Thông tư số 15/2000/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư số 15/2000/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2000/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2000/TT-BXD Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 15/2000/TT-BXD NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000HƯ NG D N CÁC HÌNH TH C QU N LÝ TH C HI N D ÁN U TƯ VÀ XÂY D NG Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c ngành Xây d ng theo Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Th c hi n Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP; B Xây d ng hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG 1. Căn c quy mô, tính ch t c a d án và năng l c c a mình, Ch u tư l a ch n m t trong các hình th c qu n lý th c hi n d án sau: 1.1/ Ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án; 1.2/ Ch nhi m i u hành d án; 1.3/ Chìa khoá trao tay; 1.4/ T th c hi n d án. 2. i v i các d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng u tư c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c, Ch u tư ph i trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy t nh hình th c qu n lý th c hi n d án; i v i các d án s d ng các ngu n v n khác, Ch u tư quy t nh hình th c qu n lý th c hi n d án. Chi phí qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng th c hi n theo qui nh t i Thông tư 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng và ư c tính trong t ng m c u tư, t ng d toán c a d án.
  2. 3. i v i các cơ quan hành chính s nghi p trung ương và a phương (như các B ; cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; các T ng c c, C c tr c thu c B ; t ch c chính tr , các t ch c chính tr - xã h i; U ban nhân dân c p t nh; các S , UBND c p huy n) ch làm Ch u tư các d án xây d ng cơ s v t ch t k thu t c a cơ quan mình. Các d án khác, Ch u tư ph i là ngư i tr c ti p qu n lý khai thác s d ng d án và có trách nhi m, quy n h n c a ch u tư như quy nh t i i u 14 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . Trong trư ng h p chưa xác nh rõ Ch u tư c a d án thì Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư giao cho Ban qu n lý d án chuyên ngành th c hi n ch c năng Ch u tư (tuỳ theo c i m c a t ng d án). II. HÌNH TH C CH U TƯ TR C TI P QU N LÝ TH C HI N D ÁN Hình th c Ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án ư c áp d ng i v i các d án mà Ch u tư có năng l c chuyên môn phù h p và có cán b chuyên môn t ch c qu n lý th c hi n d án theo các trư ng h p sau ây: 1. Trư ng h p Ch u tư không thành l p Ban qu n lý d án mà s d ng b máy hi n có c a mình kiêm nhi m và c ngư i ph trách (chuyên trách ho c kiêm nhi m) qu n lý vi c th c hi n d án. 1.1/ Trư ng h p này áp d ng i v i d án nhóm B,C thông thư ng khi Ch u tư có các phòng, ban chuyên môn v qu n lý k thu t, tài chính phù h p qu n lý th c hi n d án. 1.2/ Yêu c u v chuyên môn, nghi p v và kinh nghi m i v i nh ng ngư i tr c ti p qu n lý th c hi n d án: a) Ngư i ph trách qu n lý th c hi n d án ph i có chuyên môn phù h p v i yêu c u c a d án, qu n lý d án nhóm B ph i có b ng i h c tr lên, qu n lý d án nhóm C ph i có b ng trung c p tr lên, có t i thi u hai năm làm vi c chuyên môn. b) Ngư i qu n lý v k thu t c a d án ph i có b ng trung c p tr lên, chuyên môn phù h p v i yêu c u c a d án, có t i thi u hai năm làm vi c chuyên môn. c) Ngư i qu n lý v kinh t -tài chính c a d án ph i có chuyên môn v kinh t , tài chính-k toán, có b ng trung c p tr lên, có t i thi u hai năm làm vi c chuyên môn. d) i v i các d án vùng sâu, vùng xa thì nh ng ngư i tr c ti p qu n lý th c hi n d án nêu trên ph i có b ng trung c p tr lên, chuyên môn, nghi p v phù h p v i yêu c u c a d án và có t i thi u m t năm làm vi c chuyên môn. 1.3/ Ch u tư ph i có quy t nh giao nhi m v , quy n h n cho các phòng, ban và cá nhân ư c c kiêm nhi m ho c chuyên trách qu n lý vi c th c hi n d án. 2. Trư ng h p Ch u tư thành l p Ban qu n lý d án tr c thu c qu n lý th c hi n d án:
  3. 2.1/ Trư ng h p này áp d ng i v i d án nhóm A; các d án nhóm B,C có yêu c u k thu t cao ho c Ch u tư ng th i qu n lý nhi u d án. 2.2/ Ban qu n lý d án ư c thành l p theo quy t nh c a Ch u tư và ph i m b o các nguyên t c sau ây: a) Ban qu n lý d án là ơn v tr c thu c Ch u tư. Nhi m v và quy n h n c a Ban qu n lý d án ph i phù h p v i trách nhi m, quy n h n c a Ch u tư quy nh t i i u 14 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh 52/1999/N -CP c a Chính ph , phù h p v i i u l t ch c ho t ng c a Ch u tư và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. b) Cơ c u t ch c c a Ban qu n lý d án do Ch u tư quy t nh, ph i m b o có năng l c v chuyên môn, nghi p v th c hi n nhi m v qu n lý th c hi n d án. Ban qu n lý d án g m có trư ng ban, các phó trư ng ban và các b ph n chuyên môn, nghi p v giúp vi c trư ng ban. c) Ban qu n lý d án ph i th c hi n ch báo cáo thư ng xuyên và y v i Ch u tư. Ch u tư th c hi n vi c ch o, ki m tra ho t ng c a Ban qu n lý d án và x lý k p th i nh ng v n ngoài ph m vi thNm quy n c a Ban qu n lý d án m b o ti n , ch t lư ng và các yêu c u khác c a d án. d) Khi d án hoàn thành, ưa vào khai thác s d ng, Ban qu n lý d án ã hoàn thành nhi m v ư c giao thì Ch u tư ra quy t nh gi i th ho c giao nhi m v m i cho Ban qu n lý d án. 2.3/ Khi quy t nh ho c ngh b nhi m trư ng Ban qu n lý d án, ngư i ph trách k thu t, ngư i ph trách kinh t -tài chính c a d án, Ch u tư ph i căn c vào quá trình công tác và các tiêu chuNn v năng l c chuyên môn c a các cá nhân ó theo yêu c u t i thi u như quy nh t i i m 1.2/ m c II c a Thông tư này; riêng i v i d án nhóm A thì trư ng Ban qu n lý d án, ngư i ph trách k thu t, ngư i ph trách kinh t -tài chính c a d án ph i có b ng i h c tr lên, chuyên môn phù h p v i yêu c u c a d án và ã có hai năm làm vi c chuyên môn. III. HÌNH TH C CH NHI M I U HÀNH D ÁN Ch nhi m i u hành d án là hình th c qu n lý th c hi n d án do m t pháp nhân c l p có năng l c qu n lý i u hành d án th c hi n. Ch nhi m i u hành d án ư c th c hi n dư i hai hình th c là: Tư v n qu n lý i u hành d án theo h p ng và Ban qu n lý d án chuyên ngành. 1. Tư v n qu n lý i u hành d án theo h p ng: 1.1/ Ch u tư không có i u ki n tr c ti p qu n lý th c hi n d án thì thuê t ch c tư v n có năng l c qu n lý th c hi n d án, t ch c tư v n ó ư c g i là Tư v n qu n lý i u hành d án. 1.2/ T ch c tư v n qu n lý i u hành d án th c hi n các n i dung qu n lý d án theo h p ng ã ký v i Ch u tư.
  4. 1.3/ Nh ng n i dung qu n lý th c hi n d án Ch u tư không thuê tư v n qu n lý i u hành thì Ch u tư th c hi n và quy t nh theo nhi m v , quy n h n c a Ch u tư quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP và Ngh nh 12/2000/N -CP c a Chính ph . 2. Ban qu n lý d án chuyên ngành: 2.1/ Hình th c này áp d ng i v i các d án thu c các chuyên ngành xây d ng ư c Chính ph giao các B , cơ quan ngang B có xây d ng chuyên ngành (bao g m B Xây d ng, B Giao thông v n t i, B Công nghi p, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, B Văn hoá-Thông tin, B Qu c phòng, B Công an, T ng c c Bưu i n) và U ban nhân dân c p t nh qu n lý th c hi n; các d án do U ban nhân dân c p t nh giao các S có xây d ng chuyên ngành (tương ng các B có xây d ng chuyên ngành nêu trên) và U ban nhân dân c p huy n th c hi n. 2.2/ Cơ c u t ch c và nhi m v c a Ban qu n lý d án chuyên ngành ph i mb o các nguyên t c sau ây: a) Ban qu n lý d án chuyên ngành do các B ho c U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p, có tư cách pháp nhân y và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a mình. b) Ban qu n lý d án chuyên ngành có giám c, các phó giám c và b máy thích h p qu n lý i u hành d án c l p. c) Ban qu n lý d án chuyên ngành th c hi n các ch c năng, nhi m v c a Ch u tư v qu n lý th c hi n d án t khi d án ư c phê duy t n khi bàn giao ưa vào khai thác s d ng. Trư ng h p c n thi t, Ban qu n lý d án chuyên ngành có th ư c giao th c hi n các công vi c c a giai o n chuNn b u tư ho c các nhi m v khác c a Ch u tư quy nh t i i u 14 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh 52/1999/N -CP c a Chính ph . 2.3/ i u ki n v năng l c chuyên môn c a Ban qu n lý d án chuyên ngành: a) Giám c ph i có b ng i h c tr lên, có năng l c chuyên môn phù h p v i yêu c u v qu n lý th c hi n d án, có kinh nghi m làm công tác qu n lý t hai d án tr lên. b) Trư ng các phòng, ban nghi p v ph i có b ng i h c tr lên, chuyên môn nghi p v ph i phù h p v i n i dung công vi c ư c giao ph trách. c) Ban qu n lý d án chuyên ngành ph i có l c lư ng chuyên môn v k thu t, công ngh , kinh t và pháp lu t m b o năng l c qu n lý th c hi n các d án ư c giao t ch t lư ng và hi u qu . IV. HÌNH TH C CHÌA KHOÁ TRAO TAY
  5. 1. Hình th c Chìa khoá trao tay ư c áp d ng khi Ch u tư ư c phép t ch c u th u l a ch n nhà th u th c hi n t ng th u toàn b d án t kh o sát, thi t k , mua s m v t tư thi t b , xây l p cho n khi bàn giao ưa d án vào khai thác s d ng. i v i các d án s d ng các ngu n v n quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP và Ngh nh 12/2000/N -CP c a Chính ph thì hình th c này ch áp d ng i v i d án nhóm C, các trư ng h p khác ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. 2. Trách nhi m qu n lý th c hi n d án: 2.1/ Ch u tư có trách nhi m: a) Làm th t c trình duy t các n i dung c a d án; b) T ch c u th u l a ch n t ng th u; c) Ký k t và th c hi n h p ng ã ký v i nhà th u; d) T ch c vi c th c hi n gi i phóng m t b ng bàn giao m t b ng xây d ng cho nhà th u theo ti n trong h p ng và các quy nh c a pháp lu t; e) mb ov n thanh toán theo k ho ch và h p ng kinh t ; g) Gi i quy t k p th i các vư ng m c, phát sinh trong quá trình th c hi n d án; h) Th c hi n các nhi m v khác c a Ch u tư theo quy nh t i i u 14 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh 52/1999/N -CP. 2.2/ Nhà th u có trách nhi m: a) Th c hi n các nghĩa v theo h p ng ã ký v i Ch u tư; b) Ch u trách nhi m trư c Ch u tư và pháp lu t v ti n , ch t lư ng, giá c và các yêu c u khác c a d án theo úng h p ng ã ký k t. c) Trư ng h p có giao th u l i cho các th u ph thì ph i th c hi n úng cam k t trong h sơ d th u và h p ng do t ng th u ã ký v i Ch u tư. d) Ch u hoàn toàn trách nhi m v quá trình th c hi n d án cho n khi bàn giao cho Ch u tư khai thác, v n hành d án; e) Th c hi n b o hành công trình và các ch b o hi m theo qui nh c a pháp lu t. V. HÌNH TH C T TH C HI N D ÁN 1. Hình th c T th c hi n d án ch ư c áp d ng trong các trư ng h p sau ây: 1.1/ Ch u tư có năng l c ho t ng s n xu t, xây d ng phù h p v i yêu c u c a d án và d án s d ng v n h p pháp c a chính Ch u tư như v n t có c a doanh
  6. nghi p, v n t huy ng c a các t ch c, cá nhân, tr v n vay c a các t ch c tín d ng. 1.2/ Ch u tư có năng l c ho t ng s n xu t, xây d ng phù h p v i yêu c u c a d án tr ng m i, chăm sóc cây tr ng hàng năm, nuôi tr ng thu s n (thu c ngành nông nghi p, lâm nghi p, thu s n, công nghi p), gi ng cây tr ng v t nuôi, khai hoang xây d ng ng ru ng, duy tu b o dư ng s a ch a thư ng xuyên các công trình xây d ng, thi t b s n xu t. 2. Khi th c hi n hình th c T th c hi n d án (t s n xu t, t xây d ng), Ch u tư ph i t ch c giám sát ch t ch vi c s n xu t, xây d ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng, giá c c a s n phNm và công trình xây d ng. 3. Ch u tư có th s d ng b máy qu n lý c a mình ho c s d ng Ban qu n lý d án tr c thu c qu n lý th c hi n d án, tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng s n phNm và ch t lư ng công trình xây d ng. VI. KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M 1. Ki m tra, thanh tra: 1.1/ Cơ quan qu n lý xây d ng c a các B , ngành và a phương có trách nhi m ki m tra vi c t ch c qu n lý th c hi n d án theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. 1.2/ Thanh tra xây d ng các c p th c hi n vi c thanh tra các vi ph m v qu n lý th c hi n d án theo quy t nh c a c p có thNm quy n. Vi c thanh tra ph i th c hi n theo pháp lu t v thanh tra, khi k t thúc thanh tra ph i có văn b n k t lu n, n u phát hi n có sai ph m thì ph i ngh x lý theo pháp lu t. 2. X lý các vi ph m: Cơ quan qu n lý xây d ng các c p, Ch u tư, các t ch c qu n lý th c hi n d án, các t ch c tư v n u tư xây d ng, các doanh nghi p xây d ng và các t ch c, cá nhân có liên quan n u làm trái các quy nh v qu n lý th c hi n d án t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này thì tuỳ theo m c s b x lý theo pháp lu t. VII. T CH C TH C HI N 1. Hi u l c: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các n i dung hư ng d n v các hình th c qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng t i Thông tư s 01/2000/TT-BXD ngày 01/3/2000 c a B Xây d ng. 2. X lý chuy n ti p:
  7. 2.1/ Các hình th c qu n lý th c hi n d án ư c c p có thNm quy n quy t nh theo các Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 và Ngh nh 92/CP ngày 23/8/1997 ti p t c th c hi n theo quy nh t i hai Ngh nh trên và hư ng d n t i Thông tư s 18/BXD- VKT ngày 10/6/1995 c a B Xây d ng cho n khi k t thúc d án. 2.2/ Hình th c T th c hi n d án ư c c p có thNm quy n quy t nh theo Ngh nh 52/1999/N -CP nhưng n ngày Ngh nh 12/2000/N -CP có hi u l c mà v n chưa tri n khai th c hi n thì th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 12/2000/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 2.3/ Các hình th c qu n lý th c hi n d án khác th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 52/1999/N -CP và Ngh nh 12/2000/N -CP c a Chính ph và theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh và thành ph tr c thu c trung ương, Cơ quan trung ương c a các oàn th , các TCTy nhà nư c và các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m t ch c qu n lý th c hi n d án theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Xây d ng xem xét gi i quy t. Nguy n M nh Ki m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản