intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 14/1999/TT-CDTQG

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

69
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/1999/TT-CDTQG về Pháp lệnh chống tham nhũng do Cục Dự trữ Quốc gia ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/1999/TT-CDTQG

  1. C CD TR QU C GIA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/1999/TT-CDTQG Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 1999 THÔNG TƯ C A C C D TR QU C GIA S 14/1999/TT-CDTQG NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 64/1998/N -CP C A CHÍNH PH Ngày 09-3-1998, Ch t ch nư c ã công b Pháp l nh ch ng tham nhũng và ngày 17- 8-1998, Chính ph có Ngh nh s 64/1998/N -CP v vi c "quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh ch ng tham nhũng". th c hi n có hi u qu Pháp l nh ch ng tham nhũng trong Ngành, C c DTQG hư ng d n thêm m t s i m như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG A. NGƯ I CÓ CH C V , QUY N H N QUY NNH T I I U 2 PHÁP L NH CH NG THAM NHŨNG VÀ I U 1 NGHN NNH S 64/1998/N -CP LÀ: 1. Cán b , công ch c ang làm vi c t i cơ quan C c và các ơn v thu c C c (k c ngư i làm h p ng khi ư c u quy n th c hi n m t nhi m v , công v ). 2. Cán b lãnh o, qu n lý nghi p v trong các doanh nghi p thu c C c bao g m: Giám c, Phó giám c, K toán trư ng, thành viên ban ki m soát, trư ng, phó các phòng nghi p v . B. NH NG VI C KHÔNG Ư C LÀM: 1. Sách nhi u, gây khó khăn, phi n hà trong khi th c thi nhi m v , công v . 2. Nh n ti n, tài s n ho c l i ích v t ch t khác c a cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan n công vi c mà mình ang gi i quy t. 3. Chi ti n công qu cho vi c t ng quà ho c chi cho cán b , công ch c và nh ng ngư i khác ngoài quy nh c a Nhà nư c, c a Ngành. 4. Ti t l thông tin kinh t và các thông tin khác khi chưa ư c phép công b như: thông tin v giá khi th c hi n k ho ch mua, bán và s lư ng v t tư - hàng hoá mà Ngành DTQG mua vào ho c bán ra. 5. L i d ng ch c v , quy n h n vay ho c cho vay ti n c a công qu , v n ngân sách Nhà nư c.
  2. 6. L i d ng ch c v , quy n h n b n thân, ngư i trong gia ình i du l ch, tham quan, h c t p trong nư c và nư c ngoài b ng kinh phí c a Nhà nư c, t p th ho c b ng ngu n tài tr c a t ch c ho c cá nhân nư c ngoài khi chưa ư c phép c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 7. G i ti n, kim khí quý, á quý vào ngân hàng nư c ngoài. 8. ưa, nh n ti n hoa h ng tr c ti p ho c thông qua ho t ng môi gi i trong giao th u, nh n th u mua bán v t tư - hàng hoá d tr cũng như mua s m trang thi t b dùng cho ho t ng qu n lý. 9. T ch c vi c tang, vi c cư i, m ng ngày l , m ng sinh nh t, m ng th , m ng lên ch c, m ng nhà m i..., nh m m c ích v l i. II. NH NG QUY NNH C TH A. V T CH C - NHÂN S : 1. Cán b , công ch c trong Ngành DTQG không ư c thành l p, tham gia thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, h p tác xã, b nh vi n tư, trư ng h c tư, cơ s nghiên c u khoa h c tư. 2. Vi c thành l p cơ quan, ơn v m i ho c vi c sáp nh p, chia, tách t ch c ph i g n bó v i nhu c u th c t , b o m hi u qu kinh t - xã h i c a Nhà nư c, c a Ngành. 3. Không can thi p, tác ng n cá nhân, t ch c ngư i khác ư c b t sai tiêu chuNn; l i d ng ch c quy n tuy n d ng, s p x p, b trí cán b vì m c ích cá nhân. 4. Cán b , công ch c trong ngành DTQG là v , ch ng, b , m , con ho c anh ch em ru t c a lãnh o C c, Th trư ng, Phó th trư ng ơn v , doanh nghi p thu c C c không ư c m nhi m các ch c v lãnh o v t ch c - nhân s , k toán - tài v và th kho, th qu t i t ch c do ngư i ru t th t c a mình là lãnh o tr c ti p ơn v . B. V XÂY D NG CƠ B N: 1. Vi c l p, thNm nh, phê duy t thi t k , quy t toán các d án u tư ph i nghiêm ch nh th c hi n theo các nh m c kinh t - k thu t do Nhà nư c, Ngành ban hành. 2. Nghiêm c m vi c thi công sai thi t k k thu t, s d ng nguyên v t li u không úng tiêu chuNn ch t lư ng. C. V C P PHÁT, S D NG V N, PHÍ VÀ CHI PHÍ HÀNH CHÍNH: 1. Cơ quan C c DTQG, các ơn v , doanh nghi p thu c C c có trách nhi m qu n lý ch t ch và s d ng úng m c ích, úng ch , ti t ki m và có hi u qu các ngu n v n, kinh phí ngân sách Nhà nư c c p.
  3. 2. Vi c qu n lý tài s n, c p phát v n u tư xây d ng cơ b n, kinh phí cho ho t ng c a b máy qu n lý, kinh phi s a ch a l n, s a ch a nh và kinh phí nghiên c u khoa h c công ngh ph i theo úng quy nh c a Nhà nư c, c a C c. 3. C m nh n ti n hoa h ng, b i dư ng c a khách hàng khi tri n khai th c hi n k ho ch mua, bán v t tư hàng hoá DTQG, k c thông qua hình th c u th u. 4. Thư ng xuyên ki m tra vi c s d ng v n, phí mua, phí bán, phí b o qu n. 5. Vi c trích thư ng ti t ki m phí mua, bán, phí b o qu n v t tư - hàng hoá DTQG ph i theo úng quy nh c a Nhà nư c, c a C c và ph i do ngư i có thNm quy n quy t nh. 6. Không dùng ti n công qu mua s m trang thi t b n i th t, phương ti n i l i, thông tin liên l c vư t quá nh m c và s d ng vào vi c riêng. III. I TƯ NG, TRÌNH T , TH T C KÊ KHAI TÀI S N TRONG NGÀNH DTQG A. I TƯ NG VÀ TÀI S N KÊ KHAI: Vi c kê khai tài s n c a ngư i có ch c v , quy n h n là cơ quan, t ch c có thNm quy n bi t ư c tài s n c a ngư i có trách nhi m ph i kê khai ph c v công tác qu n lý cán b , công ch c góp ph n phòng ng a và ngăn ch n hành vi tham nhũng. 1. Nh ng ngư i ph i kê khai tài s n quy nh t i i u 12 N s 64/1998/N -CP là: - Lãnh o C c; Chánh, Phó Chánh văn phòng; Chánh, Phó chánh Thanh tra; Trư ng, Phó ban; Th trư ng, Phó th trư ng, Trư ng phòng K toán Tài chính các ơn v thu c C c. - Giám c, Phó giám c; Ch t ch; Phó ch t ch, thành viên h i ng qu n tr , K toán trư ng doanh nghi p thu c C c. 2. Trong t ng th i gian thích h p, căn c theo quy nh c a Chính ph , C c s quy nh nh ng i tư ng khác ph i kê khai tài s n. 3. Tài s n ph i kê khai bao g m: - Nhà ư c thuê, nhà ư c th a k , nhà ư c t ng, cho, nhà mua, nhà t xây c t ho c các lo i nhà khác mà ngư i khai hi n có. - t ư c giao quy n s d ng, t ư c th a k , t do chuy n như ng ho c các lo i t khác mà trên th c t ngư i kê khai hi n có. - Các tài s n khác có giá tr t 50 tri u ng tr lên. B. TRÌNH T , TH T C KÊ KHAI:
  4. 1. Ngư i kê khai ph i khai úng m u quy nh ban hành kèm theo N s 64/1998/N -CP ngày 17-8-1998 c a Chính ph . Hàng năm n u có s thay i v tài s n thì ngư i kê khai ph i kê khai b sung. 2. Ngư i kê khai thu c quy n qu n lý c a C c thì n p b n kê khai tài s n cho C c trư ng. 3. Ngư i nào làm sai l ch n i dung, làm m t mát, hư h ng ho c l bí m t n i dung b n kê khai, cung c p cho nh ng ngư i không có thNm quy n khai thác, s d ng ho c ngư i nào l i d ng vi c kê khai gây m t oàn k t n i b , s d ng trái pháp lu t b n kê khai thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s x lý k lu t ho c b x lý theo pháp lu t hi n hành. IV. T CH C TH C HI N Trư ng ban, Chánh văn phòng, Chánh thanh tra và Th trư ng các ơn v , doanh nghi p thu c C c có trách nhi m giúp C c trư ng trong vi c t ch c các bi n pháp phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n và x lý ngư i có hành vi tham nhũng. 1. Khi có ơn thư t cáo hành vi tham nhũng i v i ngư i ơn v , doanh nghi p thu c C c thì Th trư ng ơn v , doanh nghi p ó có trách nhi m xem xét, gi i quy t. - Khi có ơn thư t cáo hành vi tham nhũng c a Th trư ng ơn v , doanh nghi p thu c C c thì C c trư ng tr c ti p xem xét, gi i quy t. 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trư ng ban, Th trư ng các ơn v thu c C c có trách nhi m giúp C c trư ng trong vi c: - Tuyên truy n, ph bi n sâu r ng Thông tư này cũng như các văn b n Pháp lu t v ch ng tham nhũng t i cán b , công ch c ang làm vi c trong Ngành DTQG. - Rà soát ki n ngh v i lãnh o C c theo thNm quy n nh ng văn b n, nguyên t c, ch qu n lý d tr không còn phù h p ho c trái lu t ho c ngh lãnh o C c ki n ngh các cơ quan, t ch c khác bãi b các quy nh gây khó khăn, phi n hà i v i cá nhân, t ch c, cơ quan. - Công khai hoá vi c phân b và s d ng m t ph n ngu n kinh phí thư ng xuyên dùng cho ho t ng qu n lý DTQG. Ban Tài chính K toán ch trì trình danh m c kinh phí c n công khai và qui ch ki m tra, ki m soát m i cán b , công ch c có quy n ki m soát, ki m tra. - Tăng cư ng ki m tra, thanh tra vi c th c hi n nh ng quy nh c a Pháp lu t v ch ng tham nhũng; k p th i khen thư ng t p th , cá nhân có thành tích trong vi c phát hi n và t cáo hành vi tham nhũng cũng như x lý nghiêm minh ngư i có hành vi vi ph m. - T ng h p tình hình (06 tháng m t l n) báo cáo C c b ng văn b n v công tác phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng trong ơn v mình.
  5. 3. Ngư i có hành vi tham nhũng tuỳ theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m mà s b x lý k lu t ho c b ưa ra truy c u trách nhi m hình s . 4. Thông tư này thay th hư ng d n s 714/DT-HD, ngày 15-8-1990 c a C c DTQG v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh s 240/H BT, ngày 26-6-1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ). 5. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. 6. Cán b , công ch c trong Ngành DTQG có trách nhi m thi hành Thông tư này. Ngô Xuân Hu ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2