Thông tư số 11-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư số 11-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11-BYT/TT về việc xây dựng trạm y tế theo kế hoạch xoá xã trắng do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11-BYT/TT Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 1994 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 11-BYT/TT NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1994 XÂY D NG TR M Y T XÃ THEO K HO CH "XOÁ XÃ TR NG" Th c hi n ch trương c a Nhà nư c v vi c "Xoá xã tr ng và xã chưa có tr m y t ", B Y t hư ng d n m t s v n v vi c xây d ng và cung ng trang thi t b cho các tr m y t xã, b n như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG Th c hi n úng nh ng quy nh trong i u l qu n lý xây d ng cơ b n ư c ban hành theo Ngh nh s 92/TTg ngày 7/3/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng qu n lý, ch ng lãng phí th t thoát và tiêu c c trong u tư xây d ng cơ b n. II- NH NG QUY NNH C TH 1. "Xoá xã tr ng" là m t ch trương m i th hi n s quan tâm c a ng và Nhà nư c i v i ngành y t . Tr m y t xã là m t công trình nh , k thu t xây d ng không ph c t p nhưng xây d ng nh ng vùng khó khăn v giao thông, kinh t , xã h i... ch o sát sao và tri n khai xây d ng công trình m b o ch t lư ng, khNn trương ưa vào s d ng B trư ng B Y t giao cho Giám c S Y t th c hi n nh ng nhi m v sau: 1.1. Ch u trách nhi m toàn di n và liên t c v qu n lý và s d ng v n u tư t khi kh i công xây d ng cho n khi công trình xây d ng hoàn thành và ưa vào s d ng có hi u qu . 1.2. Ký k t h p ng v i cơ quan, ơn v có tư cách pháp nhân hành ngh xây d ng v vi c: - Vi t t trình và báo cáo kinh t k thu t - Thi t k k thu t - thi công và t ng d toán trên cơ s c a b n thi t k m u c a B . - Thi công xây d ng. (Ph l c s 1, 2, 3, 4). 1.3. Theo dõi, ki m tra ch t lư ng, ti n thi công, gi i quy t và s lý nh ng v n phát sinh trong quá trình xây d ng.
  2. 1.4. Báo cáo B Y t tình hình th c hi n xây d ng (ph l c 5). 1.5. Thanh quy t toán công trình. 1.6. Ti n hành nghi m thu và bàn giao tr m y t cho xã khi k t thúc xây d ng công trình. 1.7. Báo cáo và xin ý ki n ch o c a Ch t ch U ban nhân dân t nh trong vi c ph i h p v i các ngành xây d ng, tài chính t ch c tri n khai th c hi n k ho ch nh m m b o úng ch quy nh và công trình có ch t lư ng, hi u qu . 2. U ban nhân dân xã th c hi n nhi m v qu n lý và s d ng v n u tư t khi kh i công xây d ng cho khi hoàn thành xây d ng ưa vào s d ng. Theo s u nhi m c aS Yt : - Ký biên b n cam k t v i S Y t tri n khai th c hi n vi c xây d ng tr m y t xã (ph l c 6). - Giám sát k thu t xây d ng (ph l c 7: ghi nh t ký công trình). - Nghi m thu công trình: + Nghi m thu t ng ph n vi c (ph l c 8). + Nghi m thu công trình xây d ng xong (ph l c 9). - Báo cáo tình hình th c hi n xây d ng theo nh kỳ: tháng, quý (ph l c 5). 3. V k ho ch - tài chính k toán, V trang thi t b - công trình y t ch u trách nhi m: - ThNm tra báo cáo kinh t k thu t, thi t b k thu t - thi công và d toán, giám sát ki m tra tình hình xây d ng, thNm tra quy t toán công trình xây d ng hoàn thành, t ng h p tình hình th c hi n v n u tư xây d ng cơ b n c a các a phương và trình lãnh o B phê duy t g i sang U ban k ho ch Nhà nư c, B Tài chính, và các cơ quan có liên quan. - T ch c vi c mua trang thi t b y t , v n chuy n v cho S Y t theo danh m c (ph l c s 10). III- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các S Y t ph n ánh v B Y t kp th i gi i quy t. Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản