Thông tư số 10-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
3
download

Thông tư số 10-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10-BYT/TT về việc hướng dẫn việc mua sắm trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10-BYT/TT Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 1994 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 10-BYT/TT NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1994 HƯ NG D N VI C MUA S M TRANG THI T BN Y T Trong nh ng năm g n ây, trang thi t b y t ư c nh p khNu vào Vi t Nam r t a d ng, b ng nhi u ngu n và t nhi u hãng khác nhau. Do chưa th c hi n úng nh ng quy nh c a B Y t v vi c kinh doanh xu t nh p khNu trang thi t b y t nên ã gây ra nh ng b t h p lý. Năm 1992 - 1993: nhi u ch ng lo i máy siêu âm, X-quang t r t nhi u hãng khác nhau ã ư c nh p vào Vi t Nam: - Máy siêu âm: Siemens, Donier, Toshiba, Aloka, Shimadzu, Sigma, Philips, M , Trung Qu c, Hàn Qu c v.v... - Máy X-quang: Siemens, Toshiba, Shimadzu, Nedicor, Edap, Pháp, Trung Qu c, M , Hà Lan v.v... Vì nhi u ch ng lo i nên ã gây khó khăn cho vi c cung c p các d ch v b o hành, s a ch a và linh ki n thay th . M t s thi t b kém ch t lư ng, không thích h p kh năng chuyên môn nên hi u qu u tư không cao, gây lãng phí. kh c ph c nh ng như c i m trên nh m phát huy cao hi u qu u tư c a Nhà nư c trong vi c nâng c p trang thi t b cho ngành y t , góp ph n nâng cao ch t lư ng khám b nh, ch a b nh cho nhân dân, B Y t yêu c u các ơn v , a phương khi mua s m trang thi t b y t không phân bi t ngu n kinh phí Trung ương, a phương, do Nhà nư c c p hay ti n vi n tr u ph i th c hi n nh ng quy nh sau ây: 1. m b o ch t lư ng trang thi t b t t, phù h p úng yêu c u chuyên môn. 2. Giá mua ph i h p lý v i th trư ng hi n nay, tránh m i tiêu c c gây th t thoát kinh phí c a Nhà nư c. 3. m b o có b o hành k thu t, ào t o cán b s d ng, có tài li u k thu t và ph tùng thay th . 4. Ph i l a ch n ch ng lo i th ng nh t t o i u ki n t t cho vi c b o hành, s a ch a, cung c p ph tùng linh ki n thay th , ng th i ti n n có th l p ráp t ng ph n t th p n cao trong nư c.
  2. 5. Các lo i thi t b có giá tr t 200 tri u n 500 tri u VN (tương ương t 20.000 n 50.000 USD) ph i có báo cáo kinh t k thu t t 500 tri u VN tr lên ph i có lu n ch ng kinh t k thu t H i ng tư v n k thu t thi t b y t c a B xem xét. 6. Nh ng thi t b thu c các ch ng lo i sau ây ph i ư c thông qua H i ng tư v n k thu t thi t b y t c a B . - X-quang - Siêu âm - CT-Scanner - MRI (c ng hư ng t ) - Máy gây mê, máy th - Máy xét nghi m trong sinh hoát, huy t h c... - i n não, i n tim, Monitoring - Xe ô tô c u thương - Thi t b ng v phóng x (Gama-Camera) - Thi t b ti t trùng trung tâm - Thi t b s n xu t khí y t . 7. i v i vi c mua trang thi t b y t s n xu t nư c ngoài (tr d ng c và v t li u tiêu hao y t ) các ơn v , a phương ch ư c mua c a các ơn v ư c B Y t cho phép và B Thương m i c p Gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu trang thi t b y t . 8. Các cơ s y t c n l p k ho ch c th mua s m trang thi t b y t hàng năm báo cáo v B (V Trang thi t b - Công trình y t ) t ng h p nhu c u chung cho toàn ngành. B Yt ngh các ơn v , a phương th c hi n y các quy nh ã nêu trên, trong quá trình th c hi n n u có khó khăn c n báo cáo v B (V trang thi t b - Công trình y t ) k p th i gi i quy t). Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i nh ng quy nh trong Thông tư này u bãi b . Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản