Thông tư số 12/2006/TT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
186
lượt xem
11
download

Thông tư số 12/2006/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2006/TT-BYT về việc hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2006/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------- Đ c l p - T do - H nh phúc ------------------------------- S : 12/2006/TT- BYT Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N KHÁM B NH NGH NGHI P Căn c B lu t Lao đ ng ngày 23/6/1994 và B lu t Lao đ ng s a đ i, b sung ngày 02/4/2002; Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ngày 11/7/1989; Căn c Ngh đ nh s 06/CP ngày 20/01/1995 và Ngh đ nh s 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 06/CP c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t Lao đ ng v an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; B Y t hư ng d n v khám b nh ngh nghi p cho ngư i lao đ ng như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này quy đ nh vi c khám b nh ngh nghi p cho ngư i lao đ ng bao g m: H sơ, quy trình và n i dung khám b nh ngh nghi p; trách nhi m c a ngư i s d ng lao đ ng, ngư i lao đ ng và cơ s khám b nh ngh nghi p. 2. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng đ i v i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c ho c cá nhân s d ng lao đ ng (sau đây g i t t là ngư i s d ng lao đ ng); ngư i lao đ ng k c ngư i lao đ ng đã ngh hưu và các cơ s y t có ch c năng khám b nh ngh nghi p. 3. Gi i thích t ng a) Tác nhân gây b nh ngh nghi p là nh ng y u t có h i phát sinh trong quá trình lao đ ng s n xu t, gây tác đ ng x u đ n s c kh e c a ngư i lao đ ng; b) B nh ngh nghi p là b nh phát sinh do đi u ki n lao đ ng có h i c a ngh nghi p tác đ ng đ i v i ngư i lao đ ng. 4. Nguyên t c khám b nh ngh nghi p a) Vi c khám, ch n đoán b nh ngh nghi p ph i d a trên k t qu giám sát môi trư ng lao đ ng, y u t ti p xúc ngh nghi p và k t qu khám s c kh e đ nh kỳ c a cơ s lao đ ng do phòng khám b nh ngh nghi p thu c Trung tâm Y t d phòng tuy n t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Trung tâm S c kh e lao đ ng và môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Trung tâm y t các B , ngành; các vi n; các b nh vi n có khoa b nh ngh nghi p tuy n trung ương và tuy n t nh th c hi n. Cơ s khám b nh ngh nghi p đư c s d ng con d u c a đơn v ch qu n đ xác nh n và giao d ch trong lĩnh v c chuyên môn liên quan đ n s c kh e và b nh ngh nghi p; b) Các cơ s khám b nh ngh nghi p không thu c đ i tư ng quy đ nh t i đi m a kho n 4 m c I c a Thông tư này ch đư c phép th c hi n vi c khám b nh ngh nghi p cho ngư i lao đ ng sau khi đã đư c B Y t ho c Y t B , ngành ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau đây g i t t là S Y t t nh) th m đ nh và thông báo đ đi u ki n khám b nh ngh nghi p; c) Vi c khám b nh ngh nghi p đư c t ch c t i cơ s khám b nh ngh nghi p ho c t i cơ s s d ng lao đ ng.
  2. II. KHÁM B NH NGH NGHI P 1. Quy trình và n i dung khám b nh ngh nghi p a) Trư c khi khám b nh ngh nghi p, ngư i s d ng lao đ ng ph i chu n b và g i cho cơ s khám b nh ngh nghi p các gi y t sau: - Gi y gi i thi u c a ngư i s d ng lao đ ng; - H sơ s c kh e c a ngư i lao đ ng bao g m h sơ khám s c kh e tuy n d ng và h sơ khám s c kh e đ nh kỳ; - K t qu giám sát môi trư ng lao đ ng m i nh t (không quá 24 tháng k t ngày đo) theo m u s 1 quy đ nh t i Thông tư s 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 c a B Y t v qu n lý v sinh lao đ ng qu n lý s c kh e b nh ngh nghi p (sau đây g i t t là Thông tư s 13/BYT-TT); đ i v i b nh ngh nghi p do các y u t vi sinh v t, ngoài k t qu giám sát môi trư ng lao đ ng ph i có đánh giá ti p xúc ngh nghi p các y u t vi sinh v t theo quy đ nh t i Ph l c 1 c a Thông tư này; - H sơ cá nhân b nh ngh nghi p theo bi u m u 4a c a Thông tư liên t ch s 08/1998/TTLT - BYT - BLĐTBXH ngày 20/4/1998 c a liên b : B Y t - B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n th c hi n các quy đ nh v b nh ngh nghi p (n u có) (sau đây g i t t là Thông tư liên t ch s 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH); b) Trư ng h p ngư i lao đ ng đã ngh vi c, ngh hưu, cơ quan b o hi m xã h i nơi tr c ti p qu n lý b o hi m xã h i c a ngư i lao đ ng ch u trách nhi m chu n b các h sơ quy đ nh t i đi m a kho n 1 ph n II c a Thông tư này; c) Sau khi nh n đ h sơ theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 ph n II c a Thông tư này, cơ s khám b nh ngh nghi p thông báo th i gian khám b nh ngh nghi p cho ngư i s d ng lao đ ng ho c ngư i lao đ ng và th c hi n vi c khám b nh ngh nghi p l n đ u và đ nh kỳ theo các n i dung quy đ nh t i Ph l c 2 và Ph l c 3 c a Thông tư này; Đ i v i các trư ng h p m c b nh ngh nghi p c p tính, ngư i lao đ ng đư c khám, c p c u và đi u tr k p th i thì không c n áp d ng các quy đ nh v th i gian như t i Ph l c 2 và 3 c a Thông tư này; d) Cơ s khám b nh ngh nghi p ph i l p h sơ khám b nh ngh nghi p ngay sau khi khám theo m u quy đ nh t i Ph l c 4 c a Thông tư này. 2. Quy đ nh v h i ch n a) H i ch n đư c ti n hành đ i v i các trư ng h p ch n đoán các b nh b i ph i, ph qu n, b nh rung chuy n ngh nghi p và các trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn c a bác s khám b nh ngh nghi p. Th i gian ti n hành h i ch n không đư c vư t quá 15 ngày làm vi c k t ngày khám b nh ngh nghi p. b) Ngư i đ ng đ u cơ s khám b nh ngh nghi p quy t đ nh vi c thành l p h i đ ng h i ch n b nh ngh nghi p, thành ph n t i thi u bao g m: - Ch t ch H i đ ng: Đ i đi n lãnh đ o cơ s khám b nh ngh nghi p; - 01 bác sĩ chuyên khoa b nh ngh nghi p; - 01 bác sĩ chuyên khoa liên quan đ n b nh ngh nghi p c n h i ch n; - Thư ký H i đ ng: Do Ch t ch H i đ ng ch đ nh. Trong trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i đ ng quy t đ nh vi c trưng c u chuyên gia v lĩnh v c c n h i ch n; c) K t qu h i ch n đư c hoàn ch nh và ghi vào Biên b n h i ch n b nh ngh nghi p theo m u quy đ nh t i Ph l c 5 c a Thông tư này;
  3. d) Trư ng h p có nghi ng v ch n đoán, cơ s khám b nh ngh nghi p hoàn ch nh biên b n h i ch n và h sơ khám b nh ngh nghi p chuy n lên tuy n trên đ có ch n đoán xác đ nh cu i cùng. 3. Đi u ki n, h sơ, th t c và th m quy n cho phép cơ s có đ đi u ki n khám b nh ngh nghi p a) Đi u ki n v cơ s v t ch t và trang thi t b : Có đ cơ s v t ch t và trang thi t b theo quy đ nh t i Ph l c 6 c a Thông tư này; b) Đi u ki n v nhân s : Có ít nh t 01 bác sĩ đã đư c ch ng nh n đào t o v s c kh e lao đ ng và b nh ngh nghi p; c) H sơ đ ngh th m đ nh đi u ki n khám b nh ngh nghi p g m có: Công văn đ ngh th m đ nh và b n kê khai nhân s và danh m c trang thi t b c a cơ s khám b nh ngh nghi p theo m u t i Ph l c 7 c a Thông tư này; d) Th t c đ ngh th m đ nh và ra thông báo đ đi u ki n th c hi n khám b nh ngh nghi p đư c quy đ nh như sau: - Đ i v i cơ s khám b nh ngh nghi p thu c tuy n trung ương: H sơ đ ngh th m đ nh đ đi u ki n khám b nh ngh nghi p g i v B Y t (C c Y t d phòng Vi t Nam); - Đ i v i cơ s khám b nh ngh nghi p thu c y t B , ngành: H sơ đ ngh th m đ nh đ đi u ki n khám b nh ngh nghi p g i v y t B , ngành ch qu n; - Đ i v i cơ s khám b nh ngh nghi p thu c tuy n t nh, thành ph : H sơ đ ngh th m đ nh đ đi u ki n khám b nh ngh nghi p g i v S Y t t nh, thành ph ; đ) Trình t xem xét vi c đ ngh th m đ nh và thông báo đ đi u ki n khám b nh ngh nghi p: - Sau 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ, B Y t , Y t B , ngành, S Y t t nh ph i thành l p đoàn th m đ nh và t ch c th m đ nh t i cơ s đ ngh th m đ nh; - Sau 15 ngày làm vi c k t ngày th m đ nh, đoàn th m đ nh trình biên b n th m đ nh lên lãnh đ o B Y t , Y t B , ngành, S Y t xem xét, quy t đ nh; e) Th m quy n thông báo đ đi u ki n th c hi n khám b nh ngh nghi p: - B Y t ra thông báo đ đi u ki n th c hi n khám b nh ngh nghi p cho các cơ s khám b nh ngh nghi p tr c thu c trung ương quy đ nh t i ti t th nh t đi m d kho n 3 m c II c a Thông tư này; - Y t B , ngành ra thông báo đ đi u ki n th c hi n khám b nh ngh nghi p cho các cơ s khám b nh ngh nghi p thu c B , ngành quy đ nh t i ti t th hai đi m d kho n 3 m c II c a Thông tư này; - S Y t t nh ra thông báo đ đi u ki n th c hi n khám b nh ngh nghi p cho các cơ s khám b nh ngh nghi p trên đ a bàn qu n lý, tr các trư ng h p quy đ nh t i ti t th nh t và th hai đi m d kho n 3 m c II c a Thông tư này. III. QU N LÝ H SƠ VÀ CH Đ BÁO CÁO 1. H sơ khám b nh ngh nghi p đư c l p thành 02 b theo Ph l c 4: a) 01 b do ngư i s d ng lao đ ng qu n lý; Đ i v i ngư i lao đ ng đã ngh hưu, cơ quan b o hi m xã h i qu n lý h sơ này; b) 01 b lưu t i cơ s khám b nh ngh nghi p. 2. Ch đ báo cáo a) Trong th i gian 15 ngày sau khi có k t qu khám b nh ngh nghi p, cơ s khám b nh ngh nghi p g i b n t ng h p k t qu khám cho ngư i s d ng lao đ ng và S Y t t nh, thành ph theo m u quy đ nh t i Ph l c 8 c a Thông tư này;
  4. b) Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Trung tâm S c kh e lao đ ng và môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Trung tâm y t B , ngành th c hi n báo cáo đ nh kỳ b nh ngh nghi p v C c Y t d phòng Vi t Nam - B Y t và các Vi n thu c h y t d phòng theo bi u m u quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH. IV. TRÁCH NHI M TH C HI N 1. Ngư i lao đ ng a) Có trách nhi m tham gia đ y đ các đ t khám b nh ngh nghi p do ngư i s d ng lao đ ng t ch c; b) Tuân theo các ch đ nh c a bác sĩ v khám, đi u tr và ph c h i ch c năng. 2.Ngư i s d ng lao đ ng a) Có trách nhi m ph i h p v i cơ s khám b nh ngh nghi p l p k ho ch, t ch c khám b nh ngh nghi p cho ngư i lao đ ng và hoàn ch nh h sơ đ ngư i lao đ ng đư c giám đ nh b nh ngh nghi p sau khi có k t lu n; b) Trư ng h p ngư i lao đ ng có yêu c u t đi khám, ngư i s d ng lao đ ng hoàn ch nh h sơ theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 m c II c a Thông tư này và t o đi u ki n thu n l i cho ngư i lao đ ng đư c đi khám; c) Qu n lý và theo dõi s c kh e ngư i lao đ ng; d) Thanh toán chi phí khám b nh ngh nghi p theo các quy đ nh c a pháp lu t. 3. Cơ s khám b nh ngh nghi p a) Có trách nhi m ph i h p v i ngư i s d ng lao đ ng xây d ng k ho ch và ti n hành khám b nh ngh nghi p theo quy đ nh; b) T ch c h i ch n b nh ngh nghi p (n u c n) và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ch n đoán b nh ngh nghi p; c) Tham gia h i đ ng giám đ nh b nh ngh nghi p t i đ a phương (khi có yêu c u); d) Có trách nhi m thông báo k ho ch và k t qu khám b nh ngh nghi p t i các doanh nghi p thu c qu n lý c a B , ngành cho y t B , ngành đó và y t đ a phương trên đ a bàn đ ph i h p qu n lý; đ) Lưu tr , b o qu n, b sung h sơ ngư i b b nh ngh nghi p và báo cáo theo bi u m u quy đ nh t i Thông tư s 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 c a B Y t và Thông tư liên t ch s 08/1998/TTLT - BYT - BLĐTBXH; e) T ch c h c t p đ nâng cao trình đ cho cán b t i cơ s khám b nh ngh nghi p. 4. Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Trung tâm S c kh e lao đ ng và môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Trung tâm Y t các B , ngành a) Giám sát, ch đ o vi c t ch c th c hi n khám b nh ngh nghi p c a cơ s khám b nh ngh nghi p thu c ph m vi qu n lý; b) T ng h p báo cáo S Y t và B Y t v tình hình b nh ngh nghi p và danh sách các trư ng h p m c b nh ngh nghi p trên đ a bàn. 5. S Y t t nh, thành ph và Y t các B , ngành a) Ch đ o, t ch c qu n lý công tác phòng, ch ng b nh ngh nghi p trên đ a bàn đ a phương; b) Ph i h p v i các Vi n thu c h y t d phòng th m đ nh và thông báo k t qu th m đ nh đi u ki n th c hi n khám b nh ngh nghi p cho cơ s khám b nh ngh nghi p theo quy đ nh t i ti t th hai đi m d và ti t th hai đi m e kho n 3 ph n II c a Thông tư này. 6. Các Vi n thu c h y t d phòng và các Trư ng đ i h c Y
  5. a) Ki m tra, ch đ o v chuyên môn k thu t đ i v i các cơ s khám b nh ngh nghi p trong ph m vi đư c giao qu n lý; b) T ch c đào t o và c p ch ng nh n v s c kh e ngh nghi p và b nh ngh nghi p cho các cán b y t c a các cơ s khám b nh ngh nghi p; c) Tham gia th m đ nh các cơ s khám b nh ngh nghi p khi có yêu c u; d) Xây d ng chương trình đào t o v s c kh e ngh nghi p và b nh ngh nghi p; đ) Nghiên c u và đ xu t v i B Y t v vi c b sung b nh ngh nghi p vào danh m c b nh ngh nghi p đư c b o hi m xã h i. 7. C c Y t d phòng Vi t Nam a) Ch đ o, t ch c qu n lý công tác phòng, ch ng b nh ngh nghi p trên đ a bàn toàn qu c; b) Ph i h p v i các Vi n thu c h y t d phòng th m đ nh và thông báo k t qu th m đ nh đi u ki n th c hi n khám b nh ngh nghi p cho cơ s khám b nh ngh nghi p theo quy đ nh t i ti t th nh t đi m d và ti t th nh t đi m e kho n 3 ph n II c a Thông tư này; c) T ng h p trình lãnh đ o B Y t xem xét, quy t đ nh vi c s a đ i,b sung và ban hành m i danh m c b nh ngh nghi p; d) Ph i h p v i các đơn v có liên quan hư ng d n tri n khai th c hi n Thông tư này. VI. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo; Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c đ ngh các đơn v ph n nh v C c Y t d phòng Vi t Nam - B Y t đ nghiên c u k p th i gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc dinh kem
Đồng bộ tài khoản