Thông tư số 13-BTC/HCVX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư số 13-BTC/HCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13-BTC/HCVX về việc cải tiến cấp phát kinh phí công đoàn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13-BTC/HCVX

  1. B TÀI CHÍNH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13-BTC/HCVX Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 1975 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 13-BTC/ HCVX NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 1975 V VI C C I TI N C P PHÁT KINH PHÍ CÔNG OÀN Ngày 2 tháng 7 năm 1971, Th tư ng Chính ph ã ra Thông tư 186-TTg quy nh cách x lý và h ch toán i v i m t s kho n chi phí liên quan n gía thành và phí lưu thông. c i ti n vi c c p phát kinh phí công oàn cho phù h p v i nh ng quy nh m i trong thông tư nói trên. B Tài chính sau khi th ng nh t ý ki n v i T ng công oàn, b sung Thông tư s 71TC/HCVX ngày 16-4-1970 c a B Tài chính v vi c c i ti n c p phát kinh phí công oàn như sau: I- CĂN C TÍNH KINH PHÍ CÔNG OÀN VÀ GHI VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Thông tư s 186-TTg ngày 2-7-1971 c a Th tư ng Chính ph ã quy nh: "Nhà nư c nh kho n chi phí n p qu công oàn b ng 2% qu lương m b o nhu c u chi tiêuc a h th ng công oàn, trong ó có nh ng kho n chi tiêu v ho t ng văn hoá qu n chúng, th d c th thao như ã nói trên. Căn c vào qu lương k ho ch, ngân sách Nhà nư c chuy n th ng kho n kinh phí này vào qu công oàn". Như v y, căn c tính kinh phí công oàn (2%) là qu lương k ho ch ã ư c H i ng Chính ph phê duy t i v i các B , các ngành trung ương, ho c ư c H i ng nhân dân thành ph ,t nh, quy t nh i v i các ngành, các c p a phương. Trư ng h p u năm chưa có ch tiêu chính th c v qu ti n lương thì căn c vào s ki m tr qu ti n lương do U ban K ho ch Nhà nư c công b ; sau s i u ch nh l i. Vi c căn c vào qu lương k ho ch tính kinh phí công oàn nói trên ây áp d ng chung cho c 2 khu v c s n xu t v t ch t và không s n xu t v t ch t. Qu lương này bao g m c qu lương c a c p dư ng, gi tr c a các cơ quan xí nghi p Nhà nư c (không tính qu lương c a cán b nhân viên làm công tác ng, Công oàn và qu lương cu ngành Công an). Hàng năm, cơ quan công oàn (T ng công oàn trung ương, Liên hi p công oàn a phương) căn c vào qu lương k ho ch; l p d trù kinh phí công oàn b ng 2% qu lương k ho ch. T ng công oàn l p k ho ch chi cho toàn ngành (coi là kho n chi thu c qu tiêu dùng xã h i cu ngân sách Nhà nư c) g i B Tài chính xét và ghi vào d toán ngân sách Nhà nư c trình H i ng Chính ph xét duy t.
  2. II- C P PHÁT VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ CÔNG OÀN 1- D toán thu kinh phí công oàn b ng 2% qu lưong k ho ch hàng năm nói trên c n chia ra t ng quý. Trong 15 ngày u tháng th nh t cu quý cơ quan tài chính ph i c p phát cho cơ quan công oàn cùng c p s kinh phí theo d toán quý. Trư ng h p ngân sách có khó khăn thì cơ quan tài chính thương lư ng v i cơ quan công oàn c p phát làm hai l n. 2- Quy nh cu i m i quý và cu i năm ph i thanh toàn theo ti n lương th c t nói trong thông tư s 76- TC/HCVX ngày 16-4-1970 c a B Tài chính nay không thi hành n a. Cu i năm,Liên hi p công oàn thành ph , t nh làm báo cáo quy t toán thu chi g i T ng công oàn, ng g i 1 b n cho các S , Ty tài chính, U ban K ho ch a phương, Chi c c th ng kê các cơ quan này t ng h p vào qu tiêu dùng xã h i c a a phương; T ng công oàn t ng h p và làm báo cáo quy t toán thu chi kinh phí toàn ngành công oàn c năm g i B Tài chính, U ban K ho ch Nhà nư c,T ng c c th ng kê các cơ quan này t ng h p vào qu tiêu dùng xã h i trong ngân sách Nhà nư c báo cáo v i H i ng Chính ph . T ng công oàn s hư ng d n các liên hi p công oàn làm báo cáo quy t toán; i v i m u bi u báo cáo, c n có s tham gia ý ki n c a B Tài chính, T ng c c th ng kê. 3- S kinh phí công oàn b ng 2% qu ti n lương trên ây do T ng công oàn th ng nh t qu n lý. Cu i m i năm, sau khi t ng h p quy t toán thu chi ngành c năm, n u còn th a kinh phí thì s kinh phí th a này ư c chuy n sang năm sau và do T ng công oàn th ng nh t qu n lý có k ho ch s d ng cho năm t i. 4- Năm 1975, các S , Ty tài chính ph i c p phát kinh phí công oàn b ng 2% qu lương k ho ch cho các liên hi p công oàn theo quy nh trên ây. Nh ng kho n c p phát th a thi u v kinh phí công oàn t năm 1974 tr v trư c, nay không thanh toán l i n a. Thông tư này có hi u l c thi hành t u năm 1975. Nh ng quy nh trong Thông tư s 76TC/HCVX ngày 16-4-1970 c a B Tài chính trái v i Thông tư này u bãi b . Hoàng Văn Di m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản