Thông tư số 1-TCCP/CQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
1
download

Thông tư số 1-TCCP/CQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1-TCCP/CQ về một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường do Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1-TCCP/CQ

  1. BAN T CH C C A CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1-TCCP/CQ Hà N i, ngày 12 tháng 1 năm 1982 THÔNG TƯ C A BAN T CH C C A CHÍNH PH S 1-TCCP/CQNGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 1982 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 111-H BT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1981 C A H I NG B TRƯ NG Ngày 13 tháng 10 năm 1981 H i ng B Trư ng ã ban hành Quy t nh s 111- H BT v vi c s a i, b s ng m t s chính sách, ch i v i cán b xã, phư ng. Căn c vào i u 10 c a quy t nh nói trên, Ban t ch c c a Chính ph xin hư ng d n thêm m t s i m c th như sau: I. M T S V N C N N M V NG TRONG KHI THI HÀNH QUY T NNH S 111-H BT 1. Cán b xã, phư ng, th tr n g m nh ng cán b ư c b u c theo nhi m kỳ; cán b , nhân viên chuyên môn, nghi p v ho t ng t i xã, phư ng, tr c ti p v i nhân dân, v a công tác, v a tham gia s n xu t. Xu t phát t v trí và tính ch t công tác như trên, nên i v i cán b xã, phư ng, th tr n, không t v n tuy n d ng, cho thôi vi c, i u ng theo quy ch chung như cán b , nhân viên trong biên ch Nhà nư c, mà khi ư c giao nhi m v thì hư ng sinh ho t phí hàng tháng. 2. Chính sách, ch ãi ng i v i cán b xã, phư ng, th tr n ph i b o m m i tương quan h p lý v i cán b c p huy n, qu n, th xã và thu nh p c a nh ng ngư i lao ng tiên ti n t i a phương. 3. Kinh phí tr cho cán b xã, phư ng, th tr n, ch y u do Ngân sách c a xã, phư ng, th tr n ài th ; cán b c a các oàn th qu n chúng nh ng nơi có i u ki n do qu c a các oàn th qu n chúng ài th ; cán b c a các cơ quan ngành d c c p trên và c a các t ch c kinh t t p th do ngành d c và các t ch c kinh t t p th ài th . Vi c Ny m nh xây d ng Ngân sách t o m i ngu n thu là yêu c u c p thi t các xã, phư ng, th tr n có th ch ng chi nh ng kho n v xây d ng cơ b n, chi hành chính phí và tr sinh ho t phí cho cán b c a a phương mình. 4. B máy t ch c cán b c a xã, phư ng, th tr n ph i b o m g n nh , tinh gi n, th c hi n t t ư c nhi m v phù h p v i kh năng ài th c a Ngân sách xã, và các ngu n thu c a phư ng, th tr n, h n ch n m c th p nh t s ngư i gián ti p s n xu t cơ s , thu h p di n ph i i u hoà lương th c c a h p tác xã và t p oàn s n xu t.
  2. II. M T S I M C TH C N NÓI RÕ THÊM 1. Nh ng cán b xã, phư ng ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng: a) Bí thư ng u (ho c b th chi b nơi chưa chưa có ng u ), Ch t ch U ban nhân dân xã, gi ch c v dư i 4 năm ư c hư ng ph c p sinh ho t phí hàng tháng 52 ng; gi ch c v t 4 n dư i 8 năm, ư c hư ng m c 58 ng; gi ch c v t 8 năm tr lên ư c hư ng m c 65 ng; Phó ch t ch kiêm trư ng công an xã, phư ng (th c hi n Thông tư s 249-BT ngày 28 tháng 12 năm 1976 c a Ph th tư ng, xã 7000 dân tr lên, có hai phó ch t ch thì c hai phó ch t ch u ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng), u viên thư ký, u viên quân s U ban nhân dân xã, phư ng, gi ch c v dư i 4 năm ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng 46 ng; gi ch c v t 4 n dư i 8 năm ư c hư ng m c 51 ng, gi ch c v t 8 năm tr lên ư c hư ng m c 57 ng. i v i xã, phư ng s lư ng ng viên ông, kh i lư ng công tác ng nhi u, có phó bí thư ho c Thư ng v ng u chuyên trách công tác t ch c, tuyên hu n thì có th kiêm thêm m t s công vi c thích h p bên chính quy n như làm u viên thư ký ho c phó ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng (nơi có hai phó ch t ch) ph trách văn hoá xã h i và ư c ph c p sinh ho t phí như ã quy nh i v i các ch c v này. i v i u viên quân s , trư ng công an xã, phư ng và nh ng ch c danh khác do c p trên c cán b trong biên ch v ph trách thì xã, phư ng không ph i b trí cán b gi ch c v này n a. b) Ch t ch M t tr n T qu c, bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, h i trư ng ph n xã, phư ng gi ch c v dư i 4 năm, hư ng ph c p sinh ho t phí hàng tháng 40 ng; t 4 n dư i 8 năm hư ng m c 45 ng; t 8 năm tr lên hư ng m c 50 ng. c) S lư ng cán b , nhân viên chuyên môn, nghi p v thu c ng u , U ban nhân dân xã, phư ng và cán b ph trách p, b n, buôn làng (trư c ây g i là cán b n a chuyên trách) do U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương căn c c i m c a m i lo i xã, phư ng và kh năng ài th c a xã, phư ng; căn c vào nhi m v và t ch c b máy c a xã, phư ng ã ư c quy nh trong Quy t nh s 112-H BT ngày 15 tháng 10 năm 1981 và Quy t nh s 94 - H BT ngày 26 tháng 9 năm 1981 c a H i ng B trư ng mà quy t nh. Cán b , nhân viên chuyên môn, nghi p v c a xã, phư ng ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng như sau: dư i 5 năm công tác ư c ph c p sinh ho t phí hàng tháng 36 ng; t 5 năm n dư i 10 năm công tác ư c hư ng m c 40 ng; t 10 năm n dư i 15 năm công tác hư ng m c 45 ng; t 15 năm công tác tr lên hư ng m c 50 ng. d) M i xã, phư ng có t 4 n 5 cán b nhân viên y t g m y sĩ, kiêm trư ng tr m, y tá, dư c tá, h sinh và ông y. V m c ph c p sinh ho t phí hàng tháng s do B Y t căn c vào Quy t nh s 111-H BT c a H i ng B trư ng hư ng d n c th .
  3. i v i cán b y t xã vùng cao v n thi hành theo quy t nh s 156-CP ngày 7 tháng 10 năm 1968 c a H i ng Chính ph . Trư ng tr m bưu i n và nhân viên bưu tá xã, cán b nhân viên thu c các ngành s n xu t, kinh doanh khu v c kinh t t p th : h p tác xã mua bán, h p tác xã tín d ng, h p tác xã ti u th công, h p tác xã nông nghi p và t p oàn s n xu t do các ngành có liên quan trên Trung ương nghiên c u quy nh và hư ng d n th c hi n. e) Cán b , nhân viên xã, phư ng ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng nói trên u ư c hư ng ph c p t m th i b ng 100% m c sinh ho t phí hàng tháng theo Quy t nh s 219-CP ngày 29 tháng 5 năm 1981 c a H i ng Chính ph . g) Cán b xã, phư ng ư c b u c theo nhi m kỳ khi không trúng c l i, n u ư c b trí công tác thì ãi ng theo nhi m v m i, n u không ư c b trí công tác thì không hư ng ph c p n a. 2. Ch i v i cán b xã công tác lâu năm khi già y u ư c ngh vi c: Cán b , nhân viên xã, phư ng thu c i tư ng hư ng ph c p hàng tháng, có 15 năm trong ó có 5 năm công tác liên t c ư c hư ng ph c p hàng tháng, và nam ã 55 tu i, n ã 50 tu i, ư c hư ng ch già y u ngh vi c, hàng tháng ư c tr c p b ng 60% c a m c ph c p khi ang công tác. Cán b xã, phư ng ho t ng trong kháng chi n ch ng Pháp, ch ng M ho c ch ng quân bành trư ng Trung Qu c b ch b t tra t n, không ph m sai l m nghiêm tr ng, nay y u, au ho c b thương t t, s c kho gi m sút, ư c c p u ng, U ban nhân dân c p trên tr c ti p quy t nh (b ng văn b n) cho ngh vi c thì th i gian công tác có th ư c gi m t 3 n 5 năm. Cán b xã, phư ng có 15 năm công tác, trong ó có 5 năm công tác liên t c ư c ph c p sinh ho t phí hàng tháng, nam ã 52 tu i, n ã 47 tu i, nay vì m au ph i ngh vi c, cũng ư c hư ng ch cán b công tác lâu năm, già y u ngh vi c, do huy n, qu n, th xã quy t nh. Cán b xã công tác lâu năm, già y u ngh vi c trư c ngày ban hành Quy t nh s 111-H BT ngày 13 tháng 10 năm 1981, n u là bí thư ng u , Ch t ch U ban nhân dân xã v ngh , hư ng tr c p 15 ng m t tháng thì nay ư c hư ng tr c p hàng tháng 30 ng; cán b n a chuyên trách v ngh , hư ng ph c p hàng tháng 12 ng thì nay ư c hư ng 20 ng m t tháng và ph c p t m th i b ng 100% c a m c tr c p m i. Cán b xã, phư ng công tác lâu năm, già y u ngh vi c u ư c hư ng các ch khám và ch a b nh, tr c p khó khăn t xu t và mai táng phí như cán b xã, phư ng ang công tác. 3. Kinh phí tr cho cán b xã, phư ng: M i kho n kinh phí tr cho cán b xã, phư ng theo ch quy nh như ph c p sinh ho t phí hàng tháng; tr c p i h c, b i dư ng; b o v s c kho ; thai s n; công tác
  4. phí; tr c p khó khăn, tr c p già y u ngh vi c và tr c p mai táng phí, th c hi n như sau: - Bí thư ng u (ho c bí thư chi b nơi chưa có ng u ); ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng do Ngân sách t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ài th . - Phó ch t ch, u viên thư ký và u viên quân s , U ban nhân dân xã, phư ng do Ngân sách xã và các ngu n thu c a phư ng ài th , n u thi u thì Ngân sách huy n, th xã, thành ph , t nh, c khu tr c thu c Trung ương tr c p thêm. - Cán b , nhân viên y t xã, phư ng (không k xã vùng cao) do Ngân sách xã và các ngu n thu c a xã, phư ng ài th . - Ch t ch M t tr n, bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, h i trư ng ph n xã, M t tr n và các oàn th c n tích c c xây d ng qu ài th cho cán b , t m th i nh ng năm trư c m t, nh ng nơi chưa có qu ho c có qu nhưng chưa chi thì Ngân sách xã và các ngu n thu c a xã, phư ng tr c p. - Trư ng tr m bưu i n và các nhân viên bưu tá xã do T ng c c Bưu i n ài th . - Cán b ho t ng khu v c kinh t t p th , do qu s n xu t, kinh doanh ài th , theo quy nh và hư ng d n c a các ngành có liên quan Trung ương, b o m khuy n khích phát tri n s n xu t, kinh doanh và tương quan ãi ng h p lý trong n i b cán b xã, phư ng. III. K HO CH TH C HI N 1. U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu căn c vào Quy t nh s 111-H BT và thông tư này hư ng d n c th các U ban nhân dân huy n, qu n, th xã th c hi n 2. i v i th tr n, do có nhi u d ng khác nhau (có th tr n nguyên trư c là th xã, th tr n công nghi p, th tr n thu c huy n, th tr n nông trư ng, v.v...) nên ngh U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu chi u theo d a vào Quy t nh s 111-H BT hư ng d n th c hi n cho phù h p. 3. Căn c vào Quy t nh s 111-H BT ngày 13 tháng 10 năm 1981 c a H i ng B trư ng, ngh các cơ quan có liên quan Trung ương theo ch c năng c a mình hư ng d n c th các c p th c hi n. Trư c khi ban hành văn b n, ngh các B trao i ý ki n v i Ban t ch c c a Chính ph b o m th ng nh t và tương quan h p lý trong n i b cán b xã, phư ng. 4. Trong quá trình th c hi n, các t nh, thành ph , c khu c n sơ k t, nh n xét, ánh giá k t qu và g i báo cáo v Ban t ch c c a Chính ph . Qua th c hi n có nh ng m c m u gì c n trao i v i Ban t ch c c a Chính ph báo cáo H i ng B trư ng xem xét, quy t nh. 5. U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương c n ph bi n quán tri t t i cán b cơ s v n i dung Quy t nh s 112-H BT ngày 15 tháng 10 ngày 1981 v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a chính quy n xã; Quy t nh s 94-H BT ngày 26 tháng 9 năm 1981 v ch c năng, nhi m v , t ch c b máy
  5. c a chính quy n c p phư ng và Quy t nh s 111-H BT ngày 13 tháng 10 năm 1981 v s a i, b sung m t s chính sách, ch i v i cán b xã, phư ng. Vũ Tr ng Kiên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản