Thông tư số 11/2002/TT-BYT về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
5
download

Thông tư số 11/2002/TT-BYT về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2002/TT-BYT về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11/2002/TT-BYT về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Y tế ban hành

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2002/TT-BYT Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2002 THÔNG TƯ C A B Y T S 11/2002/TT-BYT NGÀY 08 THÁNG7 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N TH C HI N CH PH C P CH C V I V I TRƯ NG PHÒNG, PHÓ TRƯ NG PHÒNG, TRƯ NG KHOA, PHÓ TRƯ NG KHOA THU C CÁC ƠN VN H D PHÒNG TUY N T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Thi hành Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang; căn c Thông tư liên B s 11/LB-TT ngày 02/6/1993 c a B : Lao ng Thương binh và xã h i - Ban T ch c Cán b Chính ph - Tài chính hư ng d n th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o b nhi m trong khu v c hành chính, s nghi p. Sau khi có ý ki n c a Ban T ch c Cán b Chính ph t i công văn s 75/BTCCBCP-TL ngày 20/6/2002, B Tài chính t i công văn s 4566 TC/CSTC ngày 14/5/2002, B Y t hư ng d n th c hi n ch ph c p ch c v i v i trư ng phòng, Phó trư ng phòng, Trư ng khoa, Phó trư ng khoa thu c các ơn v h d phòng tuy n t nh, thành ph tr c thu c trung ương như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG Công ch c, viên ch c ư c b nhi m gi ch c v Trư ng phòng, Phó trư ng phòng, Trư ng khoa, Phó trư ng khoa thu c các ơn v s nghi p y t tuy n t nh quy nh t i Thông tư liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a B Y t - Ban T ch c Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03/01/1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương bao g m: 1. Trung tâm phòng ch ng s t rét; 2. Trung tâm phòng ch ng Bư u c ; 3. Trung tâm ki m d ch y t qu c t ; 4. Trung tâm s c kho lao ng và môi trư ng; 5. Trung tâm b o v s c kho bà m tr em-k ho ch hoá gia ình; 6. Trung tâm phòng ch ng b nh xã h i; 7. Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho ;
  2. 8. Trung tâm ki m nghi m dư c phNm, m phNm; II. M C PH C P - M c 0.2 trên lương t i thi u áp d ng i v i Trư ng phòng, Trư ng khoa. - M c 0.1 trên lương t i thi u áp d ng i v i Phó trư ng phòng, Phó trư ng khoa. III. I U KI N HƯ NG PH C P VÀ CÁCH TÍNH TR Th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên B s 11/LB-TT ngày 02/6/1993 c a B : Lao ng Thương binh và xã h i - Ban T ch c Cán b Chính ph - Tài chính hư ng d n th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o b nhi m trong khu v c hành chính s nghi p. IV. NGU N CHI TR Ngu n kinh phí th c hi n chi tr ch ph c p nêu trên ư c b trí trong d toán ngân sách c a ơn v theo phân c p qu n lý ngân sách hi n hành. V. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các i tư ng ã quy nh t i Thông tư s 13 BYT/TT ngày 27/11/1993 hư ng d n t m th i vi c x p h ng các ơn v s nghi p y t v n ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 13 BYT/TT ngày 27/11/1993. Trong qua trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh báo cáo v B Y t (V TCCB) nghiên c u, gi i quy t. Nguyên Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản