Thông tư số 101/2003/TT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư số 101/2003/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 101/2003/TT-BNN về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán các công trình XDCB thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 101/2003/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 101/2003/TT-BNN Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N ĐI U CH NH D TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XDCB THU C NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Thông tư s 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003 c a B Xây d ng, hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n; Căn c văn b n tho thu n c a B Xây d ng s 1351/BXD-KTTC ngày 8/8/2003, v vi c tho thu n hư ng d n i u ch nh d toán công trình XDCB thu c ngành Nông nghi p &PTNT; B Nông nghi p &PTNT hư ng d n thêm vi c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n có áp d ng nh m c, ơn giá chuyên ngành Nông nghi p &PTNT như sau: I. PH M VI ÁP D NG Thông tư này hư ng d n i u ch nh giá d toán xây l p công trình và chi phí khác có áp d ng m t s nh m c, ơn giá chuyên ngành do B Nông nghi p &PTNT ban hành. II. I U CH NH GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P 1. i u ch nh chi phí nhân công: a- Chi phí nhân công trong nh m c d toán và ơn giá khoan ph t x lý công trình thu l i, t i Quy t nh s : 220/1998/Q /BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do B Nông nghi p &PTNT ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh (Knc) như sau: - a bàn Các Qu n n i thành TP. Hà N i và TP. H Chí Minh: Knc = 2,04 - Các a bàn khác: Knc = 2,01 b- Chi phí nhân công trong nh m c và ơn giá khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê, t i Quy t nh s : 13/2001/Q /BNN-PCLB ngày 20/02/2001, do B Nông nghi p &PTNT ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh sau: - a bàn Các Qu n n i thành TP. Hà N i và TP. H Chí Minh: Knc = 1,40 - Các a bàn khác: Knc = 1,38
  2. 2. i u ch nh chi phí máy thi công: a- Chi phí máy thi công trong nh m c d toán và ơn giá khoan ph t x lý công trình thu l i, t i Quy t nh s : 220/1998/Q /BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do B Nông nghi p &PTNT ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh: Kmtc = 1,13 b- Chi phí máy thi công trong nh m c và ơn giá khoan ph t gia c ch t lư ng thân ê t i Quy t nh s 13/2001/Q /BNN-PCLB ngày 20/02/2001; nh m c d toán công tác xây d ng tu s a ê kè t i Quy t nh s 65/2003/Q -BNN-PCLB ngày 02/6/2003, nh m c s n xu t b t sét dùng trong công tác khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê t i Quy t nh s 64/2003/Q -BNN-PCLB ngày 02/6/2003 do B Nông nghi p &PTNT ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh sau: Tên thi t b H s i u ch nh (Kmtc) a bàn các Qu n n i Các a bàn khác thành TP. Hà N i và TP. H Chí Minh n?i thành Máy bơm nư c 7Cv 1,114 1,108 Máy khoan ph t 1,131 1,125 Thi t b th r ng 2 máng 1,053 1,050 Thi t b th r ng 3 máng 1,047 1,044 Thi t b th r ng 4 máng 1,040 1,038 Máy nghi n b t sét 1,057 1,054 c- Chi phí máy thi công trong d toán xây l p công trình xây d ng, l p theo giá d toán ca máy, thi t b chuyên ngành t i Quy t nh s : 27/1999/Q /BNN- TXD ngày 03/2/1999 c a B Nông nghi p &PTNT, ư c nhân v i h s i u ch nh (Kmtc) như sau: H s i u ch nh (Kmtc) Tên thi t b a bàn các Qu n n i Các a bàn khác thành TP. Hà N i & TP. H Chí Minh Xáng c p có dung tích 0,65 m3 1,10 1,10 Xáng c p có dung tích 0,95 m3 1,10 1,09 Xáng c p có dung tích 1,25 m3 1,09 1,09 T u hút bùn lo i HB £150Cv 1,11 1,11
  3. T u hút bùn lo i HB16 - 300Cv 1,09 1,09 T u hút bùn lo i HF900 1,07 1,07 T u hút bùn lo i Beaver 300Cv 1,07 1,07 T u hút bùn lo i Beaver 600Cv 1,07 1,06 T u hút bùn lo i Beaver 1600Cv 1,05 1,05 T u hút bùn lo i Beaver 3800Cv 1,05 1,05 3. Chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr gia tăng: Chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c, theo ph l c 2 c a Thông tư s : 09/2000/ TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng. Thu giá tr gia tăng th c hi n theo quy nh hi n hành. III. I U CH NH CHI PHÍ KHÁC TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng, chi phí tư v n u tư và xây d ng; chi phí Ban qu n lý d án ... th c hi n theo hư ng d n trong Thông tư s 05/2003/TT- BXD ngày 14/03/2003 c a B Xây d ng. i v i m t s kho n chi phí khác trong các nh m c, ơn giá chuyên ngành: Khoan ph t gia c ch t lư ng thân ê; Khoan ph t x lý công trình thu l i ư c tính theo t l % ã quy nh trong các Quy t nh ó. IV. T CH C TH C HI N i tư ng và ph m vi ư c i u ch nh d toán theo hư ng d n trong Thông tư s 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003 c a B Xây d ng. Yêu c u các Ch u tư, Ban Qu n lý d án và các ơn v Tư v n, rà soát nh ng kh i lư ng công vi c thu c ph m vi ư c i u ch nh và báo cáo t ng h p v B (ho c T nh). N i dung d toán i u ch nh ph i di n gi i kh i lư ng c n i u ch nh, ơn giá áp theo các m c th i gian tương ng ư c phép i u ch nh cùng các căn c tính toán i u ch nh. Khi trình d toán i u ch nh ho c i u ch nh giá ch nh th u, b sung giá trúng th u theo quy nh trên, h sơ c n g i kèm các d toán ã ư c duy t, các Quy t nh phê duy t k t qu u th u, ch nh th u (có ph l c giá kèm theo), biên b n nghi m thu, thanh toán các kỳ, ng th i có phi u giá thanh toán kh i lư ng XDCB hoàn thành c a Kho b c Nhà nư c trình c p có thNm quy n phê duy t. Thông tư này ư c th ng nh t áp d ng trong toàn ngành Nông nghi p &PTNT k t ngày 01/01/2003.
  4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh g i văn b n ph n nh v B Nông nghi p &PTNT nghiên c u gi i quy t ./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ph m H ng Giang
Đồng bộ tài khoản