Thông tư số 14-BYT/TT về việc hướng dẫn việc tổ chức trạm y tế tại các xí nghiệp, cơ quan, trường học do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
7
download

Thông tư số 14-BYT/TT về việc hướng dẫn việc tổ chức trạm y tế tại các xí nghiệp, cơ quan, trường học do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14-BYT/TT về việc hướng dẫn việc tổ chức trạm y tế tại các xí nghiệp, cơ quan, trường học do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14-BYT/TT về việc hướng dẫn việc tổ chức trạm y tế tại các xí nghiệp, cơ quan, trường học do Bộ Y tế ban hành

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14-BYT/TT Hà N i, ngày 09 tháng 05 năm 1977 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C T CH C TR M Y T T I CÁC XÍ NGHI P, CƠ QUAN, TRƯ NG H C Ngh quy t s 15-CP ngày 14-1-1975 c a H i ng Chính ph ã quy nh t ch c y t t i các xí nghi p, cơ quan, trư ng h c (trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p, và trư ng công nhân h c ngh ) và th ng nh t l y tên là tr m y t . Căn c vào tình hình t ch c và ho t ng c a m ng lư i y t hi n nay và căn c vào các ch , chính sách c a Nhà nư c ã ban hành, B Y t hư ng d n th c hi n như sau: I. VN TRÍ, CH C NĂNG VÀ NHI M V : 1.1 Tr m y t các xí nghi p, cơ quan, trư ng h c là tuy n y t cơ s , tuy n u tiên tr c ti p v i i tư ng ph c v , b o m qu n lý và chăm sóc k p th i, t i ch s c kh e cho cán b , công nhân viên, h c sinh, nh m b o v s c lao ng ph c v s n xu t, công tác, h c t p. Vì v y tr m có m t t m quan tr ng c bi t trong vi c chăm sóc s c kh e cán b , công nhân viên, h c sinh, cho nên trư c m t và lâu dài ph i ư c c ng c v m i m t. Tr m do th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý v m i m t và ư c t ch c y t tuy n trên thu c ngành y t ch o v chuyên môn nghi p v , tr m làm tham mưu cho th trư ng ơn v v các m t công tác y t . 1.2 Nh ng nhi m v cơ b n c a tr m y t ư c quy nh trong ngh quy t s 15-CP c a H i ng Chính ph (xem ph l c II). C n chú ý c bi t: - Trong các nhi m v quy nh cho các tr m y t nói chung, tr m y t t i các xí nghi p, cơ quan, trư ng h c ph i t lên hàng u nhi m v qu n lý s c kh e toàn b cán b , công nhân viên, h c sinh mà mình ph trách. Ph i làm ư c ít nh t cũng như nh ng xã hi n nay ang làm công tác này. Ph i t ch c ki m tra s c kh e và làm h sơ s c kh e cho t ng ngư i, trên cơ s ó mà làm k ho ch b o v s c kh e m t cách c th nh m ph c v m t cách có hi u qu nh t cho s n xu t, h c t p và i s ng cán b , công nhân và h c sinh. - Nhi m v thư ng ch áp d ng cho tr m y t các xí nghi p mà giao thông không thu n ti n, xa các b nh vi n, nhà h sinh.
  2. - Nhi m v c th v công tác v sinh lao ng, phòng ch ng b nh ngh nghi p, v sinh phòng ch ng d ch, ph c v phòng b nh, ch a b nh c a tr m y t cơ s s n xu t (xem ph l c III ch th s 31-BYT/VS ngày 17-8-1976 c a B y t ). II. TIÊU CHU N BIÊN CH 2.1 Tiêu chuNn thành l p tr m: Có s lư ng cán b , công nhân viên và h c sinh theo quy nh có ít nh t 2 biên ch cán b y t tr lên; có y sĩ ho c bác sĩ làm trư ng tr m; có cơ s nhà c a, trang b , d ng c chuyên môn, phương ti n làm vi c áp ng v i yêu c u ch c năng, nhi m v . Khi có i u ki n trên, ơn v ph i ăng ký ã ư c s th a thu n c a S , Ty y t a phương, lúc ó th trư ng xí nghi p, cơ quan, trư ng h c m i ra quy t nh thành l p tr m y t . Nh ng xí nghi p, cơ quan, trư ng h c không tiêu chuNn thành l p tr m thì có cán b y t ph c v . Nh ng ơn v không có tiêu chuNn có biên ch cán b y t thì y t a phương căn c vào t ng s cán b , công nhân viên, h c sinh c a m t s ơn v g n nhau mà b trí cán b y t ph c v , s cán b này do phòng khám b nh a khoa nơi ó tr c ti p qu n lý. Nh ng cán b , công nhân viên, h c sinh c a các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c, s n xu t, công tác lưu ng, phân tán thì do các cơ s y t a phương nơi ó ph c v . Trư ng h p xí nghi p có quy mô l n kho ng 5000 cán b , công nhân viên tr lên, óng t p trung, xí nghi p ó có th t ch c m t phòng khám b nh a khoa ph c v riêng cho xí nghi p. Phòng khám b nh a khoa này có hai b ph n: m t b ph n (thu c biên ch phòng khám b nh a khoa) làm ch c năng c a phòng khám b nh a khoa và làm tham mưu cho giám c xí nghi p v các m t công tác y t ; m t b ph n g m các cán b y t (thu c biên ch y t cơ s ) ph trách s c kh e cho cán b , công nhân viên t ng c m (xư ng, liên xư ng). Hi n nay phòng khám b nh a khoa nói trên do giám c xí nghi p t ch c, xây d ng và qu n lý tr c ti p; các S , Ty y t a phương ch o chuyên môn, nghi p v . Trư ng h p này ch áp d ng cho nh ng nơi chưa th ng nh t qu n lý y t vào ngành y t . 2.2. Phân lo i tr m: Có b n lo i tr m y t : xí nghi p, cơ quan, trư ng h c như quy nh trong thông tư Liên B Y t - Tài chính s 32-TT/LB ngày 24-4-1974. 2.3 S giư ng lưu và giư ng b nh c a tr m: Th c hi n như quy nh trong thông tư s 42-BYT/TT ngày 6-11-1976 c a B Y t . Th i gian b nh nhân n m t i giư ng lưu có tính ch t t m th i (vài ba ngày n m t tu n) không kéo dài ngày như giư ng b nh xá trư c ây.
  3. 2.4. Biên ch c a tr m: a) Biên ch c a tr m tùy thu c vào s lư ng cán b , công nhân viên, h c sinh và theo lo i tr m; th c hi n như quy nh trong thông tư s 42-BYT/TT c a B Y t , trong ó có m t trư ng tr m. Trong khi chưa quy nh th ng nh t ư c ch lương c a trư ng tr m có th xét tương quan trong ơn v mà x p theo lương chuyên môn ho c x p tương ương lương c a các trư ng phòng, ban khác c a xí nghi p, co quan, trư ng h c như hi n nay ang th c hi n. b) Biên ch ph c v giư ng b nh, giư ng lưu: Căn c vào công văn s 364-BYT/TC ngày 29-1-1976 c a B Y t hư ng d n cơ c u t ch c, biên ch cán b c a các cơ s y t a phương theo ngh quy t s 15-CP c a H i ng Chính ph , v n d ng như sau: - Giư ng b nh (thu c tr m y t lo i 1): c 2 giư ng có 1 biên ch ph c v (như biên ch ph c v giư ng i u dư ng). - Giư ng lưu (thu c tr m y t lo i 2 – 3 – 4): C 4 giư ng có 1 biên ch ph c v . c) Biên ch ph c v các cháu t p trung nhà tr , m u giáo do ơn v qu n lý; dư i 100 cháu không có biên ch riêng, t 100 n 200 cháu có 1 y tá ph c v , trên 200 cháu ư c s d ng y sĩ (t t nh t là y sĩ ã ư c b túc chuyên khoa nhi). III. CÁC TIÊU CHU N, NNH M C CHI TIÊU VÀ TH C PH M CHO GIƯ NG LƯU VÀ GIƯ NG B NH 3.1. V cơ s và trang b : ơn v t ch c xây d ng cơ s nhà c a, trang b phương ti n ph c v ban u và b sung hàng năm theo hư ng d n c a B Y t (xem ph l c kèm theo). 3.2. Ti n thu c và ti n b i dư ng: Căn c vào ngh quy t s 15-CP cùa H i ng Chính ph , thông tư s 42-BYT/TT c a B Y t hư ng d n th c hi n ngh quy t s 15-CP, thông tư liên B Y t - Tài chính s 17-TT/LB ngày 7-4-1966 th c hi n như sau: - i v i giư ng lưu th c hi n như giư ng b nh xá trư c ây; - i v i giư ng b nh th c hi n như giư ng b nh vi n ( i v i nh ng nơi giao thông không thu n ti n, xa các b nh vi n). C th m c kinh phí d trù là: T 1 n 1,10 cho 1 giư ng lưu m t ngày, T 1,20 n 1,50 cho 1 giư ng b nh m t ngày. M c ăn b i dư ng: Th c hi n như quy nh c a B N i v trong ngh nh s 4173- PQC ngày 23-10-1956 và công văn s 3599-BYT/CB ngày 7-11-1966 c a B Y t , c th là:
  4. - Giư ng lưu: T 1 n 1,20 m t ngày, b nh nhân ph i tr 0,60 , n u là cán s 6 tr lên ph i tr 0,80 . - Giư ng b nh: T 1,20 n 1,60 m t ngày, b nh nhân ph i tr 0,60 , n u là cán s 6 tr lên ph i tr 0,80 . 3.3. Tiêu chuNn th c phNm: Căn c vào công văn s 911-NT/KH ngày 14-5-1968 c a B N i thương, th c hi n như sau: Th t S a c ư ng Mỳ chính Giư ng lưu 1 kg 1h p 0,500kg 0,006kg Giư ng b nh 2 kg 1h p 0,500kg 0,010kg IV. QUY N H N VÀ QUAN H CÔNG TÁC 4.1. Tr m y t là m t b ph n trong b máy giúp vi c tr c thu c th trư ng xí nghi p, cơ quan, trư ng h c như các phòng, ban khác. Trư ng tr m y t ch u trách nhi m toàn di n trư c th trư ng v công tác y t , ng th i ch u trách nhi m trư c t ch c y t tuy n trên v m t th c hi n chuyên môn, nghi p v . 4.2. ư c tham d các h i ngh c a xí nghi p, cơ quan, trư ng h c bàn v k ho ch s n xu t, công tác, h c t p xu t các v n y t và có k ho ch ph c v sát yêu c u s n xu t, công tác, h c t p. 4.3. ư c th trư ng y quy n hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các k ho ch và bi n pháp v công tác y t c a các cơ s thu c xí nghi p, cơ quan, trư ng h c. 4.4. Ki m tra vi c ch p hành i u l v sinh và i u l b o h lao ng, ki n ngh v i th trư ng các bi n pháp c i thi n i u ki n làm vi c, trang thi t b v sinh, an toàn lao ng. Khi có d ch lan t i cơ s , ph i ki n ngh các bi n pháp ch ng d ch. Các ki n ngh y n u không ư c th trư ng ch p nh n thì ư c quy n báo cáo lên cơ quan y t c p trên có bi n pháp gi i quy t. 4.5. Khám b nh, ch a b nh, ki m tra s c kh e, g i b nh nhân i các cơ s i u tr , i u dư ng theo tuy n quy nh; s d ng y dư c phí ph c v cho cán b , công nhân viên, h c sinh theo ch quy nh c a Nhà nư c; cho cán b , công nhân viên ngh vi c khi m au theo quy nh trong thông tư liên B Y t - T ng công oàn s 12- TT/LB ngày 3-6-1971 và cho h c sinh ngh theo ch hi n hành. 4.6. ư c s d ng con d u riêng theo m u quy nh giao d ch trong ph m vi công tác chuyên môn. 4.7. Tr m y t ph i quan h ch t ch v i cơ quan y t tuy n trên tr c ti p v i mình, tùy trư ng h p có th là S , Ty y t , phòng y t huy n, th , khu ph , phòng khám b nh a khoa khu v c ph trách mình nh n s ch o v chuyên môn, nghi p v . Khi m i thành l p ho c di chuy n a i m c a ơn v , tr m y t ph i n ăng ký v i cơ quan y t tr c ti p ch o mình.
  5. 4.8. Quan h ch t ch , báo cáo cung c p tài li u có liên quan n công tác y t cho cán b làm tham mưu v y t ( t trong cơ quan t ch c, lao ng, ti n lương) c a xí nghi p, c a ngành qu n lý mình giúp giám c xí nghi p, th trư ng ngành n m ư c tình hình s c kh e, các v n v b o h lao ng, th c hi n các ch chính sách v y t ; t ó có k ho ch và bi n pháp nh m b o m nâng cao s c kh e cho cán b , công nhân viên, h c sinh c a toàn xí nghi p, toàn ngành. V. TRÁCH NHI M C A TH TRƯ NG XÍ NGHI P, CƠ QUAN, TRƯ NG H C VÀ CÁC S , TY Y T NA PHƯƠNG I V I TR M Y T Th trư ng các xí nghi p, cơ quan, trư ng h c là ngư i ch u trách nhi m toàn di n i v i tr m y t và i v i s c kh e c a cán b , công nhân viên, h c sinh trong ơn v mình, do ó th trư ng ph i có k ho ch xây d ng, c ng c , ki m tra, theo dõi và t o i u ki n cho tr m y t ho t ng t t; quan h ch t ch v i ngành y t a phương ph i h p Ny m nh ho t ng c a tr m, ph c v t t cho k ho ch s n xu t, công tác và h c t p c a ơn v mình. S , Ty y t a phương có trách nhi m; - ăng ký, theo dõi, ki m tra, hư ng d n th c hi n ch chính sách v y t , các quy t c chuyên môn, nghi p v v y t ; - Quy nh tuy n khám và ch a b nh, cung c p thu c men, d ng c y t , b i dư ng, ào t o cung c p cán b y t ; - Tham gia ý ki n v i th trư ng xí nghi p, cơ quan, trư ng h c trong vi c thành l p tr m, trong vi c b trí, s d ng, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán y t c a tr m y t ; - Xét duy t các thi t k , thi t b v v sinh phòng b nh c a các công trình xây d ng công nghi p, s nghi p dân d ng t i a phương và giao cho tr m y t theo dõi, báo cáo vi c th c hi n; - Thanh tra vi c ch p hành i u l v sinh và i u l b o h lao ng c a xí nghi p, cơ quan, trư ng h c do tr m y t ph trách. Tr m y t là khâu r t quan tr ng c a m ng lư i y t ph c v cán b , công nhân viên, h c sinh, B y t ngh các ngành, các a phương căn c vào tình hình s n xu t, công tác, h c t p c a các cơ s thu c mình qu n lý, th c hi n t t thông tư này nh m b o m vi c chăm lo s c kh e cán b , công nhân viên, h c sinh ngày càng t t hơn. Trong quá trình th c hi n và úc rút kinh nghi m, n u có v n gì c n b sung, s a i, các ngành, các a phương ph n ánh cho B Y t bi t nghiên c u gi i quy t. B TRƯ NG B YT BÁC SĨ Vũ Văn C n
Đồng bộ tài khoản