Thông tư số 12-LĐTBXH/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư số 12-LĐTBXH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12-LĐTBXH/TT về việc hướng dẫn sửa đổi chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12-LĐTBXH/TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12-L TBXH/TT Hà N i, ngày 03 tháng 8 năm 1988 THÔNG TƯ S 12-L TBXH/TT NGÀY 3-8-1988 HƯ NG D N S A I CH PH C P I V I CÁN B , VIÊN CH C NGÀNH Y T k p th i b i dư ng cho cán b , viên ch c ngành Y t và phù h p v i tình hình giá c bi n ng hi n nay; Theo ngh c a b Y t và ý ki n tham gia c a B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n s a i ch ph c p i v i cán b , viên ch c ngành Y t như sau, I. CH PH C P VÀ B I DƯ NG 1. Ph c p ph u thu t. i tư ng M c chu n tính ph c p ca m theo giá kinh doanh thương nghi p Ca m lo i Ca m lo i Ca m lo i II II III - Ngư i m chính, ngư i gây mê châm 300 gam 225 gam 150 gam tê tiêu chuNn hư ng ph c p như (th t l n (th t l n (th t l n ngư i m chính mông s n) mông s n) mông s n) - Ngư i m ph , ngư i gây mê châm 150 gam 115 gam 75 gam tê tiêu chuNn hư ng ph c p như (th t l n (th t l n (th t l n ngư i ph m mông s n ) mông s n ) mông s n ) - Ngư i giúp vi c ca m 75 gam 60 gam 40 gam (th t l n (th t l n (th t l n mông s n) mông s n) mông s n)
  2. i v i ca m c bi t khó khăn ph c t p ph i x lý k thu t chuyên môn r t căng th ng, th i gian dài, thì B Y t hư ng d n giám c b nh vi n xem xét t ng trư ng h p c th , quy t nh m c cao hơn cho thích h p. 2. Ph c p thư ng tr c. a) i tư ng hư ng: - Cán b , nhân viên Y t làm công tác thư ng tr c các b nh vi n, vi n i u dư ng (k c các khu i u tr , i u dư ng thương b nh binh n ng và các tr i i u tr , i u dư ng các lo i b nh n ng cho các i tư ng ngoài xã h i), nhà h sinh thu c khu v c Nhà nư c qu n lý (các cơ s y t dân l p xã, phư ng do ngân sách xã, phư ng gi i quy t). b) Ch b i dư ng: M i phiên tr c ư c b i dư ng m t b a ăn, theo nh lư ng sau: - Lương th c 150 gam - Th t l n mông s n 40 gam - Rau xanh 200 gam - Ph phí khác 20% giá tr c a nh lư ng trên. Riêng cán b , công nhân viên tr c ti p c p c u h i s c, tr c ngo i khoa nhi, ư c b i dư ng theo nh lư ng sau: - Lương th c 150 gam - Th t l n mông s n 80 gam - Rau xanh 200 gam - Ph phí khác 20% giá tr c a nh lư ng trên 3. Ch b i dư ng trong th i gian ch ng d ch Cán b , nhân viên Y t trong th i gian làm nhi m v ch ng d ch t i d ch, m i ngày ư c b i dư ng b ng giá tr c a 300 gam (ba trăm gam) th t lơn mông s n. 4. Ti n chi cho ca m và b a ăn nói i m 1, 2 và 3 ư c tính theo nh lư ng và theo giá kinh doanh thương nghi p t ng a phương, h ch toán vào d toán kinh phí s nghi p c a ơn v . II. T CH C TH C HI N. 1. ngh B Y t hư ng d n các b nh vi n, vi n i u dư ng ch n ch nh t ch c lao ng và th c hi n ch thư ng tr c h p lý, v a b o m s c kho cho cán b nhân viên Y t ,v a gi m chi cho ngân sách.
  3. 2. Th trư ng các b nh vi n, vi n i u dư ng có trách nhi m t ch c b a ăn cho cán b , nhân viên Y t làm các nhi n v nói trên. 3. Các b , U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương có trách nhi m hư ng d n và ki m tra các b nh vi n, vi n i u dư ng th c hi n theo úng quy nh trong thông tư này. Các S Lao ng - Thương binh và xã h i có trách nhi m giúp B và U ban nhân dân a phương ki m tra, ôn c th c hi n và báo cáo k t qu v B . Thông tư này ư c th c hi n t ngày 1 tháng 8 năm 1988. Nh ng văn b n ban hành trư c ây trái v i thông tư này u bãi b . Tr n ình Hoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản