Thông tư số 135/2008/TT-BTC về việc chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể tha

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
183
lượt xem
29
download

Thông tư số 135/2008/TT-BTC về việc chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể tha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 135/2008/TT-BTC về việc chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 135/2008/TT-BTC về việc chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể tha

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------ S : 135/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N NGHN NNH S 69/2008/N -CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH XÃ H I HÓA IV I CÁC HO T NG TRONG LĨNH V C GIÁO D C, D Y NGH , Y T , VĂN HÓA, TH THAO, MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 69/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng; Căn c Quy t nh s 1466/Q -TTg ngày 10/10/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c chi ti t các lo i hình, tiêu chí quy mô, tiêu chu n c a các cơ s th c hi n xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c - ào t o, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng. B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. Ph m vi, i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh s 69/2008/N -CP ngày 30/5/2008 (sau ây g i t t là Ngh nh s 69/2008/N -CP), ư c hư ng d n th c hi n như sau: 1. Ph m vi i u ch nh: Lĩnh v c xã h i hóa bao g m: Giáo d c - ào t o, d y ngh ; y t ; văn hoá; th d c th thao; môi trư ng. 2. i tư ng i u ch nh: a) Các cơ s ngoài công l p ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ho t ng trong các lĩnh v c xã h i hóa, bao g m: - Các cơ s ngoài công l p ư c thành l p và ho t ng theo quy nh t i Ngh nh s 69/2008/N -CP c a Chính ph , bao g m cơ s dân l p và cơ s tư nhân (ho c tư th c i v i giáo d c - ào t o, d y ngh ), ho t ng trong các lĩnh v c xã h i hóa. - Các cơ s ngoài công l p ã ư c thành l p và ho t ng theo Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p; Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao.
 2. b) Các t ch c, cá nhân ho t ng theo Lu t Doanh nghi p có các d án u tư, liên doanh, liên k t thành l p các cơ s h ch toán c l p ho t ng trong các lĩnh v c xã h i hóa có i u ki n ho t ng theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. c) Các cơ s s nghi p công l p th c hi n góp v n, huy ng v n, liên doanh, liên k t theo quy nh c a pháp lu t thành l p các cơ s h ch toán c l p ho c doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c xã h i hóa theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. i v i các d án u tư nư c ngoài trong lĩnh v c xã h i hóa: Vi c áp d ng các chính sách ưu ãi quy nh t i Ngh nh s 69/2008/N -CP th c hi n theo Quy t nh riêng c a Th tư ng Chính ph trên cơ s ngh c a B K ho ch và u tư và các B qu n lý chuyên ngành có liên quan. (Sau ây g i t t là cơ s th c hi n xã h i hóa). II. i u ki n ư c hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa theo quy nh t i i u 2 Ngh nh s 69/2008/N -CP, ư c hư ng d n c th như sau: Cơ s th c hi n xã h i hóa trong các lĩnh v c: Giáo d c - ào t o, d y ngh ; y t ; văn hoá; th d c th thao; môi trư ng ph i thu c danh m c lo i hình và áp ng các tiêu chí quy mô, tiêu chuNn ban hành kèm theo Quy t nh s 1466/Q -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ư c hư ng các chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa quy nh t i Ngh nh s 69/2008/N -CP. III. Nguyên t c th c hi n chính sách khuy n khích xã h i hóa t i i u 4 Ngh nh s 69/2008/N -CP, ư c hư ng d n c th như sau: 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c thành l p, c p phép ho t ng ph i m b o theo quy ho ch và áp ng các i u ki n ư c hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hoá ư c quy nh t i m c II c a Thông tư này. 2. Cơ s th c hi n xã h i hóa ho t ng theo nguyên t c t m b o kinh phí. 3. Nhà nư c th c hi n giao t, cho thuê t ã hoàn thành gi i phóng m t b ng i v i cơ s th c hi n xã h i hóa phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t; có chính sách h tr kinh phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i các d án u tư trong lĩnh v c xã h i hóa ã t th c hi n công tác n bù, gi i phóng m t b ng k t ngày Ngh nh s 69/2008/N -CP có hi u l c thi hành. 4. Nhà nư c, xã h i coi tr ng và i x bình ng trong ho t ng cũng như i v i các s n phNm và d ch v c a cơ s th c hi n xã h i hóa như cơ s công l p. Các cơ s th c hi n xã h i hóa ư c tham gia các d ch v công do nhà nư c tài tr , t hàng; tham gia u th u nh n các h p ng, d án s d ng ngu n v n trong và ngoài nư c phù h p v i ch c năng nhi m v ho t ng theo quy nh c a pháp lu t.
 3. 5. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c liên doanh, liên k t v i các t ch c trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t, nh m huy ng v n, nhân l c và công ngh , nâng cao ch t lư ng s n phNm d ch v . 6. Tài s n c a cơ s th c hi n xã h i hóa bao g m tài s n c a cá nhân, t p th , tài s n c a các cơ s s nghi p công l p tham gia góp v n khi thành l p và ph n tài s n ư c hình thành trong quá trình ho t ng; trong ó tài s n ư c hi n, t ng ho c vi n tr không hoàn l i trong quá trình ho t ng c a cơ s th c hi n xã h i hóa không ư c chia cho cá nhân, ch s d ng chung cho l i ích c a cơ s và c ng ng. 7. Trư ng h p cơ s th c hi n xã h i hóa ng ng ho t ng, ph i gi i th thì th c hi n trình t , th t c gi i th , x lý tài s n, tài chính theo quy nh c a pháp lu t v gi i th doanh nghi p. IV. Cho thuê nhà, xây d ng cơ s v t ch t th c hi n i u 5 Ngh nh s 69/2008/N -CP, ư c hư ng d n c th như sau: 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c ưu tiên thuê nhà, cơ s h t ng cung c p các s n phNm d ch v trong lĩnh v c xã h i hóa phù h p v i quy ho ch, k ho ch c a a phương và c a Nhà nư c. a) Căn c vào qu nhà, cơ s h t ng hi n có, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương t o i u ki n, khuy n khích các cơ quan có liên quan u tư, c i t o nâng c p qu nhà, cơ s h t ng thu c Nhà nư c qu n lý, chuy n giao cho các cơ s th c hi n xã h i hóa thuê dài h n v i giá ưu ãi. b) Căn c vào quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét quy t nh vi c xây d ng m i nhà, cơ s h t ng cho các cơ s th c hi n xã h i hóa thuê dài h n v i giá ưu ãi. 2. Giá cho thuê ưu ãi i v i cơ s th c hi n xã h i hóa ư c xác nh c th như sau: M c giá cho thuê ưu ãi t i a không bao g m ti n thuê t, ti n n bù gi i phóng m t b ng (n u có) và lãi c a cơ s kinh doanh nhà, cơ s h t ng theo d án ư c duy t. ơn giá cho thuê nhà, cơ s h t ng i v i cơ s th c hi n xã h i hóa do y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy nh c th phù h p v i th c t t i a phương, c th : a) i v i nhà, cơ s h t ng hi n có, giá cho thuê ư c xác nh trên cơ s ánh giá l i tài s n theo quy nh hi n hành v qu n lý tài s n. b) i v i nhà, cơ s h t ng u tư xây d ng m i ư c xác nh b ng giá xây d ng (bao g m c thu c a ơn v xây d ng), không bao g m ti n thuê t, n bù gi i phóng m t b ng, ti n lãi c a cơ s kinh doanh nhà, cơ s h t ng. y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào tình hình c th và kh năng ngân sách c a a phương ban hành quy nh v vi c h tr m t ph n ho c toàn b ti n lãi i v i cơ quan, ơn v , t ch c có ch c năng kinh doanh nhà, cơ
 4. s h t ng cho cơ s th c hi n xã h i hóa thuê. M c lãi này ư c tính tương ương m c lãi su t cho vay kỳ h n 1 năm c a Ngân hàng u tư và phát tri n trên a bàn và giá tr s a ch a, xây d ng m i cho cơ s th c hi n xã h i hóa thuê. Căn c h tr ti n lãi cho cơ quan, ơn v , t ch c có ch c năng kinh doanh nhà, cơ s h t ng do y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh. 3. H sơ, th t c ư c xét hư ng ưu ãi thuê nhà, cơ s h t ng thu c s h u Nhà nư c theo hư ng d n c a y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy nh. 4. y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương t o i u ki n thu n l i v các th t c hành chính, c p gi y phép xây d ng và các th t c liên quan khác các cơ s th c hi n xã h i hóa th c hi n u tư xây d ng, s a ch a cơ s v t ch t theo quy ho ch. 5. Trư ng h p cơ s th c hi n xã h i hóa xây d ng nhà, cơ s v t ch t n m trong các d án, khu ô th m i ã ư c xây d ng cơ s h t ng ph i n p chi phí xây d ng h t ng, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào kh năng c a ngân sách a phương ban hành quy nh v vi c h tr m t ph n chi phí xây d ng h t ng cho cơ s th c hi n xã h i hóa. H sơ, th t c ư c xem xét h tr chi phí xây d ng cơ s h t ng cho cơ s th c hi n xã h i hóa theo hư ng d n c a y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương. V. Giao t, cho thuê t quy nh t i i u 6 Ngh nh s 69/2008/N -CP, ư c hư ng d n như sau: 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét quy t nh giao t ho c cho thuê t ã hoàn thành gi i phóng m t b ng xây d ng các công trình xã h i hóa theo các hình th c: Giao t không thu ti n s d ng t; cho thuê t và mi n ti n thuê t; giao t có thu ti n s d ng t và ư c mi n ti n s d ng t trong th i h n ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t. Riêng i v i t ô th , t y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào tình hình c th và kh năng ngân sách c a a phương ban hành quy nh c th ch giao t có thu ti n s d ng t, cho thuê t có thu ti n thuê t cho các cơ s th c hi n xã h i hóa; ng th i quy nh vi c th c hi n ch mi n, gi m thu ti n s d ng t, ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ch u tư ã ng trư c kinh phí b i thư ng, h tr tái nh cư d án xã h i hóa theo phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t (k t ngày Ngh nh s 69/2008/N -CP có hi u l c thi hành) thì s kinh phí b i thư ng, h tr tái nh cư ã u tư i v i di n tích t ph c v ho t ng xã h i hóa s ư c Ngân sách nhà nư c hoàn tr . y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy nh c th , công khai th t c, th i gian hoàn tr kinh phí b i thư ng, h tr tái nh cư cho các ch u tư d án xã h i hóa.
 5. 2. Trư ng h p cơ s th c hi n xã h i hóa có nguy n v ng ư c th c hi n theo phương th c giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t tr ti n m t l n cho c th i gian thuê th c hi n d án u tư (không th c hi n theo quy nh mi n gi m ti n s d ng t); y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét, quy t nh theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n quy t nh vi c giao t, cho thuê t cho ch u tư d án xã h i hóa theo quy nh hi n hành v thu ti n s d ng t ho c cho thuê t tr ti n m t l n cho c th i gian thuê. Trong trư ng h p này cơ s th c hi n xã h i hóa ư c tr chi phí b i thư ng t, h tr t ã ng trư c (n u có) vào ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p; ư c tính giá tr quy n s d ng t, giá tr quy n thuê t vào giá tr tài s n c a d án u tư và có các quy n và nghĩa v như t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t, cho thuê t tr ti n m t l n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v t ai. 3. Trư ng h p cơ s công l p, bán công chuy n i sang lo i hình cơ s th c hi n xã h i hoá n u áp ng các i u ki n ư c hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hoá ư c quy nh t i m c II c a Thông tư này thì ư c U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh ư c ti p t c s d ng di n tích t ang s d ng dư i các hình th c giao t không thu ti n s d ng t, ho c giao t có thu ti n s d ng t nhưng ư c mi n ti n s d ng t, ho c cho thuê t theo hư ng d n t i i m 1 và i m 2 m c V Thông tư này. Trình t và th t c giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v t ai. i v i t không ưa vào s d ng, ho c s d ng không úng m c ích cơ s ph i tr l i cho nhà nư c. 4. Cơ s th c hi n xã h i hóa ph i s d ng t úng m c ích và phù h p v i quy ho ch; trư ng h p s d ng t không úng m c ích thì cơ s th c hi n xã h i hóa b thu h i t theo quy nh c a pháp lu t v t ai, ng th i ph i n p ngân sách nhà nư c toàn b ti n thuê t ư c mi n theo giá t t i th i i m b thu h i i v i th i gian s d ng không úng m c ích, và ph i n p ngân sách nhà nư c nh ng kho n cơ s th c hi n xã h i hóa ã ư c ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh s 69/2008/N - CP. 5. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t, giao t nhưng ư c mi n ti n s d ng t, cho thuê t nhưng mi n thu ti n thuê t ph i th c hi n quy n và nghĩa v theo quy nh c a Lu t t ai; Không ư c tính giá tr quy n s d ng t ang s d ng vào giá tr tài s n c a d án u tư và không ư c dùng t th ch p làm tài s n vay v n. 6. Cơ s th c hi n xã h i hóa không ư c chuy n như ng t ã ư c nhà nư c giao th c hi n d án xã h i hóa. Trư ng h p cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh cho phép chuy n như ng cơ s th c hi n xã h i hoá thì ph i b o m vi c chuy n như ng không làm thay i m c ích s d ng t ph c v ho t ng xã h i hóa. Trong trư ng h p này, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n vi c thu h i l i t ã giao cho ch u tư cũ giao t ho c cho thuê t i v i ch u tư m i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v t ai.
 6. VI. V thu thu nh p doanh nghi p th c hi n i u 8 Ngh nh s 69/2008/N - CP, ư c hư ng d n như sau: 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa có thu nh p t ho t ng xã h i hóa ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong su t th i gian ho t ng. 2. i v i cơ s th c hi n xã h i hóa có nhi u lo i hình kinh doanh khác nhau ph i t ch c h ch toán riêng thu nh p t ho t ng xã h i hóa ư c áp d ng m c thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i i m 1 M c VI này. Cơ s th c hi n xã h i hóa có thu nh p t các ho t ng khác ngoài các ho t ng trong lĩnh v c xã h i hóa quy nh t i i m 1 M c I c a Thông tư này thì ph i th c hi n nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t. Phương pháp tính thu Thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh c a Lu t thu Thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t thu Thu nh p doanh nghi p. 3. Cơ s th c hi n xã h i hoá ph i th c hi n kê khai n p thu theo úng quy nh c a pháp lu t v thu , và th c hi n xu t hoá ơn i v i các kho n thu t ho t ng xã h i hoá theo úng quy nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng hoá ơn. Trư ng h p vi ph m s b x lý theo các ch tài c a pháp lu t v thu hi n hành. 4. Cơ s th c hi n xã h i hóa thành l p m i k t ngày Ngh nh s 69/2008/N -CP có hi u l c thi hành ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 04 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% thu thu nh p doanh nghi p trong 05 năm ti p theo. Cơ s th c hi n xã h i hoá thành l p m i t ngày Ngh nh s 69/2008/N -CP có hi u l c thi hành t i các a bàn ưu ãi u tư quy nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph và cơ s th c hi n xã h i hoá thành l p m i t ngày 01 tháng 01 năm 2009 t i a bàn thu c danh m c a bàn ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p ban hành kèm theo Ngh nh s 124/2008/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p thì ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% trong su t th i gian ho t ng, ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 04 năm k t khi có thu nh p ch u thu , gi m 50% s thu ph i n p trong 09 năm ti p theo. 5. Cơ s th c hi n xã h i hóa thành l p trư c ngày Ngh nh s 69/2008/N -CP có hi u l c thi hành ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p cho th i gian còn l i k t năm tính thu 2008 như sau: + N u th i gian hư ng ưu ãi theo quy nh trư c ây v n còn thì ti p t c ư c hư ng ưu ãi theo nguyên t c kho ng th i gian ưu ãi còn l i b ng s năm doanh nghi p ư c hư ng mi n thu , gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này tr (-) i s năm cơ s ã hư ng mi n thu , gi m thu theo các văn b n quy ph m pháp lu t trư c ây như sau: - n h t kỳ tính thu năm 2007, cơ s ang trong th i gian ư c mi n thu thì s năm mi n thu còn l i b ng s năm mi n thu theo quy nh c a Thông tư này tr (-) s năm cơ s ã ư c mi n thu n h t kỳ tính thu năm 2007, ng th i ư c hư ng toàn b th i gian gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này.
 7. - n h t kỳ tính thu năm 2007, cơ s v a h t th i gian ư c mi n thu thì ư c hư ng toàn b s năm gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này. - n h t kỳ tính thu năm 2007, cơ s ang trong th i gian gi m thu thì s năm gi m thu còn l i b ng s năm gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này tr (-) s năm cơ s ã ư c gi m thu n h t kỳ tính thu năm 2007. + n h t kỳ tính thu năm 2007, cơ s ã h t th i gian mi n thu , gi m thu thì không thu c di n hư ng mi n thu , gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này. 6. Th i gian mi n thu , gi m thu quy nh t i kho n 4 M c này ư c tính liên t c t năm u tiên cơ s có thu nh p ch u thu t ho t ng xã h i hoá ư c hư ng ưu ãi thu ; Trư ng h p cơ s không có thu nh p ch u thu trong ba năm u, k t năm u tiên có doanh thu t d án u tư thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm th tư. Th i gian b t u ư c mi n thu , gi m thu i v i cơ s th c hi n xã h i hoá thành l p m i trư c ngày 01 tháng 01 năm 2009 xác nh như sau: - n h t kỳ tính thu 2008 chưa có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm u tiên có thu nh p ch u thu ; trư ng h p không có thu nh p ch u thu trong 3 năm u k t năm u tiên có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu u c tính t năm th tư; - n h t kỳ tính thu 2008 ã có doanh thu nhưng chưa 3 năm, k t khi có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm u tiên có thu nh p ch u thu ; trư ng h p không có thu nh p ch u thu trong 3 năm u k t năm u tiên có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm th tư. - n h t kỳ tính thu 2008 ã có doanh thu t 3 năm tr lên thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm tính thu 2009. VII. V chính sách ưu ãi tín d ng th c hi n i u 9 Ngh nh s 69/2008/N - CP, ư c hư ng d n như sau: Cơ s th c hi n xã h i hóa thu c ph m vi, i tư ng, i u ki n quy nh t i M c I, M c II c a Thông tư này ư c vay v n tín d ng u tư ho c h tr sau u tư theo quy nh v tín d ng u tư c a Nhà nư c (Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph và Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP v tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c và văn b n hư ng d n c a B Tài chính) VIII. V chính sách huy ng v n th c hi n i u 10 Ngh nh s 69/2008/N - CP, ư c hư ng d n như sau: 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c phép huy ng v n c a các t ch c kinh t , cá nhân u tư phát tri n cơ s v t ch t và có trách nhi m s d ng, hoàn tr v n huy ng theo tho thu n. Kho n chi tr lãi huy ng dư i hình th c v n vay ư c h ch toán vào chi phí c a cơ s th c hi n xã h i hóa.
 8. a) Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c phép huy ng v n dư i d ng góp c ph n, v n góp t ngư i lao ng trong ơn v , huy ng các ngu n v n h p pháp khác thông qua h p tác, liên k t v i doanh nghi p, t ch c kinh t , t ch c tài chính, cá nhân trong và ngoài nư c u tư xây d ng cơ s v t ch t. Ph n tr c t c, chia lãi dư i hình th c góp c ph n, liên doanh liên k t ư c l y t l i nhu n sau thu c a cơ s th c hi n xã h i hóa. b) Lãi su t huy ng v n vay, lãi chia t ho t ng góp v n c ph n, liên doanh, liên k t do cơ s th c hi n xã h i hóa th a thu n v i t ch c góp v n theo quy nh c a pháp lu t và ph i ư c ghi trong kh ư c ho c h p ng huy ng v n. 2. Trách nhi m s d ng và hoàn tr v n huy ng: Vi c huy ng v n c n ư c tính toán, cân nh c k v hi u qu kinh t . V n huy ng ph i s d ng úng m c ích ã cam k t v i t ch c, cá nhân tham gia góp v n. V n huy ng ph i ư c qu n lý ch t ch , u tư có hi u qu . Cơ s th c hi n xã h i hóa ph i tr n g c và lãi theo úng cam k t khi huy ng v n. Ch t ch H i ng qu n tr (hay H i ng trư ng) ho c Th trư ng ( i v i cơ s th c hi n xã h i hóa không có H i ng qu n tr ) ch u trách nhi m phê duy t phương án huy ng v n. N u phương án huy ng v n không có hi u qu d n n t n th t tài s n, thua l thì Ch t ch H i ng qu n tr (hay H i ng trư ng), Th trư ng cơ s th c hi n xã h i hóa ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. IX. X lý tài s n trên t khi chuy n i các hình th c ho t ng quy nh t i i u 13 Ngh nh s 69/2008/N -CP, ư c hư ng d n th c hi n như sau: 1. X lý tài s n trên t khi các cơ s công l p, bán công ư c c p có thNm quy n quy t nh chuy n sang lo i hình ngoài công l p (ho c doanh nghi p) như sau: a) Khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n cho phép cơ s công l p, bán công chuy n i hình th c ho t ng sang cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) thì ơn v ph i ti n hành ki m kê toàn b tài s n. ánh giá l i giá tr tài s n theo quy nh c a pháp lu t t i th i i m ki m kê; l p phương án x lý tài s n báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p t ng h p báo cáo B Tài chính ( i v i tài s n thu c cơ quan do trung ương qu n lý), báo cáo y ban nhân dân c p t nh thành ph tr c thu c trung ương ( i v i tài s n thu c cơ quan do a phương qu n lý). Phương án x lý tài s n ph i báo cáo y s lư ng và giá tr tài s n hi n có; nhu c u s d ng tài s n; s lư ng tài s n bán cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p); tài s n cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) thuê; tài s n chuy n giao ho c tr l i cho nhà nư c. b) Phương pháp ánh giá l i giá tr tài s n như sau: - i v i nh ng tài s n m i mua ho c m i l p t, xây d ng xong ưa vào s d ng là tài s n có th i gian tính t ngày mua, l p t ưa vào s d ng n ngày ơn v ư c phê duy t chuy n sang lo i hình ngoài công l p dư i 1 năm (12 tháng), giá tr ánh giá l i ư c căn c vào giá mua th c t trên hoá ơn ư c c p có thNm quy n ch p
 9. nh n thanh toán, giá l p t, xây d ng m i theo quy t toán công trình ư c duy t, ho c quy t toán hoàn thành các h ng m c công trình ( i v i công trình d dang). - i v i nh ng tài s n ã s d ng lâu là tài s n có th i gian tính t ngày mua, l p t ưa vào s d ng n ngày ơn v ư c phê duy t chuy n sang lo i hình ngoài công l p l n hơn ho c b ng 1 năm (12 tháng), khi ánh giá ph i xác nh l i giá tr tài s n theo giá t i th i i m có quy t nh ánh giá; vi c xác nh giá tr tài s n ư c căn c vào ch t lư ng còn l i c a t ng tài s n và ơn giá th c t mua m i tài s n ó t i th i i m và a i m ánh giá. Giá mua ho c giá xây d ng Giá tr còn l i c a T l % ch t lư ng còn = x m i c a t ng tài s n t i th i t ng tài s n ( ng) l i c a t ng lo i tài s n i m ánh giá ( ng) + T l ch t lư ng còn l i c a t ng tài s n ư c xác nh căn c vào tài s n, th i gian s d ng và th i gian ã s d ng c a t ng tài s n ó xác nh. Riêng i v i nhà c a và v t ki n trúc th c hi n theo quy nh t i ph n II Thông tư Liên B Xây d ng - Tài chính - V t giá Chính ph s 13/LB-TT ngày 18/8/1994. + Giá mua c a tài s n là giá c a lo i tài s n cùng lo i ho c tương ương ư c bán trên th trư ng t i th i i m ánh giá. Giá xây d ng m i c a nhà c a công trình xây d ng ư c tính như sau: Giá xây d ng m i c a ơn giá 1m2 xây Di n tích xây d ng c a nhà nhà c a công trình xây = x d ng m i c a, công trình xây d ng d ng ơn giá 1m2 xây d ng m i ư c áp d ng theo b ng giá chuNn ơn giá xây d ng duy t quy t toán cho nh ng công trình tương t cùng lo i t i th i i m và a i m ánh giá theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý xây d ng. - T ng giá tr còn l i c a toàn b tài s n ph i ánh giá là giá tr còn l i c a t ng tài s n c ng l i. 2. Trư ng h p tài s n c a nhà nư c u tư ư c bán cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n ư c th c hi n như sau: a) Căn c vào k t qu ánh giá l i giá tr tài s n do các t ch c có ch c năng nh giá tài s n Nhà nư c th c hi n, và báo cáo c a cơ quan qu n lý c p trên (n u có) g i n, Th trư ng các B , cơ quan oàn th Trung ương quy t nh bán tài s n c a Nhà nư c cho các cơ s ngoài công l p sau khi có ý ki n b ng văn b n c a B Tài chính ( i v i tài s n thu c cơ quan do trung ương qu n lý). Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh bán tài s n c a nhà nư c cho cơ s ngoài công l p theo ngh c a Giám c S Tài chính ( i v i tài s n thu c cơ quan do a phương qu n lý ). b) Th t c bán tài s n Nhà nư c như sau: - Thành l p H i ng bán tài s n Nhà nư c:
 10. Th trư ng các B , cơ quan oàn th Trung ương, ho c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p H i ng bán, thanh lý tài s n Nhà nư c cho cơ s ngoài công l p. Th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p làm ch t ch H i ng cùng v i các thành viên: + i di n c a S Tài chính ( i v i tài s n thu c cơ quan do a phương qu n lý). + Th trư ng và i di n b ph n k toán, tài v c a cơ quan qu n lý tài s n. + i di n b ph n, phòng ban tr c ti p qu n lý tài s n. + Chuyên gia có hi u bi t v c i m, tính năng k thu t c a tài s n ư c bán. - T ch c vi c bán tài s n c a Nhà nư c cho cơ s ngoài công l p. Sau khi hoàn thành vi c bán tài s n c a nhà nư c cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p), cơ quan tr c ti p qu n lý tài s n và cơ quan ch qu n ư c ghi gi m tài s n và giá tr tài s n theo úng s lư ng, giá tr h ch toán trên s sách k toán t i th i i m bán ho c thanh lý tài s n. c) Toàn b ti n bán tài s n sau khi tr i các chi phí cho công tác bán tài s n theo ch chi tiêu tài chính hi n hành ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p tài s n do nhà nư c u tư, cho cơ s ngoài công l p thuê l i ư c t ch c th c hi n như sau: - T t c tài s n c a nhà nư c cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) thuê l i ư c qu n lý theo ch qu n lý tài s n c a nhà nư c. Tài s n do nhà nư c qu n lý cho cơ s ngoài công l p thuê ư c chuy n giao cho t ch c c a nhà nư c có ch c năng cho thuê tài s n c a nhà nư c, ho c cơ quan tài chính cùng c p ( i v i nơi không có t ch c cho thuê tài s n c a nhà nư c) qu n lý và cho cơ s ngoài công l p thuê. - Cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) th c hi n ký h p ng thuê tài s n nhà nư c i v i t ch c c a nhà nư c có ch c năng cho thuê tài s n nhà nư c, ho c cơ quan tài chính cùng c p ( i v i nơi không có t ch c cho thuê tài s n c a nhà nư c). Thanh toán tr ti n thuê tài s n hàng năm theo h p ng ã ký và th c hi n vi c x lý ti n cho thuê theo quy nh c a pháp lu t. - Giá cho thuê tài s n ư c xác nh theo giá tr do các t ch c có ch c năng nh giá tài s n nhà nư c ánh giá l i t i th i i m chuy n giao, th i gian s d ng còn l i c a t ng lo i tài s n xác nh giá cho thuê và do y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh ( i v i tài s n c a các cơ s do a phương qu n lý); do B Tài chính quy t nh ( i v i tài s n c a các ơn v thu c B , ngành Trung ương qu n lý trên cơ s ngh c a B , ngành qu n lý tài s n. Tài s n c a nhà nư c cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) thuê, n u h t th i gian thuê theo h p ng ã ký mà cơ s ngoài công l p không còn nhu c u thuê ti p, ho c trong th i gian h p ng thuê còn hi u l c mà s d ng sai m c ích như: chuy n giao, chuy n như ng cho ơn v khác thuê l i s d ng mà chưa ư c cơ quan
 11. ký h p ng cho thuê ng ý, thì cơ quan ký h p ng cho thuê th c hi n thu h i tài s n và không ư c b i thư ng. Trong quá trình s d ng n u tài s n b hư h ng không s a ch a ư c, ho c ã h t th i h n không còn s d ng ư c thì cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) ph i có văn b n ngh cơ quan qu n lý tài s n x lý bán, ho c thanh lý theo quy nh hi n hành. 4. Th t c và trình t chuy n i cơ s công l p, bán công sang lo i hình ngoài công l p (ho c doanh nghi p) c a t ng lĩnh v c theo hư ng d n c a các B qu n lý ngành, lĩnh v c. X. Ngu n thu c a cơ s th c hi n xã h i hóa quy nh t i i u 14 Ngh nh s 69/2008/N -CP, ư c hư ng d n như sau: 1. Trên cơ s các kho n thu ư c quy nh t i Ngh nh s 69/2008/N -CP, cơ s th c hi n xã h i hóa ch ng qu n lý s d ng ngu n thu, m b o th c hi n chính sách xã h i i v i các i tư ng chính sách theo quy nh c a Nhà nư c. 2. i v i các kho n thu phí, l phí, kho n thu t ho t ng cung c p hàng hoá, d ch v khác, thu t lãi ư c chia t các ho t ng liên doanh, liên k t; lãi t ti n g i ngân hàng, trái phi u cơ s ngoài công l p ph i theo dõi ch t ch và ghi chép vào s sách k toán theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cơ s th c hi n xã h i hóa ư c t quy t nh m c thu và ph i công khai m c thu trên cơ s m b o trang tr i chi phí c n thi t cho quá trình ho t ng và có tích lũy u tư phát tri n. 4. i v i kinh phí do ngân sách nhà nư c c p (n u có), cơ s th c hi n xã h i hóa ph i theo dõi riêng và quy t toán theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n, c th : - Kinh phí th c hi n các nhi m v do Nhà nư c t hàng. - Kinh phí h tr th c hi n các tài nghiên c u khoa h c và công ngh . - Kinh phí th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia. - Kinh phí th c hi n chương trình ào t o b i dư ng ngư i lao ng. - Các kho n tài tr , h tr lãi su t. - Kho n kinh phí khác. 5. i v i các kho n thu t vi n tr , tài tr , quà bi u, t ng ph i ư c theo dõi và công khai theo i u l ho t ng c a cơ s th c hi n xã h i hóa. XI. Phân ph i k t qu tài chính c a cơ s th c hi n xã h i hóa quy nh t i i u 15 Ngh nh s 69/2008/N -CP, ư c hư ng d n như sau: 1. Căn c vào k t qu ho t ng tài chính hàng năm, thu nh p c a cơ s th c hi n xã h i hóa sau khi ã trang tr i các kho n chi phí, chi tr lãi vay, n p thu cho ngân
 12. sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t ư c phân ph i trích l p các qu và chia lãi cho các thành viên góp v n. 2. N i dung các kho n chi và m c chi do cơ s th c hi n xã h i hóa t quy t nh và ch u trách nhi m, nhưng ph i m b o tuân th các quy nh c a Nhà nư c i v i các kho n chi phí h p l làm căn c xác nh thu thu nh p doanh nghi p i v i cơ s ngoài công l p. Các n i dung chi ph i ư c theo dõi, ph n nh y trên s sách k toán c a cơ s th c hi n xã h i hóa. 3. Vi c trích l p các qu , m c chi tr thu nh p cho ngư i lao ng và chia lãi cho các thành viên góp v n do H i ng Qu n tr (hay H i ng trư ng) ho c Th trư ng ( i v i cơ s không có H i ng qu n tr ) cơ s th c hi n xã h i hóa quy t nh phù h p v i i u l t ch c ho t ng c a cơ s . XII. Trách nhi m c a cơ s th c hi n xã h i hóa quy nh t i i u 16 Ngh nh s 69/2008/N -CP, ư c hư ng d n th c hi n như sau: 1. Các cơ s th c hi n xã h i hóa ph i ăng ký v i cơ quan thu khi ho t ng. nh kỳ hàng quý và hàng năm l p báo cáo ho t ng nghi p v chuyên môn g i cơ quan qu n lý ngành (cơ quan c p phép ho t ng). Báo cáo ho t ng tài chính g i cơ quan qu n lý ngành và cơ quan tài chính cùng c p. 2. Cơ s th c hi n xã h i hóa ph i tuân th theo i u l ho t ng, b o m các i u ki n v chuyên môn, nghi p v , nhân l c, cơ s v t ch t theo quy nh c a pháp lu t cung c p cho xã h i các s n phNm, d ch v t yêu c u, tiêu chuNn v n i dung và ch t lư ng. 3. Hàng năm, các cơ s th c hi n xã h i hóa ph i th c hi n công khai ho t ng c a cơ s và công khai tình hình ho t ng tài chính. H i ng Qu n tr (hay H i ng trư ng) ho c Th trư ng ( i v i cơ s không có H i ng qu n tr ) cơ s th c hi n xã h i hóa th c hi n công khai theo i u l ho t ng c a cơ s ngoài công l p. c bi t c n công khai các n i dung sau: - Công khai m c thu phí, l phí. - Công khai m c h tr và s ti n ngân sách nhà nư c h tr cho cơ s th c hi n xã h i hóa. - Công khai các kho n óng góp cho ngân sách nhà nư c c a cơ s th c hi n xã h i hóa. 4. Cơ s th c hi n xã h i hóa do t ch c, cá nhân thành l p ph i ăng ký n i dung ho t ng chuyên môn v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n a phương và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. ăng ký ho t ng v i cơ quan thu làm căn c ưu ãi ho c tính thu thu nh p doanh nghi p. 5. Cơ s th c hi n xã h i hóa có trách nhi m t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê; th c hi n ki m toán hàng năm và công khai k t qu ki m toán theo quy nh c a pháp lu t.
 13. XIII. Nhi m v qu n lý nhà nư c i v i cơ s th c hi n xã h i hóa quy nh t i i u 17, 18 Ngh nh s 69/2008/N -CP, ư c hư ng d n th c hi n như sau: 1. Các B , ngành ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, các B có liên quan và y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương xây d ng quy ho ch, k ho ch s d ng t theo ngành, lĩnh v c và a bàn. y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m xây d ng quy ho ch, qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành v t ai; có trách nhi m công b công khai trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008 v quy ho ch s d ng t dành cho các lĩnh v c xã h i hóa. 2. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c trung ương giao nhi m v cho cơ quan chuyên môn qu n lý nhà nư c theo t ng lĩnh v c b trí cán b theo dõi, qu n lý cơ s th c hi n xã h i hóa giúp B trư ng và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các cơ s th c hi n xã h i hóa. nh kỳ hàng quý và hàng năm, cơ quan chuyên môn qu n lý nhà nư c theo t ng lĩnh v c l p báo cáo t ng h p tình hình ho t ng c a các cơ s th c hi n xã h i hóa g i Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương và B , ngành qu n lý theo t ng lĩnh v c. nh kỳ tháng 1 hàng năm, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương l p báo cáo tình hình th c hi n các chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa c a a phương theo t ng lĩnh v c và g i các B qu n lý chuyên ngành t ng h p. nh kỳ tháng 2 hàng năm, các B qu n lý chuyên ngành báo cáo ánh giá tình hình th c hi n xã h i hóa thu c ph m vi qu n lý, t ng h p tình hình th c hi n xã h i hóa c a toàn ngành và g i v B Tài chính B Tài chính t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . Cơ quan qu n lý ngành i v i cơ s th c hi n xã h i hóa có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình ho t ng c a các cơ s th c hi n xã h i hóa g i T ng c c Th ng kê (n u cơ s do Trung ương thành l p) và C c Th ng kê a phương (n u cơ s do a phương thành l p). 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành trung ương và a phương ph i h p v i các cơ quan liên quan tăng cư ng công tác thanh tra ki m tra ch t lư ng s n phNm, d ch v , x lý vi ph m i v i cơ s th c hi n xã h i hóa trong quá trình ho t ng. 4. Các cơ s th c hi n xã h i hóa ho t ng có sai ph m nghiêm tr ng ph i ình ch ho t ng. C p nào c p gi y phép ho t ng cho cơ s th c hi n xã h i hóa thì c p ó quy t nh ình ch ho t ng c a cơ s th c hi n xã h i hóa. Cơ quan ra quy t nh ình ch , gi i th các cơ s th c hi n xã h i hóa ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình. 5. U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch ào t o, s d ng ngu n nhân l c áp ng yêu c u th c hi n nhi m v xã h i hóa.
 14. b) Giao nhi m v cho t ch c phát tri n qu t ho c ơn v nhà nư c c a a phương th c hi n công tác gi i phóng m t b ng trư c khi giao t, cho thuê t theo quy ho ch cho cơ s th c hi n xã h i hóa. T ch c phát tri n qu t ho c ơn v nhà nư c ư c giao nhi m v này c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m th c hi n b i thư ng, h tr tái nh cư i v i qu t ph c v ho t ng xã h i hóa. Kinh phí b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i t ph c v ho t ng trong lĩnh v c xã h i hóa do Ngân sách nhà nư c m b o. Ngân sách trung ương th c hi n cơ ch h tr có m c tiêu cho ngân sách a phương có khó khăn, ph i nh n b sung cân i t ngân sách trung ương th c hi n nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng, h tr tái nh cư i v i qu t ph c v ho t ng xã h i hóa. M c h tr b ng 70% i v i các t nh mi n núi; 50% i v i các t nh còn l i. y ban nhân dân c p t nh báo cáo H i ng nhân dân c p t nh quy t nh v vi c s d ng ngu n thu s d ng t, ngu n thu s x ã ư c l i, ngu n ngân sách a phương m b o ph n kinh phí còn l i. Hàng năm, căn c vào các văn b n hư ng d n xây d ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i và d toán ngân sách nhà nư c hàng năm và tình hình th c t c a a phương, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t k ho ch b i thư ng, gi i phóng m t b ng, h tr tái nh cư i v i qu t ph c v ho t ng xã h i hóa. Trong ó, d ki n t ng s kinh phí th c hi n, s kinh phí ngân sách trung ương h tr theo quy nh g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh trong phương án phân b d toán ngân sách trung ương hàng năm. i v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có t l i u ti t các kho n thu v ngân sách trung ương ch ng b trí t ngu n ngân sách a phương th c hi n nhi m v b i thư ng, h tr tái nh cư i v i qu t ph c v ho t ng xã h i hóa. c) Ch o, phân công các cơ quan liên quan th c hi n vi c u th u d án cho các cơ s th c hi n xã h i hóa theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. d) Công b công khai quy trình, th t c gi i quy t vi c giao t, cho thuê t iv i cơ s th c hi n xã h i hóa. ) Khi xây d ng ho c i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i m b o b trí qu t dành cho ho t ng xã h i hóa; khi xây d ng quy ho ch, quy t nh phê duy t quy ho ch phát tri n các khu ô th m i, khu công nghi p ph i dành qu t theo quy ho ch u tư xây d ng phát tri n các cơ s th c hi n xã h i hóa. e) Th c hi n nhi m v giám sát, ki m tra i v i các cơ s th c hi n xã h i hoá v vi c qu n lý s d ng t ai úng m c tiêu, hi u qu ; th c hi n x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. f) Căn c hư ng d n c th c a Thông tư này và các văn b n hư ng d n c a các B qu n lý chuyên ngành theo quy nh t i Kho n 10 i u 17 Ngh nh s 69/2008/N - CP ban hành ch quy nh ưu ãi c th v giao t, cho thuê t, m c h tr kinh
 15. phí u tư cơ s h t ng i v i các d án xã h i hoá... phù h p v i quy mô, hình th c ho t ng, lo i hình cơ s th c hi n xã h i hóa; phù h p v i yêu c u phát tri n c a t ng lĩnh v c a phương và b trí ngu n kinh phí th c hi n các chính sách ưu ãi, h tr các cơ s th c hi n xã h i hóa vào d toán ngân sách a phương hàng năm. - Nh ng ch chính sách do y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương ban hành quy nh ưu ãi t i M c IV; M c V và M c VII c a Thông tư này, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương c n báo cáo xin ý ki n H i ng nhân dân trư c khi ban hành. g) Ch o cơ quan thu a phương c p mã s thu cho cơ s th c hi n xã h i hóa, báo cáo tình hình ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p i v i các cơ s th c hi n xã h i hóa th c hi n theo Ngh nh s 69/2008/N -CP theo quy nh. XIV. T ch c th c hi n: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây v chính sách khuy n khích xã h i hoá thu c các lĩnh v c giáo d c ào t o, d y ngh ; y t ; văn hóa; th d c th thao; môi trư ng trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . 2. Các cơ s ngoài công l p thu c các lĩnh v c quy nh t i i m 1 M c I c a Thông tư này ư c thành l p theo Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999; Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph , có i u ki n hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hoá theo quy nh t i Thông tư này, ăng ký v i cơ quan c p phép ho t ng và cơ quan thu ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo hư ng d n t i Thông tư này. Các cơ s ngoài công l p thu c các lĩnh v c quy nh t i i m 1 M c I c a Thông tư này ư c thành l p theo Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999; Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph , không i u ki n hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hoá theo quy nh t i Thông tư này, thì ch m d t ư c hư ng chính sách ưu ãi v xã h i hoá k t ngày Ngh nh s 69/2008/N -CP có hi u l c thi hành. Các t ch c, cá nhân thành l p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p ang có các d án c l p ho t ng trong lĩnh v c xã h i hóa thu c danh m c quy nh c a Th tư ng Chính ph ăng ký v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n và cơ quan thu ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c ngh các B , ngành và y ban nhân dân t nh ph n nh v B Tài chính k p th i gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
 16. - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Ph m S Danh - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Tài chính các t nh,TP - Công báo; Website Chính ph ; - Website B Tài chính - Các V : CST, NSNN, PC, TCNH, C c QLCS, T ng c c thu ; - Lưu VT, V HCSN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản