intTypePromotion=1

Thông tư số 09/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
243
lượt xem
38
download

Thông tư số 09/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2005/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p- T do-H nh phúc S :09/2005/TT-BXD Hà N i; ngày 06 tháng 05 năm 2005 THÔ NG TƯ C A B XÂY D NG S 09/2005/TT-BXD NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯ NG D N M T S N I DUNG V GI Y PHÉP XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v gi y phép xây d ng đư c quy đ nh t i m c 2 Chương III c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình (dư i đây vi t t t là NĐ 16/CP) như sau: I. V GI Y PHÉP XÂY D NG CÔNG TRÌNH ĐƯ C QUY Đ NH T I KHO N 1, 2 ĐI U 17 C A NĐ 16/CP: 1. Nh ng công trình khi xây d ng không ph i xin gi y phép xây d ng, bao g m: a) Công trình thu c bí m t Nhà nư c đư c xác đ nh b ng văn b n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. b) Công trình xây d ng theo l nh kh n c p đư c xác đ nh b ng l nh c a các c p có th m quy n. c) Công trình t m ph c v thi công xây d ng công trình chính, bao g m công trình t m c a ch đ u tư và công trình t m c a nhà th u n m trong sơ đ t ng m t b ng công trư ng xây d ng đã đư c phê duy t. d) Công trình xây d ng theo tuy n không đi qua đô th nhưng phù h p v i quy ho ch xây d ng đư c duy t thu c d án đ u tư xây d ng đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. đ) Công trình xây d ng thu c d án khu đô th , khu công nghi p, khu nhà có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. e) Công trình đã có thi t k cơ s đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n th m đ nh thi t k cơ s quy đ nh t i Đi u 9 c a NĐ 16/CP th m đ nh. g) Công trình đư c đ u tư b ng v n ngân sách nhà nư c ch yêu c u l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình đã có thi t k b n v thi công đư c S quy đ nh t i kho n 5 Đi u 9 c a NĐ 16/CP th m đ nh. h) Các công trình s a ch a, c i t o, l p đ t thi t b bên trong không làm thay đ i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình; i) Công trình h t ng k thu t (bao g m các công trình: nhà máy x lý rác th i, bãi chôn l p rác, c p nư c, thoát nư c, đư ng, kênh, mương,.....) có t ng m c đ u tư dư i 5 t đ ng thu c các xã vùng sâu, vùng xa không vi ph m các khu v c b o t n di s n văn hoá, di tích l ch s - văn hoá. k) Nhà riêng l t i vùng sâu, vùng xa không thu c đô th ; đi m dân cư nông thôn chưa có quy ho ch xây d ng đư c duy t. 2. V gi y phép xây d ng t m đư c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 17 c a NĐ 16/CP: a) vi c c p gi y phép xây d ng t m ch áp d ng đ i v i nh ng vùng đã có quy ho ch xây d ng đư c duy t và công b nhưng chưa th c hi n.
  2. b) Tuỳ thu c vào tình hình, đ c đi m c a m i đ a phương, m i khu v c, U ban nhân dân c p t nh quy đ nh c th th i gian th c hi n quy ho ch xây d ng, quy mô công trình đư c phép xây d ng t m cho phù h p, tránh lãng phí nhưng v n ph i b o đ m an toàn, v sinh, môi trư ng đ làm cơ s cho vi c c p gi y phép xây d ng t m và xác đ nh th i gian có hi u l c c a gi y phép xây d ng t m. c) Trong n i dung gi y phép xây d ng t m ph i ghi rõ th i gian có hi u l c c a gi y phép. H t th i h n có hi u l c c a gi y phép, n u Nhà nư c gi i phóng m t b ng đ th c hi n quy ho ch thì ch công trình xây d ng ph i t phá d và đư c đ n bù ph n hi n tr ng công trình đã có trư c khi xây d ng theo gi y phép xây d ng t m, n u không t phá d thì b cư ng ch và ch công trình xây d ng ph i ch u m i chi phí cho vi c cư ng ch . II. V H SƠ XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ NHÀ ĐÔ TH ĐƯ C QUY Đ NH T I ĐI U 18 C A NĐ 16/CP: Trư ng h p s a ch a, c i t o công trình yêu c u ph i có gi y phép xây d ng, thì ngoài nh ng tài li u đư c quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3 Đi u 18 c a NĐ 16/CP h sơ xin gi y phép xây d ng còn ph i có nh ch p hi n tr ng công trình cũ và các b n v hi n tr ng th hi n đư c m t b ng, m t c t các t ng, m t đ ng và bi n pháp phá d (n u có). III. V H SƠ XIN GI Y PHÉP XÂY D NG NHÀ NÔNG THÔN ĐƯ C QUY Đ NH T I ĐI U 19 C A NĐ 16/CP: 1. Sơ đ m t b ng xây d ng công trình đư c quy đ nh t i kho n 3 Đi u 19 c a NĐ 16/CP ph i th hi n rõ các kích thư c và di n tích chi m đ t c a ngôi nhà, các công trình ph trên lô đ t, kho ng cách t i các công trình xung quanh và các đi m đ u n i đi n, thông tin liên l c, c p thoát nư c v i các công trình h t ng k thu t công c ng bên ngoài (n u có). 2. Sơ đ m t b ng do ch nhà l p ho c thuê cá nhân l p và đư c th hi n theo m u t i ph l c s 1 c a Thông tư này. Trên b n v ph i ghi rõ tên ch nhà, đ a ch nơi , đ a đi m xây d ng và tên, đ a ch ngư i v sơ đ . IV. T CH C TH C HI N: Căn c các quy đ nh v gi y phép xây d ng c a Lu t Xây d ng, Ngh đ nh s 16/CP và Thông tư này, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ban hành quy trình c p gi y phép xây d ng, ch đ o vi c c p gi y phép xây d ng b o đ m nhanh, g n, ch t ch , chính xác; thư ng xuyên ki m tra, x lý nghiêm nh ng hành vi vi ph m các quy đ nh v gi y phép xây d ng. V. HI U L C THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th cho Thông tư liên t ch s 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 c a B trư ng B Xây d ng và T ng c c trư ng T ng c c Đ a chính v hư ng d n c p gi y phép xây d ng và Thông tư s 03/2000/TT-BXD ngày 25/5/2000 v vi c s a đ i, b sung Thông tư liên t ch s 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 c a B trư ng B Xây d ng và T ng c c trư ng T ng c c Đ a chính hư ng d n c p gi y phép xây d ng. PH L C S 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s : 09/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B trư ng B Xây d ng)
  3. Ranh gi i đư ng theo qui ho ch Nhà Ranh gi i đư ng hi n t i Ranh gi i lô đ t c a ch h SƠ Đ M T B NG XÂY D NG Ch nhà: ............................................. V trí xây d ng: ............................................. Thôn ( p): ........... xã: ......... huy n: .............. Tên ngư i v : ................................................ Đ a ch : .........................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản