Thông tư số 111-GSQL/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư số 111-GSQL/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 111-GSQL/TT về Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP ngày 18/2/1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 111-GSQL/TT

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 111-GSQL/TT Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 1997 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 111-GSQL/TT NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1997 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH 12/CP NGÀY 18-2-1997 QUI NNH CHI TI T THI HÀNH LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/02/1990. Th c hi n i u 104 Ngh nh 12/CP, ngày 18/02/1997 c a Chính qui nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. T ng c c H i quan hư ng d n c th vi c thi hành các i u 40, 47, 48, 63, 76, 98 và 103 c a Ngh nh 12/CP nói trên như sau: I- NH NG QUI NNH CHUNG 1- T t c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài và c a các h p ng h p tác kinh doanh (dư i ây g i chung là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) u ph i ch u s ki m tra, giám sát c a H i quan theo úng các qui nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2- Theo qui nh t i kho n 4, i u 2, Ngh nh 89/CP ngày 15-12-1995 và i u 47, i u 76 Ngh nh 12/CP: T t c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (bao g m thi t b , máy móc, v t tư phương ti n v n t i nh p khNu t o tài s n c nh; nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t và t t c hàng xu t khNu) u ph i ư c B Thương m i phê duy t b ng văn b n. H i quan căn c vào văn b n phê duy t c a B Thương m i làm th t c xu t khNu, nh p khNu theo úng s lư ng và tr giá c a lô hàng ghi trong gi y phép. 3- Th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài như qui nh v th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu nói chung, tr các trư ng h p sau ây: 3.1) Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a các doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p t p trung ư c làm th t c h i quan t i Khu ch xu t, khu công nghi p t p trung (có qui nh c th riêng). 3.2) Hàng hoá thu c di n ư c mi n thu nh p khNu theo qui nh t i kho n 1 i u 63 Ngh nh 12/CP không ph i tính thu khi làm th t c nh p khNu (theo hư ng d n t i Văn b n s 663/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 02 năm 1997 c a T ng c c H i quan).
  2. 4- Khi hàng v t i c a khNu, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài yêu c u làm th t c, thì H i quan ph i ưu tiên làm th t c thông quan nhanh theo úng quy nh c a pháp lu t H i quan k p th i ph c v cho s n xu t, xây d ng theo úng k ho ch. N u có vư ng m c phát sinh vư t quá thNm quy n v th t c thì các C c H i quan a phương có trách nhi m báo cáo nhanh v lãnh o T ng c c H i quan xin ý ki n ch o, không ư c gi v t tư hàng hoá lâu t i c ng. 5- T t c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài u ph i ch u thu xu t khNu, nh p khNu và các lo i thu liên quan khác theo qui nh c a pháp lu t, tr hàng hoá ư c mi n thu , hoàn thu nh p khNu theo qui nh t i i u 63 Ngh nh 12/CP. II- M T S HƯ NG D N C TH 1- i u 40 Ngh nh 12/CP qui nh v ch t lư ng và vi c giám nh ch t lư ng, giá c thi t b , máy móc, v t tư phương ti n v n t i nh p khNu. T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n i u này như sau: 1.1) Thi t b , máy móc, v t tư nh p khNu nêu i u này là thi t b , máy móc, v t tư nh p khNu (dư i ây g i chung là hàng hoá) t o tài s n c nh (bao g m c trư ng h p thi t b , máy móc, v t tư ph c v m r ng qui mô d án, thay th , i m i công ngh ). Nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t ra s n phNm không thu c di n i u ch nh c a i u 40 này. 1.2) H i quan căn c vào các qui nh v tiêu chuNn ch t lư ng thi t b , máy móc, v t tư có hi u l c thi hành t i th i i m ăng ký t khai nh p khNu, qui nh t i kho n 4 Thông tư s 01/LB ngày 31-10-1995 c a Liên B Thương m i - Tài chính - UBNNHT T-TCHQ, và các qui nh t i gi y phép u tư (n u có) làm th t c nh p khNu. N u có s khác nhau gi a hai lo i văn b n trên thì căn c vào qui nh t i gi y phép u tư làm th t c nh p khNu. 1.3) T t c thi t b , máy móc, v t tư th c hi n d án u tư hình thành tài s n c nh u ph i có gi y ch ng nh n giám nh ch t lư ng. C th như sau: (i) N u gi y phép u tư/văn b n duy t k ho ch nh p khNu c a B Thương m i qui nh ph i giám nh trư c khi nh p khNu (Pre-Shipment Inspection) thì yêu c u ph i n p ch ng nh n giám nh cùng v i b h sơ ăng ký làm th t c nh p khNu. (ii) N u gi y phép u tư/văn b n duy t k ho ch nh p khNu c a B Thương m i không qui nh ph i giám nh trư c khi nh p khNu thì H i quan làm th t c cho gi i phóng hàng ngay, còn riêng gi y ch ng nh n giám nh ư c n p sau khi có k t qu giám nh, nhưng ch m nh t không quá 30 ngày k t ngày H i quan gi i phóng hàng. Ch hàng ph i ch u trách nhi m v giá tr và ch t lư ng hàng hoá nh p khNu, H i quan không ch có k t qu giám nh m i gi i phóng hàng. 1.4) Gi y ch ng nh n giám nh ư c ch p nh n là gi y ch ng nh n giám nh h p l do các t ch c giám nh ư c qui nh t i kho n 4, i u 40 Ngh nh 12/CP c p. Trư ng h p giám nh theo hư ng d n t i tiêu m c 1.3 (ii) trên ây thì ch ng nh n giám nh ph i th hi n rõ là giám nh trư c khi l p t.
  3. 1.5) Cơ quan giám nh ch u trách nhi m pháp lý v k t qu giám nh. Trong trư ng h p H i quan có căn c ch c ch n k t lu n r ng ch ng nh n giám nh không chính xác v giá tr và ch t lư ng hàng hoá thì H i quan t nh, thành ph nơi làm th t c làm văn b n ki n ngh cơ quan c p gi y phép u tư yêu c u tái giám nh. N u k t qu tái giám nh úng như k t lu n c a H i quan thì ngoài vi c th c hi n như quy t nh c a cơ quan c p gi y phép u tư, lô hàng và t ch c giám nh l n u còn ph i ch u x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 2- i u 48 Ngh nh 12/CP qui nh v gia công và kho b o thu , T ng c c H i quan hư ng d n như sau: 2.1) Th t c h i quan cho lô hàng gia công và gia công l i c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài th c hi n theo qui nh t i kho n 1 i u 48 này; t i Thông tư s 14/KH T-TM ngày 25/9/1996 (Thông tư liên b K ho ch u tư - Thương m i hư ng d n th c hi n gia công hàng xu t khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam); t i Quy t nh 126/TCHQ- GSQL ngày 08 tháng 4 năm 1995 và các văn b n hư ng d n thi hành khác c a T ng c c H i quan. 2.2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có i u ki n ư c c p gi y phép thành l p kho b o thu t i xí nghi p theo hư ng d n t i ph n III dư i ây. 3- i u 63 Ngh nh 12/CP qui nh vi c mi n thu , hoàn thu nh p khNu và vi c chuy n như ng hàng hoá nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n như sau: 3.1)- Theo qui nh t i i u 63 này và t i Thông tư s 01/LB ngày 31-10-1995 c a Liên B Thương m i - Tài chính - UBNNHT T và T ng c c H i quan, khi c p văn b n cho phép nh p khNu B Thương m i ã qui nh rõ danh m c và tr giá hàng ư c nh p khNu mi n thu , danh m c và tr giá hàng ư c nh p khNu nhưng ph i n p thu nh p khNu và các thu liên quan khác. H i quan căn c vào văn b n cho phép c a B Thương m i làm th t c nh p khNu. - i v i nh ng danh m c hàng ư c B Thương m i phê duy t mi n thu nh p khNu nhưng thu c di n ph i n p thu tiêu th c bi t và các lo i thu khác (n u có) thì H i quan s căn c vào các qui nh hi n hành làm th t c. 3.2) i v i hàng hoá thu c di n ư c mi n thu nh p khNu qui nh t i kho n 1, i u 63 nói trên: N u lư ng hàng phù h p v i văn b n cho phép c a B Thương m i nhưng tr giá khai báo vư t tr giá cho phép thì h i quan căn c vào giá ư c xác nh n trong gi y ch ng nh n giám nh h p l như hư ng d n t i i m 1.3 trên ây gi i quy t: (i). N u k t qu giám nh xác nh n giá khai báo là phù h p thì H i quan cho làm th t c nh p khNu, không yêu c u ph i i u ch nh văn b n cho phép. (ii). N u k t qu giám nh cho th y giá khai báo là không chính xác thì ph i x lý vi ph m, yêu c u i u ch nh b sung văn b n cho phép c a B Thương m i ph n hàng vư t tr giá ư c mi n thu nh p khNu.
  4. (iii) Trư ng h p không qui nh ph i giám nh trư c khi nh p khNu, n u t i th i i m làm th t c nh p khNu chưa có ch ng nh n giám nh mà giá khai báo l i vư t tr giá cho phép t i văn b n c a B Thương m i thì hàng hoá ch ư c gi i phóng sau khi có k t lu n và quy t nh x lý v giá như hư ng d n t i các ti u m c (i) và (ii) trên. Trư ng h p c n gi i phóng hàng ph c v xây d ng, s n xu t, thì doanh nghi p ph i làm cam k t ch p hành quy t nh v x lý giá c a h i quan. 3.3) i v i hàng hoá nh p khNu thu c di n ch u thu nh p khNu và các thu liên quan khác, n u lư ng hàng phù h p văn b n cho phép nhưng tr giá vư t quá tr giá cho phép thì x lý vi ph m hành chính, cho làm th t c nh p khNu, n p thu theo hàng th c nh p, không yêu c u ph i i u ch nh văn b n cho phép. 3.4) Th t c mi n thu , hoàn thu như qui nh hi n hành. III- KHO B O THU T I XÍ NGHI P 1- Khái ni m: Kho b o thu t i xí nghi p có v n u tư nư c ngoài (dư i ây g i là kho b o thu ) là kho c a xí nghi p có v n u tư nư c ngoài ph c v cho s n xu t hàng xu t khNu, ư c áp d ng m t ch qu n lý h i quan c bi t, theo ó nguyên li u, v t tư nh p khNu ph c v cho s n xu t c a xí nghi p ư c ưa vào lưu gi t i kho b o thu chưa ph i tính và n p thu nh p khNu và các thu liên quan khác. Nguyên li u, v t tư nh p khNu và s n phNm lưu gi t i kho b o thu ch bao g m nguyên li u, v t tư dùng cung ng cho s n xu t và s n phNm s n xu t ra c a chính xí nghi p ó. 2- i u ki n ư c thành l p kho b o thu : a) Xí nghi p ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ch y u s n xu t hàng xu t khNu (xu t khNu ít nh t 50% s n phNm). b) Không vi ph m lu t pháp; quan h v kinh doanh, tài chính, tín d ng rõ ràng. c) Có s s ng h th ng s sách, ch ng t theo dõi vi c xu t khNu, nh p khNu, xu t kho, nh p kho y , ch t ch theo úng qui nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. d) Xí nghi p ph i t Khu v c thu n l i cho vi c qu n lý, giám sát c a H i quan. 3) Th t c xin thành l p kho b o thu : 3.1) Xí nghi p mu n thành l p kho b o thu ph i n p cho H i quan t nh, thành ph s t i hai b h sơ bao g m các gi y t sau ây: (i) ơn xin thành l p kho (theo m u do T ng c c H i quan qui nh) (ii) Gi y phép u tư (b n sao công ch ng) (iii) i u l xí nghi p (b o sao công ch ng) (iv) Sơ xí nghi p và sơ Kho b o thu
  5. (v) Qui t c ho t ng c a Kho b o thu c a xí nghi p. 3.2) Ch m nh t 10 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , H i quan t nh, thành ph liên quan ph i t ch c kh o sát và n u i u ki n thì làm văn b n xu t v i T ng c c H i quan (kèm 01 b h sơ). Ch m nh t 20 ngày k t ngày nh n ư c h sơ và xu t c a H i quan t nh, thành ph , T ng c c H i quan s c p gi y phép thành l p Kho b o thu ho c có văn b n tr l i doanh nghi p. Gi y phép thành l p kho b o thu có giá tr 01 năm. H t h n, n u doanh nghi p v n áp ng các i u ki n và có ơn ngh gia h n kèm theo xác nh n c a C c H i quan t nh, thành ph thì T ng c c H i quan s xem xét gia h n t ng năm m t. 3.3) ư c thành l p và gia h n kho b o thu , doanh nghi p ph i n p m t kho n l phí theo Quy nh t i Thông tư liên B c a B Tài chính - T ng c c H i quan s 80/TTLB ngày 4-10-1994. 4) Th t c h i quan i v i hàng hoá vào, ra kho b o thu . Th t c h i quan i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu ưa vào kho b o thu và i v i s n phNm xu t khNu như th t c h i quan i v i m t lô hàng nh p khNu, xu t khNu bình thư ng. Riêng ph n tính thu , n p thu c a nguyên li u, v t tư nh p khNu th c hi n như sau: 4.1) Căn c vào t l s n phNm ư c phép tiêu th th trư ng trong nư c ghi trong Gi y phép u tư ho c văn b n duy t hàng năm c a B Thương m i như qui nh t i i u 47 Ngh nh 12/CP H i quan th c hi n vi c tính thu , thu thu nh p khNu ph n nguyên li u s n xu t ra s n phNm tiêu th t i n i a Vi t Nam như i v i hàng nh p khNu bình thư ng (s d ng t khai HQ96-KD). Trư ng h p t l ghi trong gi y phép u tư khác v i t l ghi trong văn b n phê duy t k ho ch c th hàng năm c a B Thương m i thì căn c vào văn b n phê duy t c a B Thương m i xác nh t l này. - Ph n nguyên li u, v t tư nh p khNu ưa vào kho b o thu s n xu t hàng xu t khNu, H i quan chưa tính thu nhưng ph i xác nh rõ lư ng hàng này trên m i t khai (s d ng t khai HQ96-GC áp d ng cho lo i hình s n xu t hàng xu t khNu) và ph i vào s theo dõi (dùng s theo dõi nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu). - Hàng hoá ưa vào Kho b o thu n u b hư h ng, gi m phNm ch t không áp ng yêu c u s n xu t thì ư c H i quan làm th t c tái xu t ho c tiêu hu . Vi c tiêu hu th c hi n theo úng qui nh c a T ng c c H i quan và ch u s giám sát c a cơ quan H i quan, cơ quan Thu và cơ quan môi trư ng. 4.2) nh kỳ 6 tháng m t l n, doanh nghi p l p b ng t ng h p các t khai và t ng lư ng nguyên li u, v t tư nh p khNu ư c hư ng ch b o thu , t ng lư ng s n phNm ã xu t khNu g i cho cơ quan H i quan. Sau khi ki m tra v tính chính xác c a báo cáo trên, i chi u v i h sơ lưu c a H i quan và căn c vào qui nh v t l s n
  6. phNm ph i xu t khNu trong gi y phép u tư ho c văn b n phê duy t k ho ch xu t nh p khNu c a B Thương m i cơ quan H i quan gi i quy t như sau: (i). N u phù h p thì thanh kho n các lô hàng ã xu t khNu theo úng t l qui nh. (ii). N u t l xu t khNu th p hơn t l qui nh mà doanh nghi p không có gi i trình h p lý và ư c cơ quan c p gi y phép u tư ho c ư c B Thương m i ch p nh n i u ch nh t l thì doanh nghi p ph i n p thu ngay cho ph n s n phNm hoàn ch nh chênh l ch gi a lư ng s n phNm xu t khNu và lư ng s n phNm th c xu t, coi như doanh nghi p nh p khNu s n phNm hoàn ch nh t nư c ngoài. Th i i m tính thu là th i i m quy t nh thu thu c a H i quan. (iii). K t thúc năm k ho ch (31/12 hàng năm) doanh nghi p ph i l p b n t ng h p các t khai và t ng lư ng nguyên li u, v t tư nh p khNu ư c hư ng ch b o thu , t ng lư ng s n phNm xu t g i cơ quan H i quan. Sau khi ki m tra v tính chính xác c a báo cáo, i chi u v i h sơ lưu c a H i quan và căn c vào qui nh v t l s n phNm ph i xu t khNu trong gi y phép u tư ho c văn b n phê duy t k ho ch xu t nh p khNu c a B Thương m i, cơ quan H i quan gi i quy t như sau: (iii). a- N u t l xu t khNu th p hơn t l qui nh mà doanh nghi p không có gi i trình h p lý và ư c cơ quan c p gi y phép u tư ho c ư c B Thương m i ch p nh n i u ch nh t l thì doanh nghi p ph i n p thu ngay cho ph n s n phNm hoàn ch nh chênh l ch gi a lư ng s n phNm ph i xu t khNu và lư ng s n phNm th c xu t và ph i x lý vi ph m. N u xu t khNu dư i 50% s n phNm thì ngoài vi c x lý trên, H i quan t nh, thành ph báo cáo T ng c c H i quan v vi c quy t nh thu h i Gi y phép kho b o thu . Thu nói ti u m c (ii) này và ti u m c (iii.a) nêu trên là m c thu áp d ng cho s n phNm hoàn ch nh nh p khNu theo chính sách thu có hi u l c thi hành vào th i i m H i quan ra Quy t nh thu thu . (iii).b- N u t l xu t khNu cao hơn t l qui nh thì doanh nghi p ư c hoàn thu ph n chênh l ch gi a th c xu t và th c n p thu . (iv) Doanh nghi p có kho b o thu ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, y c a các b o cáo t ng h p nêu i m 4.2 này. 4.3) Hàng hoá nh p khNu ưa vào Kho b o thu không ư c bán vào th trư ng Vi t Nam. Trư ng h p c bi t ư c B Thương m i ch p thu n cho phép bán t i th trư ng Vi t Nam. Doanh nghi p ph i n p thu nh p khNu và các lo i thu khác theo qui nh hi n hành c a pháp lu t. 5. Qu n lý c a H i quan i v i kho b o thu : V nguyên t c, kho b o thu t i xí nghi p ch u s ki m tra, giám sát thư ng xuyên c a H i quan. Tuy nhiên, tuỳ i u ki n c th H i quan có th t ch c giám sát tr c ti p ho c xác nh quy n ki m tra, giám sát nhưng không tr c ti p giám sát thư ng xuyên. Vi c ki m tra, giám sát c a H i quan ch y u th c hi n thông qua vi c làm th t c H i quan cho hàng nh p khNu, xu t khNu c a xí nghi p; vi c thanh kho n t ng lô hàng; ki m tra các báo cáo c a doanh nghi p, ki m tra tr c ti p t xu t (k c ki m tra s sách, ch ng t , h th ng lưu tr trong m ng vi tính, ki m kê hàng hoá trong kho). Doanh nghi p ch u trách nhi m t ch c vi c qu n lý kho, t o m i i u ki n
  7. thu n l i và ph i h p ch t ch v i H i quan trong vi c H i quan th c hi n ch ki m tra, giám sát nói trên. IV- T CH C TH C HI N Thông tư này thay th Thông tư s 10/TCHQ-PC ngày 15/10/1993 c a T ng c c H i quan hư ng d n thi hành Ngh nh 18/CP ngày 16-4-1993. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng qui nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v i T ng c c H i quan ư c hư ng d n. Phan Văn Dĩnh ( ã ký) PH L C 1 TÊN CÔNG TY C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN THÀNH L P KHO B O THU Kính g i: T ng c c H i quan Vi t Nam Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i thông qua ngày 12/11/1996. Căn c Ngh nh 12/CP ngày 18/02/1997 Quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Căn c Thông tư s 111/TCHQ-TT ngày 28/05/1997 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan v vi c ban hành Thông tư hư ng d n thi hành Ngh nh 12/CP c a Chính ph . Tôi là:....................... Ch c v :.......................... Là ngư i i di n h p pháp c a công ty:.......................... Gi y phép u tư s :.......... Ngày c p:......... Nơi c p........
  8. a ch :......................................................... i n tho i:................... Fax:.............................. N i dung s n xu t kinh doanh:.................................... T l tiêu th s n phNm:.... N i a:... %... Xu t khNu.... %.... Xin ư c thành l p Kho b o thu t i:............................. Khu v c Kho b o thu có di n tích:...... m2 kho....... m2 bãi.... Tôi xin cam k t: 1. Ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và chính xác c a n i dung ơn và h sơ kèm theo. 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, các quy nh v Kho b o thu . Ngày...., tháng... năm 199... Ch c v ngư i làm ơn (Ký tên, óng d u) H sơ kèm theo: - Gi y phép u tư (B n sao công ch ng). - i u l xí nghi p (B n sao công ch ng). - Quy t c ho t ng kho b o thu . - Sơ xí nghi p và sơ khu v c kho b o thu .
Đồng bộ tài khoản