Thông tư số 138/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
89
lượt xem
9
download

Thông tư số 138/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 138/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 138/2007/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p- T do - H nh phúc ******* S : 138/2007/TT- BTC Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ, THANH TOÁN, QUY T TOÁN V N U TƯ B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ D ÁN TH Y I N SƠN LA Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/06/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 207/2004/Q -TTg ngày 11/12/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành cơ ch qu n lý và th c hi n D án thu i n Sơn La và Quy t nh s 11/2007/Q -TTg ngày 23/1/2007 v vi c s a i, b sung m t s i u v cơ ch qu n lý và th c hi n D án thu i n Sơn La ban hành kèm theo Quy t nh s 207/2004/Q -TTg; Căn c Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09/01/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La và Quy t nh s 141/2007/Q -TTg ngày 24/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09/01/2007 c a Th tư ng Chính ph ; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán, quy t toán v n u tư b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La như sau: I. QUI NNH CHUNG 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Thông tư: Các d án b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La ph i m b o các i u ki n sau: - Thu c ph m vi, i tư ng, th i i m áp d ng Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -TTg và Quy t nh s 141/2007/Q -TTg; - N m trong Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án thu i n Sơn La ư c phê duy t t i Quy t nh s 196/2004/Q -TTg ngày 29/11/2004 c a Th tư ng Chính
 2. ph và quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án thu i n Sơn La; - N m trong quy ho ch chi ti t khu ( i m) tái nh cư ư c U ban nhân dân các t nh: Sơn La, Lai Châu, i n Biên phê duy t; - Th c hi n theo các quy t nh có liên quan c a Th tư ng Chính ph , c a y ban nhân dân các t nh: Sơn La, Lai Châu, i n Biên; - m b o th t c u tư và xây d ng theo úng quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000, Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 31/1/2003, Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 7/2/2005, Ngh nh s 112/2006/N - CP 29/9/2006 và Ngh nh s 99/2007/N -CP c a Chính ph ; - ư c b trí k ho ch v n u tư hàng năm th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La. 2. Ngu n v n u tư th c hi n d án: - Ngu n v n trái phi u Chính ph ; - Ngu n v n u tư c a T p oàn i n l c Vi t Nam (vi t t t là EVN). Các ngu n v n trên ư c chuy n cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam (vi t t t là Ngân hàng phát tri n) th c hi n ki m soát, thanh toán (không hư ng phí thanh toán). - Các ngu n v n khác: ư c qu n lý theo các quy nh hi n hành tương ng v i t ng ngu n v n ó. II. ĂNG KÝ, TH M TRA V N U TƯ HÀNG NĂM 1. ăng ký nhu c u v n u tư: Hàng năm, theo quy nh v th i gian l p d toán ngân sách nhà nư c; căn c Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư d án thu i n Sơn La ư c phê duy t trên a bàn t nh, m c tiêu và ti n di dân c a D án, tình hình th c t và kh năng th c hi n c a a phương; y ban nhân dân t nh ch o Ban Qu n lý d án t nh l p k ho ch tái nh cư và nhu c u v n u tư hàng năm trình y ban nhân dân t nh. y ban nhân dân t nh xem xét và ăng ký nhu c u v n u tư g i Văn phòng Chính ph ng g i Ban Ch o nhà nư c D án thu i n Sơn La, các B liên quan (B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn) và EVN trư c ngày 20 tháng 7 năm trư c (theo Ph l c 1- không chi ti t t ng khu, i m tái nh cư theo i m B c a ph l c) trình Th tư ng Chính ph quy t nh giao k ho ch năm. 2. ThNm tra phân b v n u tư: - Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày Th tư ng Chính ph giao k ho ch v n hàng năm; U ban nhân dân t nh ch o Ban Qu n lý d án t nh ph i h p v i các cơ quan liên quan căn c các quy nh hi n hành, ki m tra th t c u tư các d án, l p
 3. phương án phân b v n b i thư ng, h tr và tái nh cư trình y ban nhân dân t nh phê duy t g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn và EVN (theo Ph l c 1). - Căn c k ho ch v n u tư hàng năm ư c Th tư ng Chính ph giao, phương án phân b v n c a y ban nhân dân t nh, k ho ch phát hành trái phi u Chính ph và k ho ch ngu n v n c a EVN; B Tài chính thNm tra, có ý ki n v vi c phân b k ho ch v n u tư không th t c u tư và không m b o các quy nh v i u ki n b trí v n g i y ban nhân dân t nh, Ngân hàng phát tri n và EVN. U ban nhân dân t nh có trách nhi m phân b l i theo úng quy nh hi n hành và g i B Tài chính, Ngân hàng phát tri n c p phát thanh toán. Ý ki n c a B Tài chính v phương án phân b và phương án phân b úng quy nh c a U ban nhân dân t nh là căn c Ngân hàng phát tri n c p phát thanh toán. - Căn c phương án phân b v n c a U ban nhân dân t nh và ý ki n thNm tra c a B Tài chính; Ngân hàng phát tri n thông báo cho chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam t i các t nh (vi t t t là chi nhánh Ngân hàng phát tri n). 2. i u ch nh phân b k ho ch v n u tư: - nh kỳ, U ban nhân dân t nh ch o Ban Qu n lý d án rà soát ti n th c hi n trong năm, báo cáo U ban nhân dân t nh. Căn c k t qu rà soát c a Ban Qu n lý d án; U ban nhân dân t nh xem xét, l p phương án i u ch nh phân b k ho ch v n u tư g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, EVN. Phương án i u ch nh phân b v n u tư không ư c làm ch m ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư. - Th i h n i u ch nh phương án phân b k ho ch v n u tư trư c ngày 30/10 hàng năm. Ch m nh t sau 7 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c phương án i u ch nh phân b v n c a y ban nhân dân t nh; B Tài chính thNm tra và có ý ki n g i U ban nhân dân t nh, Ngân hàng phát tri n và EVN. - Căn c ý ki n thNm tra c a B Tài chính và phương án i u ch nh phân b v n u tư c a U ban nhân dân t nh; Ngân hàng phát tri n thông báo cho chi nhánh Ngân hàng phát tri n. Trư ng h p h t năm k ho ch không th c hi n h t m c v n u tư ã b trí (k c m c v n u tư i u ch nh), thì ư c chuy n sang năm sau thanh toán. III. CHUY N V N 1. Căn c chuy n v n: - K ho ch v n u tư ư c Th tư ng Chính ph giao; - Phương án phân b v n u tư c a a phương; - Ý ki n thNm tra phân b v n u tư c a B Tài chính; - Ti n th c hi n d án.
 4. 2. Trình t chuy n v n: - Căn c nhu c u v n thanh toán c a các d án; Ngân hàng phát tri n l p k ho ch thanh toán v n hàng quý g i Kho b c nhà nư c (Trung ương), ng g i B Tài chính vào ngày 15 c a tháng cu i quý. - Trên cơ s k ho ch c a Ngân hàng phát tri n; Kho b c nhà nư c (Trung ương) chuy n v n sang Ngân hàng phát tri n thanh toán. IV. T M NG, THANH TOÁN, THU H I T M NG 1. M tài kho n: Ban Qu n lý d án m tài kho n t i chi nhánh Ngân hàng phát tri n; chi nhánh Ngân hàng phát tri n hư ng d n Ban Qu n lý d án th t c m tài kho n. 2. T m ng, thanh toán, thu h i t m ng v n u tư chuNn b u tư, th c hi n d án, kh i lư ng hoàn thành khác và l p d án quy ho ch chi ti t khu ( i m) tái nh cư: Th c hi n theo quy nh t i Thông tư c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. 3. Thanh toán ư ng công v di chuy n dân: a) H sơ bao g m: - Quy t nh c a c p có thNm quy n: phê duy t thi t k , d toán, l a ch n nhà th u theo quy nh c a Lu t u th u. - Gi y ngh thanh toán v n u tư. - Ch ng t chuy n ti n. - B ng tính giá tr kh i lư ng hoàn thành theo h p ng. - Xác nh n hoàn thành vi c di chuy n dân b ng con ư ng này (c a Ban qu n lý d án và y ban nhân dân xã nơi có dân di d i). b) Thanh toán: - Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ ngh thanh toán c a nhà th u theo quy nh, h p l ; Ban Qu n lý d án ph i hoàn thành các th t c và chuy n ngh thanh toán t i Chi nhánh Ngân hàng. - Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ ngh thanh toán c a Ban Qu n lý d án theo quy nh, h p l ; chi nhánh Ngân hàng phát tri n thanh toán cho nhà th u toàn b giá tr công trình theo h p ng. 4. Thanh toán các công trình xây d ng t i khu tái nh cư ô th :
 5. a) Ch u tư ư c ng trư c ngu n v n b i thư ng, h tr và tái nh cư thu i n Sơn La xây d ng các công trình thi t y u liên quan n vi c ti p nh n h tái nh cư t i khu ( i m) tái nh cư ô th và phù h p v i ti n tái nh cư. b) Căn c xác nh t ng m c v n ư c ng trư c: - Phương án b i thư ng, d toán b i thư ng ư c c p có thNm quy n phê duy t c a các n i dung b i thư ng: tr s làm vi c, công trình ph g n li n v i tr s c a các t ch c, cơ s h t ng, công trình công c ng. - T ng giá tr d toán quy ho ch chi ti t i m tái nh cư, d toán san i m t b ng xây d ng i m tái nh cư ô th ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Xác nh t ng ngu n v n tái nh cư ư c ng trư c xây d ng các công trình thi t y u ph c v tái nh cư: T ng ngu n D toán san D toán b i thư ng tr s làm vi c, công v n tái nh i m t b ng = trình ph g n li n v i tr s c a các t + cư ư c ng i m tái nh ch c, cơ s h t ng, công trình công c ng trư c cư ô th c) Tài li u cơ s , m c v n ư c t m ng, thu h i t m ng, h sơ thanh toán và th i h n thanh toán: T ng giai o n th c hi n d án th c hi n theo quy nh tương ng t i M c 2, Ph n IV c a Thông tư này. 5. T m ng, thanh toán xây d ng cơ s h t ng, công trình công c ng i m tái nh cư xen ghép: Vi c t m ng, thanh toán xây d ng cơ s h t ng, công trình công c ng i m tái nh cư xen ghép th c hi n theo quy nh t i Thông tư c a B Tài chính hư ng d n qu n lý v n u tư thu c ngân sách xã, th tr n. 6. T m ng, thanh toán, thu h i chi phí b i thư ng: 6.1. Quy nh v h sơ: a) H sơ g i m t l n và g i b sung trong trư ng h p có i u ch nh, b sung, bao g m: - Phương án b i thư ng, h tr tái nh cư ư c c p có thNm quy n phê duy t. -H p ng kinh t (trư ng h p do nhà th u th c hi n). b) Gi y ngh thanh toán v n u tư c a Ban Qu n lý d án cho m i l n t m ng, thanh toán và d toán chi ti t t ng n i dung b i thư ng. c) Các kho n chi b i thư ng thanh toán tr c ti p cho h tái nh cư và h s t i u ph i có b ng kê t m ng, thanh toán chi ti t theo t ng h dân có a ch c th .
 6. Trư ng h p c bi t, chưa có phương án b i thư ng, h tr tái nh cư và d toán b i thư ng ư c duy t nhưng ph i th c hi n di chuy n theo ti n thì Ban qu n lý d án ư c t m ng t i a không quá 70% khái toán c a n i dung b i thư ng trong khái toán t ng m c u tư c a d án quy ho ch chi ti t khu tái nh cư, i m tái nh cư ư c duy t t m ng cho h dân. 6.2. T m ng, thanh toán, thu h i: a) H tái nh cư và h s t i ph i di d i nhà ư c thanh toán toàn b chi phí b i thư ng trư c khi di d i toàn b gia ình. b) H tái nh cư t nguy n: Ph i có ơn t nguy n di chuy n theo quy nh t i kho n 5, i u 10 c a Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 9/1/2007 và ư c thanh toán toàn b chi phí b i thư ng trư c khi di d i toàn b gia ình. 6.3. Th i h n và trình t thanh toán: - Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ ngh thanh toán (ho c t m ng) c a Ban Qu n lý d án theo quy nh (bao g m: Gi y ngh thanh toán v n u tư và d toán chi ti t t ng n i dung b i thư ng kèm theo b ng kê chi ti t xác nh giá tr t ng n i dung b i thư ng i v i t ng h dân); chi nhánh Ngân hàng phát tri n ki m soát, chuy n v n cho Ban Qu n lý d án Ban Qu n lý d án thanh toán cho các h dân (ho c chi nhánh Ngân hàng phát tri n ng th i thanh toán cho nhà th u theo ngh c a ch u tư i v i trư ng h p nhà th u th c hi n). - Trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c k t ngày ư c chi nhánh Ngân hàng phát tri n chuy n v n; Ban Qu n lý d án có trách nhi m thanh toán tr c ti p chi phí b i thư ng cho các h dân. T ng h dân ph i ký nh n, có xác nh n c a y ban nhân dân xã. - Vi c thanh toán chi phí b i thư ng cho h dân ph i hoàn thành trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày b t u thanh toán. - Trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c k t ngày hoàn thành vi c thanh toán cho các h dân; Ban Qu n lý d án ph i t ng h p báo cáo chi nhánh Ngân hàng phát tri n tình hình thanh toán chi phí b i thư ng và hoàn l i s ti n chưa thanh toán h t (kèm theo báo cáo thuy t minh). - Chi phí b i thư ng ã t m ng ư c thu h i d n t ng l n thanh toán. 7. T m ng, thanh toán, thu h i chi phí h tr tái nh cư: 7.1. Quy nh v h sơ: Th c hi n theo quy nh t i i m 6.1, Ph n IV c a Thông tư này. 7.2. T m ng, thanh toán chi phí h tr làm nhà , công trình ph , v t ki n trúc kèm theo nhà :
 7. Th c hi n theo ti n làm nhà c a h dân; ti n h tr làm nhà ư c thanh toán t i a không quá 2 l n. - L n 1: t m ng t i a 70% m c h tr . - L n 2: thanh toán b ng 100% m c h tr , ng th i thu h i t m ng (có biên b n xác nh hoàn thành toàn b công trình có ch ký c a ch h , xác nh n c a ban qu n lý d án và y ban nhân dân xã nơi n). 7.3. T m ng, thanh toán chi phí h tr di chuy n: - Trư ng h p Ban qu n lý d án thuê phương ti n v n chuy n: thanh toán 1 l n sau khi th c hi n úng các n i dung ghi trong h p ng (có xác nh n c a ban qu n lý d án, y ban nhân dân xã nơi n). - Trư ng h p h tái nh cư nh n khoán ti n thuê phương ti n v n chuy n ho c t v n chuy n: thanh toán 1 l n ngay sau khi hoàn thành toàn b vi c di d i n i m tái nh cư (có xác nh n c a ban qu n lý d án, y ban nhân dân xã nơi n). - H tr r i ro khi di chuy n: h tr 1 l n ngay sau khi x y ra tai n n ch t ngư i ho c có h sơ nh p vi n ( i v i ngư i b thương ph i i u tr ). - H tr di chuy n m m : h tr 1 l n theo quy nh c a y ban nhân dân t nh. 7.4. T m ng, thanh toán chi phí h tr i s ng: a) H tr lương th c: - Th c hi n h tr b ng ti n ho c b ng lương th c. - L n u ư c h tr t i a 3 tháng (th c hi n ngay sau khi hoàn thành di d i toàn b n i m tái nh cư ho c trư c khi di d i). - L n h tr ti p theo: th c hi n h tr nh kỳ theo quy nh c a y ban nhân dân t nh. b) H tr y t : th c hi n sau khi ã hoàn thành toàn b vi c di d i n i m tái nh cư theo yêu c u c a Trung tâm Y t huy n và y ban nhân dân xã phòng ch ng d ch b nh t i i m tái nh cư. c) H tr giáo d c: th c hi n sau khi ã hoàn thành toàn b vi c di d i n i m tái nh cư, trư c năm h c m i. d) H tr ti n s d ng i n th p sáng: - L n u ư c h tr t i a 3 tháng (th c hi n sau khi ã hoàn thành di d i toàn b n i m tái nh cư ho c ngay trư c khi di d i). - L n h tr ti p theo: th c hi n h tr nh kỳ theo quy nh c a y ban nhân dân t nh.
 8. ) H tr ch t t: - L n u ư c h tr t i a 3 tháng (th c hi n ngay sau khi ã hoàn thành di d i toàn b n i m tái nh cư ho c trư c khi di d i). - L n h tr ti p theo: th c hi n h tr nh kỳ theo quy nh c a y ban nhân dân t nh. e) H tr cán b , công ch c, công nhân, viên ch c... ang sinh s ng cùng gia ình: th c hi n h tr sau khi c gia ình ã hoàn thành di d i toàn b n i m tái nh cư. 7.5. T m ng, thanh toán chi phí h tr s n xu t: a) H tr h tái nh cư th c hi n phương án s n xu t: -L n u h tr t i a 50% m c h tr . - L n h tr ti p theo: th c hi n theo ti n th c hi n phương án s n xu t ư c cơ quan có thNm quy n c p huy n ch p thu n. b) H tr khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư: -L n u t m ng t i a 50% giá tr h p ng. - L n thanh toán ti p theo: th c hi n theo ti n th c hi n h p ng. c) H tr h s t i, h không ph i di d i nhưng b thu h i t s n xu t ư c h tr m t l n. 7.6. Thanh toán chi phí h tr khai hoang, ph c hóa, m r ng di n tích t s n xu t: Thanh toán theo kh i lư ng hoàn thành. 7.7. T m ng, thanh toán chi phí h tr ào t o, chuy n i ngh nghi p: a) H tr ào t o: - Trư ng h p th c hi n qua ơn v ào t o: l n u t m ng t i a 50% giá tr h p ng, l n thanh toán ti p th c hi n sau khi hoàn thành h p ng ào t o (có c p ch ng ch ho c gi y ch ng nh n hoàn thành chương trình ào t o theo quy nh c a y ban nhân dân t nh). - Trư ng h p ngư i lao ng t liên h cơ s ào t o: thanh toán tr c ti p m t l n cho ngư i lao ng sau khi xu t trình ch ng ch ho c gi y ch ng nh n ào t o phù h p v i ngh nghi p ã ăng ký chuy n i. b) H tr mua s m công c lao ng theo ngh chuy n i: Thanh toán tr c ti p m t l n cho ngư i lao ng.
 9. 7.8. Thanh toán chi phí h tr chi phí ào t o cán b cơ s cho c ng ng: Thanh toán tr c ti p m t l n cho t ch c nhà nư c th c hi n ào t o sau khi chương trình, k ho ch ho c h p ng ào t o hoàn thành ư c cơ quan có thNm quy n c a a phương xác nh n. 7.9. Thanh toán, chi phí h tr gia ình chính sách: Thanh toán m t l n trư c khi gia ình chính sách di d i. 7.10. Thanh toán chi phí h tr h tái nh cư t nguy n: H tái nh cư t nguy n ph i có ơn t nguy n di chuy n theo quy nh t i Kho n 5, i u 10 c a Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 9/1/2007 và ư c thanh toán toàn b chi phí h tr trư c khi di d i toàn b gia ình. 7.11. Thanh toán h tr chi phí h sơ i u ch nh qu n lý t ai: Thanh toán m t l n cho cơ quan có thNm quy n qu n lý t ai sau khi ã hoàn thành h sơ i u ch nh t ai ( ư c cơ quan có thNm quy n c a a phương xác nh n). 7.12. Thanh toán chi phí h tr kinh phí r i nhà cũ, nh n nhà m i: H tr 1 l n theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n c a a phương. 7.13. Thanh toán chi phí h tr h tái nh cư có thuy n ánh b t cá, ch ò trên sông h t i nơi cũ, khi n i m tái nh cư không có sông h , không ánh b t cá, không s d ng thuy n: Thanh toán m t l n cho h tái nh cư sau khi ã hoàn thành di d i toàn b n i m tái nh cư. 7.14. Thanh toán chí phí h tr khuy n khích di chuy n theo ti n : Th c hi n theo quy t nh c a y ban nhân dân t nh. 7.15. Thanh toán chi phí h tr i tư ng gi ch c v ang hư ng lương ho c ph c p lương do nhà nư c chi tr nơi i, khi n i m tái nh cư không gi ch c v cũ: Thanh toán m t l n (ho c nh kỳ) t tháng u tiên ngay sau khi hoàn thành toàn b vi c di d i n i m tái nh cư. 7.16. Thanh toán chi phí h tr kinh phí i u ch nh a gi i hành chính các xã ph i i u ch nh a gi i hành chính do th c hi n tái nh cư: Th c hi n theo quy t nh c a y ban nhân dân t nh. 7.17. Th i h n và trình t thanh toán:
 10. Th c hi n theo quy nh t i i m 6.3, Ph n IV c a Thông tư này. 8. Thanh toán chi phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư: 8.1. Ngu n kinh phí: ư c trích theo quy nh hi n hành c a Chính ph t ngu n v n th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La ư c giao k ho ch hàng năm. 8.2. Qu n lý, s d ng: Th c hi n l p d toán, qu n lý, s d ng, thanh toán và quy t toán theo quy nh t i thông tư c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh 197/2004/N -CP ngày 3/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. 9. Thanh toán chi phí qu n lý d án: 9.1. Ngu n kinh phí: - ư c b trí trong k ho ch v n th c hi n tái nh cư D án thu i n Sơn La hàng năm t ho t ng qu n lý d án, công trình theo thông tư c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c. - Ban qu n lý d án t nh ư c b sung kinh phí ho t ng th c hi n các công vi c qu n lý chung c a d án t d toán chi phí ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành i v i ơn v hành chính. 9.2. Qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án: - Th c hi n theo thông tư c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c. - i v i ngu n kinh phí hình thành t d toán ư c duy t theo quy nh hi n hành i v i ơn v hành chính: Ban Qu n lý d án t nh ph i l p d toán chi phí th c hi n các n i dung công vi c: t ng h p, hư ng d n, ki m tra...trình c p có thNm quy n phê duy t và th c hi n quy t toán theo quy nh hi n hành. V. QUY T TOÁN V N U TƯ 1. Quy t toán v n u tư: - i v i chi phí qu n lý d án: Ban Qu n lý d án l p báo cáo quy t toán theo quy nh t i Thông tư c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư t ngu n v n Ngân sách nhà nư c và quy nh hi n hành i v i ơn v hành chính. - i v i h p ng xây d ng: trong th i h n 30 ngày sau khi nhà th u hoàn thành các nghĩa v theo h p ng (tr nghĩa v b o hành công trình theo quy nh), Ban Qu n
 11. lý d án và nhà th u có trách nhi m quy t toán h p ng xây d ng theo quy nh t i Thông tư c a B Xây d ng hư ng d n h p ng trong ho t ng xây d ng. - i v i v n u tư quy ho ch chi ti t khu ( i m) tái nh cư, chuNn b u tư, xây d ng công trình và v n u tư d án (bao g m c các d án, công trình xây d ng liên khu, liên vùng tái nh cư ph c v tái nh cư): Ban Qu n lý d án l p báo cáo quy t toán v n u tư xây d ng công trình và quy t toán v n u tư d án theo quy nh t i Thông tư c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c. - i v i các công trình cơ s h t ng, công trình công c ng i m tái nh cư xen ghép th c hi n quy t toán theo quy nh t i Thông tư c a B Tài chính hư ng d n qu n lý v n u tư thu c ngân sách xã, th tr n. - i v i chi phí b i thư ng, h tr tái nh cư chi tr tr c ti p cho h dân th c hi n như sau: + Ban Qu n lý d án l p báo cáo quy t toán theo các n i dung kinh t phát sinh và ư c l p b ng kê theo Ph l c 6. + Cơ quan tài chính c a c p phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư thNm nh quy t toán. + Cơ quan phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư (U ban nhân dân t nh ho c U ban nhân dân c p huy n) phê duy t quy t toán. Sau khi phê duy t, chi phí này ư c t ng h p vào giá tr d án hoàn thành. 2. Quy t toán ngu n v n: vào ngày 31 tháng 1 hàng năm, Ngân hàng phát tri n báo cáo quy t toán v i B Tài chính và EVN v ngu n v n c a d án n th i i m 31 tháng 12 năm trư c (theo Ph l c 5). 3. Ch k toán: Ban Qu n lý d án b i thư ng, di dân, tái nh cư D án thu i n Sơn La c a các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu th c hi n ch k toán áp d ng cho ơn v ch u tư ban hành theo quy nh c a B Tài chính. 4. Các kho n chi b xu t toán thu h i ư c x lý theo quy t nh c a c p có thNm quy n theo quy nh hi n hành. VI. BÁO CÁO 1. i v i ch u tư ( y ban nhân dân t nh): Hàng tháng, hàng quý và k t thúc năm k ho ch; U ban nhân dân t nh báo cáo Ban Ch o Nhà nư c d án thu i n Sơn La, B Tài chính, B K ho ch và u tư tình hình th c hi n k ho ch v n u tư (theo Ph l c 2). 2. i v i Ngân hàng phát tri n:
 12. - Hàng tháng, Ngân hàng phát tri n báo cáo B Tài chính, Kho b c nhà nư c tình hình thanh toán v n u tư c a d án (theo Ph l c 3) . - Hàng quý, chi nhánh Ngân hàng phát tri n báo cáo Ngân hàng phát tri n, S Tài chính v tình hình ti p nh n, c p v n, thanh toán, quy t toán d án hoàn thành và các thông tin liên quan. Ngân hàng phát tri n báo cáo B Tài chính, Kho b c nhà nư c, EVN tình hình ti p nh n và thanh toán v n b i thư ng, h tr và tái nh cư (theo Ph l c 4). Riêng báo cáo quý IV ư c thay b ng báo cáo c năm vào ngày 20 tháng 1 năm sau. 3. i chi u s li u thanh toán v n u tư: - Vào ngày 15 c a tháng u quý sau, chi nhánh Ngân hàng phát tri n và Ban Qu n lý d án th c hi n i chi u s li u thanh toán v n u tư trong quý trư c. - Trư c ngày 31/1 năm sau, Ngân hàng phát tri n i chi u v i Kho b c nhà nư c và EVN s v n ã nh n, ã thanh toán trong năm trư c. VII. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu: - Ch u trách nhi m qu n lý, t ch c th c hi n các d án b i thư ng, h tr và tái nh cư theo úng ch , chính sách c a Nhà nư c và ti n u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Ch o các cơ quan ch c năng c a t nh ki m tra, ôn c các Ban Qu n lý d án th c hi n k ho ch, ti p nh n và s d ng v n u tư úng m c ích, úng quy nh hi n hành. - Báo cáo theo quy nh, và ch u trách nhi m v tính chính xác c a báo cáo. 2. Ban Qu n lý d án: - Ch u trách nhi m t ch c th c hi n, qu n lý, ki m tra và giám sát u tư d án theo nhi m v ư c c p có thNm quy n giao úng quy nh hi n hành; - Ti p nh n và s d ng v n úng m c ích, úng i tư ng, ti t ki m và hi u qu ; - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n v kh i lư ng và ch t lư ng công trình, h ng m c công trình (k c nhà và kh i lư ng công vi c do h dân m nh n); - Khi có kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành i u ki n thanh toán, ti n hành nghi m thu, làm th t c thanh toán k p th i cho nhà th u; - Ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành thanh toán và s li u, tài li u cung c p cho Ngân hàng phát tri n và cơ quan ch c năng c a Nhà nư c;
 13. - Th c hi n báo cáo nh kỳ và quy t toán v n u tư theo qui nh. 3. Ngân hàng phát tri n: - Ban hành Quy trình ki m soát thanh toán theo úng quy nh c a Thông tư này m b o ơn gi n hoá th t c hành chính, t o thu n l i cho các Ban Qu n lý d án. - Thông báo m c v n u tư cho các chi nhánh Ngân hàng phát tri n, ch o và ki m tra các chi nhánh Ngân hàng phát tri n th c hi n vi c ki m soát thanh toán k p th i, y , úng quy nh; - Báo cáo và quy t toán v n u tư theo qui nh; - K p th i báo cáo B Tài chính nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n nhi m v ki m soát, thanh toán v n b i thư ng, h tr và tái nh cư d án thu i n Sơn La. - Chi nhánh Ngân hàng phát tri n ch u trách nhi m ki m soát thanh toán v n b i thư ng, h tr và tái nh cư theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c, báo cáo nh kỳ, th c hi n i chi u s li u thanh toán v n u tư theo quy nh t i Thông tư này và báo cáo k p th i Ngân hàng phát tri n nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n ki m soát thanh toán v n. 4. T ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng dân cư: - Nh n, s d ng úng m c ích, úng s lư ng và ch t lư ng công vi c th c hi n và hi u qu s ti n b i thư ng, h tr . - Giám sát vi c th c hi n v kh i lư ng và ch t lư ng các công vi c do Ban Qu n lý d án, nhà th u th c hi n g n v i h và c ng ng. - Ki m tra, i chi u v i ch chính sách quy nh c a Nhà nư c v tính chính xác, h p pháp c a các kho n b i thư ng, h tr ã nh n. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 104/2005/TT-BTC ngày 25/11/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và thanh toán v n u tư d án b i thư ng, di dân, tái nh cư d án th y i n Sơn La. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u, hư ng d n, b sung, s a i./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Ch o nhà nư c D án thu i n Sơn La; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Nguy n Công Nghi p - Ki m toán nhà nư c;
 14. - Các b : K ho ch và u tư, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn; - T p oàn i n l c Vi t Nam; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - H ND, UBND các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - Website B Tài chính; - Kho b c nhà nư c; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V u tư.
Đồng bộ tài khoản