intTypePromotion=3

Thông tư số 13/2007/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
98
lượt xem
25
download

Thông tư số 13/2007/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/2007/TT-BXD về việc quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/2007/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 13/2007/TT-BXD Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N M T S I U C A NGHN NNH S 59/2007/N -CP NGÀY 09/4/2007 C A CHÍNH PH V QU N LÝ CH T TH I R N Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 59/2007/N -CP ngày 09/4/2007 c a Chính ph v qu n lý ch t th i r n; Thông tư này hư ng d n m t s n i dung v quy ho ch qu n lý ch t th i r n, quy ho ch xây d ng các công trình x lý ch t th i r n, ph c h i và tái s d ng cơ s x lý ch t th i r n sau khi k t thúc ho t ng, l p và qu n lý d toán x lý ch t th i r n ư c quy nh t i các i u 7, 8, 9, 10, 34, 35 và 37 c a Ngh nh s 59/2007/N -CP ngày 09/4/2007 c a Chính ph v qu n lý ch t th i r n như sau: 1. QUY HO CH QU N LÝ CH T TH I R N 1. Quy ho ch qu n lý ch t th i r n ư c nêu t i kho n 1, i u 7 c a Ngh nh s 59/2007/N -CP ư c hi u như sau: a. Quy ho ch qu n lý ch t th i r n là quy ho ch chuyên ngành xây d ng, bao g m: i u tra, kh o sát, d báo chi ti t ngu n và t ng lư ng phát th i các lo i ch t th i r n thông thư ng và nguy h i; xác nh v trí và quy mô các tr m trung chuy n, ph m v thu gom, v n chuy n; xác nh v trí, quy mô cơ s x lý ch t th i r n trên cơ s xu t công ngh x lý thích h p; xây d ng k ho ch và ngu n l c nh m thu gom và x lý tri t ch t th i r n; b. Quy ho ch qu n lý ch t th i r n bao g m: quy ho ch vùng liên t nh: quy ho ch vùng t nh. Quy ho ch qu n lý ch t th i r n vùng liên t nh ch xét n các ô th , khu công nghi p, khu kinh t , khu du l ch, khu l ch s - văn hóa có ý nghĩa liên vùng, là ng l c phát tri n vùng; c. Quy ho ch qu n lý ch t th i r n ư c l p cho giai o n 10, 20 năm ho c dài hơn tùy theo giai o n l p quy ho ch xây d ng. 2. H sơ quy ho ch qu n lý ch t th i r n th c hi n theo các n i dung ư c quy nh t i kho n 2, i u 7 bao g m: 2.1. Ph n thuy t minh: a. ánh giá hi n tr ng, g m các n i dung:
  2. - Hi n tr ng các ngu n và lư ng ch t th i r n phát sinh t các ô th , cơ s s n xu t công nghi p, làng ngh , các cơ s kinh doanh, d ch v , di tích l ch s - văn hóa, khu du l ch; thành ph n, tính ch t và t ng kh i lư ng ch t th i r n thông thư ng và nguy h i; - Hi n tr ng v t l thu gom, phân lo i ch t th i r n; phương ti n và phương th c thu gom; v trí, quy mô các tr m trung chuy n và các cơ s x lý ch t th i r n; ánh giá công ngh x lý ch t th i r n; - Hi n tr ng cơ s h t ng k thu t có liên quan n thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n; b. Thuy t minh tính toán và d báo v ngu n và kh i lư ng ch t th i r n thông thư ng và nguy h i trên cơ s hi n tr ng, quy ho ch xây d ng và các quy ho ch ngành liên khác; c. ánh giá kh năng phân lo i, tái ch và tái s d ng ch t th i r n thông thư ng phát th i t sinh ho t, s n xu t công nghi p và d ch v ; d. Thuy t minh vi c l a ch n, v trí, quy mô các tr m trung chuy n ch t th i r n; v trí, quy mô các cơ s x lý ch t th i r n; ph m vi ti p nh n ch t th i r n c a các cơ s x lý; phương th c thu gom ch t th i r n (b ng thi t b cơ gi i, các phương ti n thô sơ khác…). Khi xác nh v trí, quy mô c a tr m trung chuy n và cơ s x lý ch t th i r n, c n thuy t minh s phù h p v i quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t (n u có). i v i cơ s x lý ch t th i r n, c n thuy t minh kh năng m r ng quy mô trong tương lai. . xu t l a ch n công ngh thích h p x lý các lo i ch t th i r n thông thư ng, ch t th i r n nguy h i nh m m b o x lý tri t ch t th i r n, h n ch chôn l p, m b o yêu c u v sinh môi trư ng; e. Xây d ng k ho ch và ngu n l c th c hi n m b o th ng kê y và x lý tri t t t c các lo i ch t th i r n. Khi xác nh ngu n l c th c hi n quy ho ch, ph i thuy t minh ngu n t ngân sách a phương, trung ương và các ngu n v n u tư khác t xã h i hóa công tác qu n lý ch t th i r n. g. Các k t lu n và ki n ngh . 2.2. Ph n b n v : a. Hi n tr ng v trí các ngu n phát th i, th ng kê kh i lư ng ch t th i r n thông thư ng và ch t th i r n nguy h i; b. Hi n tr ng ph m vi thu gom; hi n tr ng v trí, quy mô các tr m trung chuy n; hi n tr ng v trí, quy mô và công ngh c a cơ s x lý ch t th i r n; c. Khu v c phát th i (các i m dân cư, khu công nghi p t p trung, khu thương m i – d ch v , khu du l ch,…) kèm theo th ng kê kh i lư ng ch t th i r n thông thư ng, ch t th i r n nguy h i ư c d báo theo th i gian quy ho ch;
  3. d. Quy ho ch v trí, quy mô các tr m trung chuy n, cơ s x lý ch t th i r n và công ngh x lý ư c xu t; ph m vi a gi i thu gom và x lý ch t th i r n thông thư ng, nguy h i i v i cơ s x lý ch t th i r n. II. QUY HO CH XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH X LÝ CH T TH I R N Quy ho ch xây d ng các công trình x lý ch t th i r n theo quy nh t i các i u 8 và 9 c a Ngh nh s 59/2007/N -CP ư c hư ng d n như sau: 1. Yêu c u i v i quy ho ch t ng m t b ng xây d ng cơ s x lý ch t th i r n: a. V trí, quy mô cơ s x lý ch t th i r n ph i phù h p v i quy ho ch qu n lý ch t th i r n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; b. Tiêu chuNn di n tích t, di n tích xây d ng; nh m c s d ng i n, nư c ư c xác nh theo công ngh x lý ã l a ch n và theo tiêu chuNn thi t k t ng m t b ng i v i các nhà máy công nghi p và tiêu chuNn thi t k quy ho ch xây d ng cơ s x lý ch t th i r n; c. m b o ho t ng c a nhà máy theo công su t thi t k và an toàn cho công nhân trong quá trình v n hành; d. Có bi n pháp cách ly i v i các khu v c có kh năng gây ô nhi m ho c có nguy cơ cháy n (bãi chôn l p, b x lý nư c rác, nơi ch a t m th i ch t th i nguy h i sau khi phân lo i và ch ưa i x lý); . Ph i b trí v trí các i m quan tr c môi trư ng (nư c, không khí) nh m theo dõi s bi n ng v môi trư ng trong quá trình v n hành và sau khi óng c a cơ s x lý ch t th i r n; e. Ph i d ki n các phương án ph c h i c nh quan và tái s d ng m t b ng cơ s x lý ch t th i r n sau khi ch m d t ho t ng. 2. Quy ho ch t ng m t b ng xây d ng do ch u tư th c hi n khi l p d án u tư xây d ng cơ s x lý ch t th i r n. Các h ng m c công trình c a cơ s x lý ch t th i r n bao g m: a. Các công trình chính (ti p nh n, phân lo i, x lý ch t th i r n; nơi ch a s n phNm tái ch , tái s d ng…); b. Các công trình ph tr ph c v qu n lý v n hành cơ s x lý ch t th i r n (qu n lý, i u hành, phòng thí nghi m, nhà ăn, khu v sinh…); c. V trí t p k t óng r n ho c chôn l p ch t th i r n thông thư ng còn l i sau khi ã ư c x lý (tái ch , tái s d ng, t,…); khu v c cô l p vĩnh vi n ch t th i r n nguy h i; d. H th ng các công trình h t ng k thu t c a cơ s x lý ch t th i r n (h th ng ư ng, c p thoát nư c, c p i n chi u sáng và s n xu t, h th ng x lý nư c th i, sân
  4. bãi, cây xanh) và v trí các i m u n i v i h th ng h t ng k thu t ngoài hàng rào cơ s x lý ch t th i r n. 3. H sơ quy ho ch t ng m t b ng xây d ng cơ s x lý ch t th i r n: a. Ph n thuy t minh; b. Ph n b n v : t l b n v 1/500. Các b n v bao g m: - Hi n tr ng khu t, ranh gi i khu v c b trí cơ s x lý ch t th i r n; - T ng m t b ng, nh v các công trình c a cơ s x lý ch t th i r n; tóm t t các ch tiêu k thu t c a gi i pháp quy ho ch; - T ng m t b ng b trí các h ng m c công trình h t ng k thu t; cao ; các i m u n i v i công trình h t ng k thu t bên ngoài khu t; v trí các i m quan tr c môi trư ng nư c m t, nư c ng m, không khí (khói, b i, khí th i…). III. PH C H I, TÁI S D NG DI N TÍCH CƠ S X LÝ CH T TH I R N SAU KHI CH M D T HO T NG 1. Vi c ph c h i, tái s d ng di n tích cơ s x lý ch t th i r n sau khi ch m d t ho t ng ư c quy nh t i i u 34 c a Ngh nh s 59/2007/N -CP. 2. Vi c óng bãi chôn l p, ch m d t ho t ng cơ s x lý ch t th i r n ư c th c hi n khi: lư ng ch t th i ã chôn l p t ư c dung tích l n nh t theo thi t k k thu t; bãi chôn l p không h p v sinh và bu c ph i óng c a theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Gi i pháp ph c h i và tái s d ng di n tích cơ s x lý ch t th i r n có th bao g m: a. Tháo d , di d i các h ng m c nhà xư ng; ph c h i c nh quan môi trư ng khu v c b ng cách tr ng c , cây xanh; b. Sau khi th c hi n các công tác theo yêu c u ư c quy nh t i kho n 1, i u 34 c a Ngh nh s 59/2007/N -CP có th tái s d ng m t b ng cơ s x lý ch t th i r n làm khu vui chơi, gi i trí, sân th thao, bãi xe… Không xây d ng các công trình nhà c a trên bãi chôn l p ch t th i r n. Khi tái s d ng cơ s x lý ch t th i r n cho m c ích khác, c n l p d án và quy ho ch xây d ng theo quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng. IV. L P VÀ QU N LÝ D TOÁN DNCH V CÔNG ÍCH X LÝ CH T TH I R N 1. D toán chi phí d ch v công ích x lý ch t th i r n nêu t i i u 35 c a ngh nh s 59/2007/N -CP ư c xác nh theo nguyên t c tính úng, tính các y u t chi phí thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n theo các công ngh khác nhau, m b o kh năng thu h i v n và phát tri n c a ch u tư cơ s x lý ch t th i r n; khuy n khích th c hi n xã h i hóa d ch v công ích x lý ch t th i r n.
  5. 2. Chi phí u tư xây d ng cơ s x lý ch t th i r n ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh; bao g m các kho n chi phí như: chi phí xây d ng; chi phí thi t b ; chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái nh cư; chi phí qu n lý d án trong quá trình u tư xây d ng, chi phí tư v n xây d ng; chi phí khác và chi phí d phòng. 3. D toán chi phí, d ch v công ích x lý ch t th i r n là chi phí c n thi t hoàn thành kh i lư ng s n phNm d ch v theo quy trình k thu t quy nh; bao g m: chi phí nguyên v t li u x lý ch t th i r n; chi phí nhân công x lý ch t th i r n, chi phí máy, thi t b , kh u hao nhà xư ng; chi phí qu n lý chung và l i nhu n nh m c. Giá d toán, ơn giá c a t ng lo i công vi c x lý ch t th i r n, chi phí qu n lý chung và l i nhu n nh m c ư c xác nh như ơn giá c a t ng lo i công vi c d ch v công ích, chi phí qu n lý chung và l i nhu n nh m c quy nh t i Thông tư s 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp l p và qu n lý giá d toán d ch v công ích ô th . 4. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t d toán chi phí d ch v công ích x lý ch t th i r n. D toán ư c phê duy t là căn c l a ch n t ch c, cá nhân th c hi n d ch v công ích x lý ch t th i r n theo phương th c u th u ho c t hàng. i v i ch t th i r n công nghi p và ch t th i r n nguy h i, ch ngu n th i và ch x lý ch t th i r n ký k t h p ng trên cơ s d toán d ch v x lý ch t th i r n theo quy nh t i i u 37 Ngh nh s 59/2007/N -CP. V. T CH C TH C HI N 1. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch qu n lý ch t th i r n theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh s 59/20007/N -CP. 2. y ban ngh nh c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c thNm nh và phê duy t quy ho ch xây d ng các công trình x lý ch t th i r n thu c vùng t nh và vùng liên t nh n m trên a bàn. 3. i v i các bãi chôn l p ch t th i r n hi n t i không h p v sinh và thu c danh m c nêu t i Quy t nh s 64/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân t nh ch u trách nhi m t ch c l p và th c hi n d án c i t o bãi chôn l p t tiêu chuNn môi trư ng. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương ph n ánh v B Xây d ng hư ng d n, gi i quy t./.
  6. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn Liên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản