Thông tư số 142/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
1
download

Thông tư số 142/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 142/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 142/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 142/1999/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯ NG D N THU GIÁ TRN GIA TĂNG ÁP D NG I V I CÁC D ÁN S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 và các Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; Căn c Ngh quy t s 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 3 tháng 9 năm 1999 c a U ban thư ng v Qu c h i v vi c s a i, b sung m t s danh m c hàng hoá, d ch v thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng và thu su t thu giá tr gia tăng i v i m t s hàng hoá, d ch v . Căn c Quy t nh s 223/1999/Q -TTg ngày 7/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v thu giá tr gia tăng áp d ng i v i các d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n thu giá tr gia tăng (GTGT) i v i các chương trình, d án (dư i ây g i chung là d án) s d ng ngu n v n ODA như sau: I. I V I CÁC D ÁN S D NG NGU N V N ODA KHÔNG HOÀN L I: 1. i v i hàng hoá, v t tư nh p khNu: Hàng hoá, v t tư nh p khNu th c hi n các d án s d ng ngu n v n ODA không hoàn l i thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng. Khi nh p khNu hàng hoá, v t tư cho các d án, Ch d án ho c các Nhà th u n p cho cơ quan H i quan Gi y xác nh n hàng vi n tr không hoàn l i c a cơ quan có thNm quy n cùng v i h sơ nh p khNu không ph i n p thu giá tr gia tăng. 2. i v i hàng hoá, d ch v mua trong nư c: a. Hàng hoá, d ch v do các nhà th u chính cung c p cho d án s d ng ngu n v n ODA không hoàn l i thu c di n không ch u thu GTGT (Nhà th u chính ư c hi u là các t ch c, cá nhân ký H p ng tr c ti p v i Ch d án th c hi n vi c xây l p, tư v n ho c cung c p các hàng hoá, v t tư ch y u cho d án). Các Nhà th u chính ư c hoàn l i thu GTGT ã tr khi mua hàng hoá, d ch v trong nư c. Sau khi nh n ư c hoá ơn thanh toán c a Nhà th u ph ho c Nhà cung c p trong nư c, Nhà th u chính g i h sơ t i cơ quan thu ư c hoàn thu . Ngoài các h sơ ph i n p l n u là b n sao quy t nh u tư c a cơ quan có thNm quy n, b n sao H p ng nh n th u ký v i Ch d án (Các b n sao có óng d u xác nh n c a Ch d án) và b n sao H p ng giao th u m t ph n công vi c cho các Nhà th u ph ho c
  2. H p ng mua hàng hoá, v t tư ký v i các Nhà cung c p trong nư c có óng d u xác nh n c a Nhà th u chính, m i l n ngh hoàn thu Nhà th u chính n p cho cơ quan thu : - Công văn ngh hoàn thu giá tr gia tăng theo m u s 09/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính. - B ng kê Hoá ơn giá tr gia tăng hàng hoá, d ch v mua vào th c hi n d án theo m u s 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính. b. Hàng hoá, d ch v do Ch d án t mua t các Nhà cung c p trong nư c ã tr thu GTGT, ư c hoàn l i. Sau khi nh n ư c hoá ơn thanh toán c a Nhà cung c p trong nư c, Ch d án g i h sơ t i cơ quan thu ư c hoàn thu . H sơ hoàn thu như hư ng d n t i Kho n a nêu trên tr b n sao H p ng giao th u m t ph n công vi c cho các Nhà th u ph . II. I V I CÁC D ÁN S D NG NGU N V N ODA VAY THU C DI N Ư C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C U TƯ KHÔNG HOÀN TR : Các d án s d ng ngu n v n ODA vay thu c di n ư c Ngân sách Nhà nư c u tư không hoàn tr quy nh t i i u 2 Quy t nh s 223/1999/Q -TTg ngày 7/12/1999 c a Th tư ng Chính ph , bao g m các d án s d ng v n vay và các d án s d ng ngu n v n ODA h n h p (d án có s d ng m t ph n v n ODA không hoàn l i nhưng ph n v n ODA không hoàn l i ó không ư c tài tr b ng Hi p nh riêng) ư c Ngân sách Nhà nư c (Ngân sách Trung ương ho c Ngân sách a phương) u tư toàn b ho c c p m t ph n v n. Các d án nói trên ư c hoàn l i s thu GTGT ã tr khi nh p khNu và mua hàng hoá, d ch v trong nư c th c hi n d án. 1. i v i hàng hoá, v t tư nh p khNu: S thu GTGT ã n p khi nh p khNu hàng hoá, v t tư theo quy nh t i Lu t thu GTGT ư c hoàn l i. H sơ hoàn thu bao g m: + Công văn ngh hoàn thu GTGT theo m u s 09/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính. + Quy t nh u tư ho c phê duy t d án c a cơ quan có thNm quy n (b n sao có xác nh n c a Ch d án - n p l n u). + T khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu (b n sao có xác nh n c a Ch d án). + Biên lai n p thu GTGT i v i hàng hoá nh p khNu c a H i quan ho c Gi y n p ti n b ng chuy n kho n có xác nh n c a Kho b c (b n chính). + H p ng u thác nh p khNu i v i trư ng h p u thác cho các doanh nghi p khác nh p khNu (b n sao có xác nh n c a Ch d án ho c Nhà th u chính).
  3. + H p ng ký gi a Ch d án và Nhà th u chính trong trư ng h p Nhà th u chính làm th t c nh p khNu hàng hoá (b n sao có óng d u xác nh n c a Ch d án). Trư ng h p Ch d án tr c ti p nh p khNu hàng hoá, v t tư thu c di n ch u thu GTGT, Ch d án có th ngh ư c ghi thu, ghi chi s thu GTGT ph i n p cùng v i thu nh p khNu (n u có). Th t c và trình t ghi thu ghi chi ư c th c hi n như i v i trư ng h p ghi thu, ghi chi thu nh p khNu. 2. i v i hàng hoá, d ch v mua trong nư c: S thu GTGT Ch d án ã tr khi mua hàng hoá, d ch v ư c hoàn l i. Ngay sau khi nh n ư c hoá dơn thanh toán c a Nhà cung c p, Ch d án g i h sơ t i cơ quan thu ư c hoàn thu . H sơ hoàn thu như quy nh t i Kho n b i m 2 M c I nêu trên. Trư ng h p Ch d án giao th u cho các Nhà th u chính và trong giá th u không bao g m thu GTGT thì khi thanh toán v i Ch d án, Nhà th u chính không tính thu GTGT và Nhà th u chính ư c hoàn thu GTGT ã tr khi mua hàng hoá, d ch v . H sơ hoàn thu ngoài hư ng d n t i kho n a i m 2 M c I nêu trên, Nhà th u chính ph i n p b sung l n u Công văn c a Ch d án ngh hoàn thu tr c ti p cho Nhà th u chính do trong giá th u không bao g m thu GTGT. III. I V I CÁC D ÁN VAY KHÁC: Các d án s d ng ngu n v n ODA vay l i t Ngân sách nhà nư c, k c các d án s d ng ngu n v n ODA h n h p, không thu c di n ư c Ngân sách nhà nư c u tư ho c h tr m t ph n v n, ph i n p thu GTGT theo Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n hi n hành. Ch d án t lo v n n p thu GTGT t ngu n v n trong nư c, không s d ng ngu n v n ODA n p thu . S GTGT ã tr trong quá trình tri n khai th c hi n d án ư c kh u tr ho c hoàn l i theo hư ng d n t i các Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư s 93/1999/TT-BTC ngày 28/7/1999 c a B Tài chính. IV. TH T C ĂNG KÝ MÃ S THU : 1. i v i các Nhà th u chính: - Nhà th u chính trong nư c s d ng mã s thu ã ư cc p giao d ch và làm th t c hoàn thu GTGT. - Nhà th u nư c ngoài ang kinh doanh t i Vi t Nam ã ư c c p mã s thu ư c ti p t c s d ng mã s thu ó khi làm th t c hoàn thu . - Nhà th u nư c ngoài l n u tiên t i kinh doanh t i Vi t Nam ho c ang kinh doanh t i Vi t Nam nhưng chưa ư c c p mã s thu (các Nhà th u ang kê khai, n p thu thông qua các t ch c, cá nhân Vi t Nam b ng bi n pháp kh u tr thu ) ph i l p h sơ g i cơ quan thu a phương nơi t Văn phòng i u hành ( i v i các Nhà th u ã có văn phòng i u hành) ho c cơ quan thu a phương nơi xây d ng công trình theo m u s 04/ K-TCT ban hành kèm theo Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày
  4. 12/6/1998 c a B Tài chính. Cơ quan thu c p mã s thu cho các Nhà th u nư c ngoài theo quy nh. 2. i v i các Ch d án: - Ch d án ã ăng ký mã s thu , s d ng mã s ó khi làm th t c hoàn thu . - i v i các Ch d án m i thành l p có nhu c u ăng ký mã s làm th t c hoàn thu , l p h sơ ăng ký mã s thu v i cơ quan thu nơi t Văn phòng i u hành trong vòng 10 ngày k t khi nh n ư c Quy t nh u tư c a cơ quan có thNm quy n theo úng hư ng d n t i Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 c a B Tài chính. - Trư ng h p Ch d án ã ăng ký mã s thu nhưng u quy n cho m t ơn v (Ban qu n lý d án) ch u trách nhi m qu n lý và th c hi n h ch toán riêng kho n thu GTGT u vào phát sinh trong quá trình u tư d án b ng ngu n v n ODA, cơ quan thu nơi Ban qu n lý d án t Văn phòng i u hành th c hi n c p mã s thu áp d ng i v i ơn v ph thu c cho ơn v ư c Ch d án u quy n. V. TRÌNH T HOÀN THU GTGT: 1. Cơ quan th c hi n vi c hoàn thu : Cơ quan thu a phương (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) nơi c p mã s thu th c hi n vi c hoàn thu theo hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p công trình ư c chia thành nhi u gói th u ho c ư c xây d ng thu c nhi u a phương khác nhau và t i m i a phương có Ban qu n lý d án riêng thì cơ quan thu a phương nơi Ch d án ho c Nhà chính t văn phòng i u hành chính s th c hi n vi c hoàn thu . Trư ng h p Ch d án nh p khNu hàng hoá, v t tư và làm th t c ghi thu ghi chi thu GTGT theo hư ng d n t i i m 1 M c II Thông tư này thì không th c hi n vi c hoàn thu . 2. Trình t và th i gian hoàn thu : a. i v i các d án s d ng v n ODA không hoàn l i và các d án ư c Ngân sách Nhà nư c u tư không hoàn tr : Sau khi nh n ư c h sơ ngh hoàn thu GTGT h p l c a Ch d án ho c Nhà th u chính, ch m nh t trong vòng 3 ngày làm vi c, C c thu các t nh, thành ph ra Quy t nh hoàn thu g i cơ quan Kho b c Nhà nư c ng th i g i cơ quan qu n lý tài chính c a d án. Trư ng h p Nhà th u chính thu c i tư ng ư c hoàn thu thì khi ra quy t nh hoàn thu , cơ quan thu g i m t b n Quy t nh hoàn thu cho Ch d án theo dõi. Trư ng h p h sơ ngh hoàn thu chưa y , trong vòng 2 ngày làm vi c, C c thu ph i thông báo lý do cho Ch d án ho c Nhà th u chính hoàn ch nh h sơ.
  5. Cơ quan Kho b c Nhà nư c th c hi n hoàn thu cho Ch d án ho c Nhà th u chính trong vòng 2 ngày k t khi nh n ư c quy t nh hoàn thu c a cơ quan thu . b. Các d án s d ng v n ODA dư i hình th c vay l i t Ngân sách Nhà nư c, các Nhà th u chính th c hi n các d án s d ng v n ODA không hoàn l i ho c các d án s d ng v n ODA ư c Ngân sách u tư không hoàn tr , nhưng không h ch toán triêng ư c thu GTGT u vào c a t ng d án thì vi c kh u tr thu u vào ho c hoàn thu ư c th c hi n theo Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư s 93/1999/TT-BTC ngày 28/7/1999 c a B Tài chính. c. i v i các d án s d ng ngu n v n ODA không hoàn l i ho c các d án ư c Ngân sách u tư không hoàn tr , ã có quy t nh u tư và ang tri n khai th c hi n trư c ngày Quy t nh s 223/Q -TTg có hi u l c thi hành, s thu GTGT Ch d án ho c các Nhà th u chính ã tr ư c x lý như sau: - Các trư ng h p ã th c hi n tính và n p thu GTGT theo Thông tư s 82/1999/TT- BTC ngày 30/6/1999 c a B Tài chính thì s thu GTGT u vào chưa ư c kh u tr ho c chưa kh u tr h t ư c kh u tr ho c hoàn l i theo Thông tư này. - Trư ng h p các d án ã ư c b trí v n i ng (t năm 1999 tr v trư c) cho Ngân sách a phương ho c Ngân sách Trung ương (B , ngành) ho c trong giá th u ã ư c duy t và ký k t h p ng ã có ph n thu thì Ch d án ph i s d ng v n i ng ã ư c c p thanh toán các kho n thu GTGT phát sinh. - Trư ng h p các d án chưa ư c c p v n i ng n p thu GTGT, Ch d án ho c Nhà th u chính ư c hoàn thu GTGT ã n p theo quy nh nêu trên. H sơ hoàn thu b sung thêm xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v vi c chưa c p v n i ng cho Ch d án n p thu GTGT. Do trư c ây m t s Ch d án và Nhà th u nư c ngoài chưa ư c c p mã s thu nên trư ng h p trư c ây Ch d án ho c Nhà th u nư c ngoài ã thanh toán thu GTGT nhưng trên biên lai thu thu GTGT hàng nh p khNu ho c hoá ơn thanh toán không ghi mã s thu c a Ch d án ho c Nhà th u nư c ngoài thì cũng ư c gi i quy t hoàn thu theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. Ki m tra, quy t toán thu GTGT ư c hoàn: Ch d án ho c Nhà th u chính ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a h sơ hoàn thu . Trư ng h p có nghi v n, cơ quan thu có quy n ki m tra các căn c hoàn thu và khi công trình hoàn thành, Ch d án ho c Nhà th u chính ph i quy t toán thu v i cơ quan thu theo quy nh. VI. GHI TĂNG V N U TƯ i v i các d án s d ng ngu n v n ODA vay ho c các d án s d ng ngu n v n ODA h n h p ư c Ngân sách u tư không hoàn tr , khi nh n ư c Quy t nh hoàn thu c a cơ quan thu , cơ quan tài chính qu n lý d án ti n hành ghi tăng v n c p cho Ch d án. Khi tính k ho ch v n i ng hàng năm theo hư ng d n t i Thông tư Liên t ch s 06/1998/TTLT-BKH-BTC ngày 14/8/1998 c a liên B Tài chính và B
  6. K ho ch và u tư, các Ch d án không ph i tính k ho ch v n i ng n p thu GTGT. VII. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c k t ngày Quy t nh s 223/1999/Q -TTg ngày 7/12/1999 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành và thay th cho Thông tư s 82/1999/TT-BTC ngày 30/6/1999 c a B Tài chính. i v i các a phương qu hoàn thu GTGT không hoàn thu cho các d án ODA ph i báo cáo B Tài chính xem xét, i u ch nh theo quy nh t i Quy t nh s 1632/1998/Q -BTC ngày 17/11/1998 c a B trư ng B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các ơn v ph n nh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản