Thông tư số 14/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư số 14/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/2004/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 14/2004/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 2004 QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ C P GI Y CH NG NH N B O M CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T I V I MÁY MÓC, THI T BN, PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG V N T I Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28/8/2001 và Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí, sau khi có ý ki n c a B Giao thông V n t i. B Tài chính Quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí c p gi y ch ng nh n b o m ch t lư ng, an toàn k thu t i v i máy móc, thi t b , phương ti n giao thông v n t i như sau: I. I TƯ NG THU VÀ M C THU: 1. T ch c, cá nhân khi ư c cơ quan ăng ki m thu c B Giao thông v n t i ho c S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p gi y ch ng nh n ki m nh k thu t và ch t lư ng thi t b , phương ti n giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng bi n, ư ng thu n i a, giàn khoan, phương ti n n i và các thi t b b o m an toàn giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t ph i n p l phí theo quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác thì th c hi n theo quy nh ó. 2. M c thu l phí c p gi y ch ng nh n b o m ch t lư ng, an toàn k thu t i v i máy móc, thi t b , phương ti n giao thông v n t i ư c quy nh t i ph l c kèm theo Thông tư này. - Trư ng h p c p l i gi y ch ng nh n, thu b ng 50% m c l phí tương ng các m c thu t i ph l c nêu trên. - C p gi y ch ng nh n t m th i, thu b ng 70% m c l phí c p gi y ch ng nh n chính th c. 3. L phí c p gi y ch ng nh n b o m ch t lư ng, an toàn k thu t i v i máy móc, thi t b , phương ti n giao thông v n t i thu b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u n p l phí b ng ngo i t thì thu b ng ô la M (USD) theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu ti n.
  2. II. T CH C THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG: 1. Cơ quan ăng ki m thu c B Giao thông v n t i ho c S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thu l phí c p gi y ch ng nh n b o m ch t lư ng, an toàn k thu t i v i máy móc, thi t b , phương ti n giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng bi n, ư ng thu n i a; giàn khoan; phương ti n n i và các thi t b b o m an toàn giao thông v n t i (g i t t là cơ quan thu) có trách nhi m ăng ký, kê khai, n p l phí vào ngân sách nhà nư c theo qui nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí. 2. Cơ quan thu l phí ư c trích l i 35% t ng s ti n l phí th c thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c thu l phí như sau: a) Cơ quan thu thu c S giao thông v n t i ho c S giao thông công chính (không ph i là doanh nghi p công ích) ư c s d ng chi phí cho công vi c thu l phí, theo n i dung c th sau ây: - Chi in h sơ, gi y, s ch ng nh n ki m nh; - Chi phí ph c v tr c ti p cho vi c thu l phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công v phí theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; - Chi mua s m v t tư, nguyên li u và các kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c thu l phí. b) Cơ quan thu là doanh nghi p công ích theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n s d ng theo hư ng d n t i i m 2, ph n A, m c III Thông tư liên t ch s 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 14/6/2000 c a Liên B Tài chính - Giao thông V n t i hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích trong ngành ăng ki m. 3. T ng s ti n l phí th c thu ư c, sau khi tr s ti n ư c trích theo t l nêu t i i m 2 trên ây, s còn l i (65%) cơ quan thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c (chương, lo i, kho n tương ng, m c 047, ti u m c 56 c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành). 4. Th c hi n quy t toán l phí cùng th i gian v i vi c quy t toán ngân sách nhà nư c. Hàng năm cơ quan thu l phí th c hi n quy t toán vi c s d ng biên lai thu l phí, s ti n l phí thu ư c, s l i cho ơn v , s ph i n p ngân sách, s ã n p và s còn ph i n p Ngân sách nhà nư c v i cơ quan Thu ; quy t toán vi c s d ng s ti n ư c trích l i v i cơ quan tài chính cùng c p theo úng quy nh. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th quy t nh s 27/2000/Q /BTC ngày 24/2/2000 c a B Tài chính v ban hành m c thu l phí c p gi y ch ng nh n ki m nh k thu t và ch t lư ng thi t b , phương ti n giao thông v n t i.
  3. 2. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p l phí, cơ quan thu l phí c p gi y ch ng nh n b o m ch t lư ng, an toàn k thu t i v i máy móc, thi t b , phương ti n giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng bi n, ư ng thu n i a, giàn khoan, phương ti n n i và các thi t b b o m an toàn giao thông v n t i và các cơ quan liên quan có trách nhi m th c hi n úng quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã ký) BI U M C THU L PHÍ C P GI Y CH NG NH N B O M CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T I V I MÁY MÓC, THI T BN, PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG V N T I (Ban hành kèm theo Thông tư s 14/2004/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2004 c a B Tài chính) TT N i dung các kho n thu M c thu ( ng/gi y) 1 Gi y ch ng nh n c p theo quy nh c a công ư c qu c t ho c 50.000 theo tiêu chuNn, quy ph m Vi t Nam cho tàu bi n, công trình bi n 2 Gi y ch ng nh n c p cho phương ti n thu n i a 20.000 3 - Gi y ch ng nh n b o m ch t lư ng và an toàn c p cho thi t b 20.000 nâng, n i hơi, bình ch u áp l c, container, v t li u, máy móc, thi t b t lên tàu thu , dàn khoan, các phương ti n giao thông v n t i khác. - Gi y ch ng nh n cơ s ch t o tr m th , phòng thí nghi m 4 Gi y ch ng nh n b o m k thu t, ch t lư ng và an toàn c p cho 20.000 xe cơ gi i, xe, máy thi công và linh ki n. 5 Gi y ch ng nh n ki m chuNn thi t b ki m tra xe cơ gi i ( ư ng 100.000 b ) 6 Gi y ch ng nh n th hàn, ăng ki m viên 10.000
Đồng bộ tài khoản