Thông tư số 112/2000/TT-BNN-XDCD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
4
download

Thông tư số 112/2000/TT-BNN-XDCD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 112/2000/TT-BNN-XDCD về việc hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán các công trình XDCB thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNN quản lý do Bộ nông nghiệp và phát triễn nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 112/2000/TT-BNN-XDCD

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/2000/TT-BNN-XDCD Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 112/2000/TT/BNN- XDCB NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯ NG D N L P VÀ I U CH NH D TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XDCB THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN QU N LÝ Căn c Thông tư s 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n. Căn c văn b n tho thu n c a B Xây d ng s 1929/BXD-VKT ngày 19/10/2000, v vi c tho thu n hư ng d n l p và i u ch nh d toán các công trình XDCB thu c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn qu n lý. B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hư ng d n c th vi c l p và i u ch nh m t s kho n m c d toán XDCB các công trình thu c B qu n lý như sau: I. PH M VI ÁP D NG Thông tư này hư ng d n i u ch nh d toán chi phí nhân công và máy thi công công trình XDCB và chi phí kh o sát công trình thu l i thu c ph m vi B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn qu n lý, trên cơ s Thông tư s 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000 c a B Xây d ng. Riêng các m c I.1.c, I.1.d (thu c chi phí nhân công) và m c I.3 (thu c chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr gia tăng) ch hư ng d n làm căn c l p d toán công trình XDCB, không thu c ph m vi i u ch nh d toán. II. I U CH NH GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P Ngoài nh ng quy nh chung ư c th c hi n theo hư ng d n trong Thông tư s 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000 c a B Xây d ng, trong Thông tư này ch hư ng d n thêm vi c i u ch nh giá d toán xây l p công trình XDCB có áp d ng m t s nh m c, ơn giá chuyên ngành do B Nông nghi p & PTNT ban hành. 1. i u ch nh chi phí nhân công: a. Chi phí nhân công trong ơn giá XDCB hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là ơn giá a phương) ư c i u ch nh v i h s Knc = 1,25 l n.
  2. b. Chi phí nhân công trong nh m c d toán và ơn giá khoan ph t x lý công trình thu l i, t i Quy t nh s 220/1998/Q /BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do B Nông nghi p & PTNT ban hành, ư c tính h s i u ch nh: Knc = 1,25 l n. c. Các công trình l p d toán XDCB theo ơn giá a phương và c a B ban hành, n u ư c hư ng thêm các ch chính sách khác do c p có thNm quy n quy nh, ho c các kho n ph c p cao hơn m c tính trong các t p ơn giá c a a phương, thì ư c b sung các kho n này vào chi phí nhân công theo hư ng d n t i ph l c kèm theo Thông tư s : 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000 c a B Xây d ng. d. Công trình, lo i công tác ư c hư ng các nhóm lương I, II, III, IV thu c thang lương A6 - Xây d ng cơ b n, ban hành theo Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph , khi l p d toán chi phí nhân công thu c lo i nào, ư c tính theo h ti n lương do t p ơn giá ó quy nh. Riêng i tư ng lao ng thi công xây d ng m t s h ng m c công trình thu l i ư c áp d ng theo văn b n tho thu n c a B Lao ng Thương binh và xã h i s 915/L TBXH-TL ngày 31/3/2000 như sau: STT i tư ng Nhóm m c lương 1 ào p t th công trên các công trình thu l i: kênh I mương tư i, tiêu, ê sông, ê bi n, kè. 2 Xây d ng các công trình trên kênh tư i, kênh tiêu. II 3 - Xây d ng công trình thu i n, u m i thu l i, c u III máng, c ng dư i ê, công trình kè, m hàn; - Xây d ng xi phông, tuy nen thu l i; - L p t thi t b , cơ khí thu l i 2. i u ch nh chi phí máy thi công: a. Chi phí máy thi công trong d toán xây l p công trình xây d ng, l p theo ơn giá a phương, ư c i u ch nh v i h s KMTC = 1,04 l n. b. Chi phí giá d toán ca máy, thi t b chuyên ngành t i Quy t nh s : 27/1999/Q /BNN- TXD ngày 03/2/1999, v vi c ban hành giá d toán ca máy, thi t b chuyên ngành và nh m c năng su t tàu hút bùn Beaver300Cv, Beaver600Cv, Beaver1600Cv, Beaver3800Cv, ư c tính h s i u ch nh sau: - Xáng c p có dung tích 0,65m3 á 1,25m3 h s i u ch nh 1,04 l n - T u hút bùn lo i HB công su t Ê 300cv h s i u ch nh 1,05 l n - T u hút bùn lo i HF900 h s i u ch nh 1,04 l n - T u hút bùn lo i Beaver 300cv á 3800Cv h s i u ch nh 1,03 l n
  3. c. Chi phí máy thi công chuyên ngành t i Quy t nh s 220/1998/Q /BNN-XDCB ngày 30/12/1998 v nh m c d toán và ơn giá khoan ph t x lý công trình thu l i, ư c tính h s i u ch nh: K = 1,04 l n. 3. Chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr gia tăng a. Chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c, theo ph l c 2 c a Thông tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng. Thu giá tr gia tăng th c hi n theo quy nh hi n hành. b. Trư ng h p công trình ho c lo i công tác xây l p có s d ng lao ng nghĩa v , th c hi n theo Thông tư s 181/1999/TT/BNN-XDCB ngày 30/12/1999 c a B Nông nghi p & PTNT, ã ư c B Xây d ng tho thu n t i văn b n s 3174/BXD-VKT ngày 06/12/1999; trong ó quy nh: - Chi phí chung: 15% chi phí nhân công; - Thu nh p ch u thu tính trư c 3,5% chi phí tr c ti p và chi phí chung; - Không tính thu giá tr gia tăng i v i kh i lư ng XDCB duy tu, s a ch a, xây d ng các công trình thu l i, ư c th c hi n b ng ngu n v n óng góp c a nhân dân ho c v n vi n tr nhân o, k c trư ng h p ư c Nhà nư c c p h tr m t ph n v n không quá 30% t ng s v n th c chi cho công trình (theo văn b n tho thu n c a T ng c c thu - B Tài chính s 7285 TCT/NV7 ngày 16/12/1999. III. I U CH NH CHI PHÍ KHÁC TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng: D toán chi phí kh o sát xây d ng trư c thu ư c xác nh trên cơ s nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành theo Quy t nh s 177/BXD-VKT ngày 17/7/1995 và Thông tư hư ng d n s 22/BXD-VKT ngày 17/7/1995 c a B Xây d ng ư c i u ch nh v i h s K KS = 1,08 l n. ơn giá kh o sát công trình thu l i, ban hành theo Quy t nh s 2705NN- TXD/Q ngày 18/7/1997 c a B Nông nghi p & phát tri n nông thôn, ư c i u ch nh v i h s KKS = 1,08 l n; h s i u ch nh này ch áp d ng n h t ngày 31/12/2000. Vi c xây d ng ơn giá kh o sát m i áp d ng k t ngày 01/1/2001 căn c theo Thông tư hư ng d n vi c l p ơn giá kh o sát và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng s 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 c a B Xây d ng. 2. i u ch nh các chi phí tư v n và xây d ng; chi phí thi t k công trình xây d ng; chi phí Ban qu n lý d án: Th c hi n theo hư ng d n trong Thông tư s 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000 c a B Xây d ng. IV. T CH C TH C HI N
  4. IV.1. Nh ng trư ng h p không ư c i u ch nh d toán theo Thông tư này: 1. Nh ng d án u tư th c hi n trong năm 2000 áp d ng phương th c u th u "h p ng tr n gói". 2. Nh ng kh i lư ng công tác th c hi n sau ngày 01/01/2000 ã hoàn thành vi c nghi m thu thanh toán, ho c ã ư c quy t toán công trình. 3. Nh ng kh i lư ng ch nh, ho c gói th u th c hi n theo phương th c h p ng có i u ch nh giá có ti n xây d ng dư i 12 tháng ( i v i gói th u v n vay: ADB, WB... có quy nh riêng) và ã th c hi n t năm 1999 thì ph n kh i lư ng còn l i chuy n sang năm 2000 cũng không ư c i u ch nh giá. 4. i v i d án th c hi n u th u qu c t trong nư c, các d án do nhà th u nư c ngoài ang thi công t i Vi t Nam. IV.2. Nh ng trư ng h p ư c i u ch nh d toán theo Thông tư này và cách tính i u ch nh giá d toán: 1. Nh ng trư ng h p ư c i u ch nh d toán: - Nh ng kh i lư ng ch nh th u, ho c gói th u th c hi n phương th c h p ng có i u ch nh giá có ti n thi công trên 12 tháng còn l i c a năm trư c chuy n ti p sang năm 2000, ho c ư c quy t nh trúng th u (hay ch nh th u) trong quý I năm 2000 thì ch i u ch nh cho kh i lư ng th c hi n t tháng th 13 tr i ( i v i gói th u v n vay: ADB, WB... th i gian cho phép i u ch nh giá theo quy nh trong quy t nh trúng th u và h p ng). - i v i nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p quy t nh u tư phê duy t t ng d toán, d toán nhưng chưa ho c ang t ch c u th u hay ch nh th u, thì ch u tư ph i i u ch nh l i t ng d toán, d toán theo hư ng d n c a Thông tư này trình c p quy t nh u tư phê duy t l i. 2. Cách tính i u ch nh giá d toán: - Trư ng h p giá ch nh th u ho c giá b th u không có ơn giá chi ti t thì ư c tính chuy n i t ơn giá c a a phương (ho c giá công trình) tương ng sang ơn giá trúng th u (có ph l c hư ng d n kèm theo Thông tư này). - Trư ng h p giá ch nh th u ho c giá b th u có ơn giá chi ti t thì tính tr c ti p như Thông tư ã quy nh. 3. Khi trình d toán i u ch nh ho c i u ch nh giá ch nh th u, b sung giá trúng th u theo quy nh trên, c n kèm theo các d toán ã ư c duy t, các quy t nh ch nh th u và trúng th u có kèm theo giá, biên b n nghi m thu, thanh toán các kỳ, kh i lư ng c n i u ch nh giá, ng th i có ý ki n xác nh n c a Kho b c Nhà nư c v k t qu thanh toán. IV.3. Hi u l c thi hành:
  5. Vi c i u ch nh d toán công trình XDCB theo hư ng d n c a Thông tư này áp d ng th ng nh t trong toàn ngành nông nghi p và PTNT t ngày 01/01/2000. Nh n ư c Thông tư này, yêu c u các ch u tư, ban qu n lý d án và các ơn v tư v n, rà soát ngay nh ng kh i lư ng công vi c thu c ph m vi có th i u ch nh và chia làm hai lo i: - Lo i khi i u ch nh không làm tăng giá tr t ng d toán ã ư c duy t. - Lo i khi i u ch nh làm tăng t ng d toán và vư t v n u tư năm 2000. Trư ng h p này ch u tư, ban qu n lý d án cùng v i ơn v tư v n báo cáo t ng h p v B , kèm theo các bi n pháp x lý. Sau khi ngh ư c ch p thu n, B cho phép tri n khai th t c i u ch nh i v i t ng i tư ng c th . Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì vư ng m c ngh các ch u tư, Ban qu n lý d án và các ơn v g i văn b n ph n ánh v B Nông nghi p và PTNT xem xét gi i quy t. Ph m H ng Giang ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản