Thông tư số 14-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
1
download

Thông tư số 14-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14-BYT/TT về việc quy định về việc khám và chữa bệnh cho người lào và cam-pu-chia ở việt nam do Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14-BYT/TT Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 1986 THÔNG TƯ C A B Y T S 14-BYT/TT NGÀY 8-8-1986 QUY NNH V VI C KHÁM VÀ CH A B NH CHO NGƯ I LÀO VÀ CAM-PU-CHIA VI T NAM Sau khi nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào và nư c C ng hoà nhân dân Cam-pu- chia ư c thành l p, Chính ph ta ã cùng v i Chính ph C ng hoà dân ch nhân dân Lào và Chính ph C ng hoà nhân dân Cam- pu- chia ký các hi p nh h p tác y t . Trong các hi p nh ó u có ghi rõ: "Các cán b và h c sinh Lào và Cam-pu-chia ang công tác và h c t p t i Vi t Nam u ư c khám và ch a b nh không ph i tr ti n". vi c thi hành i u kho n trên ư c nghiêm ch nh và th ng nh t, B Y t hư ng d n vi c khám và ch a b nh cho cán b và h c sinh Lào và Cam- pu- chia ang công tác và h c t p Vi t Nam như sau: 1. Các cán b , h c sinh Lào và Cam-pu-chia ang công tác và h c t p Vi t Nam và khách m i, khi m au ư c khám và ch a b nh các cơ s ch a b nh c a nư c ta không ph i tr c ti p tr ti n vi n phí. S ti n vi n phí này do các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c qu n lý cán b , chuyên gia và h c sinh ho c khách m i ó có trách nhi m tr c ti p thanh toán vi n phí v i b nh vi n. 2. Trư ng h p ngư i b nh là cán b , nhân viên c a i s quán, lãnh s quán ho c cơ quan i di n c a b n n khám, ch a b nh thì không thu vi n phí. Các kho n chi này ơn v ch a b nh ư c quy t toán do ngân sách Nhà nư c cung c p. 3. Trư ng h p ngư i b nh là khách vãng lai, ngư i thân c a cán b , h c sinh không do cơ quan, xí nghi p, trư ng h c m i n và cũng không ph i là cán b , nhân viên c a i s quán, lãnh s quán ho c cơ quan i di n nào c a b n, khi b m au ư c khám và ch a b nh nhưng ph i tr c ti p thanh toán vi n phí v i b nh vi n ã khám và ch a cho mình. Các kho n thu vi n phí v n theo quy nh hi n hành. B Y t yêu c u các S Y t , các vi n và b nh vi n tr c thu c th c hi n úng nh ng i u quy nh trên, góp ph n vào vi c tăng cư ng và c ng c m i quan h c bi t gi a 3 nư c Vi t Nam - Lào và Cam-pu-chia anh em. Nguy n Công Th ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản