intTypePromotion=1

Thông tư số 118/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
114
lượt xem
3
download

Thông tư số 118/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 118/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 118/2007/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ****** S : 118/2007/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ, S D NG CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ C A CÁC D ÁN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C. Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11. Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình. B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c như sau: Ph n 1 QUY Đ NH CHUNG 1. Chi phí qu n lý d án đ u tư là toàn b các kho n chi phí c n thi t đ ch đ u tư, ban qu n lý d án (BQLDA) t ch c th c hi n nhi m v qu n lý d án trong su t quá trình đ u tư c a d án. 2. Đ i tư ng và ph m vi đi u ch nh: các ch đ u tư, BQLDA qu n lý các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c (NSNN) k c các d án s d ng v n H tr phát tri n chính th c (ODA), v n Trái phi u Chính ph ph i qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành và hư ng d n c th t i Thông tư này, đ m b o đúng m c đích, ti t ki m, hi u qu . 3. Các d án có t ng m c đ u tư dư i 7 t đ ng không ph i l p và duy t d toán riêng nhưng ph i s d ng chi phí qu n lý d án theo n i dung quy đ nh t i đi m 3 (3.2), m c IV, ph n Quy đ nh c th c a Thông tư này và không vư t đ nh m c v chi phí qu n lý d án theo quy đ nh c a c p quy t đ nh đ u tư. Quy t toán chi phí qu n lý d án cùng v i quy t toán d án hoàn thành. 4. Doanh nghi p tư v n th c hi n qu n lý d án theo h p đ ng tư v n không thu c đ i tư ng đi u ch nh c a Thông tư này. Ph n 2 QUY Đ NH C TH I. PHÂN NHÓM QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ 1. Nhóm I: g m các BQLDA do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng các cơ quan khác trung ương, Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t đ nh thành l p đ qu n lý các d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A quy mô l n; có tư cách pháp nhân đ c l p; có biên ch cán b BQLDA hư ng lương t ngu n kinh phí qu n lý d án. 2. Nhóm II. G m các ch đ u tư trong trư ng h p không thành l p BQLDA và các BQLDA khác v i quy đ nh t i nhóm I; cán b BQLDA nhóm này không hư ng lương t ngu n kinh phí qu n lý d án. II. QUY Đ NH C TH Đ I V I CÁC NHÓM QU N LÝ D ÁN 1. Đ i v i Nhóm I 1.1. BQLDA nhóm I th c hi n Ch đ k toán ch đ u tư theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c.
 2. 1.2. Hàng năm, căn c k ho ch v n đ u tư đư c giao, BQLDA l p d toán chi phí qu n lý d án năm, đ ngh cơ quan tài chính c a c p quy t đ nh thành l p BQLDA th m đ nh và phê duy t. Th i gian l p và phê duy t d toán chi phí qu n lý d án hàng năm tính t khi có quy t đ nh phân b k ho ch v n đ u tư và ch m nh t vào ngày 31/01 năm k ho ch. Quy t đ nh phê duy t d toán chi phí qu n lý d án năm g i đ n BQLDA và cơ quan thanh toán v n đ u tư đ th c hi n. a) Trư ng h p BQLDA m i thành l p ho c vào đ u năm k ho ch, n u chưa có quy t đ nh phê duy t d toán chi phí qu n lý d án năm, BQLDA có văn b n đ ngh cơ quan tài chính c a c p quy t đ nh thành l p BQLDA và cơ quan thanh toán cho t m ng kinh phí t ngân sách nhà nư c đ chi cho các kho n (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) trong n i dung d toán chi phí qu n lý d án năm quy đ nh t i đi m 3 (3.1) m c IV; trong đó: - Chi lương và các kho n có tính ch t ti n lương theo b ng lương th c t , không tính h s đi u ch nh tăng thêm ti n lương; - Chi thanh toán d ch v công c ng, chi mua v t tư văn phòng m c đ m b o th c hi n nhi m v . BQLDA có trách nhi m làm th t c thanh toán và hoàn tr t m ng ngay sau khi d toán chi phí qu n lý d án năm đư c duy t; th i gian đư c t m ng không quá 02 tháng. b) Trư ng h p đư c c p có th m quy n h tr kinh phí đ t xu t cho BQLDA theo m c tiêu ho c h tr thu nh p cho cán b qu n lý d án thì BQLDA đư c phép b sung ngu n kinh phí đ chi cho m c tiêu ho c h tr thu nh p cho cán b theo quy t đ nh c a c p có th m quy n. 1.3. K t thúc năm k ho ch, BQLDA l p quy t toán chi phí qu n lý d án năm g i đ n cơ quan tài chính c a c p quy t đ nh thành l p BQLDA, ch m nh t là ngày 28 tháng 02 năm sau đ th m đ nh, phê duy t quy t toán. 1.4. Khi d án hoàn thành đưa vào s d ng, BQLDA t ng h p quy t toán chi phí qu n lý d án các năm v i báo cáo quy t toán d án hoàn thành đ trình c p có th m quy n phê duy t. 2. Đ i v i Nhóm II 2.1. Sau khi d án đư c ghi k ho ch v n và tri n khai th c hi n d án; BQLDA ho c ch đ u tư trong trư ng h p không thành l p BQLDA l p d toán chi phí qu n lý d án cho toàn b quá trình th c hi n d án, không phân chia theo năm, l p riêng cho t ng d án, trình ch đ u tư th m đ nh và phê duy t. Quy t đ nh phê duy t d toán chi phí qu n lý d án g i đ n BQLDA và cơ quan thanh toán v n đ u tư đ th c hi n. 2.2. Khi d án hoàn thành đưa vào s d ng, BQLDA ho c ch đ u tư trong trư ng h p không thành l p BQLDA l p quy t toán chi phí qu n lý d án cùng v i báo cáo quy t toán d án hoàn thành đ trình c p có th m quy n phê duy t quy t toán. 3. Ki m soát thanh toán chi phí qu n lý d án 3.1. Cơ quan ki m soát thanh toán v n đ u tư th c hi n ki m soát thanh toán chi phí qu n lý d án theo d toán đư c duy t, đúng ch đ qu n lý tài chính hi n hành và các quy đ nh c th t i Thông tư này. 3.2. Trong quá trình s d ng, ch đ u tư (BQLDA) đư c ch đ ng đi u ch nh các kho n chi trong d toán chi phí qu n lý d án (không ph i đi u ch nh b ng văn b n), nhưng không đư c vư t t ng giá tr d toán chi phí qu n lý d án đã đư c duy t. 4. X lý trư ng h p thu ti n bán h sơ m i th u M c thu ti n bán h sơ m i th u theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u; chi phí cho vi c t ch c đ u th u không đư c l n hơn kinh phí thu đư c do bán h sơ m i th u; ph n còn l i c a kinh phí thu đư c do bán h sơ m i th u sau khi quy t toán các chi phí c n thi t cho vi c t ch c đ u th u, ch đ u tư (BQLDA) n p ngân sách nhà nư c. 5. Vi c mua s m và s d ng phương ti n đi l i
 3. Vi c mua s m và s d ng phương ti n đi l i là xe ô tô ph c v công tác qu n lý d án (n u có) ph i l p d toán riêng trình c p có th m quy n quy t đ nh tuân th các quy đ nh t i Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy đ nh tiêu chu n, đ nh m c và ch đ qu n lý, s d ng phương ti n đi l i trong cơ quan nhà nư c,đơn v s nghi p công l p, công ty nhà nư c. Ch đ u tư (BQLDA) không đư c cho thuê, cho mư n đ i v i tài s n c a d án. III. NGU N KINH PHÍ QU N LÝ D ÁN 1. Ngu n kinh phí qu n lý d án c a các d án đ u tư đư c trích trong ngu n v n đ u tư c a d án. 2. Đ nh m c trích kinh phí qu n lý d án: 2.1. Đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình, đ nh m c trích kinh phí qu n lý d án xác đ nh theo quy đ nh c a c p quy t đ nh đ u tư trên cơ s đ nh m c chi phí qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình do B Xây d ng công b . 2.2. Đ i v i các d án không có chi phí xây d ng và thi t b ho c t ng chi phí xây d ng và thi t b nh hơn 60% t ng m c đ u tư c a d án, đ nh m c trích kinh phí qu n lý d án xác đ nh theo quy đ nh c a c p quy t đ nh đ u tư. 2.3. Đ i v i các d án ODA: n u hi p đ nh c a d án có quy đ nh c th v m c kinh phí qu n lý d án thì th c hi n hi n hi p đ nh; n u hi p đ nh c a d án không quy đ nh c th v m c kinh phí qu n lý d án thì xác đ nh theo quy đ nh t i đi m 2 (2.1; 2.2), m c III. IV. L P D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN 1. Căn c l p d toán chi phí qu n lý d án - Quy t đ nh đ u tư - Quy t đ nh thành l p BQLDA; - Quy t đ nh giao k ho ch v n đ u tư; - B ng tính lương c a cán b (đ i v i BQLDA nhóm I) 2. Xác đ nh t ng m c chi phí qu n lý d án 2.1. Căn c t ng m c đ u tư c a d án đư c duy t và đ nh m c quy đ nh c a c p quy t đ nh đ u tư đ xác đ nh t ng chi phí qu n lý d án (ký hi u là GQLDA) theo M u s 01/DT.QLDA kèm theo; 2.2. Xác đ nh giá tr chi phí tư v n đ u tư xây d ng do ch đ u tư (BQLDA) t th c hi n (ký hi u là GTV); 2.3. Xác đ nh giá tr chi phí nh ng công vi c thu c chi phí qu n lý d án ph i thuê tư v n th c hi n (ký hi u là GQLDA-TV); 2.4. Xác đ nh giá tr chi phí nh ng công vi c thu c chi phí qu n lý d án không ph i th c hi n do đ c thù c a d án n u có (ký hi u là GQLDA-KTH); 2.5. T ng m c chi phí qu n lý d án ph n do ch đ u tư(BQLDA) đư c s d ng trong su t quá trình qu n lý d án đư c xác đ nh theo công th c (1) dư i đây, ký hi u GQLDA (CĐT); là m c t i đa đ l p d toán chi phí qu n lý d án c a ch đ u tư (BQLDA). (1) GQLDA (CĐT) = GQLDA + GTV - GQLDA-TV - GQLDA-KTH 3. N i dung d toán chi phí qu n lý d án 3.1. Đ i v i BQLDA nhóm I: Trên cơ s ti n đ th c hi n d án theo k ho ch, BQLDA phân b chi phí qu n lý d án (GQLDA (CĐT)) đã xác đ nh M u s 01/DT.QLDA cho các năm tri n khai th c hi n d án đ đưa vào d toán chi phí qu n lý d án hàng năm. N i dung c a d toán chi phí qu n lý d án hàng năm g m:
 4. (1). Chi ti n lương: lương ng ch b c theo qu lương đư c giao, lương h p đ ng dài h n đ i v i các cá nhân đư c hư ng lương t d án theo quy t đ nh c a c p có th m quy n và quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v ch đ ti n lương. Vi c xác đ nh qu ti n lương cho cán b qu n lý d án ph i đ m b o đúng biên ch đư c duy t c a c p có th m quy n. Trư ng h p ti t ki m các kho n chi tiêu khác, BQLDA đư c áp d ng h s đi u ch nh tăng thêm thu nh p cho ngư i lao đ ng theo quy đ nh hi n hành (hi n nay là Quy t đ nh 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 c aTh tư ng Chính ph v ti n lương c a các ban qu n lý xây d ng, Thông tư s 32/1999/TT-LĐTBXH ngày 23/12/1999 c a B Lao đ ng – Thương binh – Xã h i hư ng d n th c hi n Quy t đ nh 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 c aTh tư ng Chính ph v ti n lương c a các ban qu n lý xây d ng). (2). Các kho n ph c p lương: ch c v , trách nhi m, khu v c, thu hút, đ t đ , thêm gi , đ c h i, nguy hi m, lưu đ ng, ph c p đ c bi t c a ngành đ i v i cá nhân đư c hư ng lương t d án theo quy t đ nh c a c p có th m quy n theo quy đ nh hi n hành đ i v i cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. (3). Các kho n trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn, trích n p khác đ i v i cá nhân đư c hư ng lương t d án theo quy t đ nh c a c p có th m quy n theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p (4). Chi ti n thư ng: thư ng thư ng xuyên, thư ng đ t xu t (n u có) theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. (5). Chi phúc l i: thanh toán ti n ngh phép, ngh ch đ , tr c p khó khăn thư ng xuyên, tr c p khó khăn đ t xu t theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. (6) Chi làm thêm gi : ch tính cho cá nhân không hư ng ph c p thêm gi kho n (2) thu c đi m 3 (3.1) m c IV và trư ng h p làm thêm gi tính đư c th i gian c th theo b ng ch m công và quy đ nh c a Lu t Lao đ ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi cùng các văn b n hư ng d n th c hi n. (7) Chi thanh toán công tác phí theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. (8). Chi mua v t tư văn phòng: d ng c văn phòng, t tài li u, bàn gh , sách và tài li u dùng cho chuyên môn, văn phòng ph m theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. (9). Chi thanh toán d ch v công c ng: đi n sinh ho t, nư c sinh ho t, cư c phí đi n tho i, bưu chính, Fax, v sinh môi trư ng, thanh toán các d ch v khác theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. (10). Chi phí mua s m tài s n ph c v qu n lý: phương ti n phòng cháy ch a cháy, máy tính, ph n m m máy tính. (11) Chi s a ch a tài s n. (12). Chi phí thuê mư n: thuê phương ti n đi l i, nhà làm vi c, thi t b ph c v các lo i, thuê chuyên gia. (13). Chi phí h i ngh , h c t p nghi p v theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. (14). Chi phí đoàn ra, đoàn vào (n u có): Vé máy bay, ti n ăn , tiêu v t… theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p. (15). D phòng: tính b ng 10% c a d toán. 3.2. Đ i v i ch đ u tư (BQLDA) nhóm II: Trên cơ s t ng m c chi phí qu n lý d án ph n do ch đ u tư (BQLDA) đư c s d ng (GQLDA (CĐT)) đã xác đ nh M u s 01/DT.QLDA; BQLDA ti n hành l p d toán chi phí qu n lý d án
 5. cho toàn b quá trình th c hi n d án, không phân chia theo năm. N i dung d toán chi phí qu n lý d án g m: - Các kho n chi tương ng t (6) đ n (11) c a nhóm I trên đây: - Ph c p qu n lý d án: ch tính cho nh ng ngư i tr c ti p th c hi n các công vi c thu c qu n lý d án, bao g m c cán b BQLDA và cán b thu c ch đ u tư. BQLDA căn c m c đ th i gian tham gia qu n lý c a t ng cán b và ngu n chi phí qu n lý d án c th đ tính t l % đư c hư ng cho cán b . M c chi ph c p qu n lý d án m t tháng cho m t cá nhân t i đa b ng 50% ti n lương và ph c p lương m t tháng c a cá nhân đó. - D phòng tính b ng 10% c a d toán. 4. H sơ đ ngh phê duy t d toán chi phí qu n lý d án - Văn b n đ ngh phê duy t; - Quy t đ nh thành l p BQLDA; quy t đ nh đ u tư; quy t đ nh giao k ho ch v n đ u tư; - B n tính chi phí qu n lý d án do ch đ u tư (BQLDA) th hi n (M u s 01/DT.QLDA); - Đ i v i BQLDA nhóm I: D toán chi phí qu n lý d án năm (M u s 02A/DT.QLDA); B ng tính lương c a cán b (Ph bi u F02A/DT.QLDA); - Đ i v i ch đ u tư (BQLDA) nhóm II: D toán chi phí qu n lý c a toàn b d án (M u s 02B/DT.QLDA). V. TH M Đ NH, DUY T D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN 1. Trình t th m đ nh d toán chi phí qu n lý d án: - Th m đ nh n i dung công vi c, phương pháp tính toán và k t qu trong B n tính chi phí qu n lý d án do ch đ u tư (BQLDA) th c hi n theo M u s 01/DT.QLDA. - Th m đ nh s phù h p trong vi c phân b m c chi cho các năm và m c chi c a năm k ho ch (đ i v i BQLDA nhóm I); - Th m đ nh s phù h p c a các n i dung chi trong d toán v i các tiêu chu n, đ nh m c và ch đ tài chính hi n hành c a Nhà nư c. 2. Th trư ng cơ quan tài chính c a c p quy t đ nh thành l p BQLDA phê duy t d toán năm c a BQLDA nhóm I theo M u s 03A/QĐ.QLDA. Ch đ u tư phê duy t d toán c a BQLDA nhóm II theo M u s 03 B/ QĐ.QLDA. 3. Quy t đ nh phê duy t d toán đư c g i ch đ u tư (BQLDA), cơ quan thanh toán và các đơn v có liên quan. 4. Th i gian th m đ nh, phê duy t d toán chi phí qu n lý d án không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ d toán theo quy đ nh. VI. QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN 1. H sơ quy t toán chi phí qu n lý d án hàng năm đ i v i BQLDA nhóm I g m: - Văn b n đ ngh phê duy t quy t toán; - Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án năm k ho ch theo M u s 01/QT.QLDA; - B ng đ i chi u s li u thanh toán chi phí qu n lý d án theo M u s 04/QT.QLDA; - Các ch ng t chi tiêu phát sinh trong năm. 2. H sơ quy t toán chi phí qu n lý d án khi d án hoàn thành 2.1. Đ i v i nhóm I: - B n T ng h p quy t toán chi phí qu n lý d án theo M u s 02/QT.QLDA; - T p b n sao quy t đ nh phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án các năm c a d án. - Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án năm cu i theo M u s 01/QT.QLDA;
 6. - B ng đ i chi u s hi u thanh toán chi phí qu n lý d án theo M u s 04/QT.QLDA; - Các ch ng t chi tiêu phát sinh trong năm cu i. 2.2. Đ i v i nhóm II: - Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án theo M u s 03/QT.QLDA; - B ng đ i chi u s hi u thanh toán chi phí qu n lý d án theo M u s 04/QT.QLDA: - Các ch ng t chi tiêu phát sinh trong quá trình th c hi n d án. 3. Th m tra quy t toán chi phí qu n lý d án - Đ i chi u s phù h p gi a s li u đ ngh quy t toán v i d toán đư c duy t; - Xem xét các ch ng t chi tiêu đ m b o tính h p pháp, h p lý, h p l và tuân th theo ch đ chi tiêu hi n hành c a Nhà nư c; - Xem xét các kho n t m ng cu i năm (n u có). 4. Quy t đ nh phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án 4.1. Quy t đ nh phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án năm k ho ch đ i v i BQLDA nhóm I tương t như Quy t đ nh phê duy t d toán chi phí qu n lý d án năm k ho ch theo M u s 03A/QT.QLDA; đư c g i ch đ u tư (BQLDA), cơ quan thanh toán và các đơn v có liên quan. 4.2. Quy t toán chi phí qu n lý d án đ i v i ch đ u tư (BQLDA) nhóm II đư c phê duy t chung trong quy t đ nh phê duy t quy t toán d án hoàn thành. VII. KI M TRA 1. Đơn v qu n lý tài chính – đ u tư thu c các b , ngành, đ a phương có k ho ch t ch c ki m tra vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án t i các đơn v ch đ u tư (BQLDA) thu c ph m vi qu n lý c a mình đ k p th i u n n n các sai ph m trong quá trình qu n lý d án. 2. Các ch đ u tư (BQLDA) t t ch c ki m tra đ nh kỳ hàng quý v vi c th c hi n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư đơn v , qua đó rút kinh nghi m đ th c hi n qu n lý có hi u qu . VIII. TRÁCH NHI M C A CÁC ĐƠN V LIÊN QUAN 1. Trách nhi m c a ch đ u tư - Ch u trách nhi m đôn đ c BQLDA th c hi n vi c l p d toán, l p báo cáo quy t toán, trình duy t d toán, trình duy t quy t toán chi phí qu n lý d án đúng th i gian và n i dung quy đ nh t i Thông tư này; - Th m đ nh và phê duy t d toán chi phí qu n lý d án (đ i v i BQLDA nhóm II) đúng th i gian và n i dung quy đ nh t i Thông tư này. 2. Trách nhi m c a BQLDA - Th c hi n vi c l p d toán, l p báo cáo quy t toán, trình duy t d toán, quy t toán chi phí qu n lý d án đúng th i gian và n i dung quy đ nh t i Thông tư này. - Ch u trách nhi m toàn b v vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án; v tính chính xác c a s li u và tính pháp lý c a h sơ trình duy t. 3. Trách nhi m c a cơ quan th m đ nh, phê duy t - Ch u trách nhi m v k t qu th m đ nh d toán, th m tra, phê duy t quy t toán chi phí qu n lý d án trên cơ s h sơ do BQLDA g i đ n. - Trong quá trình th m tra quy t toán có quy n thu h i ho c quy trách nhi m b i thư ng các kho n chi sai ch đ , yêu c u BQLDA ch p hành n p ngân sách nhà nư c các kho n thu n p theo quy đ nh. 4. Trách nhi m c a cơ quan ki m soát thanh toán
 7. - Ch u trách nhi m ki m soát, thanh toán chi phí qu n lý d án đ u tư theo d toán đư c duy t, phù h p ch đ qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c và các quy đ nh c th t i Thông tư này. - Đ i chi u, xác nh n s v n đã thanh toán đ i v i báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án; đ ng th i có ý ki n nh n xét, đánh giá, ki n ngh v i cơ quan th m tra, phê duy t quy t toán v vi c ch p hành c a ch đ u tư. 5. Trách nhi m c a các b , ngành, đ a phương - Thư ng xuyên ki m tra tình hình qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c ph m vi qu n lý; có bi n pháp x lý theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i cá nhân, đơn v có hành vi vi ph m trong qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư. Ph n 3 T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng trên Công báo và thay th Thông tư s 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư t ngu n v n ngân sách nhà nư c. 2. Các ch đ u tư, BQLDA đã phê duy t d toán chi phí qu n lý d án trư c ngày có hi u l c c a Thông tư này, ti p t c th c hi n theo d toán đã duy t cho đ n h t năm k ho ch đ i v i BQLDA nhóm I và đ n khi k t thúc d án đ i v i ch đ u tư (BQLDA) thu c nhóm II. 3. Các BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu v c trong th i gian chưa chuy n đ i ho c gi i th đư c theo quy đ nh c a Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v : L p, th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý đ u tư xây d ng công trình quy đ nh t i Ngh đ nh s 16/2005/NĐ- CP và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP c a Chính ph , ti p t c th c hi n theo quy đ nh đ i v i BQLDA nhóm I c a Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Nguy n Công Nghi p - Ki m toán Nhà nư c; - Các b , CQ ngang B , CQ thu c CP; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - Các T ng Công ty, T p đoàn kinh t nhà nư c; - HĐND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v tr c thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, V ĐT. TÊN ĐƠN V :… M u s : 01/DT.QLDA (Dùng cho c 2 nhóm) B NG TÍNH CHI PHÍ QU N LÝ DO CH Đ U TƯ (BQLDA) TH C HI N Đơn v tính: đ ng
 8. TT N i dung công vi c, di n gi i K t qu I Chi phí qu n lý d án: GQLDA (Phương pháp tính theo hư ng d n c a B Xây d ng) … II Chi phí tư v n đ u tư xây d ng ch đ u tư (BQLDA) t GTV làm: (Phương pháp tính theo hư ng d n c a B Xây d ng) 1 2 … III D ki n nh ng công vi c thu c chi phí QLDA thuê tư v n GQLDA – TV (n u có): (Phương pháp tính theo hư ng d n c a B Xây d ng) 1 2 … IV D ki n nh ng công vi c thu c chi phí QLDA không th c GQLDA – KTH hi n do đ c thù c a d án (n u có): (Phương pháp tính theo hư ng d n c a B Xây d ng) 1 2 … V T ng m c chi phí do ch đ u tư (BQLDA) đư c s d ng GQLDA(CĐT) (GQLDA(CĐT) = I + II – III – IV) …, Ngày tháng…..năm Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u ghi rõ h tên) TÊN ĐƠN V :… M u s : 02A/DT.QLDA ……………….. ( Dùng cho BQL nhóm I) D TOÁN KINH PHÍ QU N LÝ D ÁN NĂM…. Tên BQLDA:………………………….. A- D ki n chi phí đư c s d ng: Đơn v tính: đ ng TT N i dung T ng m c Lũy k đã Còn đư c D ki n đư c trích trích các trích trích năm k năm ho ch
 9. trư c 1 2 3 4 5= 3-4 6 T ng c ng 1 Ngu n đư c trích t d án 2 Ngu n năm trư c chuy n sang 3 Ngu n khác (n u có) B- D toán chi năm k ho ch: Đơn v tính: đ ng Th c hi n năm báo cáo D ki n m c TT N i dung D toán Ư c th c hi n chi năm k đư c duy t c năm ho ch 1 2 3 4 5 T ng s 1 Ti n lương 2 Các kho n ph c p lương 3 Trích n p BHXH, BHYT, KPCĐ 4 Chi ti n thư ng 5 Chi phúc l i 6 Chi làm thêm gi 7 Chi công tác phí 8 Chi mua v t tư văn phòng 9 Thanh toán d ch v công c ng 10 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 11 Chi s a ch a tài s n 12 Chi thuê mư n 13 Chi h i ngh , h c t p nghi p v 14 Chi đoàn ra, đoàn vào 15 D phòng ...., Ngày tháng năm Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên)
 10. TÊN ĐƠN V Ph bi u: F 02A/DT.QLDA ( Dùng cho BQL nhóm I) B NG LƯƠNG THÁNG……..NĂM……. (Dùng cho Ban qu n lý d án nhóm I) Lương ng ch b c Ph c p lương T ng ti n S H s ph c p H và Tên Mã s H s Ti n Ti n ph lương và Ghi chú TT ng ch lương lương Ch c Khu … C ng c p ph c p v v c A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 … T ng s ….., Ngày tháng năm… Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng đơn v
 11. TÊN ĐƠN V : M u s : 02B/DT.QLDA ( Dùng cho BQL nhóm II) D TOÁN KINH PHÍ QU N LÝ D ÁN Tên d án:………………………….. Đơn v tính: đ ng TT N i dung D ki n m c chi 1 2 3 T ng s 1 Ph c p qu n lý d án 2 Chi làm thêm gi 3 Chi công tác phí 4 Chi mua v t tư văn phòng 5 Thanh toán d ch v công c ng 6 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 7 Chi s a ch a tài s n 8 D phòng ...., Ngày tháng năm Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) M u s 03/DT.QLDA ( Dùng cho BQL nhóm I) CƠ QUAN DUY T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ******* ********* S : / QĐ ………, ngày tháng năm…….. QUY T Đ NH V/v Phê duy t d toán chi phí qu n lý d án TH TRƯ NG CƠ QUAN PHÊ DUY T Căn c ………….. Căn c Thông tư s …….ngày……….. c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư t ngu n v n Ngân sách nhà nư c; Xét đ ngh c a……….
 12. QUY T Đ NH: Đi u 1: Duy t d toán chi phí qu n lý d án năm…….. Ban qu n lý d án……………………. 1.1. T ng chi phí đư c s d ng: Đơn v : đ ng TT N i dung Thành ti n 1 T ng chi phí qu n lý d án GQLDA 2 T ng chi phí tư v n do BQLDA t làm GTV 3 D ki n t ng chi phí QLDA thuê tư v n GQLDA – TV 4 D ki n t ng chi phí QLDA không th c hi n GQLDA – KTH 5 T ng m c chi phí BQLDA đư c s d ng GQLDA (CĐT) 1.2. D toán chi ti t: Đơn v tính: đ ng TT N i dung M c chi 1 2 3 T ng s 1 Ti n lương 2 Các kho n ph c p lương 3 Trích n p BHXH, BHYT, KPCĐ 4 Chi ti n thư ng 5 Chi phúc l i 6 Chi làm thêm gi 7 Chi công tác phí 8 Chi mua v t tư văn phòng 9 Thanh toán d ch v công c ng 10 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 11 Chi s a ch a tài s n 12 Chi thuê mư n 13 Chi h i ngh , h c t p nghi p v 14 Chi đoàn ra, đoàn vào 15 D phòng Đi u 2: Giám đ c BQLDA và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TRƯ NG CƠ QUAN PHÊ DUY T Nơi nh n: (Ký, ghi h tên,đóng d u) - BQLDA…..; - KBNN nơi m tài kho n; - Lưu:
 13. M u s 03B/DT.QLDA (Dùng cho BQL nhóm II) CƠ QUAN DUY T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ******* ********* S : / QĐ ………, ngày tháng năm…….. QUY T Đ NH V/v Phê duy t d toán chi phí qu n lý d án TH TRƯ NG CƠ QUAN PHÊ DUY T Căn c ………….. Căn c Thông tư s …….ngày……….. c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án đ u tư t ngu n v n Ngân sách nhà nư c; Xét đ ngh c a………. QUY T Đ NH: Đi u 1: Duy t d toán chi phí qu n lý d án c a d án .............................................................. ......................................................................................................................; V i các n i dung sau 1.1. T ng chi phí đư c s d ng: Đơn v : đ ng TT N i dung Thành ti n 1 T ng chi phí qu n lý d án GQLDA 2 T ng chi phí tư v n do BQLDA t làm GTV 3 D ki n t ng chi phí QLDA thuê tư v n GQLDA – TV 4 D ki n t ng chi phí QLDA không th c hi n GQLDA – KTH 5 T ng m c chi phí BQLDA đư c s d ng GQLDA (CĐT) 1.2. D toán chi ti t: Đơn v tính: đ ng TT N i dung M c chi 1 2 3 T ng s 1 Ph c p qu n ký d án 2 Chi làm thêm gi 3 Chi công tác phí 4 Chi mua v t tư văn phòng 5 Thanh toán d ch v công c ng 6 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 7 Chi s a ch a tài s n 8 D phòng
 14. Đi u 2: Giám đ c BQLDA và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TRƯ NG CƠ QUAN PHÊ DUY T Nơi nh n: (Ký, ghi h tên,đóng d u) - BQLDA…..; - KBNN nơi m tài kho n; - Lưu: TÊN ĐƠN V :… M u s : 01/QT.QLDA ( Dùng cho BQL nhóm I) BÁO CÁO QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Năm ………. Tên BQLDA:……… Tên d án:………. 2. Quy t toán ngu n: Đơn v tính: đ ng TT N i dung D toán Th c hi n Chuy n năm sau 1 Ngu n đư c trích theo d án 2 Ngu n năm trư c chuy n sang 3 Ngu n khác (n u có) T ng c ng 2. Chi phí đ ngh quy t toán: Đơn v tính: đ ng TT N i dung D toán Quy t toán 1 2 3 T ng s 1 Ti n lương 2 Các kho n ph c p lương 3 Trích n p BHXH, BHYT, KPCĐ 4 Chi ti n thư ng 5 Chi phúc l i 6 Chi làm thêm gi 7 Chi công tác phí 8 Chi mua v t tư văn phòng 9 Thanh toán d ch v công c ng 10 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 11 Chi s a ch a tài s n
 15. 12 Chi thuê mư n 13 Chi h i ngh , h c t p nghi p v 14 Chi đoàn ra, đoàn vào ...., Ngày tháng năm Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) TÊN ĐƠN V :… M u s : 02/QT.QLDA ( Dùng cho BQL nhóm I) T NG H P QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Tên BQLDA:….. Tên d án:……. 1. T ng h p quy t toán ngu n: Đơn v tính: đ ng TT N i dung D toán Th hi n Đ ngh quy t toán 1 Ngu n đư c trích theo d án 2 Ngu n khác T ng c ng 2. Chi phí qu n lý d án th c hi n qua các năm: Đơn v tính: đ ng TT Năm th c hi n D toán Quy t toán Chuy n năm sau 1 2 3 T ng c ng ...., Ngày tháng năm Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) TÊN ĐƠN V :… M u s : 03/QT.QLDA ( Dùng cho BQL nhóm II)
 16. BÁO CÁO QUY T TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Tên ch đ u tư (BQLDA):……… Tên d án:………………………. 1. Quy t toán ngu n: Đơn v : đ ng TT N i dung D toán Quy t toán 1 T ng chi phí qu n lý d án GQLDA 2 T ng chi phí tư v n do BQLDA t làm GTV 3 D ki n t ng chi phí QLDA thuê tư v n GQLDA – TV 4 T ng chi phí QLDA không th c hi n GQLDA – KTH 5 T ng m c chi phí BQLDA đư c s d ng GQLDA (CĐT) 2. Chi phí đ ngh quy t toán: Đơn v tính: đ ng TT N i dung D toán Quy t toán 1 2 3 4 T ng s 1 Ph c p qu n lý d án 2 Chi làm thêm gi 3 Chi công tác phí 4 Chi mua v t tư văn phòng 5 Thanh toán d ch v công c ng 6 Chi mua s m tài s n ph c v qu n lý 7 Chi s a ch a tài s n 3. Thuy t minh: ...., Ngày tháng năm Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) M u s : 04/QT.QLDA ( Dùng cho c hai nhóm ) B NG Đ I CHI U S LI U THANH TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN Kho b c nhà nư c………………. Xác nh n s v n đã thanh toán chi phí qu n lý d án c a: Tên ch đ u tư (BQLDA): ............................................
 17. Tên d án: Đơn v tính: đ ng S li u báo cáo c a ch đ u tư (BQLDA) KBNN TT N i dung D toán duy t Th c hi n Xác nh n đã thanh toán I T ng ngu n 1 Ngu n đư c trích theo d án 2 Ngu n khác II Chi phí qu n lý d án th c hi n qua các năm: 1 2 … Nh n xét và ki n ngh c a KBNN v công tác qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án c a ch đ u tư (BQLDA): ………, Ngày……tháng…….năm……. …….., Ngày …..tháng……năm…….. Ch đ u tư (BQLDA) Kho B c Nhà nư c K toán trư ng Th trư ng Trư ng phòng Giám đ c (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên, (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên, đóng d u) đóng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản