intTypePromotion=1

Thông tư số 114/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
5
download

Thông tư số 114/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 114/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 114/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 114/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ S 46/2008/TT-BTC NGÀY 06/6/2008 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ, S D NG NGU N V N TH C HI N ÁN KIÊN C HÓA TRƯ NG, L P H C VÀ NHÀ CÔNG V CHO GIÁO VIÊN GIAI O N 2008-2012 Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph . Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 20/2008/Q -TTg ngày 01/02/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên giai o n 2008-2012; B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 hư ng d n cơ ch qu n lý, s d ng ngu n v n th c hi n án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên giai o n 2008-2012 như sau: 1. S a i i m 2.2 Ph n II như sau: “2.2. Phân b v n u tư hàng năm: Hàng năm, căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph và thông báo c a B K ho ch và u tư v vi c giao k ho ch v n trái phi u Chính ph cho các a phương, ngu n v n ngân sách a phương và ngu n v n h p pháp khác (n u có); S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Giáo d c và ào t o th o lu n, th ng nh t v danh m c và m c v n cho t ng d án trình y ban nhân dân t nh quy t nh phân b . Trong quá trình tham gia th o lu n v i S K ho ch và u tư, S Giáo d c và ào t o (k các trư ng h p i u ch nh phân b ), S Tài chính có ý ki n b ng văn b n v danh m c d án và m c v n phân b cho t ng d án trình y ban nhân dân t nh quy t nh. Trư ng h p các d án ư c ng trư c k ho ch v n năm sau, y ban nhân dân t nh ph i ưu tiên b trí s v n ã ng trư c thu h i. Quy t nh phân b v n trái phi u Chính ph c a y ban nhân dân t nh g i v B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Giáo d c và ào t o theo dõi, qu n lý; g i Kho b c nhà nư c làm căn c thanh toán. Căn c Quy t nh phân b v n trái phi u Chính ph c a y ban nhân dân t nh, Kho b c nhà nư c th c hi n ki m soát, thanh toán theo quy nh”. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau b n mươi lăm (45) ngày, k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n có v n gì vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính (V u tư) nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nơi nh n: - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Tr n Văn Hi u - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn, T ng công ty nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Website Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - S Tài chính, KBNN, S K ho ch và u tư, S Giáo d c và ào t o các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Công báo; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, V u tư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản