intTypePromotion=1

Thông tư số 15/2012/TT-BCA

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
41
lượt xem
6
download

Thông tư số 15/2012/TT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH HOẶC GIAO NHIỆM VỤ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU TRỰC TIẾP PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2012/TT-BCA

 1. BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012 Số: 15/2012/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH HOẶC GIAO NHIỆM VỤ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU TRỰC TIẾP PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 về tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong Công an nhân dân, Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, nguồn kinh phí, cơ chế tài chính, nghiệm thu, quyết toán trong việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong Công an nhân dân. Điều 2. Đối tượng áp dụng
 2. Thông tư này áp dụng đối với các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ; Công an, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các t ỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các học viện, trường Công an nhân dân; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Người có thẩm quyền là người phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch sửa chữa; quyết định nhu cầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ để phục vụ công tác, chiến đấu. 2. Đơn vị quản lý thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ là đơn vị được người có thẩm quyền giao trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, nghiệm thu, thanh toán giá trị sản phẩm, dịch vụ với doanh nghiệp. 3. Đặt hàng là phương thức thực hiện được áp dụng giữa đơn vị có nhu cầu sản phẩm, dịch vụ với doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ độc lập về tổ chức và tài chính. 4. Giao kế hoạch, giao nhiệm vụ là phương thức thực hiện được áp dụng giữa người có thẩm quyền quyết định nhu cầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ với doanh nghiệp thuộc quyền. Giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ được áp dụng trong trường hợp có nhu cầu đột xuất, cấp bách về sản phẩm, dịch vụ để phục vụ công tác, chiến đấu. Điều 4. Nguyên tắc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 1. Việc đặt hàng, giao kế hoạch và giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh phải công khai, minh bạch, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 2. Cơ chế đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ; quy tr ình xây dựng, phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an. 3. Thủ trưởng đơn vị đặt hàng, người có thẩm quyền giao kế hoạch và giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải xem xét năng lực, khả năng đáp ứng của doanh nghiệp để quyết định việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 4. Doanh nghiệp được đặt hàng, giao kế hoạch, được giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích không được chuyển giao việc thực hiện cho các đơn vị khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị đặt hàng, người có thẩm quyền giao kế hoạch, giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Điều 5. Thẩm quyền quyết định việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
 3. 1. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh khi phê duyệt dự toán chi an ninh hàng năm của Bộ Công an. 2. Căn cứ vào dự toán chi đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thực hiện như sau: a) Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật quyết định việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các sản phẩm, dịch vụ quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này; b) Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Giám đốc học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân căn cứ vào dự toán được giao và nhu cầu công tác, chiến đấu của đơn vị quyết định việc đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc nhóm B quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 6. Danh mục sản phẩm, dịch vụ và nhiệm vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong Công an nhân dân Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích phục vụ quốc phòng, an ninh thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ sản xuất cho doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (sau đây viết gọn là sản phẩm, dịch vụ) trong Công an nhân dân. Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỤC 1. ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH HOẶC GIAO NHIỆM VỤ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích Kinh phí đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được sử dụng từ các nguồn dự toán chi hàng năm ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Công an; vốn đầu tư của các dự án, chương trình mục tiêu; nguồn hỗ trợ của các Bộ, ngành, địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư mua sắm trang bị, xây dựng công trình phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 8. Căn cứ đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
 4. 1. Dự toán chi ngân sách hàng năm được giao; 2. Các yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất của lực lượng Công an nhân dân đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng; 3. Nhu cầu sản phẩm, dịch vụ và yêu cầu nhiệm vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hàng năm; 4. Năng lực, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý của doanh nghiệp và chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều 9. Nội dung đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 1. Đặt hàng được thực hiện thông qua hợp đồng; hợp đồng đặt hàng gồm các nội dung sau: a) Tên sản phẩm, dịch vụ; b) Số lượng, khối lượng; c) Chất lượng; d) Đơn giá tạm tính; đ) Giá trị hợp đồng tạm tính; e) Thời gian hoàn thành; g) Địa điểm giao nhận; h) Phương hướng nghiệm thu, thanh toán; i) Trách nhiệm và nghĩa vụ giữa cơ quan đặt hàng và doanh nghiệp được đặt hàng; k) Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng; l) Một số nội dung khác theo yêu cầu quản lý, nhưng phải bảo đảm không trái với quy định của pháp luật. 2. Giao kế hoạch gồm các nội dung: a) Tên sản phẩm, dịch vụ; b) Số lượng, khối lượng;
 5. c) Chất lượng; d) Đơn giá tạm tính; giá trị tạm tính; đ) Thời gian thực hiện; e) Tổ chức thực hiện: trách nhiệm của đơn vị quản lý thực hiện kế hoạch, doanh nghiệp thực hiện kế hoạch và đơn vị khác có liên quan. 2. Giao nhiệm vụ Để đáp ứng yêu cầu đột xuất về công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này quyết định giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. Giao nhiệm vụ gồm các nội dung sau: a) Tên sản phẩm, dịch vụ; b) Số lượng; khối lượng; c) Chất lượng; d) Đơn giá tạm tính; giá trị tạm tính; đ) Thời gian thực hiện; e) Tổ chức thực hiện: trách nhiệm của đơn vị quản lý, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ và của đơn vị có liên quan. MỤC 2. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, NGHIỆM THU, QUYẾT TOÁN Điều 10. Giá và cơ chế hỗ trợ về tài chính 1. Cơ chế duyệt giá Quy trình xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá thực hiện theo quy định của Thông tư số 19/TT-BCA-V22 ngày 26/9/2008 của Bộ Công an hướng dẫn quy tr ình xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá các sản phẩm, dịch vụ công ích trong Công an nhân dân. 2. Hỗ trợ tài chính a) Doanh nghiệp an ninh được đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích không phải đặt cọc, ký quỹ. b) Sau 5 ngày kể từ ngày hợp đồng đặt hàng hoặc quyết định giao kế hoạch, giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có hiệu lực, doanh nghiệp được ứng tối
 6. thiểu 30%, tối đa 70% tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ công ích theo giá tạm tính để chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Trường hợp cần phải giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ do yêu cầu đột xuất, cấp bách để phục vụ công tác, chiến đấu khi chưa đủ điều kiện lập dự toán thì người có thẩm quyền giao nhiệm vụ có thể giao đơn giá tạm tính theo đơn giá thanh toán của mặt hàng tương tự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đó trong thời hạn một năm. 3. Điều chỉnh giá trị đặt hàng, giao kế hoạch Giá trị hợp đồng đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có thể được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật đối với sản phẩm, dịch vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc thay đổi về chính sách thuế, tiền lương; giá vật tư, nguyên liệu đầu vào. Điều 11. Thanh toán sản phẩm, dịch vụ theo phương thức đặt hàng 1. Căn cứ thanh toán a) Hợp đồng đặt hàng được ký giữa cơ quan đặt hàng với doanh nghiệp; b) Biên bản nghiệm thu số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành giữa cơ quan đặt hàng với doanh nghiệp; c) Giá, đơn giá thanh toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; d) Các tài liệu khác có liên quan. 2. Đơn vị đặt hàng trực tiếp thanh toán, quyết toán với doanh nghiệp. 3. Trình tự, thủ tục thanh toán, quyết toán sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Công an. Điều 12. Nghiệm thu, thanh toán sản phẩm, dịch vụ theo phương thức giao kế hoạch, giao nhiệm vụ 1. Cơ sở để nghiệm thu a) Khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành có trong kế hoạch được giao; b) Thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán được phê duyệt (nếu có); c) Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và các quy định, quy trình nghiệm thu do Bộ Công an và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
 7. d) Tài liệu khác có liên quan đến việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ. 2. Đơn vị nghiệm thu, thanh toán a) Các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ; các học viện, trường Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu, thanh toán sản phẩm, dịch vụ thuộc các dự án và các sản phẩm, dịch vụ thuộc dự toán hàng năm do Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt và giao tổ chức thực hiện; b) Công an các địa phương tổ chức nghiệm thu, thanh toán sản phẩm, dịch vụ trong dự toán được giao và từ nguồn kinh phí do địa phương hỗ trợ. 3. Căn cứ thanh toán a) Quyết định giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền; b) Biên bản nghiệm thu số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ giữa đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện, giám sát, thanh toán sản phẩm, dịch vụ với doanh nghiệp; c) Giá, đơn giá thanh toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; d) Các tài liệu khác có liên quan. 4. Trình tự, thủ tục thanh toán, quyết toán Trình tự, thủ tục thanh toán, quyết toán sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an. Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 13. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2012. Điều 14. Trách nhiệm thi hành 1. Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 2. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 8. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật) để kịp thời hướng dẫn. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Các đồng chí Thứ trư ởng (để chỉ đạo); - Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ; - Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ư ơng; - Các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Thượng tướng Trần Đại Quang - Các doanh nghiệp an ninh; - Công báo nội bộ; - Lưu: VT, H41. DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH, GIAO NHIỆM VỤ SẢN XUẤT CHO DOANH NGHIỆP TRỰC TIẾP PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BCA ngày 26 tháng 3 năm 2012) TT DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NHÓM 1 A Sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ; tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, thuốc nổ 2 Sản xuất hóa chất và vật tư hóa chất chuyên dụng phục vụ quốc phòng, an ninh: Chất giải cay, dung dịch chất cay B Các loại mực, giấy viết đặc biệt B Chất sinh học, hóa học tạo chất gây mê, tạo chất độc, giám định ma túy B Thuốc tạo bọt chữa cháy B 3 Sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài; trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh: Áo giáp chống đâm, chống đạn B Bình xịt hơi cay, hơi ngạt B Bộ ốp che tay, ốp che chân B Cụm lưới dùng cho súng bắn lưới B Đạn cao su, đạn cay, đạn đánh dấu, đạn đẩy súng bắn lưới, đạn súng ga; B liều phóng
 9. Khóa còng, dây trói rút B Dàn đèn tín hiệu ưu tiên, đèn chiếu xiên, đèn pin đặc chủng, đèn soi dấu B vết Gậy điện, gậy chỉ huy giao thông, gậy nhựa, gậy cao su các loại B Hộp băng chông B Kính lúp phân loại vân tay, kính nhòm đêm B Lá chắn các loại B Loa pin chuyên dụng B Màng dán ép chứng minh nhân dân B Máy dò kim loại, máy đo nồng độ cồn chỉ thị số, máy phát hiện trộm phá B cáp điện lực, máy phát hiện trộm phá cáp thông tin Quả cay khói nổ, quả đấm kim loại, quả khói, quả nổ nghiệp vụ, quả rít B khói màu Que thử nhanh ma túy B Súng bắn đạn cao su, súng bắn ga cay, súng bắn hơi cay, súng bắn lưới, B súng điện đa năng và các loại đạn, súng phóng lựu, súng phóng quả nổ Thiết bị chủ động chặn sóng di động, thiết bị dò kim loại cầm tay, thiết bị B kiểm tra nồng độ cồn, thiết bị kiểm tra tài liệu, thiết bị phát xung cao áp, thiết bị tự động kiểm soát thăm phạm nhân Valy khám nghiệm, valy kiểm tra ma túy, valy gương kiểm tra vị trí B khuất Sửa chữa các loại phương tiện thủy, phương tiện bộ đặc chủng, chuyên B dùng phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an 4 A Nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị, tài liệu kỹ thuật mật mã; trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng cơ yếu 5 Nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm, vật tư, vật liệu và quân trang đặc chủng, chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh: Áo ấm, áo măng tô A Quần, áo thu đông A Quần, áo xuân hè A Quần, áo lễ phục; quần, áo tiêu binh, hộ tống A Quần, áo võ thuật; quần, áo cảnh sát cơ động, áo cảnh sát 113; quần, áo A K82 Quần, áo mưa các loại A
 10. Mũ các loại A Trang phục bằng kim khí (Công an hiệu, phù hiệu, số hiệu, cấp hiệu, sao, A cúc, cành tùng, kẹp karavat, kỷ niệm chương làm bằng kim loại…) Giầy da, giầy vải A Dây lưng gia, dây đeo súng, bao súng các loại A Ba lô; tăng, võng liền màn A Công trang phạm nhân A 6 Sản xuất, cung cấp các sản phẩm viễn thông quân sự, xăng dầu đặc chủng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, chuyên dùng phục vụ quốc phòng an ninh: Tàu tuần tra kiểm soát, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn A Ca nô, xuồng tuần tra kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn A Xe chở quân, xe chở phạm A Phương tiện thủy, phương tiện bộ đặc chủng, chuyên dùng khác phục vụ A công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Sản phẩm cơ khí chuyên dụng (tủ, giường, kệ các loại) B Các sản phẩm sử dụng chất liệu phản quang (biển báo giao thông, biển B công cộng; biển số xe ô tô, mô tô; băng phản quang; sản phẩm khác phục vụ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông) 7 Sản xuất và in tài liệu nghiệp vụ, sách, báo chính trị chuyên dùng có yêu cầu bảo mật của nhà nước: Tài liệu nghiệp vụ, sách, báo, tạp chí, xuất bản phẩm chính trị, an ninh A chuyên dùng có yêu cầu bảo mật của nhà nước Tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ nghiệp vụ; giấy tờ có giá, tem chống hàng giả B 8 Thiết kế, thi công, sửa chữa công trình chiến đấu, công trình nghiệp vụ, chuyên dùng, công trình hạ tầng an ninh mật mã có nội dung bí mật phục vụ quốc phòng, an ninh: Công trình nghiệp vụ thuộc đơn vị tình báo A Công trình kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác trinh sát phản gián A Công trình nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra A Công trình tàng thư A Công trình nghiệp vụ theo lệnh khẩn cấp A Khu công nghiệp an ninh A Doanh trại, trụ sở đóng quân của các đơn vị cơ động, đặc nhiệm; kho A
 11. tàng, trường đào tạo nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, trường bắn, thao trường, bãi tập, cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân 9 A Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xuất nhập khẩu vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quốc phòng, an ninh và chuyên ngành mật mã 10 A Quản lý, bảo trì kho và bãi tập kết trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 11 A Thực hiện nhiệm vụ và hoạt động trên các địa bàn chiến lược quan trọng tại biên giới, hải đảo, vùng biển và các địa bàn khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 12 A Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản