intTypePromotion=1

Thông tư số 120/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
8
download

Thông tư số 120/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 120/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 120/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 120/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N V THANH TOÁN, QUY T TOÁN V N Đ U TƯ CÁC D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG C A CÁC CƠ QUAN Đ I DI N VI T NAM NƯ C NGOÀI VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC C A VI T NAM NƯ C NGOÀI. Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng, Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và s 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005; Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v V qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý các d án đ u tư xây d ng c a các cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài và các cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài; B Tài chính hư ng d n v qu n lý thanh toán, quy t toán v n đ u tư các d án đ u tư xây d ng c a các cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài và các cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài (sau đây g i chung là cơ quan Vi t Nam nư c ngoài) như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi, đ i tư ng đi u ch nh: Thông tư này hư ng d n v thanh toán, quy t toán v n đ u tư đ i v i các d án đ u tư xây d ng c a các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài, g m các d án xây d ng m i và c i t o, nâng c p t i các tr s làm vi c hi n có; các d án đ u tư mua nhà, mua đ t xây d ng tr s làm vi c và nhà cho cán b , nhân viên s d ng v n ngân sách nhà nư c ho c v n có ngu n g c ngân sách nhà nư c. 2. Ch đ qu n lý: - Vi c qu n lý, thanh toán, quy t toán v n đ u tư đ i v i các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài đư c th c hi n theo quy đ nh hi n hành đ i v i vi c qu n lý, thanh toán, quy t toán v n đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. Thông tư này ch hư ng d n thêm m t s đi m khác v i các quy đ nh hi n hành cho phù h p v i đ c thù c a các d án c a các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài. - Do đ c thù c a các d án, vi c qu n lý, thanh toán, quy t toán v n đ u tư v a ph i th c hi n theo các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam, v a ph i tuân th pháp lu t nư c s t i và thông l qu c t . Trư ng h p cùng m t v n đ mà quy đ nh c a Vi t Nam không th ng nh t v i pháp lu t nư c s t i và thông l qu c t thì th c hi n theo pháp lu t nư c s t i và thông l qu c t . - Các d án đ đi u ki n đ u tư đư c hoàn thi n các th t c đ u tư c n thi t và th c hi n đ u tư ngay trong năm. - B , ngành qu n lý (sau đây g i chung là B qu n lý) th c hi n ch c năng ki m soát chi; trư ng h p ch đ u tư nư c ngoài thì thay m t ch đ u tư giao d ch thanh toán v n đ u tư v i Kho b c nhà nư c. Kho b c nhà nư c thanh toán cho các d án theo đ ngh c a B qu n lý. - K ho ch v n năm đã b trí cho d án ch đư c thanh toán trong th i h n năm k ho ch theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Vi c kéo dài th i gian th c hi n và thanh toán v n đư c th c hi n theo quy đ nh (hi n t i là văn b n s 1067/TTg-KHTH ngày 3/8/2007 c a Th tư ng Chính ph và văn b n s 13107/BTC-ĐT ngày 28/9/2007 c a B Tài chính quy đ nh v vi c kéo dài th i gian th c hi n và thanh toán v n đ u tư xây d ng cơ b n). II. QUY Đ NH C TH
  2. 1. Phân b k ho ch và th m tra phân b v n đ u tư hàng năm. 1.1- Phân b v n: Căn c quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph giao d toán ngân sách nhà nư c hàng năm, B qu n lý phân b k ho ch v n đ u tư cho t ng d án Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài thu c ph m vi qu n lý g i B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính. (M u bi u phân b k ho ch v n đ u tư theo ph l c s 01 ban hành kèm theo Thông tư này). 1.2. Giao k ho ch v n cho các ch đ u tư: Sau khi vi c phân b v n đã đư c B Tài chính th m tra phương án phân b v n đ u tư, ch p thu n, các B qu n lý giao ch tiêu k ho ch cho các ch đ u tư đ th c hi n, đ ng g i Kho b c nhà nư c nơi d án m tài kho n đ theo dõi, làm căn c ki m tra, thanh toán v n. 1.3- Th m tra phân b v n đ u tư: - B Tài chính th m tra phương án phân b v n đ u tư, có ý ki n v các d án không đ th t c đ u tư và không đ m b o các quy đ nh v đi u ki n b trí v n, đ ng g i Kho b c nhà nư c. B qu n lý có trách nhi m phân b l i theo đúng quy đ nh hi n hành, g i B Tài chính và Kho b c nhà nư c đ thanh toán. Phương án phân b và phân b l i v n đ u tư c a các B đúng quy đ nh là căn c đ thanh toán v n. - B qu n lý g i B Tài chính các tài li u c a các d án trong k ho ch đ th m tra phân b v n (các tài li u này ch g i m t l n cho đ n khi d án k t thúc đ u tư, tr trư ng h p ph i b sung, đi u ch nh), bao g m: + Đ i v i d án chu n b đ u tư: văn b n phê duy t d toán chi phí cho công tác chu n b đ u tư. + Đ i v i d án th c hi n đ u tư: d án đ u tư xây d ng công trình (ho c báo cáo kinh t -k thu t đ i v i d án ch l p báo cáo kinh t -k thu t) kèm quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n. 2. T m ng, thanh toán v n. 2.1- M tài kho n: B qu n lý (ho c ch đ u tư n u ch đ u tư trong nư c) m tài kho n đ thanh toán v n cho d án t i Kho b c nhà nư c. 2.2- Tài li u cơ s c a d án: Đ ph c v cho công tác qu n lý, thanh toán v n, ch đ u tư ho c B qu n lý g i đ n Kho b c nhà nư c nơi m tài kho n thanh toán các tài li u cơ s c a d án (các tài li u này là b n chính ho c b n sao y b n chính có d u c a B qu n lý xác nh n, ch g i m t l n cho đ n khi d án k t thúc đ u tư, tr trư ng h p ph i b sung, đi u ch nh), bao g m: 2.2.1- Đ i v i v n chu n b đ u tư: - D toán chi phí cho công tác chu n b đ u tư đư c duy t; - Văn b n l a ch n nhà th u; - H p đ ng gi a ch đ u tư và nhà th u. 2.2.2- Đ i v i v n th c hi n đ u tư: a)- D án đ u tư xây d ng m i, s a ch a c i t o: - D án đ u tư xây d ng công trình (ho c báo cáo kinh t -k thu t đ i v i d án ch l p báo cáo kinh t -k thu t) kèm quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n, các quy t đ nh đi u ch nh d án (n u có); - Văn b n l a ch n nhà th u; - H p đ ng gi a ch đ u tư và nhà th u; - D toán và quy t đ nh phê duy t d toán c a t ng công vi c, h ng m c công trình, công trình đ i v i trư ng h p ch đ nh th u ho c t th c hi n và các công vi c th c hi n không thông qua h p đ ng. b) D án mua nhà, đ t đ làm tr s và nhà : - D án đ u tư (ho c báo cáo kinh t -k thu t đ i v i d án ch l p báo cáo kinh t -k thu t) kèm quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n, các quy t đ nh đi u ch nh d án (n u có); 2
  3. - B n tho thu n nguyên t c v vi c mua bán nhà, đ t làm căn c thanh toán ti n đ t c c (n u có); - H p đ ng mua bán nhà, đ t - Gi y b o lãnh ti n đ t c c (n u trong h p đ ng có quy đ nh ph i đ t c c). c) Đ i v i d án g m c mua nhà, đ t và xây d ng m i, s a ch a c i t o, các tài li u cơ s bao g m c hai lo i d án nói trên. 2.3- T m ng và thu h i v n t m ng: Vi c t m ng và thu h i v n t m ng th c hi n theo quy đ nh c a B Tài chính v t m ng và thu h i t m ng v n đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c (hi n nay là Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c). Đ i v i t ng trư ng h p c th có tính đ c thù, Kho b c nhà nư c th c hi n t m ng theo đ ngh c a B qu n lý nhưng không vư t k ho ch năm c a d án. B qu n lý có văn b n đ ngh t m ng v n cho t ng n i dung công vi c (ghi rõ s ti n, tài kho n, đơn v th hư ng). 2.4- Thanh toán v n: 2.4.1- Khi có nhu c u thanh toán v n đ u tư, ch đ u tư g i B qu n lý h sơ đ ngh thanh toán, g m: a) Đ i v i d án xây d ng m i, s a ch a c i t o: - B ng xác đ nh giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành theo h p đ ng (hi n nay quy đ nh t i ph l c s 2 kèm theo Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v hư ng d n h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng ho c văn b n b sung thay th , n u có). - Gi y đ ngh thanh toán c a ch đ u tư; - N u có kh i lư ng phát sinh ngoài h p đ ng, ch đ u tư và nhà th u ph i có Ph l c h p đ ng b sung, trong đó nêu rõ các đi u kho n tho thu n khác v i h p đ ng g c (n u có), giá tr kh i lư ng phát sinh; d toán và quy t đ nh phê duy t d toán giá tr kh i lư ng phát sinh đ làm căn c thanh toán. Ch đ u tư g i b ng xác đ nh giá tr kh i lư ng phát sinh ngoài h p đ ng (hi n nay quy đ nh t i ph l c s 4 kèm theo Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v hư ng d n h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng). b) Đ i v i d án mua nhà, đ t: Vi c thanh toán (g m c thanh toán ti n đ t c c, n u có) đư c th c hi n theo h p đ ng mua bán nhà, đ t. Ch đ u tư g i B qu n lý Gi y đ ngh thanh toán c a ch đ u tư. c) Đ i v i d án g m c mua nhà, đ t và xây d ng m i, s a ch a c i t o, h sơ thanh toán bao g m c hai lo i d án nói trên. Trư ng h p đ c bi t c p bách c n thanh toán mà ch đ u tư chưa có đ các lo i tài li u trong h sơ thanh toán nêu trên, B qu n lý t m ng cho kh i lư ng hoàn thành; khi đ th t c s thanh toán hoàn ng, B qu n lý ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình. 2.4.2- B qu n lý th c hi n ch c năng ki m soát chi, l p h sơ đ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: - Văn b n đ ngh thanh toán v n c a B qu n lý cho t ng n i dung công vi c (ghi rõ s ti n, tài kho n, đơn v th hư ng); - Khi c n thanh toán b ng n i t (VNĐ): B qu n lý l p Gi y rút v n đ u tư (theo m u quy đ nh c a Kho b c nhà nư c). - Khi c n thanh toán b ng ngo i t , B qu n lý l p Gi y rút d toán ngân sách b ng ngo i t . (theo m u quy đ nh c a Kho b c nhà nư c). - Ch ng t chuy n ti n khác (n u có). - Gi y đ ngh thanh toán t m ng đ i v i trư ng h p thu h i t m ng. 2.4.3- Ki m tra, thanh toán t i Kho b c nhà nư c: Căn c h sơ đ ngh thanh toán c a B qu n lý, căn c k ho ch v n c a d án trong d toán ngân sách đư c giao; căn c các h sơ, tài li u c a d án, trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi 3
  4. nh n đ h sơ, Kho b c nhà nư c thanh toán v n cho d án. T ng s v n thanh toán không vư t k ho ch v n hàng năm c a d án. 2.4.4- Thanh toán b ng ngo i t : N u ch đ u tư c n thanh toán cho nhà th u ho c ngư i bán nhà, đ t b ng ngo i t thì th c hi n như sau: - Trư ng h p không thanh toán ngo i t t qu ngo i t t p trung c a Nhà nư c, B qu n lý ho c ch đ u tư ch đ ng s d ng s ti n đã đư c Kho b c nhà nư c t m ng, thanh toán đ mua ngo i t t ngân hàng đ thanh toán cho đơn v th hư ng. N u mua ngo i t c a ngân hàng thương m i, Kho b c nhà nư c t m ng, thanh toán chuy n ti n vào tài kho n c a ngân hàng thương m i mà B qu n lý đã ký h p đ ng v i ngân hàng thương m i đ mua ngo i t cho d án. - Trư ng h p c n thanh toán ngo i t t qu ngo i t t p trung c a Nhà nư c: + Trên cơ s k ho ch v n và nhu c u chi ngo i t trong năm c a các d án thu c ph m vi qu n lý, B qu n lý l p b ng t ng h p phân b d toán ngân sách nhà nư c hàng năm b ng đ ng Vi t Nam có quy ra đôla M theo t giá do B Tài chính quy đ nh t i th i đi m giao k ho ch và không đư c vư t k ho ch v n đư c giao hàng năm, g i B Tài chính và Kho b c nhà nư c. (M u bi u k ho ch chi ngo i t theo ph l c s 02 ban hành kèm theo thông tư này). + Khi c n thanh toán b ng ngo i t , B qu n lý l p Gi y rút d toán ngân sách b ng ngo i t g i Kho b c nhà nư c (theo m u quy đ nh c a Kho b c nhà nư c). + Riêng đ i v i B Ngo i giao, B Tài chính u quy n qu n lý và s d ng qu t m gi c a ngân sách nhà nư c t i các Cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài đ thanh toán v n. Khi c n chi ngo i t t i qu này, l p 02 liên Gi y đ ngh chi t qu t m gi c a ngân sách nhà nư c t i Cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài (m u bi u s 7 kèm theo Thông tư 27/2008/TT-BTC ngày 1/4/2008 c a B Tài chính v hư ng d n ch đ qu n lý tài chính đ i v i các cơ quan Vi t Nam nư c ngoài), đ ng th i l p 02 liên Gi y đ ngh thu ngân sách nhà nư c (m u bi u s 8 kèm theo Thông tư 27/2008/TT-BTC ngày 1/4/2008 c a B Tài chính v hư ng d n ch đ qu n lý tài chính đ i v i các cơ quan Vi t Nam nư c ngoài) g i Kho b c nhà nư c. - Kho b c nhà nư c c p ngo i t theo đ ngh c a B qu n lý, c th : + Trư ng h p chi t qu ngo i t t p trung c a Nhà nư c: Kho b c nhà nư c căn c vào phân b d toán ngân sách nhà nư c hàng năm b ng đ ng Vi t Nam có quy ra đôla M do B qu n lý g i t đ u năm và gi y rút d toán ngân sách b ng ngo i t c a B qu n lý theo quy đ nh nói trên, xu t qu ngo i t t p trung đ thanh toán. + Trư ng h p s d ng qu t m gi c a ngân sách nhà nư c nư c ngoài: Kho b c nhà nư c căn c vào phân b d toán ngân sách nhà nư c hàng năm b ng đ ng Vi t Nam có quy ra đôla M do B qu n lý g i t đ u năm và các liên ch ng t mà B Ngo i giao đã g i theo quy đ nh trên đây, th c hi n ki m tra các y u t , ký trên các liên ch ng t và x lý như sau: s d ng liên s 1 “Gi y đ ngh ghi thu ngân sách nhà nư c” đ ghi thu ngân sách “Ti n l phí lãnh s ho c các kho n thu khác nư c ngoài”; đ ng th i s d ng liên s 1 “Gi y đ ngh chi t qu t m gi c a ngân sách nhà nư c t i Cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài” h ch toán ghi chi cho B Ngo i giao (tương ng chương, kho n, m c, ti u m c c a M c l c ngân sách nhà nư c). Các liên còn l i tr l i B Ngo i giao đ B Ngo i giao h ch toán và thông báo (b ng đi n m t) cho Cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài trích qu t m gi c a ngân sách nhà nư c nư c ngoài đ s d ng. 3. Quy t toán v n đ u tư. 3.1- Quy t toán v n đ u tư hàng năm: Vi c quy t toán v n đ u tư hàng năm th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và hư ng d n c a B Tài chính (hi n nay là Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 hư ng d n l p, th m đ nh báo cáo quy t toán v n đ u tư XDCB thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c theo niên đ ngân sách hàng năm). 3.2- Quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành: Vi c quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính (hi n nay là Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c; Thông tư s 98/2007/TT-BTC v s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007). 4
  5. 3.2.1- Đ i v i các d án có t ng m c v n đ u tư (quy ngo i t ) t 10 tri u đôla Mĩ tr lên thì b t bu c ph i ki m toán báo cáo quy t toán. Khuy n khích th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán đ i v i các d án còn l i và do B qu n lý quy t đ nh. 3.2.2- H sơ quy t toán v n đ u tư: a)- Đ i v i d án xây d ng m i, s a ch a c i t o: - Báo cáo quy t toán v n đ u tư, kèm thuy t minh; - Biên b n nghi m thu bàn giao nhà; - Báo cáo s lư ng và giá tr tài s n m i tăng; - Biên b n ki m kê tài s n; - Văn b n đ ngh phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành. b)- Đ i v i d án mua nhà, đ t: - Báo cáo quy t toán v n đ u tư, kèm thuy t minh; - Biên b n nghi m thu bàn giao công trình; - Báo cáo s lư ng và giá tr tài s n m i tăng; - Văn b n đ ngh phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành. c) Đ i v i d án g m c mua nhà, đ t và xây d ng m i, s a ch a c i t o, h sơ quy t toán bao g m c hai lo i d án nói trên. 3.3 - Đ i v i các d án có s v n đư c phê duy t quy t toán hoàn thành th p hơn s v n đã đư c b trí k ho ch, cho phép đi u ch nh ph n k ho ch còn th a sau quy t toán cho d án còn thi u v n đ th c hi n. Đ i v i các d án sau khi quy t toán hoàn thành mà còn thi u v n thì B qu n lý có trách nhi m b trí v n cho d án đ thanh toán. 4. Ch đ báo cáo: 4.1- Đ i v i các ch đ u tư, các B qu n lý: th c hi n ch đ báo cáo theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v Ch đ báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n đ u tư nhà nư c, Thông tư s 05/2007/TT-BKH ngày 9/8/2007 c a B K ho ch và Đ u tư v vi c ban hành các bi u m u báo cáo và hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007. 4.2- Đ i v i Kho b c nhà nư c: Th c hi n ch đ thông tin báo cáo theo quy đ nh c a B Tài chính; h t năm k ho ch, xác nh n s thanh toán trong năm, lu k s thanh toán t kh i công đ n h t niên đ ngân sách nhà nư c cho t ng d án. 5. Trách nhi m c a các B qu n lý và ch đ u tư: - B qu n lý th c hi n ch c năng ki m soát chi, ch u trách nhi m toàn di n v s v n đã nh n (t m ng, thanh toán) đ thanh toán cho d án thu c quy n qu n lý. - Ch u trách nhi m v tính pháp lý c a các h sơ, tài li u, ch ng t c a d án. Các h sơ tài li u, ch ng t b ng ti ng nư c ngoài khi g i cơ quan Tài chính, Kho b c nhà nư c ph i d ch ra ti ng Vi t, là b n chính ho c sao y b n chính có d u c a B qu n lý xác nh n. Trư ng h p c p bách không k p d ch ra ti ng Vi t, ph i có ch ký và d u c a B qu n lý ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a tài li u. - Ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a kh i lư ng th c hi n, đ nh m c, đơn giá, d toán các lo i công vi c, ch t lư ng công trình; Kho b c nhà nư c không ch u trách nhi m ki m soát các n i dung trên. III. ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan, đơn v , ch đ u tư c n k p th i ph n ánh v B Tài chính đ s a đ i, b sung cho phù h p./. 5
  6. KT. B TRƯ NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n Công Nghi p - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các đoàn th , các T p đoàn, T ng công ty nhà nư c; - UBND, S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - Công báo, Website Chính ph , Website B Tài chính; - Lưu: VT, V Đ u tư. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản