intTypePromotion=3

Thông tư số 133/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
104
lượt xem
5
download

Thông tư số 133/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 133/2007/TT-BTC về việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 133/2007/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 133/2007/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ S A Đ I, B SUNG M T S ĐI M C A THÔNG TƯ S 28/2007/TT-BTC NGÀY 03/4/2007 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N VI C QU N LÝ, C P PHÁT, THANH TOÁN, QUY T TOÁN V N Đ U TƯ T NGU N TRÁI PHI U CHÍNH PH Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c các Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng, s 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và s 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng, s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình, s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t đ nh s 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph đ đ u tư m t s công trình giao thông, th y l i quan tr ng c a đ t nư c, Quy t đ nh s 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành và s d ng trái phi u Chính ph giai đo n 2003 - 2010. B Tài chính s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n đ u tư t ngu n trái phi u Chính ph như sau: 1. S a đ i đi m 5 ph n I như sau: “5. Cơ quan thanh toán v n đ u tư: 5.1 - Kho b c Nhà nư c ki m soát, thanh toán v n cho các d án do các B và y ban nhân dân các t nh qu n lý. 5.2 - B Qu c phòng ki m soát, thanh toán v n cho các d án Đư ng tu n tra biên gi i theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph (tr các d án chuy n ti p do Kho b c Nhà nư c đang ki m soát, thanh toán v n). 2. S a đ i đi m 1 (1.2, 1.3) ph n II như sau: “1.2 - Th m tra phân b v n đ u tư: - Đ i v i các d án thu c các B , ngành qu n lý: Trên cơ s b n đăng ký k ho ch v n trái phi u Chính ph c a các B (theo bi u s 1/TPCP kèm theo Thông tư này), B Tài chính th m tra, có ý ki n g i các B v các d án không đ th t c đ u tư và không đ m b o các quy đ nh v đi u ki n b trí v n, đ ng g i Kho b c Nhà nư c. Các B có trách nhi m phân b l i theo đúng quy đ nh hi n hành, g i B Tài chính và Kho b c Nhà nư c đ c p phát thanh toán. B n đăng ký và đăng ký l i v n đ u tư đúng quy đ nh c a các B là căn c đ c p phát thanh toán v n. - Đ i v i các d án thu c đ a phương qu n lý: Trên cơ s b n đăng ký k ho ch v n trái phi u Chính ph c a t nh (theo bi u s 1/TPCP kèm theo Thông tư này), B Tài chính th m tra, có ý ki n g i y ban nhân dân t nh v các d án không đ th t c đ u tư và không đ m b o các quy đ nh v đi u ki n b trí v n, đ ng g i S Tài chính. y ban nhân dân t nh có trách nhi m phân b l i theo đúng quy đ nh hi n hành. Trên cơ s b n đăng ký c a t nh và văn b n c a B Tài chính, S Tài chính thông báo cho Kho b c Nhà nư c t nh đ thanh toán. 1.3 - Tài li u làm căn c th m tra phân b v n đ u tư: Ch đ u tư các d án do B qu n lý g i B Tài chính, ch đ u tư các d án do t nh qu n lý g i B Tài chính và S Tài chính các tài li u cơ s c a d án đ th m tra (các tài li u này ch g i m t l n cho đ n khi d án k t thúc đ u tư, tr trư ng h p ph i b sung, đi u ch nh), bao g m: - Đ i v i d án chu n b đ u tư: văn b n phê duy t d toán chi phí cho công tác chu n b đ u tư. - Đ i v i các d án th c hi n đ u tư: d án đ u tư xây d ng công trình (ho c báo cáo kinh t - k thu t đ i v i d án ch l p báo cáo kinh t - k thu t) kèm quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n, các quy t đ nh đi u ch nh d án (n u có)”. 3. S a đ i đi m 3 ph n II như sau: “3. V t m ng v n, thanh toán v n:
  2. Cơ ch t m ng v n và thanh toán v n th c hi n như đ i v i các d án đ u tư ngu n v n ngân sách Nhà nư c”. 4. S a đ i đi m 4 (4.1) ph n II như sau: “4. Đi u ch nh k ho ch v n thanh toán: 4.1 - N u ti n đ th c hi n và nhu c u v n thanh toán th c t trong năm c a các d án có thay đ i so v i k ho ch v n đăng ký đ u năm, các B , y ban nhân dân các t nh th c hi n đi u ch nh gi m m c v n c a các d án không có kh năng th c hi n, tăng m c v n cho các d án có kh năng th c hi n vư t ti n đ . Vi c đi u ch nh v n đ m b o nguyên t c không đư c vư t v n c a t ng d án, không vư t theo ngành và không vư t t ng m c v n trái phi u Chính ph đã đư c Th tư ng Chính ph giao cho c giai đo n 2003 - 2010. Đ phù h p v i th i đi m phát hành trái phi u Chính ph , th i gian đi u ch nh m c v n đ u tư hàng năm k t thúc vào ngày 31 tháng 10. Các B , y ban nhân dân các t nh g i báo cáo đi u ch nh k ho ch v n các d án (n u có) v B Tài chính đ ch đ ng đi u ch nh m c phát hành trái phi u Chính ph ”. 5. S a đ i đi m 5 ph n II như sau: “5. V chuy n v n, h ch toán, quy t toán v n: 5.1 - Chuy n v n: - Đ i v i d án do các B và các t nh qu n lý: + Trên cơ s b n đăng ký k ho ch v n trái phi u Chính ph hàng năm đã đư c cơ quan Tài chính th m tra và nhu c u v n thanh toán th c t hàng quý c a các d án trên đ a bàn (g m c d án do các B qu n lý và d án do t nh qu n lý), Kho b c Nhà nư c t nh l p k ho ch thanh toán v n hàng quý g i Kho b c Nhà nư c (Trung ương), đ ng g i S Tài chính (đ i v i các d án đ a phương qu n lý). Th i h n g i k ho ch thanh toán v n lên Kho b c Nhà nư c (Trung ương) là vào ngày 15 c a tháng cu i quý. + Căn c vào k ho ch thanh toán v n hàng quý c a Kho b c Nhà nư c t nh, Kho b c Nhà nư c (Trung ương) t ng h p, cân đ i, b trí v n và chuy n v n v Kho b c Nhà nư c t nh đ thanh toán cho các d án trên đ a bàn. Đ i v i các d án do đ a phương qu n lý, t ng l n thanh toán, Kho b c Nhà nư c t nh g i S Tài chính 01 b n sao Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư đã có ch p nh n thanh toán c a Kho b c Nhà nư c đ ph c v công tác qu n lý c a S Tài chính. - Đ i v i các d án Đư ng tu n tra biên gi i do B Qu c phòng ki m soát thanh toán, căn c nhu c u v n thanh toán c a các d án, B Qu c phòng l p k ho ch thanh toán v n hàng quý g i Kho b c Nhà nư c (Trung ương), đ ng g i B Tài chính vào ngày 15 c a tháng cu i quý. Trên cơ s k ho ch thanh toán quý và k t qu th c t thanh toán quý trư c c a B Qu c phòng, Kho b c Nhà nư c (Trung ương) chuy n v n sang B Qu c phòng đ thanh toán. - Kho b c Nhà nư c th c hi n chuy n v n cho B Qu c phòng k p th i, đ ngu n đ thanh toán và tránh t n đ ng v n khi k t thúc th i h n thanh toán hàng năm. - Kho b c nhà nư c (Trung ương) báo cáo B Tài chính k ho ch phát hành; k ho ch chuy n v n thanh toán. 5.2 - Quy t toán, h ch toán v n: - Các ch đ u tư th c hi n vi c quy t toán v n đ u tư hàng năm theo ch đ hi n hành v v n đ u tư ngu n ngân sách Nhà nư c nhưng quy t toán riêng ngu n v n trái phi u Chính ph . - Các B và y ban nhân dân các t nh đư c giao qu n lý, th c hi n các d án đ u tư b ng ngu n v n trái phi u Chính ph t ng h p quy t toán t các ch đ u tư, quy t toán riêng v n đ u tư t ngu n v n trái phi u Chính ph v i B Tài chính (không t ng h p vào ngu n v n ngân sách Nhà nư c). - Kho b c Nhà nư c t ch c h ch toán và theo dõi riêng ngu n v n trái phi u Chính ph , quy t toán hàng năm v i cơ quan Tài chính theo quy đ nh. - B Qu c phòng quy t toán v i B Tài chính v ngu n v n trái phi u Chính ph đã thanh toán cho các d án đư c giao ki m soát, thanh toán. - Vi c quy t toán v n đ u tư d án đ u tư hoàn thành đư c th c hi n theo quy đ nh hi n hành v ch đ quy t toán v n đ u tư đ i v i d án đ u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c”. 6. S a đ i đi m 6(6.2) ph n II như sau: “6.2 - Ch đ báo cáo đ nh kỳ: - Đ i v i các ch đ u tư, các B và các t nh: th c hi n ch đ báo cáo theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v Ch đ báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n đ u tư nhà nư c, Thông tư s 05/2007/TT-BKH ngày 9/8/2007 c a B K ho ch và Đ u tư v vi c ban hành các bi u m u báo cáo và hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007.
  3. - Đ i v i Kho b c Nhà nư c: + Th c hi n ch đ thông tin báo cáo theo quy đ nh c a B Tài chính. + Hàng tháng, Kho b c Nhà nư c t nh báo cáo S Tài chính tình hình thanh toán chi ti t theo các d án do đ a phương qu n lý đ S Tài chính t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh; đ ng th i báo cáo Kho b c Nhà nư c (Trung ương) tình hình thanh toán chi ti t theo các d án do các B qu n lý và t ng m c thanh toán v n cho các d án đ a phương qu n lý. Kho b c Nhà nư c (Trung ương) báo cáo B Tài chính tình hình thanh toán chi ti t theo các d án do các B qu n lý, t ng m c thanh toán v n (theo t ng t nh) cho các d án đ a phương qu n lý và tình hình chuy n v n cho B Qu c phòng. + Hàng quý, sáu tháng và c năm, Kho b c Nhà nư c t nh báo cáo S Tài chính tình hình thanh toán chi ti t theo các d án do đ a phương qu n lý đ S Tài chính t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh, đ ng th i báo cáo Kho b c Nhà nư c (Trung ương) tình hình thanh toán chi ti t theo các d án do các B qu n lý và chi ti t theo các d án đ a phương qu n lý. Kho b c Nhà nư c (Trung ương) báo cáo B Tài chính tình hình thanh toán chi ti t theo các d án do các B qu n lý và các d án đ a phương qu n lý và tình hình chuy n v n cho B Qu c phòng. (Theo bi u s 2/TPCP kèm theo Thông tư này) - Hàng quý, năm ho c đ t xu t, B Tài chính và B K ho ch và Đ u tư t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph theo Quy t đ nh s 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 c a Th tư ng Chính ph và Quy t đ nh s 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v Ch đ báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n đ u tư nhà nư c”. 7. Hi u l c thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Kho b c Nhà nư c hư ng d n x lý các v n đ có liên quan đ th c hi n theo Thông tư này. Đ i v i d án Tái đ nh cư Nhà máy Th y đi n Sơn La, vi c qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n đ u tư (bao g m c nh ng quy đ nh t i Thông tư s 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 không đư c đi u ch nh t i Thông tư này) th c hi n theo hư ng d n riêng c a B Tài chính. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các đoàn th , các T p đoàn, T ng công ty nhà nư c. - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW. - Văn phòng TW Đ ng. - Văn phòng Qu c h i. Nguy n Công Nghi p - Văn phòng Ch t ch nư c. - Văn phòng Chính ph . - Website Chính ph . - Tòa án nhân dân t i cao. - Vi n ki m sát nhân dân t i cao. - Ki m toán nhà nư c. - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các đơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Lưu: VT, V Đ u tư
  4. B (T nh):… Bi u s 1/TPCP K HO CH V N TRÁI PHI U CHÍNH PH NĂM 20… (Kèm theo công văn s … ngày… tháng… năm 20…) Đơn v : tri u đ ng Đã gi i ngân đ n Quy t đ nh đ u tư T ng m c 31/12/20…(năm trư c b trí v n trái năm KH) K ho ch Đ a đi m Năng l c Th i gian phi u Chính Trong đó v n năm STT Tên d án Ghi chú xây d ng thi t k KC-HT S QĐ, ph c giai năm 20… (năm T ng m c đo n (2003- T ng s lũy KH) ngày, 20…(năm đ u tư 2010) k t KC tháng, năm trư c năm KH) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T ng s I Các d án theo ngành/lĩnh v c 1 D án… 2 D án… 3 D án… … II Các d án theo ngành/lĩnh v c 1 D án… 2 D án… 3 D án… …
  5. Nơi nh n: B TRƯ NG (Ch t ch UBND t nh) - B Tài chính; (Ký tên, đóng d u) - B K ho ch và Đ u tư KBNN………. Bi u s 2/TPCP BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N VÀ THANH TOÁN CÁC D ÁN S D NG V N TRÁI PHI U CHÍNH PH Đ n tháng… năm 20… (quý, năm) (Kèm theo công văn s … ngày… tháng… năm 20…) Đ/v : tri u đ ng K ho ch v n trái Giá tr kh i lư ng hoàn thành Lũy k v n thanh toán T l v n thanh STT Tên d án phi u Chính ph T ng s lũy k Riêng năm 20… T ng s lũy k Riêng năm 20… toán so v i k Ghi chú (năm KH) t KC (năm KH) t KC (năm KH) ho ch giao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T ng s A Các d án TW qu n lý I B … 1 D án… 2 D án… II B … B Các d án đ a phương qu n lý I Đư ng xu ng xã: 1 D án… 2 D án… II Th y l i:
  6. 1 D án… 2 D án… Ghi chú: TH TRƯ NG KBNN……….. 1. Báo cáo tháng: (Ký tên, đóng d u) - KBNN t nh g i S Tài chính t nh m c B (Các d án ĐP qu n lý); - KBNN t nh g i KBNN (TW) chi ti t m c A và t ng s m c B. - KBNN (TW) g i B Tài chính ti t m c A và t ng s m c B (t ng t nh). 2. Báo cáo quý, 6 tháng, năm: - KBNN t nh g i S Tài chính t nh m c B (Các d án ĐP qu n lý); - KBNN t nh g i KBNN (TW) chi ti t t i m c A và chi ti t m c B. - KBNN (TW) g i B Tài chính chi ti t m c A và chi ti t m c B (t ng t nh).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản