Thông tư số 08-LĐTBXH/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
112
lượt xem
1
download

Thông tư số 08-LĐTBXH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08-LĐTBXH/TT về việc phòng chống, kiểm soát ma tuý do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, đê hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 05-CP ngày 29-1-1993 về ngăn chặn, chống tệ nạn mại dâm và Nghị quyết 06-CP ngày 29-1-1993 về phòng chống, kiểm soát ma tuý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08-LĐTBXH/TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08-L TBXH/TT Hà N i, ngày 29 tháng 1 năm 1993 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 08-L TBXH/TT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1993 HƯ NG D N TH C HI N NGHN QUY T 05-CP NGÀY 29-1-1993 V NGĂN CH N, CH NG T N N M I DÂM VÀ NGHN QUY T 06-CP NGÀY 29-1-1993 V PHÒNG CH NG, KI M SOÁT MA TUÝ Căn c i m 4 c a Ngh quy t 05-CP và i m 3 c a Ngh quy t 06-CP v phân công trách nhi m trong vi c phòng ch ng m i dâm và ma tuý, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n nh ng nhi m v thu c trách nhi m c a Ngành như sau: I - PHƯƠNG HƯ NG CHUNG - M i dâm và nghi n ma tuý là nh ng v n xã h i ph c t p ph i coi tr ng ng b các gi i pháp kinh t , xã h i l y phòng ng a, khôi ph c nhân phNm, nâng i tư ng vư t qua khó khăn là chính, ng th i không coi nh bi n pháp hành chính b t bu c. - Vi c t ch c ch a b nh, d y ngh , t o vi c làm cho ngư i m i dâm, t ch c cai nghi n và gi i quy t các v n xã h i sau cai nghi n là nh ng n i dung quan tr ng c a chương trình phòng ch ng t n n m i dâm và cai nghi n ma tuý; t ch c cai nghi n ph i sát h p v i tình hình kinh t - xã h i và phong t c t p quán a phương, nh t là các vùng núi, vùng dân t c ít ngư i. - T n n m i dâm và nghi n ma tuý ph i ư c phòng ng a và gi i quy t ngay t i c ng ng và cơ s , k t h p v i các oàn th và nhân dân v n ng s t giác c a i tư ng, ng th i ch ng ph i h p ch t ch v i các ngành có liên quan b ng các chương trình liên ngành và k ho ch hàng năm t ch c th c hi n các bi n pháp thư ng xuyên và ti p t c. II- NH NG BI N PHÁP C TH 1. T ch c i u tra n m ch c t n n m i dâm và nghi n ma tuý trên t ng a bàn làm căn c xây d ng chương trình, k ho ch ng th i phân lo i, tìm hi u hoàn c nh, nguyên nhân c a t ng ngư i có bi n pháp phù h p. 2. T ch c khám, ch a b nh xã h i cho ngư i m i dâm và cai nghi n ma tuý. a. V n ng và b t bu c ch a b nh i v i ngư i m i dâm có b nh xã h i.
  2. Vi c t ch c khám ch a b nh ch y u ư c th c hi n t i các cơ s y t và do ngành y t ph trách. Riêng ngư i m i dâm trong các cơ s xã h i thì do các cơ s th c hi n theo s hư ng d n v chuyên môn c a ngành y t . b. Nh ng ngư i nghi n ma tuý u b t bu c cai theo i m d c a Ngh quy t 06-CP, nh t là nh ng ngư i trong tu i lao ng, v thành niên và ngư i nghi n dư i hình th c tiêm chích. T ch c cai nghi n dư i các hình th c t i nhà, t i cơ s y t c a Nhà nư c và tư nhân, t i các Trung tâm xã h i. Ngư i nghi n n ng không có i u ki n cai t i nhà ho c xã, phư ng thì ưa vào Trung tâm cai nghi n. 3. T ch c d y ngh cho ngư i m i dâm và nghi n ma tuý. M i a phương, tuỳ theo s lư ng yêu c u ngành ngh mà t ch c d y ngh cho i tư ng nh m t o vi c làm, n nh i s ng. Vi c t ch c d y ngh cho s ph i t p trung thì ti n hành t i các Trung tâm xã h i. S khác h c ngh t i các Trung tâm d y ngh ho c t i cơ s s n xu t a phương, cơ s . Vi c u tư tr giúp cho các Trung tâm giáo d c, ch a b nh, d y ngh và t o vi c làm cho i tư ng trên theo k ho ch và các văn b n hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 4. T o vi c làm. Ngư i m i dâm và nghi n ma tuý sau khi ã ư c ch a b nh, cai nghi n, h c ngh thì a phương t o i u ki n h có vi c làm theo hư ng: - N u t t o vi c làm t i gia ình, thì ư c ưu tiên vay v n theo Ngh quy t 120- H BT ngày 11-4-1991. - N u gi i thi u n các doanh nghi p Nhà nư c và tư nhân tìm vi c làm. Các cơ s nh n s lao ng này vào làm vi c ư c vay v n tương ng su t u tư ch làm vi c và s ngư i ư c nh n vào làm vi c. - Các Trung tâm xã h i có i u ki n t ch c s n xu t cho i tư ng thì ư c xem xét u tư h tr trên cơ s án s n xu t. - T ch c nh cư n nh cu c s ng t i các khu quy ho ch c a a phương, thì h tr kinh phí làm nhà theo chính sách di dân n vùng kinh t m i. 5. Ph i h p thư ng xuyên n m v ng tình hình i s ng c a nh ng gia ình khó khăn ho c có hoàn c nh c bi t, nghèo, ông con... h tr k p th i v vi c làm và i s ng. Không nh ng trư ng h p vì khó khăn v vi c làm mà sa vào t n n xã h i. 6. C ng c các Trung tâm xã h i.
  3. Tuỳ theo s lư ng Trung tâm xã h i hi n có c ng c nâng c p ho c xây d ng thêm theo hư ng các Trung tâm xã h i ngoài nhi m v giáo d c, ch a b nh, d y ngh cho i tư ng ph i t ch c s n xu t, t o vi c làm cho i tư ng. 7. Ch tr c p và ngu n kinh phí. - i v i ngư i m i dâm và nghi n ma tuý ph i t p trung ch a b nh, h c ngh , thì c p sinh ho t phí như các i tư ng xã h i nuôi dư ng t p trung theo Thông tư 48- TBXH ngày 30-10-1985 và quy t nh s 341 ngày 5-12-1989 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). - Ch vay v n t o vi c làm ư c áp d ng theo Thông tư liên B s 10 ngày 24-7- 1992 và s 17 ngày 9-9-1992 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính - U ban K ho ch Nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh quy t 120-H BT ngày 11-4-1992 và các văn b n hư ng d n khác. - Kinh phí dành cho ch a b nh, d y ngh , c ng c cơ s xã h i t ngân sách a phương. Nh ng t nh chưa cân i ư c thì ngh Trung ương cân i. III- T CH C TH C HI N 1. Xác nh nhu c u s lư ng i tư ng c n ch a b nh, cai nghi n; d y ngh t o vi c làm, và xây d ng c ng c các Trung tâm l p k ho ch và chương trình hàng năm (k c ngân sách) trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Ki n toàn b máy làm công tác c u tr xã h i; các cơ s thu c t nh, thành ph l n b trí ít nh t là 2-3 cán b , c p qu n, phư ng tr ng i m ít nh t ph i có m t cán b chuyên trách công tác phòng ng a h n ch t n n xã h i. S cán b chuyên trách ph i ưa d n ào t o theo quy ho ch. 3. nh kỳ t ch c trao i, t ng k t rút kinh nghi m gi a các ngành h u quan cùng v i các oàn th nhân dân và t ch c và xã h i, gi a các qu n, huy n và cơ s , ng viên khen thư ng ơn v , cá nhân th c hi n nghiêm túc và có k t qu công tác phòng ch ng t n n m i dâm, ma tuý. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, báo cáo v B k p th i s a i, b sung. Tr n ình Hoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản