Thông tư số 122/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
3
download

Thông tư số 122/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 122/1999/TT-BTC về việc kê khai đăng ký trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn việc kê khai đăng ký trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 122/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 122/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 122 /1999/TT-BTC NGÀY 13THÁNG 10 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C KÊ KHAI ĂNG KÝ TR S LÀM VI C THU C S H U NHÀ NƯ C T I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH S NGHI P Căn c Quy t nh s 20/1999/Q -BTC ngày 25/02/1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan hành chính s nghi p, B Tài chính hư ng d n c th v ph m vi, i tư ng, trình t , th t c kê khai ăng ký và c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c thu c s h u Nhà nư c t i các cơ quan hành chính s nghi p như sau: I- PH M VI, I TƯ NG KÊ KHAI ĂNG KÝ TR S LÀM VI C: 1- Cơ quan Nhà nư c các c p, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i và cơ quan ngo i giao c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài ( g i chung là cơ quan hành chính s nghi p) u ph i kê khai, ăng ký tr s làm vi c thu c s h u Nhà nư c v i cơ quan tài chính qu n lý tài s n theo hư ng d n t i Thông tư này. 2- i tư ng kê khai ăng ký tr s làm vi c g m: nhà dùng vào m c ích làm vi c, ti p khách, h i h p, nhà kho, nhà b o v , nhà xe, khu công trình ph và các công trình ki n trúc khác g n li n v i nhà, t n m trong khuôn viên t thu c tr s làm vi c quy nh t i i u 1 Quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan HCSN ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1999/Q -BTC ngày 25/02/1999 c a B trư ng B Tài chính. Các i tư ng dư i ây không áp d ng kê khai ăng ký theo hư ng d n t i Thông tư này: - Nhà, t trong khuôn viên c a các cơ s : b nh vi n, trung tâm y t , tr m y t , cơ s i u dư ng; Trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh , trư ng trung h c ph thông, trư ng trung h c cơ s , trư ng ti u h c, trư ng m u giáo, nhà tr ; - Nhà, t thu c các tr m, tr i, trung tâm nghiên c u khoa h c, b o t n, b o tàng, sân t p th thao, nhà bi u di n ngh thu t, sân v n ng; - Nhà, t thu c các kho tàng d tr qu c gia, công trình qu c phòng, an ninh và các cơ s c thù thu c các ngành qu c phòng, an ninh bao g m c tr i giam, tr i c i t o.
  2. 3- M t s nguyên t c c n lưu ý khi kê khai ăng ký: a) Cơ quan nào ư c Nhà nư c giao tr c ti p qu n lý tr s làm vi c thì cơ quan ó có trách nhi m kê khai ăng ký. b) i v i nh ng tr s làm vi c có nhi u cơ quan, ơn v HCSN cùng qu n lý, s d ng thì th trư ng t ng cơ quan th c hi n kê khai ăng ký ph n di n tích ư c s d ng c a cơ quan mình theo các Quy t nh c a cơ quan Nhà nư c khi giao quy n s d ng; ho c theo úng biên b n phân chia nhà t mà các bên ã th ng nh t trong trư ng h p chưa ư c phân chia rõ di n tích s d ng trong các Quy t nh nêu trên. c) Vi c kê khai ăng ký nhà, t thu c tr s làm vi c c a B Qu c phòng, B Công an, cơ quan ngo i giao c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i nư c ngoài th c hi n theo hư ng d n riêng c a các B , ngành sau khi ã th ng nh t v i B Tài chính. d) i v i di n tích nhà t thu c tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN ang s d ng có ngu n g c s h u nhà nư c nhưng còn ang thuê c a cơ quan nhà t a phương thì Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy t nh chuy n qu nhà, t là tr s làm vi c thu c s h u Nhà nư c cho các cơ quan HCSN qu n lý, s d ng theo quy nh t i i u 20 Quy ch qu n lý s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan HCSN ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1999/Q -BTC ngày 25/02/1999 c a B trư ng B Tài chính, sau ó ti n hành kê khai ăng ký v i cơ quan tài chính. e) i v i tr s làm vi c mà các cơ quan HCSN ang dùng làm nhà t p th cho cán b , công ch c; cho thuê; s n xu t kinh doanh d ch v thì cơ quan HCSN tr c ti p qu n lý, s d ng tr s làm vi c có trách nhi m x lý theo hư ng d n t i Thông tư s 69/1999/TT-BTC ngày 9/6/1999 c a B Tài chính v vi c hư ng d n x lý i v i tài s n nhà nư c t i khu v c HCSN sau t ng ki m kê ánh giá l i tài s n c nh c a Nhà nư c t i khu v c HCSN. Sau khi x lý tr s làm vi c ó úng m c ích s d ng thì cơ quan HCSN tr c ti p qu n lý ph i th c hi n kê khai, ăng ký theo Thông tư này. g) i v i tr s làm vi c b trí xen k phòng ngh cho khách, nhà v i nhà làm vi c thì cơ quan HCSN tr c ti p qu n lý, s d ng tr s làm vi c ph i th c hi n kê khai ăng ký theo Thông tư này; ng th i có trách nhi m x lý phòng ngh cho khách, nhà ra kh i tr s làm vi c theo úng quy nh. II- H SƠ KÊ KHAI ĂNG KÝ NHÀ T THU C TR S LÀM VI C T I CÁC CƠ QUAN HCSN : 1- i v i trư ng h p ngh c p m i gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c : H sơ kê khai ăng ký g m có: - Công văn ngh c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c, trong ó nêu rõ quá trình qu n lý, s d ng tr s làm vi c hi n có;
  3. - T khai ăng ký quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c theo m u s 01 ính kèm Quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan HCSN ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1999/Q -BTC ngày 25/02/1999 c a B trư ng B Tài chính; - Các gi y t có liên quan v nhà, v t; Sơ m t b ng t ng ngôi nhà và khuôn viên t ( n u có). 2- i v i trư ng h p ngh thay i gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c: Các trư ng h p tr s làm vi c bi n ng do : thay i cơ quan qu n lý, s d ng (chia tách, sáp nh p, thay i tên g i); ti p nh n; chuy n giao; thanh lý tr s làm vi c và c i t o nâng c p, m r ng làm thay i v di n tích nhà, t thu c tr s làm vi c so v i kê khai ăng ký ho c gi y ch ng nh n ã ư c c p b hư h ng cũ nát c n ph i thay i gi y ch ng nh n m i thì cơ quan HCSN tr c ti p qu n lý, s d ng tr s làm vi c ph i l p h sơ ngh thay i gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c. H sơ g m có: - Công văn ngh , trong ó nêu rõ lý do thay i gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c; - T khai ăng ký quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c theo m u s 01 ính kèm Quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan HCSN ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1999/Q -BTC ngày 25/02/1999 c a B trư ng B Tài chính; - Các gi y t có liên quan v nhà, v t; Sơ m t b ng t ng ngôi nhà và khuôn viên t ( n u có); - Gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c ã ư c c p trư c ây. 3- i v i trư ng h p ngh c p l i gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c: Trong trư ng h p b m t gi y ch ng nh n, cơ quan HCSN tr c ti p qu n lý, s d ng tr s làm vi c ngh c p l i gi y ch ng nh n. H sơ g m: - Công văn ngh , trong ó nêu rõ lý do c p l i gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c; - T khai ăng ký quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c theo m u s 01 ính kèm Quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan HCSN ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1999/Q -BTC ngày 25/02/1999 c a B trư ng B Tài chính. III- TRÌNH T , TH T C KÊ KHAI ĂNG KÝ VÀ TH M QUY NC P GI Y CH NG NH N QUY N QU N LÝ, S D NG NHÀ T THU C TR S LÀM VI C: 1/ Trình t , th t c kê khai, ăng ký :
  4. Các cơ quan HCSN tr c ti p qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c l p 02 b h sơ kê khai ăng ký c a cơ quan mình theo hư ng d n t i Ph n II c a Thông tư này, trong ó: - Lưu 01 b h sơ theo dõi qu n lý t i ơn v . - G i 01 b h sơ cho cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ư c quy nh t i i m 2, ph n III c a Thông tư này. 2- ThNm quy n c p gi y ch ng nh n : - i v i nhà t thu c tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN trung ương là các B , ngành, cơ quan trung ương c a các oàn th , t ch c: B trư ng B Tài chính c p gi y ch ng nh n. - i v i nhà t thu c tr s làm vi c c a các cơ quan HCSN c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương (bao g m t t c ơn v thu c các cơ quan này, là ơn v d toán các c p c a ngân sách t nh); cơ quan HCSN trung ương óng trên a bàn các t nh, thành ph (là ơn v thu c các B , ngành, cơ quan trung ương c a oàn th , t ch c): Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p c p ho c u quy n cho Giám c S Tài chính-V t giá t nh, thành ph tr c thu c c p gi y ch ng nh n. - i v i nhà t thu c tr s làm vi c c a cơ quan HCSN c p qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (là ơn v d toán các c p c a ngân sách huy n): Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr c ti p c p ho c u quy n cho Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh c p gi y ch ng nh n. IV- T CH C TH C HI N: 1- Các cơ quan, ơn v HCSN trong c nư c có trách nhi m th c hi n kê khai ăng ký ư c c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c hi n ang qu n lý, s d ng theo hư ng d n t i Thông tư này. 2- C c Qu n lý công s n (B Tài chính) có trách nhi m phát hành t kê khai ăng ký và gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c ng th i cùng S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c trung ương hư ng d n, ôn c vi c th c hi n. 3- Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch cho phép b trí d toán chi ngân sách Nhà nư c v c i t o, s a ch a, nâng c p, m r ng, xây d ng tr s làm vi c i v i các cơ quan HCSN ã kê khai ăng ký và ư c c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c. 4- Cu i năm (ngày 31/12), S Tài chính-V t giá các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình kê khai ăng ký và c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà t thu c tr s làm vi c do a phương c p g i v B Tài chính (C c Qu n lý công s n) t ng h p tình hình báo cáo Th tư ng Chính ph .
  5. 5- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u b bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Tài chính (C c Qu n lý công s n) xem xét gi i quy t. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản