intTypePromotion=1

Thông tư số 117/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
167
lượt xem
10
download

Thông tư số 117/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 117/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 117/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 117/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ, S D NG CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ C A CÁC D ÁN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C. Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11; Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Ngh đ nh s 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 v Qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình. B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Chi phí qu n lý d án đ u tư là toàn b các kho n chi phí c n thi t đ ch đ u tư, ban qu n lý d án (BQLDA) t ch c th c hi n nhi m v qu n lý d án trong su t quá trình đ u tư c a d án. 2. Đ i tư ng và ph m vi đi u ch nh: các ch đ u tư, BQLDA qu n lý các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c (NSNN) k c các d án s d ng v n H tr phát tri n chính th c (ODA), v n trái phi u Chính ph đ u ph i qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành và hư ng d n c th t i Thông tư này, đ m b o đúng m c đích, ti t ki m, hi u qu . 3. Doanh nghi p tư v n th c hi n qu n lý d án theo h p đ ng tư v n không thu c đ i tư ng đi u ch nh c a Thông tư này. II. QUY Đ NH C TH 1. D toán chi phí qu n lý d án: 1.1. Hàng năm, Ch đ u tư, BQLDA th c hi n vi c l p, th m đ nh, phê duy t d toán chi phí qu n lý d án đ đ m b o s d ng ti t ki m, có hi u qu . Ch đ u tư, BQLDA qu n lý m t d án có t ng m c đ u tư nh hơn ho c b ng 7 t đ ng đư c th c hi n theo m c chi phí qu n lý đư c duy t trong d toán c a công trình, d án; không ph i l p d toán chi phí qu n lý d án riêng nhưng ph i tuân th các n i dung chi quy đ nh t i Đi m 1(1.5) ph n Quy đ nh c th c a Thông tư này và không vư t đ nh m c trích theo quy đ nh. 1.2. Căn c đi u ki n c th c a d án, ch đ u tư quy t đ nh vi c l p và phê duy t 2 d toán chi phí qu n lý d án riêng (m t d toán c a ch đ u tư s d ng, m t d toán c a BQLDA s d ng) ho c chung trong m t d toán cho c ch đ u tư và BQLDA s d ng. 1.3. Căn c l p d toán chi phí qu n lý d án: - Các quy đ nh v đ nh m c trích chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n đ u tư và xây d ng hi n hành c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; - Các quy đ nh v qu n lý tài chính hi n hành đ i v i cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p; - Quy t đ nh đ u tư; quy t đ nh thành l p BQLDA; quy t đ nh giao k ho ch v n đ u tư; - B ng tính lương năm c a cán b qu n lý d án. - Các căn c c n thi t khác c a d án. 1.4. Phương pháp l p d toán chi phí qu n lý d án: 1.4.1. L p B ng tính kinh phí qu n lý d án theo M u s 01/DT.QLDA kèm theo: - Căn c t ng m c đ u tư c a d án đư c phê duy t và Đ nh m c trích chi phí qu n lý d án theo văn b n công b c a cơ quan có th m quy n đ xác đ nh chi phí qu n lý d án c a d án (ký hi u là GQLDA). Trư ng h p các d án không có đ nh m c trong các văn b n công b ho c ch làm công tác chu n b đ u tư cho d án thì trích theo d toán do c p giao nhi m v duy t. Đ i v i các d án ODA n u hi p đ nh c a d án có quy đ nh c th v m c kinh phí qu n lý d án thì th c hi n theo hi p đ nh. - Căn c t ng m c đ u tư c a d án đư c phê duy t và Đ nh m c trích chi phí tư v n đ u tư xây d ng theo văn b n công b c a cơ quan có th m quy n đ xác đ nh các kho n chi phí tư v n đ u tư xây d ng
 2. do ch đ u tư, BQLDA th c hi n (ký hi u là GTV). Trư ng h p kho n chi phí tư v n không có đ nh m c trong các văn b n công b thì l p d toán theo quy đ nh. - Xác đ nh m c chi c th cho nh ng công vi c thu c chi phí qu n lý d án mà ch đ u tư, BQLDA c n ph i thuê tư v n th c hi n (ký hi u là GTTV). - Kinh phí qu n lý d án ph n do ch đ u tư, BQLDA đư c s d ng theo t ng d án trong su t quá trình qu n lý d án ký hi u là GQLDA (CĐT) đư c xác đ nh theo công th c (1) dư i đây; trong đó phân chia c th : ph n do ch đ u tư đư c s d ng, ph n do BQLDA đư c s d ng. (1) GQLDA (CĐT) = GQLDA + GTV - GTTV - D ki n phân b chi phí qu n lý d án cho các năm tri n khai th c hi n d án. 1.4.2. L p B ng tính kinh phí qu n lý d án s d ng trong năm k ho ch theo M u s 02/DT.QLDA kèm theo. 1.4.3. L p B ng tính lương năm theo M u s 03/DT.QLDA kèm theo. 1.4.4. L p d toán chi phí qu n lý d án năm theo M u s 04A/DT.QLDA kèm theo. Trư ng h p l p d toán chi phí qu n lý d án m t l n cho toàn b quá trình th c hi n d án theo M u s 04B/DT.QLDA kèm theo. 1.5. N i dung d toán chi phí qu n lý d án g m: 1.5.1. Chi ti n lương: lương ng ch, b c theo qu lương đư c giao; lương h p đ ng dài h n đ i v i các cá nhân đư c hư ng lương t d án theo quy t đ nh c a c p có th m quy n và quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v ch đ ti n lương. Vi c xác đ nh qu ti n lương cho cán b qu n lý d án ph i đ m b o đúng biên ch đư c duy t c a c p có th m quy n. Trư ng h p ti t ki m các kho n chi tiêu khác, đư c áp d ng h s đi u ch nh tăng thêm ti n lương cho nh ng ngư i hư ng lương t chi phí qu n lý d án theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 1.5.2. Chi ti n công tr cho lao đ ng theo h p đ ng. 1.5.3. Các kho n ph c p lương: ch c v , khu v c, thu hút, đ t đ , làm đêm, thêm gi , đ c h i, nguy hi m, lưu đ ng, trách nhi m, ph c p kiêm nhi m qu n lý d án,... theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. Đ i v i Ph c p kiêm nhi m qu n lý d án: căn c m c đ th i gian tham gia qu n lý c a t ng cán b và ngu n chi phí qu n lý d án c th đ tính t l % đư c hư ng cho nh ng ngư i tr c ti p th c hi n các công vi c thu c qu n lý d án nhưng không hư ng lương t d án, bao g m c cán b BQLDA và cán b thu c ch đ u tư. M c chi ph c p kiêm nhi m qu n lý d án m t tháng cho m t cá nhân t i đa b ng 50% ti n lương và ph c p lương m t tháng c a cá nhân đó (k c trư ng h p kiêm nhi m qu n lý nhi u d án). Đ i v i ph c p làm thêm gi ph i tuân th quy đ nh c a Lu t Lao đ ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi cùng các văn b n hư ng d n th c hi n. 1.5.4. Chi ti n thư ng: thư ng thư ng xuyên, thư ng đ t xu t (n u có) và các chi phí liên quan đ n khen thư ng theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.5. Chi phúc l i t p th : thanh toán ti n ngh phép, ngh ch đ , tr c p khó khăn thư ng xuyên, tr c p khó khăn đ t xu t, ti n thu c y t ,... theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.6. Các kho n đóng góp: b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn, trích n p khác đ i v i các cá nhân đư c hư ng lương t d án theo quy t đ nh c a c p có th m quy n theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.7. Chi thanh toán d ch v công c ng: ti n đi n, ti n nư c, v sinh môi trư ng, nhiên li u, khoán phương ti n, các d ch v khác theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.8. Chi mua v t tư văn phòng: công c , d ng c văn phòng, t tài li u, bàn gh , văn phòng ph m, b o h lao đ ng,... theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.9. Chi thanh toán thông tin, tuyên truy n, liên l c: cư c phí đi n tho i, bưu chính, Fax, Internet, sách, báo, tài li u qu n lý,...theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.10. Chi phí h i ngh theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p.
 3. 1.5.11. Chi thanh toán công tác phí theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.12. Chi phí thuê mư n: thuê phương ti n đi l i, nhà làm vi c, thi t b ph c v các lo i, thuê chuyên gia và gi ng viên, thuê đào t o l i cán b , ...theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.13. Chi đoàn ra: ti n vé máy bay, tàu, xe, thuê phương ti n đi l i; ti n ăn, , tiêu v t... theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.14. Chi đoàn vào: ti n vé máy bay, tàu, xe, thuê phương ti n đi l i; ti n ăn, , tiêu v t... theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.15. Chi s a ch a tài s n theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.16. Chi phí mua s m tài s n dùng cho qu n lý d án: nhà c a, phương ti n đi l i, thi t b phòng cháy ch a cháy, máy tính, ph n m m máy tính, máy văn phòng,... theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. Trư ng h p đ u tư xây d ng tr s làm vi c, mua xe ô tô ph i tuân th các quy đ nh v tiêu chu n, đ nh m c và ch đ qu n lý, s d ng hi n hành c a Nhà nư c. 1.5.17. Chi phí khác: n p thu , phí, l phí, b o hi m tài s n và phương ti n, ti p khách,...theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. 1.5.18. D phòng: b ng 10% c a d toán. 2. Th m đ nh, phê duy t d toán chi phí qu n lý d án: 2.1. Ch đ u tư th m đ nh, phê duy t d toán chi phí qu n lý d án. Trư ng h p BQLDA th c hi n qu n lý nhi u d án cho nhi u ch đ u tư thì ch đ u tư tr c ti p c a BQLDA này th c hi n th m đ nh và phê duy t. Trư ng h p ch đ u tư đư c giao qu n lý t 05 d án tr lên thì ch đ u tư báo cáo cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p v đ nh m c và t ng m c chi phí qu n lý d án c a ch đ u tư, BQLDA; sau khi có văn b n c a cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p v đ nh m c và t ng m c chi phí qu n lý d án, ch đ u tư th m đ nh và phê duy t d toán chi phí qu n lý d án. 2.2. H sơ th m đ nh d toán chi phí qu n lý d án: - Văn b n đ ngh phê duy t; quy t đ nh thành l p BQLDA; quy t đ nh đ u tư; quy t đ nh giao k ho ch v n đ u tư; - B ng tính kinh phí qu n lý d án theo M u s 01/DT.QLDA; - B ng tính kinh phí qu n lý d án s d ng trong năm k ho ch theo M u s 02/DT.QLDA. - B ng tính lương năm theo M u s 03/DT.QLDA; - D toán chi phí qu n lý d án năm theo M u s 04A/DT.QLDA ho c D toán chi phí qu n lý d án theo M u s 04B/ DT.QLDA. 2.3. N i dung th m đ nh d toán chi phí qu n lý d án - Th m đ nh n i dung công vi c, phương pháp tính toán, s phù h p trong vi c phân b m c chi cho các năm trong B ng tính chi phí qu n lý d án theo M u s 01/DT.QLDA; - Th m đ nh s phù h p trong B ng tính kinh phí qu n lý d án s d ng trong năm k ho ch theo M u s 02/DT.QLDA; - Th m đ nh s phù h p c a các n i dung chi trong d toán theo M u s 04A/DT.QLDA ho c 04B/DT.QLDA v i các tiêu chu n, đ nh m c và ch đ tài chính hi n hành c a Nhà nư c. 2.4. Quy t đ nh phê duy t d toán chi phí qu n lý năm theo M u s 05A/QĐ.QLDA; Quy t đ nh phê duy t d toán chi phí qu n lý d án theo M u s 05B/QĐ.QLDA đư c g i ch đ u tư, BQLDA, cơ quan thanh toán và các đơn v có liên quan đ th c hi n. 2.5. Trong quá trình s d ng, ch đ u tư ch u trách nhi m phê duy t các trư ng h p phát sinh, đi u ch nh, b sung (n u có) c a d toán chi phí qu n lý d án. 3. Ki m soát thanh toán chi phí qu n lý d án: Cơ quan ki m soát thanh toán v n đ u tư th c hi n ki m soát thanh toán chi phí qu n lý d án theo ch đ thanh toán v n đ u tư, ch đ qu n lý tài chính hi n hành và các quy đ nh c th t i Thông tư này. 4. Quy t toán chi phí qu n lý d án: 4.1. H sơ quy t toán: 4.1.1. H sơ quy t toán chi phí qu n lý d án hàng năm:
 4. - Văn b n đ ngh phê duy t quy t toán; - Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án năm k ho ch theo M u s 01/QT.QLDA; - Các ch ng t chi tiêu phát sinh trong năm. 4.1.2. H sơ quy t toán chi phí qu n lý theo d án: 4.1.2.1. Trư ng h p đã duy t quy t toán hàng năm: - T ng h p quy t toán chi phí qu n lý d án theo M u s 02/QT.QLDA; - T p b n sao quy t đ nh phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án các năm c a d án. 4.1.2.2. Trư ng h p quy t toán m t l n: - Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án theo M u s 03/QT.QLDA; - Các ch ng t chi tiêu phát sinh trong quá trình th c hi n d án. 4.2. Th m tra quy t toán chi phí qu n lý d án 4.2.1. Th m tra quy t toán chi phí qu n lý d án năm: - Th m tra vi c phân b chi phí qu n lý d án và các kho n chi phí tư v n đ u tư xây d ng theo các năm và năm k ho ch. - Đ i chi u s li u trong Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án năm k ho ch theo M u s 01/QT.QLDA v i d toán năm đư c duy t ho c đư c đi u ch nh n u có. - Th m tra v tính h p pháp, h p l c a các ch ng t chi tiêu theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 4.2.2. Th m tra quy t toán chi phí qu n lý theo d án: 4.2.2.1. Trư ng h p đã duy t quy t toán hàng năm: - Th m tra vi c áp d ng đ nh m c đ xác đ nh t ng m c đư c trích chi phí qu n lý d án và các kho n chi phí tư v n đ u tư xây d ng c a d án do ch đ u tư, BQLDA th c hi n. - Đ i chi u s phù h p gi a s li u đ ngh quy t toán v i s li u phân b chi phí qu n lý d án hàng năm theo quy t đ nh phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án hàng năm. 4.2.2.2.Trư ng h p quy t toán m t l n: - Đ i chi u s phù h p gi a s li u đ ngh quy t toán v i đ nh m c đư c trích và d toán chi phí qu n lý d án đư c duy t ho c đư c đi u ch nh; - Th m tra v tính h p pháp, h p l c a các ch ng t chi tiêu theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 4.3. Quy t đ nh phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án - Quy t đ nh phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án năm k ho ch theo M u s 04/QT.QLDA kèm theo. - Quy t toán chi phí qu n lý toàn d án khi d án hoàn thành đư c phê duy t chung trong quy t đ nh phê duy t quy t toán d án hoàn thành. 4.4. Phân b chi phí qu n lý d án 4.4.1. Khi báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án năm, ch đ u tư, BQLDA d ki n phân b giá tr đ ngh quy t toán cho các d án c th theo quy đ nh t i Đi m 3 c a M u s 01/QT.QLDA kèm theo. 4.4.2. Khi phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án năm, cơ quan phê duy t quy t đ nh phân b giá tr quy t toán chi phí qu n lý d án năm cho các d án c th theo quy đ nh t i Đi u 2 c a M u s 04/QT.QLDA kèm theo. 4.4.3. Nguyên t c phân b chi phí qu n lý d án - Đ i v i các kho n chi phí tư v n đ u tư xây d ng thu c d án nào thì phân b tr c ti p cho d án đó; - Đ i v i chi phí qu n lý d án chung phân b cho các d án theo t l tương ng v i giá tr kh i lư ng hoàn thành đư c ngh êm thu trong năm k ho ch; - Giá tr phân b chi phí qu n lý d án hàng năm c a d án đư c t ng h p vào giá tr quy t toán chi phí qu n lý d án khi quy t toán d án hoàn thành. 5. Ki m tra: 5.1. Đơn v qu n lý tài chính đ u tư thu c các B , ngành, đ a phương có k ho ch t ch c ki m tra vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án t i các đơn v ch đ u tư, BQLDA thu c ph m vi qu n lý.
 5. 5.2. Các ch đ u tư, BQLDA t t ch c ki m tra đ nh kỳ v vi c th c hi n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư đơn v . 6. Trách nhi m c a các đơn v liên quan 6.1. Trách nhi m c a ch đ u tư, BQLDA - Ch u trách nhi m toàn b v vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án. - Th c hi n vi c l p d toán, quy t toán chi phí qu n lý d án; th m đ nh và phê duy t d toán chi phí qu n lý d án đúng th i gian và n i dung quy đ nh t i Thông tư này. 6.2. Trách nhi m c a cơ quan ki m soát thanh toán Ch u trách nhi m ki m soát, thanh toán chi phí qu n lý d án đ u tư theo quy đ nh v thanh toán v n đ u tư, phù h p ch đ qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c và các quy đ nh c th t i Thông tư này; 6.3. Trách nhi m c a các B , ngành, đ a phương Thư ng xuyên ki m tra tình hình qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c ph m vi qu n lý; có bi n pháp x lý theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i các cá nhân, đơn v có hành vi vi ph m trong qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng trên Công báo và thay th Thông tư s 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư t ngu n v n ngân sách nhà nư c. 2. Các ch đ u tư, BQLDA đã đư c phê duy t d toán chi phí qu n lý d án trư c ngày có hi u l c c a Thông tư này ti p t c th c hi n theo d toán đã đư c phê duy t. Trư ng h p c n thi t đư c đi u ch nh các n i dung chi phí qu n lý d án theo quy đ nh t i Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Nguy n Công Nghi p - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - Các T ng Công ty, T p đoàn kinh t nhà nư c; - HĐND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu : VT, ĐT. M U S : 01/DT. QLDA (L p riêng cho t ng d án ) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do- H nh phúc -------------------------- …………, ngày tháng năm B NG TÍNH KINH PHÍ QU N LÝ D ÁN Ch đ u tư: BQLDA: Tên d án: Th i gian th c hi n d án: T tháng...năm.... đ n tháng...năm....
 6. Đơn v tính: ...đ ng TT N i dung công vi c, di n gi i K t qu Chi phí qu n lý d án: GQLDA I (Phương pháp tính theo hư ng d n c a B Xây d ng) Các kho n chi phí tư v n đ u tư xây d ng do ch đ u tư, BQLDA th c hi n GTV (n u có): II (Phương pháp tính theo hư ng d n c a B Xây d ng) 1 2 … D ki n nh ng công vi c thu c chi phí QLDA c n thuê tư v n (n u có): G TTV III (Phương pháp tính theo hư ng d n c a B Xây d ng) 1 2 … IV T ng m c kinh phí do ch đ u tư, BQLDA đư c s d ng (GQLDA (CĐT) = I + II - GQLDA (CĐT) III): Trong đó: - Ch đ u tư s d ng: - BQLDA s d ng: D ki n phân b cho các năm: Năm th c hi n Phân b chung Ch đ u tư s d ng BQL s d ng (... đ ng) (...đ ng) (... đ ng) 200… 200… … D phòng Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) M U S : 02/DT. QLDA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do- H nh phúc -------------------------- …………, ngày tháng năm B NG TÍNH KINH PHÍ QU N LÝ D ÁN S D NG TRONG NĂM K HO CH 200... C a: (Tên ch đ u tư ho c tên BQLDA). Đơn v tính:... TT Danh m c d án T ng kinh T ng kinh Kinh phí s Kinh phí s phí s d ng phí đã s d ng năm k d ng các năm d ng các
 7. theo d án năm trư c ho ch sau 1 2 3 4 5 6 T ng c ng 1 D án... 2 D án... 3 D án... 4 D án... 5 D án... ... Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên)
 8. M US 03/DT.QLDA TÊN ĐƠN V C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- …………, ngày tháng năm B NG TÍNH LƯƠNG NĂM …… S H và tên Mã s H s H s H s H s C ng Ti n S Ti n Ph c p kiêm TT ng ch lương ph ph ph h s lương tháng lương nhi m c p c p c p và ph và ph ch c khu khác c pm t c pc H s Thành v v c tháng năm ti n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Cán b hư ng lương t d án ... II Cán b hư ng lương h p đ ng QLDA ... III Cán b kiêm nhi m QLDA ... T ng c ng Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên)
 9. M U S : 04A/DT.QLDA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do- H nh phúc -------------------------- …………, ngày tháng năm D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN NĂM… Tên Ch đ u tư ho c BQLDA: ……………… I- Ngu n kinh phí đư c s d ng trong năm: Trong đó: 1.1. Ngu n đư c trích năm k ho ch (C t 5 M u 02/DT.QLDA): 1.2. Ngu n năm trư c chuy n sang (n u có): 1.3. Ngu n khác (n u có): II- D toán chi năm k ho ch: Đơn v tính: ... TT N i dung Th c hi n năm báo cáo D ki n m c Ư c th c chi năm k D toán đư c hi n c ho ch duy t năm 1 2 3 4 5 T ng c ng 1 Ti n lương 2 Ti n công 3 Các kho n ph c p lương 4 Chi ti n thư ng 5 Chi phúc l i t p th 6 Các kho n đóng góp 7 Thanh toán d ch v công c ng 8 Chi mua v t tư văn phòng 9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truy n 10 Chi h i ngh 11 Chi công tác phí 12 Chi thuê mư n 13 Chi đoàn ra 14 Chi đoàn vào 15 Chi s a ch a tài s n 16 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 17 Chi phí khác 18 D phòng Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên)
 10. M U S : 04B/ DT.QLDA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do- H nh phúc -------------------------- …………, ngày tháng năm D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN 1. Tên d án: ……………………………….. 2. Th i gian th c hi n d án: .................. 3. T ng chi phí qu n lý d án đư c s d ng: Trong đó: - Ph n do Ch đ u tư: - Ph n do BQLDA th c hi n: 4. D toán chi ti t ph n do Ch đ u tư (ho c BQLDA) th c hi n: Đơn v tính: .... TT N i dung D ki n m c chi T ng c ng 1 Ti n lương 2 Ti n công 3 Các kho n ph c p lương 4 Chi ti n thư ng 5 Chi phúc l i t p th 6 Các kho n đóng góp 7 Thanh toán d ch v công c ng 8 Chi mua v t tư văn phòng 9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truy n 10 Chi h i ngh 11 Chi công tác phí 12 Chi thuê mư n 13 Chi đoàn ra 14 Chi đoàn vào 15 Chi s a ch a tài s n 16 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 17 Chi phí khác 18 D phòng Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) M US 05A/DT . QLDA CƠ QUAN DUY T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc -------------
 11. S : /QĐ- …………, ngày tháng năm QUY T Đ NH V/v Phê duy t d toán chi phí qu n lý d án năm TH TRƯ NG CƠ QUAN PHÊ DUY T Căn c ………. Căn c Thông tư s … ngày … c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư t ngu n v n Ngân sách nhà nư c; Xét đ ngh c a …. QUY T Đ NH: Đi u 1 : Duy t d toán chi phí qu n lý d án năm…. C a Ch đ u tư (ho c Ban qu n lý d án)... 1.1- Ngu n kinh phí đư c s d ng trong năm: Trong đó: - Ngu n đư c trích năm k ho ch: - Ngu n năm trư c chuy n sang (n u có): - Ngu n khác (n u có): 1.2 - D toán chi ti t : Đơn v tính: …. TT N i dung M c chi T ng c ng 1 Ti n lương 2 Ti n công 3 Các kho n ph c p lương 4 Chi ti n thư ng 5 Chi phúc l i t p th 6 Các kho n đóng góp 7 Thanh toán d ch v công c ng 8 Chi mua v t tư văn phòng 9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truy n 10 Chi h i ngh 11 Chi công tác phí 12 Chi thuê mư n 13 Chi đoàn ra 14 Chi đoàn vào 15 Chi s a ch a tài s n 16 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 17 Chi phí khác 18 D phòng
 12. Đi u 2 : Ch đ u tư, Giám đ c BQLDA và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TRƯ NG CƠ QUAN PHÊ DUY T Nơi nh n: (Ký, ghi h tên, đóng d u) - Ch đ u tư; - BQLDA….; - KBNN nơi m tài kho n; - Lưu: M US 05B/DT . QLDA CƠ QUAN DUY T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : /QĐ- …………, ngày tháng năm QUY T Đ NH V/v: Phê duy t d toán chi phí qu n lý d án TH TRƯ NG CƠ QUAN PHÊ DUY T Căn c ………. Căn c Thông tư s … ngày … c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư t ngu n v n Ngân sách nhà nư c; Xét đ ngh c a …. QUY T Đ NH: Đi u 1: Duy t d toán chi phí qu n lý d án c a d án………………… Ph n do ch đ u tư (ho c BQLDA):……… s d ng ; V i các n i dung sau: 1.1. T ng chi phí đư c s d ng: Trong đó: - Ch đ u tư s d ng: - BQLDA s d ng : 1.2. D toán chi ti t do ch đ u tư (ho c BQLDA) th c hi n: Đơn v tính: ... TT N i dung M c chi 1 2 3 T ng c ng 1 Ti n lương 2 Ti n công 3 Các kho n ph c p lương 4 Chi ti n thư ng 5 Chi phúc l i t p th 6 Các kho n đóng góp 7 Thanh toán d ch v công c ng 8 Chi mua v t tư văn phòng
 13. 9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truy n 10 Chi h i ngh 11 Chi công tác phí 12 Chi thuê mư n 13 Chi đoàn ra 14 Chi đoàn vào 15 Chi s a ch a tài s n 16 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 17 Chi phí khác 18 D phòng Đi u 2 : Giám đ c BQLDA và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TRƯ NG CƠ QUAN PHÊ DUY T Nơi nh n: (Ký, ghi h tên, đóng d u) - Ch đ u tư; - BQLDA….; - KBNN nơi m tài kho n; - Lưu: M US 01/QT.QLDA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do- H nh phúc ------------- …………, ngày tháng năm... BÁO CÁO QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Năm …….. Tên BQLDA:… 1. Quy t toán ngu n: Đơn v tính: ... TT N i dung D toán Th c hi n Chuy n năm sau T ng c ng 1 Ngu n đư c trích theo k ho ch 2 Ngu n năm trư c chuy n sang 3 Ngu n khác (n u có) 2. Chi phí đ ngh quy t toán: TT N i dung D toán Quy t toán T ng c ng 1 Ti n lương 2 Ti n công 3 Các kho n ph c p lương 4 Chi ti n thư ng 5 Chi phúc l i t p th
 14. 6 Các kho n đóng góp 7 Thanh toán d ch v công c ng 8 Chi mua v t tư văn phòng 9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truy n 10 Chi h i ngh 11 Chi công tác phí 12 Chi thuê mư n 13 Chi đoàn ra 14 Chi đoàn vào 15 Chi s a ch a tài s n 16 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 17 Chi phí khác 3. D ki n phân b giá tr quy t toán cho các d án c th như sau: TT Tên d án Giá tr kh i lư ng hoàn T l phân Giá tr Ghi chú thành năm k ho ch b (%) phân b (T đ ng) (đ ng) T ng c ng 100 1 2 Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) M US 02/QT.QLDA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do- H nh phúc ------------- …………, ngày tháng năm... T NG H P QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Tên BQLDA:… Tên d án:… 1. T ng h p quy t toán ngu n: Đơn v tính: đ ng TT N i dung D toán Th c hi n Đ ngh quy t toán T ng c ng 1 Ngu n đư c trích theo d án 2 Ngu n khác 2. Chi phí qu n lý d án th c hi n qua các năm: Đơn v tính: đ ng
 15. TT Năm th c hi n Giá tr quy t Theo Quy t đ nh toán đư c phân b S Ngày, tháng, năm T ng c ng 1 200… 2 200… 3 200… … Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) M US 03/QT.QLDA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do- H nh phúc ------------- …………, ngày tháng năm... BÁO CÁO QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Tên ch đ u tư ho c BQLDA:....................... Tên d án: ……………………………… 1. Quy t toán ngu n: Đơn v tính: đ ng TT N i dung D toán Quy t toán 1 T ng chi phí qu n lý d án GQLDA 2 T ng chi phí tư v n do BQLDA t làm GTV 3 T ng chi phí QLDA thuê tư v n G TTV 4 T ng m c chi phí đư c s d ng GQLDA (CĐT) - Ph n ch đ u tư th c hi n: - Ph n BQLDA th c hi n: 2. Đ ngh quy t toán ph n ch đ u tư (ho c BQLDA) th c hi n: Đơn v tính: đ ng TT N i dung D toán Quy t toán T ng c ng 1 Ti n lương 2 Ti n công 3 Các kho n ph c p lương 4 Chi ti n thư ng 5 Chi phúc l i t p th 6 Các kho n đóng góp 7 Thanh toán d ch v công c ng
 16. 8 Chi mua v t tư văn phòng 9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truy n 10 Chi h i ngh 11 Chi công tác phí 12 Chi thuê mư n 13 Chi đoàn ra 14 Chi đoàn vào 15 Chi s a ch a tài s n 16 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 17 Chi phí khác Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên ,đóng d u) M US 04/QT.QLDA CƠ QUAN DUY T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : /QĐ- …………, ngày tháng năm QUY T Đ NH V/v Phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án năm TH TRƯ NG CƠ QUAN PHÊ DUY T Căn c ………. Căn c Thông tư s … ngày … c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư t ngu n v n Ngân sách nhà nư c; Xét đ ngh c a …. QUY T Đ NH: Đi u 1 : Duy t quy t toán chi phí qu n lý d án năm…. Ban qu n lý d án…………….. 1.Quy t toán ngu n: Đơn v tính: … TT N i dung D toán Th c hi n Chuy n năm sau T ng c ng 1 Ngu n đư c trích theo k ho ch 2 Ngu n năm trư c chuy n sang 3 Ngu n khác (n u có) 2.Quy t toán chi phí : Đơn v tính: … TT N i dung D toán Quy t toán T ng c ng
 17. 1 Ti n lương 2 Ti n công 3 Các kho n ph c p lương 4 Chi ti n thư ng 5 Chi phúc l i t p th 6 Các kho n đóng góp 7 Thanh toán d ch v công c ng 8 Chi mua v t tư văn phòng 9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truy n 10 Chi h i ngh 11 Chi công tác phí 12 Chi thuê mư n 13 Chi đoàn ra 14 Chi đoàn vào 15 Chi s a ch a tài s n 16 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 17 Chi phí khác Đi u 2: Phân b giá tr quy t toán chi phí qu n lý d án năm…. cho các d án c th như sau: TT Tên d án Giá tr kh i lư ng T l phân Giá tr phân Ghi chú hoàn thành năm k b (%) b (đ ng) ho ch (T đ ng) T ng c ng 100 1 2 3 … Đi u 3: Giám đ c BQLDA và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TRƯ NG CƠ QUAN PHE DUY T Nơi nh n: (Ký, ghi h tên, đóng d u) - Ch đ u tư; - BQLDA….; -KBNN nơi m tài kho n; - Lưu:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản