intTypePromotion=1

Thông tư số 14/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
104
lượt xem
6
download

Thông tư số 14/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/2005/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2005/TT-BXD Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ KH O SÁT XÂY D NG Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c H i khóa XI, kỳ h p th 4; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. B Xây d ng hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng như sau: 1. Quy nh chung 1.1. Chi phí kh o sát xây d ng là toàn b chi phí c n th it hoàn thànhcông vi c kh o sát theo úng quy trình, quy ph m kh o sát do Nhà nư c ban hành. Chi phí kh o sát xây d ng xác l p theo hư ng d n t i Thông tư này là cơ s qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. 1.2. Chi phí kh o sát xây d ng c a các d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c ph i ư c xác nh quy nh c a Thông tư này. 1.3. Khuy n khích các d án u tư xây d ng s d ng các ngu n v n khác áp d ng quy nh c a Thông tư này l p và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng. 2. Phương pháp l p d toán chi phí kh o sát xây d ng D toán chi phí kh o sát xây d ng ư c xác nh theo công th c sau: D toán chi phí kh o sát = [{T ng Kh i lư ng c a t ng lo i công vi c kh o sát x ơn giá c a t ng lo i công vi c kh o sát tương ng} + Chi phí l p phương án, báo cáo k t qu kh o sát + Chi phí ch t m th i] x (1 + Thu su t thu giá tr gia tăng) Các y u t trên ư c xác nh như sau: 2.1. Kh i lư ng c a t ng lo i công vi c kh o sát: Kh i lư ng c a t ng lo i công vi c kh o sát ư c xác nh theo cương, phương án k thu t kh o sát ư c ch u tư phê duy t.
  2. 2.2. ơn giá c a t ng lo i công vi c kh o sát: ơn giá c a t ng lo i công vi c kh o sát ư c xác nh như sau: Gi = (Cti + Pi) x (1 + L1) (1) Trong ó: - Gi: ơn giá lo i công vi c kh o sát i; - Cti: Chi phí tr c ti p cho m t ơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i; - Pi: Chi phí chung cho m t ơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i; - L1: Thu nh p ch u thu tính trư c. Các y u t trên ư c tính như sau: 2.2.1. Chi phí tr c ti p: Cti = Cvi + Cni + Cmi (2) Trong ó: - Cti: Chi phí tr c ti p - Cvi: Chi phí v t li u tr c ti p cho m t ơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i; - Cni: Chi phí nhân công tr c ti p cho m t ơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i; - Cmi: Chi phí s d ng máy, thi t b tr c ti p cho m t ơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i; a. Chi phí v t li u tr c ti p: n Cvi = (1 + Kpi) S Mij x Zj (3) j=1 Trong ó: - Cvi: Chi phí v t li u tr c ti p cho m t ơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i; - Mpi: nh m c t l v t li u ph so v i v t li u chính c a lo i công vi c kh o sát i theo quy nh; - Mij: nh m c hao phí lo i v t li u j cho m t ơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i theo quy nh;
  3. - Zj: Giá lo i v t li u j (không bao g m thu giá tr gia tăng) n hi n trư ng theo b ng giá v t li u kh o sát do UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công b ho c theo giá th trư ng nơi xây d ng công trình. b. Chi phí nhân công tr c ti p: Cni = Ni x Li (4) Trong ó: - Cni: Chi phí nhân công tr c ti p; - Ni: nh m c hao phí ngày công cho m t ơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i theo quy nh; - Li: Ti n lương ngày công c a lo i công vi c kh o sát i theo b ng giá nhân công kh o sát do UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công b . q=1 n S c. Chi phí s d ng máy, thi t b tr c ti p: Cmi = (1 + Kmi) Siq x Gq (5) Trong ó: - Cmi: Chi phí s d ng máy, thi t b tr c ti p; - Kmi: nh m c t l máy khác v i máy chính cho lo i công vi c kh o sát i theo quy nh; - Siq: nh m c s ca máy chính j cho m t ơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i theo quy nh; - Gq: Giá ca máy c a lo i máy kh o sát q theo b ng giá ca máy do UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công b . 2.2.2. Chi phí chung: Pi = Cni x Kpi
  4. Trong ó: - Pi : Chi phí chung; - Cni : Chi phí nhân công; - Kpi: nh m c chi phí chung c a công tác kh o sát tính b ng 70%. 2.2.3. Thu nh p ch u thu tính trư c: B ng 6% c a chi phí tr c ti p và chi phí chung. 2.3. Chi phí l p phương án, báo cáo k t qu kh o sát: Chi phí l p phương án, báo cáo k t qu kh o sát ư c tính b ng t l 5% theo giá tr a t ng kh i lư ng c a t ng lo i công vi c kh o sát nhân v i ơn giá c a t ng lo i công vi c kh o sát tương ng. 2.4. Chi phí ch t m th i: Chi phí ch t m th i ư c tính b ng 5% theo giá tr c a t ng kh i lư ng c a t ng lo i công vi c kh o sát nhân v i ơn giá c a t ng lo i công vi c kh o sát tương ng. 2.5. Thu su t thu giá tr gia tăng: Thu su t thu giá tr gia tăng i v i công vi c kh o sát xây d ng theo quy nh hi n hành. 3. Qu n lý chi phí kh o sát 3.1. Qu n lý nh m c d toán kh o sát xây d ng: nh m c d toán kh o sát xây d ng do B Xây d ng ban hành và hư ng d n áp d ng th ng nh t trong c nư c. i v i nh ng công tác kh o sát xây d ng chưa ư c quy nh nh m c ho c nh ng lo i công tác kh o sát m i (áp d ng tiêu chuNn, quy trình, quy ph m khác v i quy nh hi n hành, s d ng th it b m i, bi n pháp thi công m i, i u ki n a ch t, a hình khác bi t), ch u tư và nhà th u kh o sát xây d ng căn c yêu c u k thu t, bi n pháp thi công, i u ki n thi công và phương pháp xây d ng nh m c xác nh nh m c cho nh ng công tác kh o sát này ho c v n d ng các nh m c tương t ã s d ng các công trình khác làm cơ s xác nh chi phí kh o sát xây d ng th c hi n phương th c u th u. Các nh m c trên ư c g i v S Xây d ng nơi xây d ng công trình, B Xây d ng và B qu n lý ngành theo dõi, ki m tra. Trư ng h p ch nh th u thì Ch u tư ph i g i các nh m c này v B qu n lý ngành ho c S Xây d ng nơi xây d ng công trình th a thu n v i B Xây d ng ban hành áp d ng. S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các b qu n lý ngành ch u trách nhi m t p h p nh m c chưa có trong h th ng nh m c hi n hành nh kỳ hàng năm g i v B Xây d ng nghiên c u ban hành b sung. 3.2. Qu n lý ơn giá kh o sát xây d ng:
  5. ơn giá kh o sát xây d ng ư c l p theo nh m c d toán kh o sát do B Xây d ng ban hành ho c th a thu n ban hành. S Xây d ng ch trì ph i h p v i các Sơ có liên quan l p và báo cáo UBND c p t nh công b các b ng giá v t li u, nhân công và ca máy kh o sát xây d ng phù h p v i i u ki n c th c a th trư ng a phương làm cơ s cho vi c xây d ng ơn giá và i u ch nh d toán chi phí kh o sát. ơn giá kh o sát xây d ng khu v c t nh ư c l p trên cơ s sau: - B ng giá v t li u kh o sát n hi n trư ng ư c xác nh theo hư ng d n c a Liên B Tài chính và B Xây d ng v vi c thông báo và k im soát giá v t li u xây d ng, trong lĩnh v c u tư xây d ng. - B ng giá nhân công kh o sát xây d ng ư c xác nh theo m c lương t i thi u, c p b c nâhn công kh o sát, các lo i ph c p tính trên ti n lương t i thi u và lương c p b c t i a phương, các kho n lương ph và m t s chi phí khác có th khoán tr c ti p cho ngư i lao ng theo hư ng d n t i Thông tư s 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 c a B Xây d ng hư ng vi c l p và qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình. - B ng giá ca máy kh o sát ư c xác nh theo hư ng d n c a B Xây d ng t i Thông tư s 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 v vi c hư ng d n phương pháp xây d ng giá ca máy và thi t b thi công. Tùy theo i u ki n c th c a a phương, Ch t ch UBND c p t nh có th quy t nh b sung ph n chi phí nhân công và chi phí s d ng máy kh o sát theo nguyên t c m c it u lương t i thi u không vư t quá 2 l n m c lương t i thi u chung do Chính ph quy nh l p và i u ch nh ơn gia kh o sát khu v c t nh ng th i g i k t qu báo cáo B Xây d ng. Vi c chuy n ti p vi c l p và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng theo quy nh t i Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B Xây d ng. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư s 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 c a B Xây d ng hư ng d n l p ơn giá kh o sát và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng. M i quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Kinh t TW ng - Văn phòng QH - VP Ch t ch nư c - Cơ quan TW c a các oàn th - Tòa án nhân dân t i cao - Văn phòng Chính ph inh Ti n Dũng - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW - Các T ng công ty nhà nư c - Công báo - Lưu VP, V PC, V KTTC, Vi n KTXD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản