004 là 290.000 đ ng/tháng); 3. Qu ti n lương c a thành viên H i đ ng qu n tr (g m ti n lương c a thành viên chuyên trách và ph c p trách nhi m công vi c c a thành viên không chuyên trách H i đ ng qu n tr ), T ng giám đ c, Giám đ c công ty xác đ nh theo năm, hàng tháng đư c t m ng t i đa b ng 80% qu ti n lương k ho ch (qu ti n lương k ho ch đư c xác đ nh theo đi m 1, m c III c a Thông tư này). Ph n ti n lương còn l i (ít nh t b ng 20% qu ti n lương k ho ch) đư c thanh toán vào cu i năm theo m c đ hoàn thành nhi m v k ho ch s n xu t, kinh doanh. Qu ti n lương c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty không tính trong đơn giá ti n lương c a công ty nhưng đư c h ch toán vào giá thành ho c chi phí kinh doanh. III. XÁC Đ NH QU TI N LƯƠNG. Qu ti n lương c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty theo Đi u 4 Ngh đ nh s 207/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: 1. Xác đ nh qu ti n lương k ho ch: a) Đ i v i công ty có l i nhu n: - Qu ti n lương k ho ch đư c tính theo công th c sau: Vkhql = [ Lql x (Hcv+ Hpc) + (Lkct x Hpctn) ] x TLmincty x 12 tháng Trong đó: + Vkhql : Qu ti n lương k ho ch; + Lql : S thành viên chuyên trách H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c, g m thành viên chuyên trách H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c, Giám đ c (k c Giám đ c đơn v thành viên h ch toán đ c l p c a công ty) tính theo s th c t t i th i đi m xác đ nh qu ti n lương k ho ch; + Hcv : H s lương bình quân, đư c tính theo h s lương hi n hư ng c a thành viên chuyên trách H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c (k c Giám đ c đơn v thành viên h ch toán đ c l p c a công ty); + Hpc : H s ph c p lương bình quân, đư c tính theo các kho n ph c p và m c đư c hư ng c a thành viên chuyên trách H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c (k c Giám đ c đơn v thành viên h ch toán đ c l p c a công ty), g m: ph c p khu v c; ph c p thu hút; ph c p đ c h i, nguy hi m và ch đ thư ng an toàn (n u có); + Lkct : S thành viên không chuyên trách H i đ ng qu n tr , tính theo s th c t t i th i đi m xác đ nh qu ti n lương k ho ch; - Hpctn : H s ph c p trách nhi m công vi c c a thành viên không chuyên trách H i đ ng qu n tr , tính theo quy đ nh t i Thông tư s 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 c a B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i; + TLmincty : M c lương t i thi u c a công ty l a ch n đ tính đơn giá ti n lương theo quy đ nh t i Thông tư s 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i.Đ i v i công ty có nhi u m c lương t i thi u đ tính đơn giá ti n lương thì đư c l a ch n m c lương t i thi u cao nh t.
 3. - Qu ti n lương k ho ch đi u ch nh: Khi công ty b o đ m đ y đ các đi u ki n quy đ nh dư i đây thì qu ti n lương k ho ch đư c đi u ch nh theo công th c sau: Vkhqlđc = Vkhqlx (1 + Kđcql) Trong đó: + Vkhqlđc : Qu ti n lương k ho ch đi u ch nh (qu ti n lương này đư c g i t t là qu ti n lương k ho ch); + Vkhql : Qu ti n lương k ho ch; + Kđcql : H s đi u ch nh tăng thêm qu ti n lương k ho ch, t i đa không quá 2 l n, công ty l a ch n h s c th , nhưng ph i b o đ m đ y đ các đi u ki n sau: * N p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a các lu t thu và văn b n hư ng d n th c hi n; * M c tăng (theo t l %) ti n lương bình quân ph i th p hơn m c tăng (theo t l %) năng su t lao đ ng bình quân. M c tăng ti n lương bình quân đư c tính theo s thành viên chuyên trách H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c (k c Giám đ c đơn v thành viên h ch toán đ c l p c a công ty); m c tăng năng su t lao đ ng bình quân đư c tính chung c a toàn công ty theo quy đ nh t i Thông tư s 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. Trư ng h p công ty có nhi u đơn giá ti n lương theo các ch tiêu khác nhau thì tính theo ch tiêu t ng doanh thu; * Ph i có l i nhu n. L i nhu n k ho ch không th p hơn sov i l i nhu n th c hi n c a năm trư c li n k , tr trư ng h p đ c bi t (Nhà nư c có quy t đ nh can thi p đ bình n th trư ng; tăng kh u hao đ thu h i v n nhanh, đ i m i công ngh , m r ng s n xu t kinh doanh; đ u tư m i). b) Đ i v i công ty không có l i nhu n ho c l : Qu ti n lương k ho ch đư c tính theo công th c sau: Vkhql = [ Lql x (Hcv+ Hpc) + (Lkct x Hpctn) ] x TLmin x 12 tháng (1) Trong đó: - Vkhql : Qu ti n lương k ho ch; - Lql, Hcv, Hpc, Lkct,Hpctn đư c xác đ nh như ti t a, đi m 1, m c III c a Thôngtư này; - TLmin : M c lương t i thi u chung. c) Th m đ nh qu ti n lương k ho ch: Sau khi xác đ nh qu ti n lương k ho ch, công ty ph i báo cáo B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th m đ nh trư c khi th c hi n. Riêng đ i v i các công ty h ng đ c bi t và công ty th c hi n ho t đ ng công ích là Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam và các C m c ng hàng không ph i báo cáo cơ quan qu n lý Nhà nư c, c th như sau: - Đ i v i công ty h ng đ c bi t thành l p theo Quy t đ nh s 91/TTg ngày 7 tháng 5 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph , thì báo cáo B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính th m đ nh trư c khi th c hi n; - Đ i v i các công ty h ng đ c bi t còn l i và công ty th c hi n ho t đ ng công ích là Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam và các C m c ng hàng không, thì báo cáo B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ g i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính th m đ nh trư c khi th c hi n. d) T m ng ti n lương hàng tháng: Căn c vào k t qu th c hi n nhi m v s n xu t, kinh doanh năm trư c li n k , kh năng hoàn thành nhi m v năm k ho ch, khi th m đ nh qu ti n lương k ho ch, các B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh c th m c
 4. t m ng ti n lương hàng tháng, nhưng t i đa không quá 80% qu ti n lương k ho ch c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty thu c quy n qu n lý. 2. Xác đ nh qu ti n lương th c hi n: a) Đ i v i công ty có l i nhu n th c hi n và năng su t lao đ ng th c hi n bình quân b ng ho c cao hơn k ho ch thì qu ti n lương th c hi n b ng qu ti n lương k ho ch đã đư c th m đ nh; b) Đ i v i công ty có l i nhu n th c hi n và năng su t lao đ ng th c hi n bình quân th p hơn k ho ch thì ph i đi u ch nh qu ti n lương th c hi n theo công th c sau: Vthqlđc = Vkhql - Vp - Vw Trong đó: - Vthqlđc : Qu ti n lương th c hi n sau khi đi u ch nh; - Vkhql : Qu ti n lương k ho ch đã đư c th m đ nh; - Vp : Qu ti n lương đi u ch nh theo l i nhu n, đư c tính theo công th c sau: Pth Vp = [ (Vkhql - Vcđ)x (1 - --------- )] x 0,5 (2) Pkh Trong đó: + Vkhql : Qu ti n lương k ho ch đã đư c th m đ nh; + Vcđ : Qu ti n lương ch đ , tính theo công th c (1) quy đ nh t i ti t b, đi m 1, m c III c a Thông tư này; + Pth, Pkh: L i nhu n th c hi n và l i nhu n k ho ch c a công ty; - Vw : Qu ti n lương đi u ch nh theo năng su t lao đ ng, đư c tính theo công th c sau: Wth Vw = (Vkhql - Vp) x (1 - ---------) Wkh Trong đó: + Vkhql : Qu ti n lương k ho ch đã đư c th m đ nh; + Vp : Qu ti n lương đi u ch nh theo l i nhu n, đư c tính theo công th c (2); + Wth, Wkh: Năng su t lao đ ng th c hi n và k ho ch bình quân chung c a công ty, đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Thông tư s 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 c a B Lao đ ng -Thương binh và Xã h i. Trư ng h p công ty có nhi u đơn giá ti n lương theo các ch tiêu khác nhau thì tính theo ch tiêu t ng doanh thu. c) Đ i v i công ty có l i nhu n th c hi n th p hơn k ho ch và năng su t lao đ ng th c hi n bình quân b ng ho c cao hơn k ho ch thì ph i đi u ch nh qu ti n lương th c hi n theo công th c sau: Vthqlđc = Vkhql - Vp Trong đó: - Vthqlđc : Qu ti n lương th c hi n sau khi đi u ch nh; - Vkhql : Qu ti n lương k ho ch đã đư c th m đ nh; - Vp : Qu ti n lương đi u ch nh theo l i nhu n, đư c tính theo công th c (2). d) Đ i v i công ty có năng su t lao đ ng th c hi n bình quân th p hơn k ho ch và l i nhu n th c hi n b ng ho c cao hơn k ho ch thì ph i đi u ch nh qu ti n lương th c hi n theo công th c sau: Vthqlđc = Vkhql - Vw
 5. Trong đó: - Vthqlđc : Qu ti n lương th c hi n sau khi đi u ch nh; - Vkhql : Qu ti n lương k ho ch đã đư c th m đ nh; - Vw : Qu ti n lương đi u ch nh theo năng su t lao đ ng, đư c tính theo công th c sau: Wth Vw = Vkhql x (1 - ---------) Wkh Trong đó: + Vkhql : Qu ti n lương k ho ch đã đư cth m đ nh; + Wth, Wkh: Năng su t lao đ ngth c hi n và k ho ch bình quân chung c a công ty, đư c xác đ nh theo quyđ nh t i Thông tư s 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. Trư ng h p công ty có nhi u đơn giá ti n lương theo các ch tiêu khác nhau thì tính theo ch tiêu t ng doanh thu. Qu ti n lương th c hi n sau khi đi u ch nh theo quy đ nh t i ti t b, c và d nêu trên không đư c th p hơn qu ti n lương ch đ , tính theo công th c (1) quy đ nh t i ti t b, đi m 1, m c III c a Thông tư này. đ) Đ i v i công ty l thì qu ti n lương th c hi n b ng qu ti n lương ch đ , tính theo công th c (1) quy đ nh t i ti t b, đi m 1, m c III c a Thông tư này. Căn c qu ti n lương th c hi n đư c hư ng và qu ti n lương đã t m ng, Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c xác đ nh qu ti n lương còn l i đư c hư ng. Trư ng h p chi vư t qu ti n lương th c hi n đư c hư ng thì ph i hoàn tr ph n ti n lương đã chi vư t này ngay trong năm đó. 3. Quy ch tr lương: a) Ch t ch H i đ ng qu n tr có trách nhi m ch đ o b ph n chuyên môn xây d ng quy ch tr lương làm cơ s đ tr lương cho thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c theo m c đ hoàn thành nhi m v k ho ch s n xu t, kinh doanh và trách nhi m c a t ng thành viên; b) Khi xây d ng quy ch tr lương ph i tham kh o ý ki n c a Ban ch p hành công đoàn công ty. Quy ch này ph i b o đ m công b ng, dân ch , công khai, minh b ch, đ ng th i đăng ký v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n th m đ nh qu ti n lương theo phân c p qu n lý. IV. CH Đ TI N THƯ NG. Ch đ ti n thư ng đ i v i thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty theo Đi u 5 Ngh đ nh s 207/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: 1. Qu ti n thư ng hàng năm c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty, g m: a) Qu thư ng đư c trích t qu thư ng Ban qu n lý đi u hành công ty theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12năm 2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c đ u tư vào doanh nghi p khác và các văn b n hư ng d n th c hi n c a B Tài chính; b) Qu ti n thư ng đư c hư ng t qu khen thư ng theo quy ch thư ng c a công ty quy đ nh t i đi m 6, m c III, Thông tư s 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. Riêng đ i v i Giám đ c các công ty thành viên h ch toán đ c l p c a T ng công ty do Nhà nư c quy t đ nh đ u tư và thành l p,qu ti n thư ng hàng năm đư c trích t qu thư ng Ban qu n lý đi u hành và qu khen thư ng c a công ty đó. 2. Căn c vào qu ti n thư ng hàng năm và m c đ hoàn thành nhi m v k ho ch s n xu t, kinh doanh, đ i di n ch s h u ho c B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy đ nh c th t l trích thư ng, t i đa không quá 60% qu ti n
 6. thư ng hàng năm đ thư ng cu i năm cho thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty thu c quy n qu n lý; 3. Ph n ti n thư ng còn l i hàng năm (ít nh t b ng 40% qu ti n thư ng hàng năm) dùng đ trích thư ng sau khi k t thúc nhi m kỳ (g i là qu ti n thư ng c a c nhi m kỳ), căn c vào m c đ hoàn thành k ho ch t ng l i nhu n c a c nhi m kỳ, c th : - Trư ng h p t ng l i nhu n th c hi n không th p hơn t ng l i nhu n k ho ch c a c nhi m kỳ thì đư c hư ng toàn b qu ti n thư ng c a c nhi m kỳ; - Trư ng h p t ng l i nhu n th c hi n th p hơn t ng l i nhu n k ho ch thì c gi m 1% t ng l i nhu n th c hi n so v i t ng l i nhu n k ho ch thì ph i gi m tr 0,5% qu ti n thư ng c a c nhi m kỳ. Nhi m kỳ đ xác đ nh qu ti n thư ng c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c đư c tính theo nhi m kỳ c a Ch t ch H i đ ng qu n tr (đ i v i công ty có H i đ ng qu n tr ) ho c T ng giám đ c, Giám đ c (đ i v i công ty không có H i đ ng qu n tr ). Trư ng h p th i đi m b t đ u nhi m kỳ trư c ngày 01/01/2005 thì tính t ngày 01/01/2005. 4. Ch t ch H i đ ng qu n tr căn c vào qu ti n thư ng đư c hư ng và quy ch thư ng đ thư ng cho các thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty; 5. Ch t ch H i đ ng qu n tr có trách nhi m ch đ o b ph n chuyên môn xây d ng quy ch thư ng làm cơ s đ thư ng cho thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c theo m c đ hoàn thành nhi m v k ho ch s n xu t, kinh doanh và trách nhi m c a t ng thành viên; Khi xây d ng quy ch thư ng ph i tham kh o ý ki n c a Ban ch p hành công đoàn công ty. Quy ch này ph i b o đ m công b ng, dân ch ,công khai, minh b ch, đ ng th i đăng ký v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n th m đ nh qu ti n lương theo phân c p qu n lý. V. CH Đ TRÁCH NHI M. Ch đ trách nhi m đ i v i thành viên H i đ ng qu n tr ,T ng giám đ c, Giám đ c công ty theo Đi u 6 Ngh đ nh s 207/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: 1. Ch t ch H i đ ng qu n tr và thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty th c hi n đúng quy n h n, nghĩa v và trách nhi m theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c thì đư c hư ng ch đ ti n lương, ti n thư ng quy đ nh t i m c III và m c IV c a Thông tư này; 2. Khi đ x y ra các trư ng h p sau đây, nhưng chưa đ n m c b truy c u trách nhi m hình s thì b x lý v ti n lương, ti n thư ng như sau: a) Không đ m b o ti n lương và các ch đ khác cho ngư i lao đ ng công ty, không th c hi n đ y đ trách nhi m v t ch c, qu n lý lao đ ng, ti n lương theo quy đ nh c a pháp lu t lao đ ng ho c đ x y ra sai ph m v qu n lý v n, qu n lý tài s n, v ch đ k toán, ki m toán và các ch đ khác do nhà nư c quy đ nh thì không đư c hư ng h s đi u ch nh tăng thêm qu lương k ho ch trong năm đó; không đư c thư ng cu i năm và không đư c hư ng ph n ti n thư ng c a năm đó trong qu ti n thư ng c a c nhi m kỳ; b) Quy t đ nh d án đ u tư không hi u qu , không thu h i đư c v n đ u tư, không tr đư c n ; đ công ty l (tr các trư ng h p đ c bi t quy đ nh t i ti t a, đi m 1, m c III c a Thông tư này), đ m t v n nhà nư c thì b x lý: - Kéo dài th i gian nâng b c lương ít nh t 12 tháng (đ iv i trư ng h p còn b c lương đ nâng b c); - Ch đư c hư ng qu ti n lương ch đ tính theo công th c (1) quy đ nh t i ti t b, đi m 1, m c III c a Thông tư này; không đư c thư ng cu i năm và không đư c hư ng qu ti n thư ng c a c nhi m kỳ. c) Đ công ty l 2 năm liên ti p ho c không đ t t su t l i nhu n trên v n 2 năm liên ti p ho c l lãi đan xen nhau, không kh c ph c đư c nhưng chưa đ n m c b mi n nhi m, tr trư ng h p quy đ nh t i đi m a kho n 3 Đi u 25 Lu t Doanh nghi p nhà nư c như l ho c gi m t su t l i nhu n trên v n nhà nư c đ u tư đư c c p có th m quy n phê duy t; l ho c gi m t su t l i nhu n trên v n nhà nư c đ u tư có lý do khách quan đư c gi i trình và đã
 7. đư c cơ quan có th m quy n ch p nh n; đ u tư m i m r ng s n xu t, đ i m i công ngh , thì b x lý: - H 1 b c lương (đ i v i ngư i đang x p b c 2 thì x p xu ng b c 1, ngư i đang x p b c 1 thì x p xu ng b c 2 cùng ch c danh c a công ty h ng th p hơn li n k ); - Ch đư c hư ng qu ti n lương ch đ tính theo công th c (1) quy đ nh t i ti t b, đi m 1, m c III c a Thông tư này trong các năm đó; không đư c thư ng cu i năm và không đư c hư ng qu ti n thư ng c a c nhi m kỳ. VI. T CH C TH C HI N. 1. Trách nhi m c a Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty theo Đi u 7 Ngh đ nh s 207/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: a) Tháng 1 hàng năm, xây d ng qu ti n lương k ho ch c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c, trình đ i di n ch s h u ho c cơ quan qu n lý Nhà nư c theo quy đ nh t i ti t c, đi m 1, m c III c a Thông tư này th m đ nh trư c khi th c hi n (bi u m u s 1).Sau khi đư c th m đ nh, công ty ph i g i cho C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi công ty đóng tr s chính b n k ho ch qu ti n lương c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty làm căn c đ xác đ nh thu nh p ch u thu ; b) Xác đ nh qu ti n lương th c hi n, qu ti n thư ng c a công ty theo quy đ nh t i Thông tư này; c) Quy t đ nh qu ti n lương k ho ch, t m ng ti n lương, qu ti n thư ng và quy t đ nh vi c hoàn tr ph n ti n lương, ti n thư ng hư ng quá m c quy đ nh c a Nhà nư c đ i v i Giám đ c các đơn v thành viên h ch toán đ c l p c a công ty; ch đ o b ph n chuyên môn, nghi p v xây d ng quy ch tr lương, quy ch thư ng c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty; d) Tháng 3 hàng năm, báo cáo B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tình hình th c hi n ti n lương, ti n thư ng năm trư c li n k và g i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương (đ i v i công ty do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lí) theo bi u m u s 1. Đ i v i các công ty h ng đ c bi t và công ty th c hi n ho t đ ng công ích quy đ nht i ti t c, đi m 1, m c III c a Thông tư này, đ ng th i báo cáo v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. 2. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo Đi u 8 Ngh đ nh s 207/2004/NĐ-CP đư c quy đ nh c th như sau: a) B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Tháng 2 hàng năm, th m đ nh qu ti n lương k ho ch;quy t đ nh t m ng qu ti n lương, qu ti n thư ng và quy t đ nh vi c hoàn tr ti n lương, ti n thư ng hư ng quá m c theo quy đ nh c a Nhà nư c đ i v i thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c các công ty thu c quy n qu n lý; - Hư ng d n, ki m tra các công ty thu c quy n qu n lý th c hi n theo đúng các quy đ nh c a Thông tư này. Đ i v i công ty thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lí thì S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ban, ngành liên quan giúp U ban nhân dân t nh, thành ph th m đ nh qu lương k ho ch, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh c a Thông tư này; - Quý I hàng năm, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính th m đ nh qu ti n lương k ho ch c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c các công ty h ng đ c bi t và công ty th c hi n ho t đ ng công ích quy đ nh t i ti t c, đi m 1, m c III c a Thông tư này; - Tháng 3 hàng năm, báo cáo B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i tình hình xây d ng, th m đ nh qu ti n lương năm k ho ch và tình hình th c hi n ti n lương, ti n thư ng năm trư c li n k c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c các công ty thu c quy n qu n lý theo bi u m u s 2. b) B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i:
 8. - Ph i h p v i các B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n, t ch c t p hu n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy đ nh t i Thông tư này; - Quý I h ng năm, th m đ nh qu ti n lương k ho ch c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c các công ty h ng đ c bi t và công ty th c hi n ho t đ ng công ích quy đ nh t i ti t c,đi m 1, m c III c a Thông tư này sau khi trao đ i ý ki n v i B Tài chính; - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan trình Chính ph quy đ nh ch đ ti n lương, ti n thư ng đ i v iT ng giám đ c, Giám đ c, Phó T ng giám đ c, Phó Giám đ c, K toán trư ng làm vi c theo h p đ ng; Hư ng d n th c hi n ch đ ph c p trách nhi m công vi c, ti n thư ng đ i v i ngư i đ i di n ph n v n góp c acông ty nhà nư c doanh nghi p khác. VII. ĐI U KHO N THI HÀNH. 1. Căn c n i dung hư ng d n t i Thông tư này, các B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o các công ty thu c quy n qu n lý th c hi n ch đ ti n lương, ti n thư ng và ch đ trách nhi m đ i v i thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty theo đúng qui đ nh c a Nhà nư c; 2. Đ i v i Qu h tr phát tri n, B o hi m ti n g i Vi t Nam đang áp d ng ch đ ti n lương như công ty nhà nư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 17/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000, Quy t đ nh s 88/2001/QĐ-TTg ngày 5 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph , áp d ng các quy đ nh t i Thông tư này đ xác đ nh ti n lương, ti n thư ng và ch đ trách nhi m c a thành viên H i đ ng qu n tr ho c H i đ ng qu n lý, T ng giám đ c, giám đ c; 3. Đ i v i công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c; v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh; v n đ u tư phát tri n c a công ty ho c công ty th c hi n ho t đ ng công ích, đư c l a ch n h s đi u ch nh tăng thêm quy đ nh t i ti t a, đi m 1, m c III c a Thông tư này đ tính qu ti n lương k ho ch c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c nhưng ph i b o đ m kh i lư ng, ch t lư ng, ti n đ công trình; s n ph m d ch v công ích; không làm tăng giá tr d toán, th c hi n đ y đ nghĩa v n p ngân sách nhà nư c, n p b o hi m xã h i, b o hi m y t cho ngư i lao đ ng và b o đ m tăng năng su t lao đ ng, b o đ m l i nhu n theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c; 4. Các doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p và các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác, đư c v n d ng các quy đ nh t i Thông tư này. 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Các quy đ nh t i Thông tư này đư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2005. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, đ ngh các B , U ban nhân nhân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các công ty nhà nư c ph n ánh v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG B LAO Đ NG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Nguy n Th H ng B , ngành, đ a phương: ...................... M us 1 Tên Công ty: ................................
 9. CÁC CH TIÊU XÂY D NG QU LƯƠNG K HO CH C A H I Đ NG QU N TR , T NG GIÁM Đ C, GIÁM Đ C CÔNG TY NĂM ............ Th c hi n năm K trư c li n k Ghi S TT CH TIÊU TÍNH QU LƯƠNG Đơn v tính ho ch K Th c chú năm ... ho ch hi n 1 2 3 4 5 6 7 I CH TIÊU S N XU T KINH DOANH 1 T ng doanh thu Tr.đ ng 2 T ng chi phí (chưa có lương) Tr.đ ng 3 L i nhu n Tr.đ ng 4 T ng các kho n n p ngân sách Nhà nư c Tr.đ ng II CH TIÊU XÁC Đ NH ĐƠN GIÁ TI N LƯƠNG C A CTY 1 Ngư i Lao đ ng đ nh m c (1) 2 Ngư i Lao đ ng th c t s d ng bình quân (2) 3 H s lương theo c p b c công vi c BQ (3) 4 H s ph c p bình quân đư c tính trong đơn giá 5 Tr.đ ng Qu lương năm k ho ch theo đơn giá ti n lương 6 1000đ/th Ti n lương bình quân theo đơn giá ti n lương 7 Trđ/năm Năng su t lao đ ng BQ (4) III QU TI N LƯƠNG, TI N THƯ NG C A HĐQT, T NG GIÁM Đ C, GIÁM Đ C 1 Ngư i - S thành viên chuyên trách HĐQT 2 Ngư i - S thành viên không chuyên trách HĐQT 3 Ngư i - T ng giám đ c, Giám đ c và Giám đ c các đơn v thành viên h ch toán đ c l p c a công ty - H ng công ty đư c x p 4 - H s lương ch c v bình quân 5 - H s ph c p bình quân 6 - M c lương t i thi u c a công ty l a ch n
 10. 7 (TLmincty) (5) 1000đ/th - H s đi u ch nh qu ti n lương 8 - Qu ti n lương 9 - Qu ti n thư ng Tr.đ ng 10 - Ti n lương bình quân (6) Tr.đ ng 11 - Thu nh p bình quân (7) 1000đ/th 12 1000đ/th Ghi chú: - (1) và (3) tính theo s lao đ ng đ tính đơn giá ti n lương. - (2) Lao đ ng th c t s d ng BQ, k c thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty và Giám đ c đơn v thành viên h ch toán đ c l p c a công ty; - (4) Năng su t lao đ ng bình quân đư c tính chung c a toàn công ty. Trư ng h p công ty có nhi u đơn giá ti n lương theo các ch tiêu khác nhau thì tính theo ch tiêu t ng doanh thu. - (5) Đ i v i công ty có nhi u m c lương t i thi u đ tính đơn giá ti n lương thì đư c l a ch n m c lương t i thi u cao nh t - (6) Tính BQ c a thành viên chuyên trách H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c và Giám đ c đơn v thành viên h ch toán đ c l p c a công ty; (7) g m ti n lương c ng ti n thư ng. ...., ngày... tháng ... năm ... Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) (Ký tên, đóng d u
 11. , ngành .................................... M us 2 S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i T nh, Thành ph ......................................... T ng công ty h ng đ c bi t ............................ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH M Đ NH QU TI N LƯƠNG K HO CH C A THÀNH VIÊN H I Đ NG QU N TR , T NG GIÁM Đ C, GIÁM Đ C CÔNG TY NĂM: ....... H s S thành lương, viên chuyên H s ph c p trách ph bình quân S thành HĐQT, c p H s đi u Qu c a thành viên không Qu ti n Ti n lương bình TGĐ, GĐ trách ch nh qu ti n H ng viên chuyên lương quân công ty và nhi m ti n lương thư ng Tên công chuyên trách HĐQT S GĐ đơn v c a đư c Công ty trách TT h ch toán thành hư ng ty đư c HĐQT, đ cl p viên Năm x p TGĐ, GĐ không trư c chuyên (Tr.đ) TH KH TH TH TH KH KH TH KH KH trách TH KH năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm HĐQT năm năm trư c ....... trư c trư c trư c ....... ....... trư c ....... ....... trư c ....... 1000đ/ 1000đ/ (Ngư i) (Ngư i) (Tr.đ) (Tr.đ) tháng tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Công ty A 2 Công 3 ty B 4 ------- - ------- - T ng c ng: ..., ngày ... tháng ... năm ... Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) (Ký tên, đóng d u)
Đồng bộ tài khoản