intTypePromotion=3

Thông tư số 130/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
132
lượt xem
18
download

Thông tư số 130/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 130/2007/TT-BTC về việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 130/2007/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 130/2007/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ S A I, B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ S 27/2007/TT-BTC NGÀY 03/4/2007 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N V QU N LÝ, THANH TOÁN V N U TƯ VÀ V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T U TƯ THU C NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003, Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 71/2005/N -CP ngày 06/06/2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình c thù; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/06/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c như sau: 1. S a i kho n I, m c A, ph n II như sau: “1. i v i các d án quy ho ch: có cương ho c nhi m v d án quy ho ch ư c duy t theo thNm quy n. 2. i v i các d án chuNn b u tư: ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành và lãnh th ư c duy t theo thNm quy n. 3. i v i các d án th c hi n u tư: ph i có quy t nh u tư t th i i m trư c 31 tháng 10 năm trư c năm k ho ch. 4. Th i gian và v n b trí th c hi n các d án nhóm B không quá 4 năm, các d án nhóm C không quá 2 năm”. 2. S a i i m 5, kho n II, m c A, ph n II như sau:
 2. “5. ThNm tra phân b v n u tư: 5.1- i v i d án do các B qu n lý: B Tài chính thNm tra phương án phân b v n u tư, có ý ki n v các d án không th t c u tư và không m b o các quy nh v i u ki n b trí v n, ng g i Kho b c nhà nư c. Các B có trách nhi m phân b l i theo úng quy nh hi n hành, g i B Tài chính và Kho b c nhà nư c c p phát thanh toán. Phương án phân b và phân b l i v n u tư úng quy nh c a các B là căn c c p phát thanh toán v n. 5.2- i v i d án thu c t nh, huy n qu n lý: Căn c k ho ch v n u tư ã ư c y ban nhân dân quy t nh, S Tài chính t nh, Phòng Tài chính K ho ch huy n rà soát vi c phân b k ho ch (n u có) c a các ngành, ơn v và có ý ki n báo cáo y ban nhân dân ng c p n u vi c phân b không úng quy nh, ng g i Kho b c nhà nư c. 5.3- Ch u tư g i cơ quan Tài chính các c p phương án phân b v n u tư kèm theo các tài li u, bao g m: - i v i d án quy ho ch: văn b n phê duy t cương ho c nhi m v d án quy ho ch và phê duy t d toán chi phí công tác quy ho ch. - i v i d án chuNn b u tư: văn b n phê duy t d toán chi phí công tác chuNn b u tư. - i v i d án th c hi n u tư: d án u tư xây d ng công trình (ho c báo cáo kinh t -k thu t i v i d án ch l p báo cáo kinh t -k thu t) và quy t nh u tư c a c p có thNm quy n”. 3. S a i i m 2, kho n III, m c A, ph n II như sau: “2. Căn c vào các nguyên t c i u ch nh nêu trên, các B , ngành, a phương th c hi n vi c i u ch nh k ho ch, g i cho cơ quan Tài chính ng c p và Kho b c nhà nư c làm căn c c p phát thanh toán”. 4. S a i i m 3(3.1), kho n II, m c B, ph n II như sau: “3.1- i v i d án v n trong nư c: - D án u tư xây d ng công trình (ho c báo cáo kinh t -k thu t i v i d án ch l p báo cáo kinh t -k thu t) kèm quy t nh u tư c a c p có thNm quy n, các quy t nh i u ch nh d án (n u có); - Văn b n l a ch n nhà th u theo quy nh c a Lu t u th u (g m u th u, ch nh th u, mua s m tr c ti p, chào hàng c nh tranh, t th c hi n và l a ch n nhà th u trong trư ng h p c bi t);
 3. - H p ng gi a ch u tư và nhà th u (bao g m c các tài li u kèm theo h p ng theo quy nh c a B Xây d ng); - D toán và quy t nh phê duy t d toán c a t ng công vi c, h ng m c công trình, công trình i v i trư ng h p ch nh th u ho c t th c hi n và các công vi c th c hi n không thông qua h p ng”. 5. S a i i m 1, 2 và 3, kho n III, m c B, ph n II như sau: “1. i tư ng ư c t m ng v n và m c v n t m ng: 1.1- iv ih p ng thi công xây d ng: - Giá tr h p ng dư i 10 t ng, m c t m ng t i thi u b ng 20% giá tr h p ng. - Giá tr h p ng t 10 t ng n 50 t ng, m c t m ng t i thi u b ng 15% giá tr h p ng. - Giá tr h p ng trên 50 t ng, m c t m ng t i thi u b ng 10% giá tr h p ng. 1.2- i v i h p ng mua s m thi t b , tuỳ theo giá tr h p ng, m c t m ng v n do nhà th u và ch u tư tho thu n trên cơ s ti n thanh toán trong h p ng nhưng t i thi u b ng 10% giá tr h p ng. 1.3- iv ih p ng th c hi n theo hình th c EPC: - T m ng v n mua s m thi t b căn c vào ti n cung ng trong h p ng. - Các công vi c khác, m c t m ng t i thi u b ng 15% giá tr công vi c ó trong h p ng. 1.4- iv ih p ng tư v n: M c v n t m ng theo tho thu n trong h p ng gi a ch u tư v i nhà th u nhưng t i thi u b ng 25% giá tr h p ng. 1.5- i v i công vi c gi i phóng m t b ng: M c v n t m ng theo ti n th c hi n trong k ho ch gi i phóng m t b ng. 1.6- i v i các d án c p bách như xây d ng và tu b ê i u, công trình vư t lũ, thoát lũ, công trình gi ng, các d án kh c ph c ngay h u qu lũ l t thiên tai, m c v n t m ng t i thi u b ng 50% giá tr h p ng. 1.7- i v i m t s c u ki n, bán thành phNm trong xây d ng có giá tr l n ph i ư c s n xu t trư c m b o ti n thi công và m t s lo i v t tư ph i d tr theo mùa, m c v n t m ng theo nhu c u c n thi t và do ch u tư th ng nh t v i nhà th u . 1.8- Vi c t m ng v n cho các lo i h p ng nêu trên thu c trách nhi m c a ch u tư và ph i ư c quy nh rõ trong h p ng xây d ng. V n t m ng ư c th c hi n
 4. sau khi h p ng có hi u l c; trư ng h p trong h p ng ch u tư và nhà th u tho thu n có b o lãnh ti n t m ng thì nhà th u ph i có b o lãnh kho n ti n t m ng. M c v n t m ng không vư t k ho ch v n hàng năm ã b trí cho gói th u. Riêng i v i d án ODA, n u k ho ch v n b trí hàng năm th p hơn ngu n v n ngoài nư c thì m c v n t m ng không vư t ngu n v n ngoài nư c. 2. Thu h i v n t m ng: 2.1- V n t m ng các công vi c nêu t i m c 1 trên ây ư c thu h i qua các l n thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a h p ng, b t u thu h i t l n thanh toán u tiên và thu h i h t khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành t 80% giá tr h p ng. M c thu h i t ng l n do ch u tư th ng nh t v i nhà th u xác nh. i v i công vi c gi i phóng m t b ng: - i v i công vi c b i thư ng, h tr : sau khi chi tr cho ngư i th hư ng, ch u tư t p h p ch ng t , làm th t c thanh toán và thu h i t m ng trong th i h n ch m nh t là 30 ngày làm vi c k t ngày chi tr cho ngư i th hư ng. - i v i vi c mua nhà tái nh cư và các công vi c gi i phóng m t b ng khác: v n t m ng ư c thu h i vào t ng kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành và thu h i h t khi ã th c hi n xong công vi c gi i phóng m t b ng. 2.2- Ch u tư có trách nhi m cùng v i nhà th u tính toán m c t m ng h p lý, qu n lý ch t ch , s d ng v n t m ng úng m c ích, úng i tư ng, có hi u qu và có trách nhi m m b o hoàn tr s v n ã t m ng khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành t 80% giá tr h p ng. Trư ng h p v n t m ng chưa thu h i nhưng không s d ng ho c s d ng vào vi c khác, ch u tư có trách nhi m thu h i tr cho ngân sách nhà nư c. Nghiêm c m vi c t m ng v n mà không s d ng ho c s d ng không úng m c ích. 2.3- Trư ng h p n h t năm k ho ch mà v n t m ng chưa thu h i h t do h p ng chưa ư c thanh toán t n t l quy nh thì ti p t c thu h i trong k ho ch năm sau và không tr vào k ho ch thanh toán v n u tư năm sau. 3. H sơ t m ng v n: Ngoài tài li u cơ s c a d án theo quy nh, khi t m ng v n, ch u tư g i n Kho b c nhà nư c các tài li u sau: - Gi y ngh thanh toán v n u tư; - Ch ng t chuy n ti n; - B o lãnh kho n ti n t m ng c a nhà th u (n u trong h p ng ch u tư và nhà th u tho thu n có b o lãnh ti n t m ng)”. 6. S a i các i m 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kho n IV, m c B, ph n II như sau:
 5. “1. i v i các công vi c ư c th c hi n thông qua các h p ng xây d ng, vi c thanh toán h p ng phù h p v i t ng lo i h p ng, giá h p ng và các i u ki n trong h p ng. S l n thanh toán, giai o n thanh toán và i u ki n thanh toán ph i ư c ghi rõ trong h p ng. 1.1- i v i giá h p ng tr n gói: Thanh toán theo t l ph n trăm (%) giá h p ng ho c giá công trình, h ng m c công trình hoàn thành tương ng v i các giai o n thanh toán ư c ghi trong h p ng. Sau khi hoàn thành h p ng và ư c nghi m thu, bên giao th u thanh toán cho bên nh n th u toàn b giá h p ng ã ký và các kho n ti n ư c i u ch nh giá (n u có). 1.2- i v i giá h p ng theo ơn giá c nh: Thanh toán trên cơ s kh i lư ng các công vi c hoàn thành (k c kh i lư ng phát sinh ư c duy t theo thNm quy n, n u có) ư c nghi m thu trong giai o n thanh toán và ơn giá tương ng v i các công vi c ó ã ghi trong h p ng ho c ph l c b sung h p ng. Sau khi hoàn thành h p ng và ư c nghi m thu, bên giao th u thanh toán cho bên nh n th u toàn b giá h p ng ã ký và các kho n ti n ư c i u ch nh giá (n u có). 1.3- i v i giá h p ng theo giá i u ch nh: Thanh toán trên cơ s kh i lư ng các công vi c hoàn thành (k c kh i lư ng phát sinh ư c duy t theo thNm quy n, n u có) ư c nghi m thu trong giai o n thanh toán và ơn giá ã i u ch nh theo quy nh c a h p ng. Trư ng h p n giai o n thanh toán v n chưa i u ki n i u ch nh ơn giá thì s d ng ơn giá t m tính khi ký h p ng th c hi n thanh toán và i u ch nh giá tr thanh toán khi có ơn giá i u ch nh theo úng quy nh c a h p ng. Sau khi hoàn thành h p ng và ư c nghi m thu, bên giao th u thanh toán cho bên nh n th u toàn b giá h p ng ã ký và các kho n ti n ư c i u ch nh giá (n u có). 1.4- i v i giá h p ng k t h p: Vi c thanh toán ư c th c hi n tương ng theo các quy nh thanh toán t i kho n 1.1, 1.2, 1.3 trên ây. 1.5- i v i kh i lư ng công vi c phát sinh ngoài h p ng: - i v i kh i lư ng công vi c phát sinh t 20% tr xu ng so v i kh i lư ng công vi c tương ng trong h p ng và ã có ơn giá trong h p ng thì kh i lư ng công vi c phát sinh ư c thanh toán theo ơn giá ã ghi trong h p ng. - i v i kh i lư ng công vi c phát sinh l n hơn 20% so v i kh i lư ng công vi c tương ng trong h p ng ho c kh i lư ng công vi c phát sinh chưa có ơn giá trong h p ng thì kh i lư ng công vi c phát sinh ư c thanh toán theo ơn giá do ch u tư phê duy t theo quy nh. - i v i kh i lư ng công vi c b sung ngoài ph m vi công vi c quy nh c a h p ng áp d ng phương th c giá h p ng tr n gói thì giá tr b sung ư c l p d toán
 6. và bên giao th u và bên nh n th u th ng nh t ký h p ng b sung giá tr phát sinh này. 1.6- H sơ thanh toán: Khi có kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu theo giai o n thanh toán và i u ki n thanh toán trong h p ng, ch u tư l p h sơ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: - B ng xác nh giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành theo h p ng (Quy nh t i ph l c s 2 kèm theo Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v hư ng d n h p ng trong ho t ng xây d ng ho c văn b n b sung thay th , n u có); - Gi y ngh thanh toán v n u tư; - Ch ng t chuy n ti n. Khi có kh i lư ng phát sinh ngoài h p ng, ch u tư g i B ng xác nh giá tr kh i lư ng phát sinh ngoài h p ng (Quy nh t i ph l c s 4 kèm theo Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v hư ng d n h p ng trong ho t ng xây d ng ho c văn b n b sung thay th , n u có). 2. i v i các công vi c ư c th c hi n không thông qua h p ng xây d ng (như trư ng h p t làm, các công vi c qu n lý d án do ch u tư tr c ti p th c hi n,...), vi c thanh toán phù h p v i t ng lo i công vi c, trên cơ s báo cáo kh i lư ng công vi c hoàn thành và d toán ư c duy t cho t ng công vi c. 3. Nguyên t c ki m soát thanh toán c a Kho b c nhà nư c: Trên cơ s h sơ ngh thanh toán c a ch u tư, Kho b c nhà nư c căn c vào các i u kho n thanh toán ư c quy nh trong h p ng (s l n thanh toán, giai o n thanh toán, th i i m thanh toán và các i u ki n thanh toán) và giá tr t ng l n thanh toán thanh toán cho ch u tư. Ch u tư t ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a kh i lư ng th c hi n, nh m c, ơn giá, d toán các lo i công vi c, ch t lư ng công trình, Kho b c nhà nư c không ch u trách nhi m v các v n này. Kho b c nhà nư c căn c vào h sơ thanh toán và th c hi n thanh toán theo h p ng. 4. Th i h n, hình th c thanh toán: 4.1- Trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ thanh toán theo quy nh c a ch u tư, căn c vào h p ng (ho c d toán ư c duy t i v i các công vi c ư c th c hi n không thông qua h p ng) và s ti n ư c thanh toán theo ngh c a ch u tư, Kho b c nhà nư c ki m soát, c p v n cho d án, ng th i theo ngh c a ch u tư, thay m t ch u tư thanh toán tr c ti p cho các nhà th u, thu h i v n t m ng theo quy nh. Kho b c nhà nư c th c hi n ki m soát thanh toán theo nguyên t c thanh toán trư c, ch p nh n sau cho t ng l n thanh toán và ki m soát trư c, thanh toán sau i v i l n
 7. thanh toán cu i cùng c a gói th u, h p ng. Căn c vào nguyên t c này, Kho b c nhà nư c hư ng d n c th phương th c ki m soát thanh toán m b o t o i u ki n thu n l i cho ch u tư, nhà th u và úng quy nh c a Nhà nư c. 4.2- K ho ch v n năm ã b trí cho d án ch thanh toán cho kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu n ngày 31 tháng 12, th i h n thanh toán (g m c t m ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành) n h t ngày 31 tháng 01 năm sau (tr các d án ư c c p có thNm quy n cho phép kéo dài th i gian th c hi n và thanh toán). 5. Các d án u tư s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA), n u i u ư c qu c t mà cơ quan, t ch c có thNm quy n c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t có nh ng quy nh v qu n lý thanh toán, quy t toán v n khác v i các quy nh c a Thông tư này thì th c hi n theo các quy nh t i i u ư c qu c t . 6. Ch u tư ph i b trí v n trong k ho ch hàng năm mua b o hi m công trình xây d ng theo quy nh. Nhà nư c không thanh toán cho ch u tư bù p các chi phí thi t h i, r i ro thu c ph m vi b o hi m n u ch u tư không mua b o hi m công trình xây d ng theo quy nh hi n hành. 7. S v n thanh toán cho t ng công vi c, h ng m c công trình, công trình không ư c vư t d toán ư c duy t ho c giá gói th u; t ng s v n thanh toán cho d án không ư c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t. S v n thanh toán cho d án trong năm (bao g m c t m ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành) không ư c vư t k ho ch v n c năm ã b trí cho d án. Riêng i v i d án ODA, n u k ho ch v n b trí th p hơn ngu n v n ngoài nư c thì m c v n thanh toán theo ngu n v n ngoài nư c”. 7. S a i i m 2, kho n II, m c C, ph n II như sau: “2. T m ng, thanh toán v n: 2.1- T m ng v n: a)- H sơ t m ng v n, bao g m: - Quy t nh xây d ng công trình khNn c p c a ngư i có thNm quy n; - Gi y ngh thanh toán v n u tư; - Ch ng t chuy n ti n. - B o lãnh kho n ti n t m ng c a nhà th u (n u trong h p ng ch u tư và nhà th u tho thu n có b o lãnh ti n t m ng); b)- M c v n t m ng và thu h i v n t m ng: - M c v n t m ng t i thi u b ng 50% giá h p ng ho c d toán h ng m c, công trình ư c duy t.
 8. - V n t m ng ư c thu h i d n vào các kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành và thu h i h t khi thanh toán t 80% giá h p ng ho c d toán ư c duy t. c/ Vi c qu n lý t m ng v n ư c th c hi n theo quy nh t i m c 5 trên ây. 2.2- Thanh toán v n: Vi c ki m soát, thanh toán v n th c hi n theo quy nh t i m c 6 trên ây”. 8. S a i i m 2, kho n III, m c C, ph n II như sau: “2. T m ng, thanh toán v n: Vi c qu n lý t m ng, thanh toán v n cho các công trình t m ư c th c hi n như quy nh t i m c 5, m c 6 trên ây và b sung như sau: - Trư ng h p thanh toán theo m c khoán quy nh t i Thông tư s 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 c a B Xây d ng, ư c h ch toán vào tài kho n thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a d án; ngoài tài li u c a d án, h sơ thanh toán g m: gi y ngh thanh toán v n u tư, ch ng t chuy n ti n. - Trư ng h p i v i các công trình có quy mô l n, ph c t p mà chi phí nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công ư c l p d toán thì ki m soát thanh toán theo d toán ư c duyêt; ngoài các h sơ tài li u c a d án, h sơ thanh toán g m: Quy t nh phê duy t kèm theo d toán ư c duy t, b ng xác nh giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành, gi y ngh thanh toán v n u tư, ch ng t chuy n ti n”. 9. S a i i m 3 (3.2, 3.3), m c D, ph n II như sau: “3.2- T m ng v n: - i v i các d án có t ng m c v n t 01 t ng tr lên, m c v n t m ng và thu h i v n ng ư c th c hi n như i v i các d án u tư b ng ngu n v n u tư phát tri n. - i v i các d án có t ng m c v n dư i 01 t ng, m c v n t m ng t i thi u b ng 30% giá tr h p ng ho c d toán ư c duy t. V n t m ng ư c thu h i d n vào t ng kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành và thu h i h t khi thanh toán t 80% giá h p ng ho c d toán ư c duy t. - H sơ t m ng v n g m: Gi y ngh thanh toán v n u tư, Ch ng t chuy n ti n, B o lãnh kho n ti n t m ng c a nhà th u (n u trong h p ng ch u tư và nhà th u tho thu n có b o lãnh ti n t m ng)”. - Vi c qu n lý t m ng v n ư c th c hi n theo quy nh t i m c 5 trên ây. 3.3- Thanh toán v n: - Ngân sách nhà nư c chuy n ngu n v n s nghi p có tính ch t u tư sang Kho b c nhà nư c thanh toán theo quy nh v qu n lý, c p phát v n chi s nghi p.
 9. - Vi c ki m soát, thanh toán v n th c hi n theo quy nh như i v i d án u tư ngu n ngân sách nhà nư c”. 10. S a i kho n I, m c E, ph n II như sau: “I. Báo cáo: 1. i v i các ch u tư, các B và các t nh: th c hi n ch báo cáo theo quy nh t i Quy t nh s 52/2007/Q -TTg ngày 16/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v Ch báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c, Thông tư s 05/2007/TT-BKH ngày 9/8/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành các bi u m u báo cáo và hư ng d n th c hi n Quy t nh s 52/2007/Q -TTg ngày 16/4/2007; Quy t nh s 803/2007/Q -BKH ngày 30/7/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành ch báo cáo tình hình th c hi n các chương trình d án ODA. 2. i v i Kho b c nhà nư c: - Th c hi n ch thông tin báo cáo theo quy nh c a B Tài chính. - K t thúc năm k ho ch, Kho b c nhà nư c quy t toán s d ng v n u tư v i cơ quan Tài chính ng c p theo quy nh v quy t toán ngân sách nhà nư c. - H t năm k ho ch, Kho b c nhà nư c xác nh n s thanh toán trong năm, lu k s thanh toán t kh i công n h t niên ngân sách nhà nư c cho t ng d án do ch u tư l p”. 11. S a i kho n I và kho n IV, m c F, ph n II như sau: “I. i v i ch u tư: - Th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao theo quy nh. Ti p nh n và s d ng v n úng m c ích, úng i tư ng, ti t ki m và có hi u qu . Ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v ch qu n lý tài chính u tư phát tri n. - Th c hi n vi c nghi m thu kh i lư ng, l p h sơ thanh toán và ngh thanh toán cho nhà th u theo th i gian quy nh c a h p ng. - T ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a kh i lư ng th c hi n, nh m c, ơn giá, d toán các lo i công vi c, ch t lư ng công trình và giá tr ngh thanh toán; m b o tính chính xác, trung th c, h p pháp c a các s li u, tài li u trong h sơ cung c p cho Kho b c nhà nư c và các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c. - Báo cáo k p th i, y theo quy nh cho cơ quan quy t nh u tư và các cơ quan nhà nư c có liên quan; cung c p h sơ, tài li u, tình hình theo quy nh cho Kho b c nhà nư c và cơ quan Tài chính ph c v cho công tác qu n lý và thanh toán v n; ch u s ki m tra c a cơ quan Tài chính và cơ quan quy t nh u tư v tình hình s d ng v n u tư và ch p hành chính sách, ch tài chính u tư phát tri n c a Nhà nư c.
 10. - Th c hi n k toán ơn v ch u tư; quy t toán v n u tư theo quy nh hi n hành. - ư c yêu c u thanh toán v n khi ã có i u ki n và yêu c u Kho b c nhà nư c tr l i và gi i thích nh ng n i dung chưa tho áng trong vi c thanh toán v n. IV. i v i cơ quan Kho b c nhà nư c: - Ban hành quy trình thanh toán v n u tư th c hi n th ng nh t trong c nư c. - Hư ng d n ch u tư m tài kho n t m ng và thanh toán v n. - Ki m soát, thanh toán v n k p th i, y cho d án khi ã có i u ki n và úng th i gian quy nh. - Có ý ki n rõ ràng b ng văn b n cho ch u tư i v i nh ng kho n gi m thanh toán ho c t ch i thanh toán, tr l i các th c m c c a ch u tư trong vi c thanh toán v n. - Kho b c nhà nư c ch ki m soát thanh toán trên cơ s các tài li u do ch u tư cung c p và theo nguyên t c thanh toán ã quy nh, không ch u trách nhi m v tính chính xác c a kh i lư ng, nh m c, ơn giá ch t lư ng công trình. Trư ng h p phát hi n quy t nh c a các c p có thNm quy n trái v i quy nh hi n hành, ph i có văn b n ngh xem xét l i và nêu rõ ý ki n xu t. N u quá th i gian quy nh mà không ư c tr l i thì ư c quy n gi i quy t theo xu t c a mình; n u ư c tr l i mà xét th y không tho áng thì v n gi i quy t theo ý ki n c a c p có thNm quy n, ng th i ph i báo cáo lên cơ quan có thNm quy n cao hơn và báo cáo cơ quan Tài chính xem xét, x lý. - ôn c ch u tư thanh toán d t i m công n khi d án ã quy t toán và t t toán tài kho n. - Th c hi n ch thông tin báo cáo và quy t toán s d ng v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n NSNN theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và hư ng d n c a B Tài chính. - ư c quy n yêu c u ch u tư cung c p h sơ, tài li u, thông tin theo ch quy nh ph c v cho công tác ki m soát thanh toán v n. - nh kỳ và t xu t ki m tra các ch u tư v tình hình th c hi n d án, vi c ch p hành ch , chính sách tài chính u tư phát tri n, tình hình qu n lý, s d ng v n u tư; ư c phép t m ng ng thanh toán v n ho c thu h i s v n mà ch u tư s d ng sai m c ích, sai i tư ng ho c trái v i ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c, ng th i báo cáo B Tài chính x lý. - Không tham gia vào các H i ng nghi m thu các công trình, d án. - T ch c công tác ki m soát, thanh toán v n theo quy trình nghi p v th ng nh t, ơn gi n th t c hành chính nhưng m b o qu n lý v n ch t ch , thanh toán k p th i, y , thu n ti n cho ch u tư.
 11. - H t năm k ho ch, xác nh n s thanh toán trong năm, lu k s thanh toán t kh i công n h t niên ngân sách nhà nư c cho t ng d án, nh n xét v vi c ch p hành ch qu n lý, ch p hành nh m c ơn giá, các ch chính sách theo quy nh. - Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính và pháp lu t c a Nhà nư c v vi c nh n, s d ng v n ngân sách nhà nư c và thanh toán trong u tư xây d ng”. 12. Hi u l c thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các oàn th , các T p oàn, T ng công ty nhà nư c - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW. - Văn phòng TW ng. - Văn phòng Qu c h i. Nguy n Công Nghi p - Văn phòng Ch t ch nư c. - Văn phòng Chính ph . - Website Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao. - Ki m toán nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Lưu VT, V u tư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản